Katedra Radiologii

Katedra Radiologii

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel. 71 733 16 68
wk-27@umw.edu.pl

W skład Katedry Radiologii wchodzą:

Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii
tel. 71 733 16 68

Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej
tel. 71 784 26 51

KIEROWNIK

Prof. dr hab. Marek Sąsiadek
Email: marek.sasiadek@umw.edu.pl
Tel.: 71 733 16 68
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii
grupa badawczo-dydaktyczna
Polska Platforma Medyczna

SEKRETARIAT

Mgr Magdalena Łączyńska
Samodzielny referent
Email: magdalena.laczynska@umw.edu.pl
Tel.: 71 733 16 68
 

PROFESOR

Prof. dr hab. Urszula Zaleska-Dorobisz,  
Email: urszula.zaleska-dorobisz@umw.edu.pl
Tel.: 71 784 26 51
Kierownik Zakładu Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej 
grupa badawczo-dydaktyczna
Polska Platforma Medyczna

PROFESOR

Prof. dr hab. Anna Zimny
Email: anna.zimny@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii
grupa badawczo-dydaktyczna
Polska Platforma Medyczna

ADIUNKT

Dr Roman Badowski
Email: roman.badowski@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej
grupa dydaktyczna

ADIUNKT

Dr Anna Czarnecka
Email: a.czarnecka@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii
grupa badawczo-dydaktyczna
Polska Platforma Naukowa

ADIUNKT

Dr Alina Ferber (Piekarek)
Email: alina.piekarek@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii
grupa dydaktyczna

ADIUNKT

Dr hab. Maciej Guziński
Email: maciej.guzinski@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii
grupa badawczo-dydaktyczna
Polska Platforma Medyczna

ASYSTENT

Lek. Maciej Bedryło
Email: maciej.bedrylo@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej
grupa dydaktyczna

 

ASYSTENT

Lek. Mateusz Bilski
e-mail: mateusz.bilski@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej
grupa dydaktyczna

 

ASYSTENT

Dr Jagoda Jacków-Nowicka - Adiunkt dydaktyczny
Email: jagoda.jackow-nowicka@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii
grupa dydaktyczna

ASYSTENT

Dr Arkadiusz Kacała
Email: arkadiusz.kacala@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii
grupa dydaktyczna

 

ASYSTENT

Lek. Maria Kołodziej
Email: maria.kolodziej@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii
grupa dydaktyczna

ASYSTENT

Dr Marta Michali-Stolarska
Email: m.michali-stolarska@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii
grupa dydaktyczna

ASYSTENT

Dr Krzysztof Międzybrodzki
Email: krzysztof.miedzybrodzki@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej
grupa dydaktyczna
 

 

ASYSTENT

Dr Małgorzata Neska-Matuszewska - Adiunkt dydaktyczny
Email: malgorzata.neska-matuszewska@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii
grupa dydaktyczna

ASYSTENT

Dr Mateusz Patyk
Email: mateusz.patyk@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej
grupa dydaktyczna

ASYSTENT

Dr Przemysław Podgórski
Email: przemyslaw.podgorski@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii
grupa badawczo-dydaktyczna
Polska Platforma Medyczna

ASYSTENT

Lek. Paweł Sitny
Email: pawel.sitny@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii
grupa dydaktyczna

ASYSTENT

Dr Łukasz Waszczuk
Email: lukasz.waszczuk@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii
grupa badawczo-dydaktyczna
Polska Platforma Medyczna

DOKTORANT

Lek. Weronika Machaj
Email: weronika.machaj@student.umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

DOKTORANT

Lek. Agata Zdanowicz-Ratajczyk
Email: agata.zdanowicz@student.umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

Struktura organizacyjna:

KATEDRA RADIOLOGII:
- Zakład Radiologii Ogólnej Zabiegowej i Neuroradiologii (Kampus Borowska)
- Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej (Kampus Skłodowska)

Główne kierunki badawcze:
 
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

  1. Obrazowanie w chorobach psychiatrycznych z zastosowaniem zaawansowanych technik MR
  2. Obrazowanie chorób demielinizacyjnych i zapalnych z zastosowaniem zaawansowanych technik MR
  3. Zastosowanie perfuzji TK w diagnostyce i planowaniu leczenia udaru niedokrwiennego mózgu.
  4. Wartość kompleksowej diagnostyki układu sercowo-naczyniowego, z uwzględnieniem perfuzji TK mięśnia sercowego i zastosowaniem sztucznej inteligencji w ostrych i przewlekłych chorobach układu sercowo-naczyniowego.

Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej

  1. Wdrażanie nowoczesnych technik ultrasonograficznych: elastografii, opcji ASQ (Acustic Structure  Quantifcation System), opcji Micro Pure do badań wątroby, tarczycy, węzłów chłonnych i gonad.
  2. Standaryzacja i optymalizacja badań za pomocą wielorzędowej tomografii komputerowej (128 warstw) w schorzeniach onkologicznych i hematologicznych u dzieci.
  3. Elastografia wątroby w schorzeniach hematologicznych i infekcyjnych u dorosłych.
  4. Diagnostyka obrazowa z uwzględnieniem wielorzędowej tomografii komputerowej w chirurgii i urologii dziecięcej.

Jesteśmy zaangażowani w prowadzenie badań naukowych nad nowymi technologiami obrazowania medycznego oraz terapiami radiologicznymi, celem ciągłego doskonalenia naszej praktyki i poprawy wyników leczenia oraz kształcenia nowych radiologów.

- Publikacje
- Wypromowane rozprawy doktorskie
- Patenty

Tematy badań prowadzonych w Katedrze Radiologii:
Współpraca z innymi ośrodkami medycznymi i organizacjami naukowymi: 
- Grant NCBiR nr 
KB/129/13422/IT1-B/U/08. Temat: "Kompleksowa diagnostyka chorób otępiennych. Opracowanie algorytmu diagnostycznego (rozpoznawanie, różnicowanie, monitorowanie leczenia) z uwzględnieniem badania PET/TK. (2007-2013) Kierownik Prof. dr hab. Marek Sąsiadek
- HORIZON 2020 ERA-NET Neuron ERA-NET NEURON/13/2018 hMRIofSCI ("Understanding the mechanisms of atrophy associated with spinal cor injury:the application of MRI-based in vivo histology and ex vivo histology"), prowadzonego przez międzynarodowe konsorcjum (University Zurich, Switzerland;  University Medical Centre Hamburg, Germany; University College London, UK; Max Planck Gesellschaft fur Forderung der Wissennschafen e.V; Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu). 
- Projekt nr 2022/45/N/NZ5/02358 (PRELUDIUM 21) "Koncepcja obciążenia allostatycznego jako próba zrozumienia biologicznych i psychopatologicznych konsekwencji kryzysu uchodźczego" (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
- Projekt nr 2022/45/N/NZ5 2015/17/B/NZ8/02411"Mechanizmy komunikacji
semiochemicznej u psowatych w kontekście zachowań płciowych: badania z użyciem psa domowego (Canis familiaris) jako gatunku modelowego" (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
- Wykonanie badania tomografii komputerowej 40 czaszek dla Instytutu Archeologii, Uniwersytetu Wrocławskiego)
- Grant NCN nr GR-819/NCN/2016„Ukryte niedokrwienie mózgu jako wczesny marker rozwoju otępienia – ocena retro- i prospektywna w badaniu kohortowym populacji Polski” (współpraca z głównym wykonawcą grantu Katedrą i Zakładem Psychiatrii UMW)

W ramach działalności statutowej/subwencji:
ST-393 „Przydatność badań obrazowych w ocenie powikłań po przeszczepie szpiku u dzieci”. Kierownik tematu: dr hab. U. Zaleska-Dorobisz, prof. nadzw., okres realizacji: 2009–2012. 
ST-492 „ Ocena uszkodzeń rdzenia kręgowego w badaniu MR z zastosowaniem obrazowania tensora dyfuzji”. Kierownik tematu; prof. dr hab. Marek Sąsiadek, okres realizacji: 2010–2012.
ST-493 „ Analiza wartości angiografii TK za pomocą aparatu 64-rzędowego w diagnostyce patologii naczyń kończyn”. Kierownik tematu; prof. dr hab. Marek Sąsiadek, okres realizacji: 2010–2012.
ST-590 „Wartość diagnostyczna angiografii TK z dotętniczego podania środka cieniującego” Kierownik tematu: doc. Jerzy Garcarek, okres realizacji: 2011–2013.
ST-591 „Diagnostyka MR zmian w obrębie mózgowia w chorobach metabolicznych u dzieci z zastosowaniem spektroskopii MR i tensora dyfuzji”. Kierownik tematu: dr Joanna Bladowska, okres realizacji: 2011–2013.
ST – 868 - Ocena wartości badania perfuzyjnego metodą rezonansu magnetycznego w diagnostyce guzów wewnątrzczaszkowych – dr med. Anna Zimny (2014-2016)
ST-869 - Analiza zmian w obrębie prawidłowo wyglądającego w konwencjonalnym obrazie MR mózgowia u chorych ze stwardnieniem rozsianym, na podstawie zaawansowanych technik MR (MRS, DWI,DTI) – prof. dr hab. Marek Sąsiadek (2014-2016)
ST-945 – Obniżenia dawki promieniowania rentgenowskiego w tomografii komputerowej twarzoczaszki i mózgowia przy użyciu zaawansowanych protokołów i metod rekonstrukcji tomograficznych. Kierownik: dr n. med. Maciej Guziński (2015-2017)
ST.C270.16.083 – Obrazowanie dyfuzyjne (DWI) w ocenie stopnia zaawansowania zmian w chorobach hematologIcznych oraz wczesnej odpowiedzi na zastosowane. Kierownik: dr hab. Urszula Zaleska-Dorobisz, prof. nadzw. (2016-2019) 
ST.C270.16.084 – Implikacje radiologiczno-kliniczne w częściowej embolizacji śledziony u chorych z małopłytkowością i planowanych do transplantacji wątroby. Kierownik: dr hab.Jerzy Garcarek, prof. nadzw.(2016-2019)
ST.C270.17.041 – "Zastosowanie zaawansowanych technik rezonansu magnetycznego w wybranych chorobach ośrodkowego układu nerwowego". Czas trwania projektu 2017 -2019 Kierownik: dr hab. Joanna Bladowska.
SUB.C270.19.057- "Ocena przydatności zaawansowanych technik obrazowania w wybranych chorobach mózgowia, rdzenia kręgowego, układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego oraz miednicy mniejszej" (2019-2020) prof. dr hab. Marek Sąsiadek
SUB.C.270.21.020 - "Obrazowanie procesów wzrostu, dojrzewania i starzenia się struktur mózgowia, za pomocą konwencjonalnych oraz zaawansowanych technik rezonansu magnetycznego". Kierownik: prof. dr hab. Joanna Bladowska (2021)
SUBZ.C270.22.045 – „Ocena wartości zaawansowanych metod obrazowania w wybranych chorobach mózgowia, układu sercowo-naczyniowego i układu pokarmowego”. Kierownik: prof. dr hab. Marek Sąsiadek (2022)
SUBZ.C270.23.077 – „Ocena znaczenia zaawansowanych technik obrazowania w wybranych chorobach ośrodkowego układu nerwowego i układu pokarmowego”.
Kierownik Prof. dr hab. Marek Sąsiadek (2023)

SUBZ.C270.24.078 – „Ocena znaczenia zaawanasowanych technik MR, TK oraz USG w wybranych chorobach mózgowia, układu sercowo-naczyniowego i układu pokarmowego”. Kierownik Prof. dr hab. Anna Zimny (2024)

Zapewniamy kompleksową diagnostykę obrazową, łączymy najnowsze technologie z zaawansowaną wiedzą medyczną, aby zapewnić naszym pacjentom najlepszą opiekę.

Oferujemy szeroki zakres badań obrazowych zapewniając diagnozę i leczenie w oparciu o najwyższe standardy.

Na terenie Katedry Radiologii znajdują się pracownie takie jak:
- pracownie tomografii komputerowej
- pracownie rezonansu magnetycznego
- pracownia radiologii zabiegowej
- pracownie RTG

- pracownia densytometrii
- pracownia radiologii stomatologicznej
- pracownie USG
- pracownia EKG

 

ADIUNKCI DYDAKTYCZNI

Dr Jagoda Jacków-Nowicka
Email: jagoda.jackow-nowicka@umw.edu.pl

Dr Małgorzata Neska-Matuszewska
Email: malgorzata.neska-matuszewska@umw.edu.pl

Przydatne informacje:
Regulamin wewnętrzny Katedry Radiologii
Sylabusy przedmiotów
Godziny konsultacji dla Studentów
Terminy egzaminów: "Radiologia i diagnostyka obrazowa" dla WL IVr. 25.06.2024r. godz. 8:00
Plan zajęć

Prezentacje z wykładów prowadzonych online

Przedmioty prowadzone w Katedrze Radiologii:
- "Propedeutyka radiologii" dla WL IIIr. i WL ED IIIr.
- "Radiologia i diagnostyka obrazowa" dla WL IVr. i WL ED IVr.
- "Praktyczne nauczanie kliniczne wybrana specjalność: radiologia i diagnostyka obrazowa" dla WL  VIr. i WL ED VIr. 
- "Radiologia ogólna" dla:  WLS IIIr. i WLS ED IIIr. 
- "Radiologia" dla WNOZ: pielęgniarstwo Ir. i IIIr.
- "Radiologia" dla WNOZ: położnictwo IIr. 
- fakultet: "Anatomia radiologiczna" dla WL Ir.
- fakultet: "Diagnostyka obrazowa w stanach nagłych" IVr.

W katedrze Radiologii prowadzone jest również Studenckie Koło Naukowe Radiologii Ogólnej i Neuroradiologii (K 202)
Opiekun koła naukowego: dr hab. n. med. Maciej Guziński, dr n. med. Arkadiusz Kacała
Przewodniczący koła naukowego: Krzysztof Winiarczyk
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło naukowe Radiologii ogólnej i Neuroradiologii skupia studentów chcących poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny radiologii. W ramach koła organizowane są spotkania na których omawiamy aspekty kliniczne oraz diagnostyczne najciekawszych przypadków z naszej kliniki. Z ramienia koła oraz w oparciu o dane uniwersyteckiego centrum diagnostyki obrazowej istnieje możliwość pisania prac naukowych oraz udziału w konferencjach.
Siedziba: Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.

Department of Radiology
Email: wk-27@umw.edu.pl
Tel. +48 71 733 16 68
Borowska 213, 50-556 Wrocław

Head of Department
Prof. dr hab. Marek Sąsiadek
Email: marek.sasiadek@umw.edu.pl

Teaching Assistant Professors
Dr Jagoda Jacków-Nowicka
Email: jagoda.jackow-nowicka@umw.edu.pl
Dr Małgorzata Neska-Matuszewska
Email: malgorzata.neska-matuszewska@umw.edu.pl

Secretariat (Department of Radiology, Ist floor)
mgr Magdalena Łączyńska
Tel.: +48 71 733 16 68
Email: magdalena.laczynska@umw.edu.pl

Useful information:
Regulations of the Department of radiology
Syllabuses
Consultation hours for Students
Exam terms: "Radiolgy and diagnostic imaging" for 4th Year Medicine - 27.06.2024 at 10:00
Schedule
Materials

The list of subjects for the Faculty of Medicine ED in the Department of Radiology :
- "Propedeutics of radiology" for 3rd year of Medicine
- "Radiology and diagnostic imaging" for 4th year of Medicine
- "Practical clinical teaching, chosen specialty: Radiology and Diagnostic Imaging 6th year of 
   Medicine
- "General radiology" for:  3rd year of Dentistry