Zespół Radców Prawnych

ul. Jana Mikulicza - Radeckiego 4a
50-345 Wrocław

Dyrektor - Koordynator Zespołu

radca prawny Anna Oleńska

tel. 71/ 784 16 79, email: anna.olenska@umw.edu.pl 

poniedziałek - piątek:    godz. 07.30 - 15.30

budynek modułowy, pokój 2.18

 

radca prawny Joanna Bargiel

tel. 71/ 784 28 05, email: joanna.bargiel@umw.edu.pl

poniedziałek - piątek:    godz. 07.30 - 15.30

budynek modułowy, pokój 2.19

 

radca prawny Katarzyna Drelichowska

tel. 71/ 784 19 38, email: katarzyna.drelichowska@umw.edu.pl

poniedziałek - piątek   godz. 7:30 - 15:30

budynek modułowy, pokój 2.17

 

radca prawny Tomasz Konopa

tel. 71/ 784 17 06, email: tomasz.konopa@umw.edu.pl

poniedziałek - piątek:    godz. 07.30 - 15.30

budynek modułowy, pokój 2.15

 

radca prawny Renata Kowalczyk

tel. 71/ 784 16 54, email: renata.kowalczyk@umw.edu.pl

poniedziałek - piątek:    godz. 07.00 - 15.00

budynek modułowy, pokój 2.19

 

radca prawny Katarzyna Ogórek - Krupińska

tel. 71/784 19 98, email: katarzyna.ogorek-krupinska@umw.edu.pl

poniedziałek - piątek:   godz. 08.30 - 16.30

budynek modułowy, pokój 2.17

 

radca prawny Magdalena Stręk

tel. 71/ 784 16 55, email: magdalena.strek@umw.edu.pl

poniedziałek - piątek:    godz. 7:00 - 15.00

budynek modułowy, pokój 2.16

 

radca prawny Maciej Żmudziński

tel. 71/ 784 19 37,  maciej.zmudzinski@umw.edu.pl

poniedziałek:   godz. 7:30 - 15.30

budynek modułowy, pokój 2.15


radca prawny Lidia Żołędziowska

71/ 784 16 56,  lidia.zoledziowska@umw.edu.pl

poniedziałek - piątek:    godz. 7:00 - 15.00

budynek modułowy, pokój 2.16

 

  1. Zapewnienie reprezentowania Uniwersytetu przed sądami wszystkich instancji, organami administracji publicznej i samorządowej oraz urzędami (w tym sprawowanie zastępstwa procesowego).
  2. Świadczenie pomocy prawnej, sporządzanie opinii i udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i interpretacji przepisów prawnych służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków przez organy kolegialne i jednoosobowe oraz jednostki organizacyjne Uczelni.
  3. Opiniowanie i zatwierdzanie pod względem zgodności z prawem wszelkich dokumentów rodzących skutki prawne w obszarze działalności Uczelni, w tym umów i porozumień zawieranych przez Uczelnię z podmiotami zewnętrznymi oraz wewnętrznych aktów prawnych, w szczególności: Zarządzeń, Uchwał organów kolegialnych, regulaminów, procedur, decyzji wydawanych przez organy jednoosobowe.
  4. Udzielanie informacji na zapytania Władz Uczelni o obowiązującym stanie prawnym i jego zmianach oraz możliwych skutkach w obszarach istotnych dla Uczelni.
  5. Obsługa prawna Senatu, Rady Uczelni, rad dyscyplin i komisji senackich, w tym uczestniczenie w posiedzeniach.
  6. Nadzór prawny nad windykacją należności Uczelni.
  7. Doradztwo w zakresie stosowania i wykładni prawa, w szczególności prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przestrzegania Kodeksu pracy.
  8. Prowadzenie obsługi prawnej spraw wynikających z pełnienia przez Rektora nadzoru nad działalnością szpitala klinicznego i innych podmiotów, dla których Uniwersytet jest organem założycielskim, właścicielskim lub w których posiada udziały lub akcje.
  9. Obsługa prawna rokowań, negocjacji i postępowań ugodowych prowadzonych z udziałem Uczelni, w tym uczestniczenie w posiedzeniach.