Nr 1 - kontrola sprzętu i aparatury naukowo-badawczej

Polecenie służbowe nr 1
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 1999 r.

Na podstawie § 6 ust. 1 punkt „c” „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) polecam co następuje:

§ 1
Polecam Zastępcy Dyrektora Administracyjnego ds. Logistyki – mgr Jackowi Czajce spowodowanie kontroli sprzętu i aparatury naukowo-badawczej pod kątem problemu informatycznego roku 2000.

§ 2
Kontrolą należy objąć aparaturę będącą na stanie Akademii Medycznej a użytkowaną we wszystkich jednostkach Uczelni oraz w szpitalach klinicznych i jednostkach organizacyjnych na tzw. bazie obcej.

§ 3
Kontrolę należy przeprowadzić do dnia 31 sierpnia 1999 r.

§ 4
Protokół z kontroli wraz z wnioskami należy przedłożyć Dyrektorowi Administracyjnemu.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
Z-ca Dyrektora Admin. ds. Logistyki
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 09.09.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016