Nr 2 - zmiana polecenia służbowego (Nr 3/1997)

Polecenie służbowe nr 2
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 1999 r.


zmieniające polecenie służbowe.

Na podstawie § 6 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) polecam co następuje:

§ 1
W „POLECENIU SŁUŻBOWYM NR 3” Dyrektora Administracyjnego z dnia 10 października 1997 r. § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Pełnienie funkcji przejmującego od generalnego wykonawcy w imieniu Akademii Medycznej w okresie od momentu podpisania dokumentu odbioru poszczególnych etapów inwestycji do dnia przekazania obiektu użytkownikowi”.

§ 2
Polecenie służbowe wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
- Dyrektor Zarządu Inwestycji
- Dyrektor Administracyjny
- Kwestor
- Zespół Rewidentów

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 09.09.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016