Nr 3 - powołanie komisji

Polecenie służbowe nr 3
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 1999 r.


w sprawie powołania komisji

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) polecam, co następuje:

§ 1
W związku z przekazaniem przez Akademię Medyczną dobudowanej części do budynku Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 powołuję komisję reprezentującą Akademię Medyczną w składzie:
1) mgr inż. Elżbieta Bednarska – Kierownik Działu Technicznego
2) mgr inż. Witold Lech – Kierownik Działu Eksploatacji
3) Stanisław Borelowski – inspektor nadzoru

§ 2
Polecenie służbowe wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
Dyrektor Administracyjny
Z-ca Dyr. Adm. ds. Logistyki
Członkowie Komisji

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 09.09.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016