Nr 4 - zmiana Polecenia Służbowego Nr 3/1999

Polecenie służbowe nr 4
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 16 września 1999 r.


zmieniające Polecenie Służbowe nr 3 Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 15 lipca 1999 r. w sprawie powołania Komisji.


Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) polecam, co następuje:
§ 1
W Poleceniu Służbowym nr 3 z dnia 15 lipca 1999 r. wprowadzam następujące zmiany:
a) w § 1 dodaje się punkt 4 o brzmieniu:
„4. inż. Ryszard Kretschmer – Główny specjalista”
b) po § 1 dodaje się § 1 a o brzmieniu:
„Termin realizacji polecenia upływa z dniem 30 października 1999 r.”

§ 2
Polecenie służbowe wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
Dyrektor Administracyjny
Z-ca Dyr. Adm. ds. Logistyki
Członkowie Komisji

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 09.09.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016