Nr 5 - powołanie komisji

Polecenie służbowe nr 5
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 17 grudnia 1999 r.

w sprawie powołania komisji.

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) polecam co następuje:

§ 1
W celu usunięcia usterek po odbiorze robót budowlanych w Katedrze i Zakładzie Biochemii powołuję komisję w składzie:
mgr inż. Andrzej Kochan - przewodniczący
mgr inż. Jolanta Józefowska-Goliszek - członek
mgr inż. Jakub Iwaniuk - -„-
Stanisław Borelowski - -„-

§ 2
Polecenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
- przewodniczący i członkowie komisji
- Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
- Z-ca Dyrektora Admin. ds. Logistyki
- Kierownik Działu Technicznego

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 09.09.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016