Nr 2/K/2009 - wdrażanie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego

ARCHIWALNE

Polecenie służbowe nr 2/K/2009
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie wdrażania bezdziennikowego systemu kancelaryjnego

Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
1. Zobowiązuje się Dział Spraw Pracowniczych do przygotowywania danych o nowo zatrudnionych pracownikach na stanowiska administracyjne i przekazywania ich do Archiwum Zakładowego w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one zatrudnione, w celu odbycia kursu instruktażowego w Archiwum Zakładowym, w zakresie stosowania bezdziennikowego systemu kancelaryjnego (załącznik nr 1).
2. Archiwum Zakładowe wydaje pracownikowi skierowanie na szkolenie, stanowiące załącznik nr 2.
3. Po odbyciu szkolenia Archiwum Zakładowe wydaje zaświadczenie o odbytym instruktażu pracownikowi, jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji Archiwum Zakładowego.

§ 2
Polecenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
według rozdzielnika
MC
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 04.09.2009
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016