Nr 19 - instrukcja postępowania z przesyłkami pocztowymi

Zarządzenie nr 19
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 23 października 2001 r.

w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji postępowania z przesyłkami pocztowymi

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadzam w życie „Instrukcję postępowania z przesyłkami pocztowymi” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik
Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
według rozdzielnika

HK

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 26.08.2010
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016