Nr 2 - powołanie Zespołu

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 2
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 12 lutego 2004 r.

w sprawie powołania Zespołu

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia procedury przekazania do wspólnego użytkowania z SPSK 1 sprzętu medycznego będącego własnością Akademii Medycznej, powołuję Zespół w składzie:
1. Jan Zawadzki - Dział Aparatury Naukowej
2. Irena Kokocińska - Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku

§ 2
Zespół rozpocznie pracę w dniu 16 lutego 2004 r. o godz. 7.45.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
1. Dyrektor SPSK Nr 1
2. Dyrektor Administracyjny
3. Kwestor
4. Członkowie Zespołu
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 28.03.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016