Nr 7 - powołanie komisji (przejęcie wyposażenia przychodni przy ul. Borowskiej)

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 7
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie powołania komisji w celu przejęcia wyposażenia przychodni przy ul. Borowskiej

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przejęcia środków trwałych stanowiących wyposażenie przychodni przy ul. Borowskiej powołuje się komisję w składzie:
1) Irena Kokocińska – przewodnicząca
2) mgr inż. Anna Piotrowska – członek
3) Jolanta Chilińska – członek
4) Bartosz Bielak – członek

§ 2
Termin rozpoczęcia prac komisji ustala się na dzień 1 marca 2004 r. godz. 8.00.

§ 3
Protokół z wykonania czynności zostanie przekazany do Dyrektora Administracyjnego.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
członkowie komisji
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 28.03.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016