Nr 14 - powołanie komisji (przejęcie wyposażenia w budynku "J 1" ul. Borowska)

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 14
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2007 r.

w sprawie powołania komisji w celu przejęcia wyposażenia w budynku "J 1"(Laboratorium) - Centrum Klinicznego Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu

Na podstawie § 19 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu dokonania przejęcia od Zarządu Inwestycji Akademii Medycznej wyposażenia w budynku "J 1" (Laboratorium) - Centrum Klinicznego Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej 213, powołuję komisję w składzie:
1. Małgorzata Szymańska - przewodnicząca
2. Lilia Aplas - członek
3. mgr inż. Jolanta Broszko - członek
4. mgr Andrzej Raczyński - członek
5. mgr Renata Zygmuntowicz - członek

§ 2
1. Komisja dokona przejęcia w dniu 11 kwietnia 2007 r. o godz. 8.30.
2. Przejęcia wyposażenia dokona się według protokołu zdawczo-odbiorczego nr 1/01/2007 z dnia 25.01.2007 r.

§ 3
Protokół z przeprowadzenia czynności przejęcia należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od zakończenia prac Komisji.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Komisji
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 10.04.2007
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016