Nr 16 - powołanie komisji odbiorowej (byłe Laboratorium B i Poradnia Nefrologiczna)

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 16
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej budynku byłego Laboratorium B i Poradni Nefrologicznej przy ul. Skłodowskiej 50/52 we Wrocławiu

Na podstawie § 19 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu dokonania odbioru pomieszczeń byłego Laboratorium B i Poradni Nefrologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Skłodowskiej 50/52, powołuje się komisję w składzie:
1. mgr inż. Zygmunt Nowakowski
Dział Techniczny - przewodniczący
2. mgr inż. Lesław Szeliga
Dział Techniczny - członek
3. inż. Paweł Gołdyn
Dział Eksploatacji - członek
4. mgr Sebastian Wiertelak
Dział Eksploatacji - członek

§ 2
W pracach komisji bierze udział przedstawiciel Akademickiego Szpitala Klinicznego.

§ 3
Do zadań Komisji należy:
a) uzgodnienie sposobu rozliczeń mediów dostarczanych za pośrednictwem ASK do budynku będącego przedmiotem przekazania - osoby wymienione w § 1 pkt 1 i 2,
b) sporządzenie aneksu do umowy z dnia 1 stycznia 2003 r. o wspólnym użytkowaniu budynków, budowli i terenów przyległych oraz zabezpieczenie budynku - osoby wymienione w § 1 pkt 3 i 4.

§ 4
Czynności odbioru rozpoczną się w dniu 26.04.2007 r. o godz. 8.30.

§ 5
Sporządzone przez Komisję dokumenty należy przekazać Kanclerzowi w ciągu 7 dni od zakończenia prac Komisji.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Komisji
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 24.04.2007
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016