Nr 18 - przejęcie od Zarządu Inwestycji sprzętu z bud. "B" i "FB" , ul. Borowska 213

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 18
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2007 r.

w sprawie przejęcia od Zarządu Inwestycji sprzętu z budynku "B" i "FB" przy ul. Borowskiej 213

Na podstawie § 19 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu dokonania przejęcia od Zarządu Inwestycji sprzętu z budynku "B" i "FB" przy ul. Borowskiej 213 powołuje się komisję w składzie:
1. Lilia Aplas
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku - przewodnicząca
2. Katarzyna Jacożyńska
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku - członek
3. Anna Wielgosińska
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku - członek
4. mgr inż. Anna Piotrowska
Dział Aparatury Naukowej - członek

§ 2
W pracach Komisji udział biorą przedstawiciele:
1. Zarządu Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu,
2. Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

§ 3
DPrace Komisji będą trwały od 14 czerwca od godz. 8.00 do 29 czerwca 2007 r.

§ 4
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od zakończenia przejęcia.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Komisji
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 13.06.2007
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016