Nr 21 - powołanie komisji odbiorowej budynku "J1" Centrum Klinicznego AM

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 21
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 lipca 2007 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej budynku „J1” – Centrum Klinicznego Akademii Medycznej, przy ul. Borowskiej 213

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu dokonania odbioru budynku „J1” – Centrum Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 powołuję komisję w składzie:
1. inż. Marian Jakubowski
Dział Techniczny– przewodniczący
2. mgr inż. Andrzej Sadowski
Zarząd Inwestycji – członek

§ 2
W pracach Komisji uczestniczy przedstawiciel Akademickiego Szpitala Klinicznego, wskazany przez dyrektora szpitala.

§ 3
Czynności odbioru rozpoczną się 2 sierpnia 2007 r. i będą trwały do 10 sierpnia 2007 r.

§ 4
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od zakończenia prac Komisji.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Komisji
ASK

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 06.02.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016