Nr 25 - przekazywanie korespondencji na ul. Borowską 213


Zarządzenie nr 25
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie przekazywania korespondencji na ul. Borowską 213 we Wrocławiu

Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r.) zarządzam co następuje:

§ 1
W związku z alokacją Klinik na ulicę Borowską 213 we Wrocławiu, w celu prawidłowego i terminowego przepływu korespondencji, do Kancelarii Ogólnej należy przekazywać pisemną informację od jakiej daty i na jaki adres (z dokładnym podaniem numeru budynku) należy dostarczać przekazywaną korespondencję.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 06.02.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016