Nr 29 - rozpowszechnianie wewnętrznych aktów normatywnych

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 29
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 12 listopada 2007 r.

w sprawie rozpowszechniania wewnętrznych aktów normatywnych wydawanych przez rektora lub kanclerza

Na podstawie § 221 i 226 statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu zarządzam co następuje:

§ 1
1. Rozpowszechnianie wewnętrznych aktów normatywnych wydawanych przez rektora lub kanclerza (zwanych dalej „Zarządzeniami”) odbywa się za pomocą strony internetowej Akademii Medycznej we Wrocławiu (zwanej dalej „Akademią”).
2. W celu, o którym mowa w pkt 1, na stronie głównej Akademii tworzy się link „Zarządzenia”.

§ 2
1. Zarządzenia rozpowszechniane za pomocą strony internetowej obejmują:
a) zarządzenia rektora,
b) polecenia służbowe rektora,
c) zarządzenia kanclerza,
d) polecenia służbowe kanclerza.
2. Na stronie internetowej zamieszcza się teksty Zarządzeń wydanych po dniu 31 grudnia 1989 r.
3. Zarządzenia wydane przed 1 stycznia 1990 r. udostępnia się indywidualnie w Dziale Organizacyjnym.

§ 3
1. Zarządzenia są ułożone chronologicznie według numerów, z podziałem na poszczególne lata, odrębnie dla każdego rodzaju aktu.
2. Wyszukiwanie może się odbywać także za pomocą haseł odpowiadających zadaniom wykonywanym przez Akademię, np.:
Studia i studenci
Regulaminy studiów
Opłaty za studia
Pomoc materialna
Samorząd i organizacje studenckie
3. Status Zarządzenia określony jest kolorem:
a) czarnym – tekst obowiązujący Zarządzenia,
b) zielonym – Zarządzenia wprowadzające zmiany,
c) czerwonym – Zarządzenia archiwalne (np.: posiadające tekst jednolity, uchylone, terminowe).
4. W przypadku tekstów obowiązujących, w lewym górnym rogu pierwszej strony oraz w tekście (przypis dolny), zamieszcza się informację wskazującą jakim Zarządzeniem wprowadzono zmiany.
5. W przypadku Zarządzeń archiwalnych, oprócz informacji, o której mowa w pkt 4, zamieszcza się adnotację „Archiwalne” w kolorze czerwonym.
§ 4
1. Tekst zarządzenia zamieszczonego na stronie internetowej odpowiada tekstowi oryginału.
2. Jednostką organizacyjną uprawnioną i odpowiedzialną za wprowadzanie Zarządzeń na stronę internetową oraz dokonywanie aktualizacji jest wyłącznie Dział Organizacyjny.
3. Aktualizacji strony dokonuje się nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.
4. Zarządzenia zamieszczone na stronie internetowej posiadają zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem. Jednostką odpowiedzialną za prawidłowe zabezpieczenie zbioru jest Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni.
5. Do zasobów strony internetowej Zarządzeń mają dostęp:
1) pracownicy, studenci, uczestnicy studiów doktoranckich Akademii – w ramach wewnętrznej sieci Akademii,
2) radcy prawni, z którymi Akademia zawarła umowę o obsługę prawną na wniosek złożony do kanclerza.

§ 5
1. Oryginały Zarządzeń są przechowywane i udostępniane w Dziale Organizacyjnym.
2. Kserokopie Zarządzeń zamieszczonych na stronie internetowej wykonuje się tylko dla potrzeb przedłożenia podmiotom zewnętrznym.
3. Na wydruku tekstu Zarządzenia uwidoczniona jest data ostatniej aktualizacji na stronie internetowej oraz data wykonania wydruku.

§ 6
Konta poczty elektronicznej, na które dotychczas przekazywano wewnętrzne akty normatywne, pozostają aktualne do przesyłania poczty dla danej jednostki organizacyjnej.

§ 7
Tracą moc: zarządzenie Dyrektora Administracyjnego nr 12 z dnia 14 maja 2001 r. oraz zarządzenie Kanclerza nr 10 z dnia 11 kwietnia 2006 r.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 07.02.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016