Nr 31 - przeprowadzenie przeglądu Systemu Zarządzania Jakością AM

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 31
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 21 listopada 2007 r.

w sprawie przeprowadzenia przeglądu Systemu Zarządzania Jakością Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie § 22 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu dokonania oceny funkcjonowania, możliwości doskonalenia oraz potrzeb zmian w systemie zarządzania jakością w jednostkach organizacyjnych (według normy PN-EN ISO 9001:2001), powołuję się Zespół w składzie:
1. inż. Ryszard Kretschmer
Główny Specjalista ds. Inwestycji i Systemu Jakości ISO – koordynator prac Zespołu
2. mgr Ryszard Chorostkowski
Sekretarz Rektora – członek
3. inż. Anna Gemza
Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni – członek
4. Magdalena Dutkiewicz
Przedstawiciel Prorektora ds. Dydaktyki – członek

§ 2
Zadaniem Zespołu jest opracowanie Protokołu Przeglądu Zarządzania za rok 2007, oraz wytyczenie kierunku działania na przyszły rok kalendarzowy w zakresie planowanego rozszerzenia posiadanego certyfikatu.

§ 3
Ustalenia dokonane w trakcie prac Zespołu, w formie pisemnej, z podaniem konkretnych wniosków, należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od zakończenia prac Zespołu.

§ 4
Czynności, o których mowa w § 1 należy zakończyć do dnia 24 grudnia 2007 r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Zespołu
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 07.04.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016