Nr 32 - przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 32
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 listopada 2007 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Na podstawie § 22 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej powołuję się niżej wymienione zespoły:

1. Zespół do przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów magazynowych Działu Transportu i Zaopatrzenia, w skład którego wchodzą:
a) Małgorzata Szymańska
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – przewodnicząca
b) Emilia Półtorak
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – członek

Termin inwentaryzacji przewidziany jest na okres od 11.12.2007 r. do 14.12.2007 r.

2. Zespół do przeprowadzenia inwentaryzacji skryptów i wydawnictwa Działu Wydawnictw, w skład którego wchodzą:
a) Maria Ciechanowicz
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – przewodnicząca
b) Anna Wielgosińska
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – członek

Termin inwentaryzacji przewidziany jest na okres od 12.12.2007 r. do 13.12.2007 r.

3. Zespół do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu Działu Aparatury Naukowej, w skład którego wchodzą:
a) Anna Wielgosińska
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – przewodnicząca
b) Maria Ciechanowicz
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – członek

Termin inwentaryzacji przewidziany jest na okres od 04.12.2007 r. do 06.12.2007 r.

4. Zespół do przeprowadzenie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w dziekanatach wszystkich wydziałów (w tym: hologramów elektronicznych legitymacji studenckich), w skład którego wchodzą:
a) Emili Półtorak
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
– przewodnicząca
b) Małgorzata Szymańska
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – członek

Termin inwentaryzacji przewidziany jest na okres od 17.12.2007 r. do 21.12.2007 r.

5. Zespół do przeprowadzenia inwentaryzacji hologramów elektronicznych legitymacji studenckich w Ośrodku Sieciowo-Komputerowym, w skład którego wchodzą:
a) Anna Wielgosińska
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – przewodnicząca
b) Katarzyna Jacożyńska
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – członek

Termin inwentaryzacji przewidziany jest na dzień 11.12.2007 r.

6. Zespół do przeprowadzenia inwentaryzacji biletów i kart (w Kancelarii Ogólnej) w skład, którego wchodzą:
a) Katarzyna Jacożyńska
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – przewodnicząca
b) Anna Olenkiewicz
Dział Kosztów – członek

Termin inwentaryzacji przewidziany jest na dzień 28.12.2007 r.

7. Zespół do przeprowadzenia inwentaryzacji kwitariuszy przychodowych, faktur VAT, (kasa), w skład którego wchodzą:
a) Katarzyna Jacożyńska
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – przewodnicząca
b) Katarzyna Ludtke
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – członek

Termin inwentaryzacji przewidziany jest na dzień 02.01.2008 r. o godz. 8 00.

§ 2
1. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu do przeprowadzenia na dzień 31.12.2007 r. inwentaryzacji środków trwałych w budowie, tj. niezakończonych robót inwestycyjnych Centrum Klinicznego Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.
2. Inwentaryzację, o której mowa w ust. 1 należy przeprowadzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz ich weryfikacji.

§ 3
1. Zobowiązuje się Kierownika Działu Technicznego do przeprowadzenia na dzień 31.12.2007 r. inwentaryzacji niezakończonych robót inwestycyjnych.
2. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz ich weryfikacji.

§ 4
1. Zobowiązuje się Kierownika Działu Finansowego do przeprowadzenia inwentaryzacji należności według stanu na 30.11.2007 r. (w tym także inwentaryzacji sald „zerowych” dla kontrahentów, których obroty z Akademią Medyczną przekroczyły w 2007 r. kwotę: 25 000 PLN – słownie: dwadzieścia pięć tysięcy PLN ).
2. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanych w księgach rachunkowych stanów tych aktywów. Wszystkie należności niepotwierdzone do dnia 28.02.2008 r. należy zestawić w tabeli i dokonać odpisu aktualizującego.

§ 5
1. Zobowiązuje się Kierownika Działu Kosztów do zinwentaryzowania niezakończonych prac naukowo – badawczych, według stanu na 31.12.2007 r.
2. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz weryfikacji realnej ich wartości.

§ 6
Zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Sieciowo – Komputerowego do zinwentaryzowania programów komputerowych, użytkowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uczelni.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
- przewodniczący,
- członkowie zespołu,
- kierownicy jednostek zobowiązanych do przeprowadzenia inwentaryzacji,
- Sekretariat Kanclerza Akademii Medycznej,
- Kwestor,
- Zastępca Kwestora,
- Kierownik Działu Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku,
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 07.02.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016