Nr 45/XIII R/2001 - potrącanie studentom należności za miejsce w domu studenckim

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 45/XIII R/2001
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie potrącania studentom Akademii Medycznej należności za miejsce w domu studenckim z kwoty przyznanych im stypendiów (naukowych i socjalnych)

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
Od roku akademickiego 2001/2002 studenci otrzymujący stypendia mogą regulować należność za miejsce w domu studenckim z przyznanych im świadczeń stypendialnych.

§ 2
1. Podstawą do dokonania potrącenia jest złożenie przez studenta stypendystę w dziekanacie lub Dziale Spraw Studenckich oświadczenia upoważniającego uczelnię do potrącenia ze stypendium należności za miejsce w domu studenckim.
2. Potrącenia dokonywane są za pełny miesiąc.
3. W przypadku braku potrącenia lub potrącenia częściowego, student jest zobowiązany do dokonania wpłaty gotówkowej w administracji domu studenckiego w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

§ 3
1. Administracja domu studenckiego zobowiązana jest do powiadomienia dziekanatu o zamiarze wykwaterowania się studenta do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji, celem wstrzymania potrącania ze stypendium należności za miejsce w domu studenckim.
2. W przypadku rezygnacji przez studenta z miejsca w domu studenckim w trakcie miesiąca, powstała nadpłata za zakwaterowanie podlega zwrotowi.
3. Podstawą zwrócenia nadpłaty jest wniosek zainteresowanego skierowany do Działu Finansowego, potwierdzony przez administrację domu studenckiego (wzór w załączeniu).
4. Sekcja Likwidatury na bieżąco informuje administrację domu studenckiego o wypłaceniu studentowi nadpłaty.

§ 4
1. Dziekanat w terminie do dnia 10 każdego miesiąca przekazuje do Działu Spraw Studenckich listy studentów, którym potrącono należności za miejsce w domu studenckim w całości lub w części ze stypendiów oraz listy studentów zobowiązanych do płatności gotówkowych w administracji domu studenckiego.
2. O indywidualnych zmianach w wysokościach opłat za miejsce w domu studenckim administracja domu studenckiego będzie informowana przez dziekanat odrębnym pismem.
3. Ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty stypendiów, dziekanat przekazuje do Działu Finansowego :
a) imienne listy studentów, którym należy przekazać kwoty stypendiów na rachunki bankowe (listy z numerami rachunków i kwotami wraz z dyskietką, na której przeniesione są elektroniczne przelewy wygenerowane z programu „DZIEKANAT”),
b) imienne listy studentów (w dwóch egzemplarzach), którym kwoty stypendiów przekazuje się do pobrania gotówką w kasie filii Banku Zachodniego,
c) zestawienie list stypendialnych z poszczególnych wydziałów za dany miesiąc zawierające wszystkie wypłacone świadczenia stypendialne z podziałem na ich rodzaje z wyodrębnieniem list zwrotnych.

§ 5
Dział Finansowy jest zobowiązany do :
a) dokonywania kontroli formalno-rachunkowej dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3,
b) prowadzenia nadzoru nad terminową realizacją wypłat stypendialnych,
c) powiadamiania na bieżąco dziekanatów o nie podjętych przez studentów stypendiach.

§ 6
Ośrodek Sieciowo-Komputerowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego „DZIEKANAT”.
2. Ośrodek Sieciowo-Komputerowy jest zobowiązany do :
a) prowadzenia ewidencji awarii systemu i sprzętu dla poszczególnych dziekanatów,
b) konsultacji w zakresie funkcjonowania systemu,
c) zlecania modyfikacji programu dla potrzeb Uczelni.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
Według rozdzielnika
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 23.08.2009
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016