Nr 94/XV R/2015 - zasady i tryb zawierania umów o dzieło - rekomendacje do przyznania nagrody ministra

Zarządzenie nr 94/XV R/2015
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 9 grudnia 2015 r.

 
w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło z osobą fizyczną na wykonanie rekomendacji do przyznania nagrody ministra
 
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. 2012 r., poz. 572 ze zm.), §11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2013, poz. 296); rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (Dz.U. 2013 poz. 101), oraz  uchwały nr 1550 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu zarządzam, co następuje:
 

§ 1

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród przez właściwego ministra określają rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (Dz.U. 2013 poz. 101) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2013, poz. 296),  zwane dalej „rozporządzeniami”.
 

§ 2

1. Z wnioskami o przyznanie nagrody ministra występują do rektora dziekani.
2. Wnioski o nagrody ministra opiniowane są kolejno przez:
a) rady wydziałów/wydziałowe komisje nagród,
b) senat.
 

§ 3

1. Podstawą do złożenia przez rektora wniosku do ministra o przyznanie dla kandydata nagród określonych w rozporządzeniach  za osiągnięcia związane z pracą w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (zwanym dalej „Uczelnią”), jest dołączenie rekomendacji (zwanej dalej „opinią”).
2. Opinia wykonywana jest przez osobę fizyczną na podstawie zawartej umowy o dzieło (zwanej dalej „umową”).
3. Umowa może być zawarta z osobą fizyczną (zwaną dalej „wykonawcą”), która jest zatrudniona w podmiotach innych niż zatrudniające kandydata do nagrody ministra oraz posiada odpowiedni stopnień lub tytuł naukowy określony w rozporządzeniach.
 

§ 4

1. Dziekan, w porozumieniu z prorektorem ds. nauki, dokonuje wyboru osoby wykonawcy mającej wykonać opinię do wniosków o nagrodę ministra.
2. Dziekanat sporządza tekst umowy (wzór umowy – załącznik nr 1) i zobowiązany jest dokonać sprawdzenia wymogów formalnych dotyczących wykonawcy.
3. Umowa sporządzona na wzorze nie wymaga przed podpisaniem parafowania przez radcę prawnego.
4. Dziekanat prowadzi rejestr umów oraz odpowiada za formalne czynności związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy,a w szczególności za przestrzeganie terminów jej wykonania, wprowadzania zmian oraz potwierdzania wykonania umowy.
 

§ 5

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto 34% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, obowiązujących w dniu zatwierdzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 2, przez dziekana.
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni po złożeniu przez wykonawcę w formie papierowej i elektronicznej w dziekanacie opinii oraz prawidłowo wypełnionego rachunku i oświadczenia dla celów podatkowych oraz stwierdzeniu przez dziekana terminowego i prawidłowego wykonania dzieła będącego przedmiotem niniejszej umowy, potwierdzonym podpisanym protokołem (wzór protokołu - załącznik nr 3).
3. Źródłem finansowania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dotacja podmiotowa.
 

§ 6

W imieniu Uczelni umowę podpisuje dziekan (lub prodziekan) na podstawie upoważnienia rektora z zakresu gospodarki finansowej.
 

§ 7

1. Rozliczenie wykonania umowy następuje na podstawie rachunku wystawionego i złożonego w dziekanacie przez wykonawcę (wzór rachunku - załącznik nr 2).
2. Przyjęcie wykonania przedmiotu umowy potwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym (załącznik nr 3).
3. Wykonawcado rachunku dołącza oświadczenie dla celów podatkowych (wzór oświadczenia – załącznik nr 4).
4. Dziekanat odnotowuje w prowadzonym przez siebie rejestrze miejsce i datę wystawienia oraz numer rachunku i kwotę, a następnie przekazuje do Działu Płac,w terminie trzech dni, oryginał umowy oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1-3.
 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 25 października 2015  r.
 

załącznik nr 1 - umowa o dzieło
załącznik nr 2 - rachunek
załącznik nr 3 - protokół zdawczo-odbiorczy
załącznik nr 4 - oświadczenie
 
 

Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Marek Ziętek

 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
MC

 
 
 
 
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 21.01.2016
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 03.10.2016