Katedra i Klinika Neurologii

Kierownik: dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. nadzw.


50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

tel. 71 734 31 00, faks: 71 734 31 09                                                                                                                                  


W strukturze jednostki znajduje się:

Samodzielna Pracownia Neuroelektrofizjologii Klinicznej
Kierownik Pracowni: dr hab. Magdalena Koszewicz, prof. nadzw. tel. 717343150 

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                

 

Kierownik: dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. nadzw.                                                                             tel.: 71 734 31 00, e-mail:slawomir.budrewicz@umw.edu.pl

Sekretariat
Bożena Paszkowska tel.: 71 734 31 00, faks: 71 734 31 09

Adiunkci

Asystenci

Studia doktoranckie

Lekarze kliniczni (USK)

Rezydenci

Pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni
mgr Małgorzata Cyrul, mgr Elżbieta Kusińska, 
mgr Paweł Peć
Technik EEG: Maciej Różycki 

Pracownie działające przy Katedrze Neurologii
Pracownia Potencjałów Wywołanych
tel.: 71 734 31 20
Pracownia Neuropsychologii
tel.: 71 734 31 45
Pracownia Akustyki Mowy
tel.: 71 734 31 45
Pracownia Neurookulografii
tel.: 71 734 31 70
Pracownia Ultrasonografii Przezczaszkowej
Tel.: 71 734 31 70

Katedra i Klinika Neurologii realizuje badania naukowe w następujących obszarach:

  • Ośrodkowe i obwodowe powikłania neurologiczne infekcji SARS-CoV2, wpływ pandemii na przebieg schorzeń układu nerwowego w ocenie elektrofizjologicznej, neuropsychologicznej i obrazowej.

  • Genetycznie uwarunkowane schorzenia z zajęciem układu nerwowego (m.in. SMA, choroba Fabry’ego, choroba Pompego) - charakterystyka kliniczna, elektrofizjologiczna i neuroobrazowa przebiegu schorzenia i skuteczności współczesnych terapii.
  • Kliniczna i neurofizjologiczna ocena ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego w chorobach układu oddechowego, chorobach nerek, neurodegeneracyjnych, autoimmunizacyjnych i zaburzeniach otolaryngologicznych.

  • Badania biomarkerów aktywności i progresji procesów rozrostowych (glejaki), zapalno-demielinizacyjnych (stwardnienie rozsiane, CIDP) i neurozwyrodnieniowych (m.in. choroba Parkinsona i parkinsonizmy atypowe)

  • Ocena wazoreaktywności naczyń mózgowych, monitorowanie zmian hemodynamicznych w udarze mózgu. Monitorowanie efektów terapeutycznych trombektomii mechanicznej u chorych z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu.

  • Migrena i inne bóle głowy i twarzy – charakterystyka kliniczna, neurofizjologiczna, neuroobrazowa w odniesieniu do różnych form terapii.

opis

Do pobrania