Centrum Kultury Jakości Kształcenia

tel.: 71 784 19 96
e-mail: RD-K@umw.edu.pl

wyb. Ludwika Pasteura 1
50-367 Wrocław
Budynek rektoratu
Pokój numer 20

Kierownik jednostki

mgr Iwona Janus

Email: iwona.janus@umw.edu.pl

      

Specjalista ds. jakości kształcenia

dr Justyna Jeżewska

Email: justyna.jezewska@umw.edu.pl

Specjalista ds. jakości kształcenia

mgr Katarzyna Czerniawska

Email: katarzyna.czerniawska@umw.edu.pl

Starszy Specjalista ds. jakości kształcenia

mgr Marzena Patyna-Sieniuta

Email: marzena.patyna-sieniuta@umw.edu.pl

Specjalista ds. jakości kształcenia

mgr inż. Marta Grabarek

Email: marta.grabarek@umw.edu.pl

Specjalista ds. jakości kształcenia

mgr Laura Sawicka

Email: l.sawicka@umw.edu.pl

Zapraszamy na stronę Zarządzanie jakością w obszarze kształcenia. Znajdą tam Państwo wszelkie informacje dotyczące funkcjonującego na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Uczelnianego Modelu Zarządzania Jakością Kształcenia. 

Rozwijanie kultury jakości w obszarze dydaktycznym poprzez identyfikowanie i promowanie dobrych praktyk na terenie Uczelni oraz wymianę doświadczeń pomiędzy jednostkami prowadzącymi działalność w obszarze jakości kształcenia w kraju i poza jego granicami.

Koordynowanie działań zapewniających wysoką jakość i innowacyjność procesu kształcenia na wszystkich poziomach,  kierunkach i formach prowadzonych na Uczelni.

Prowadzenie analiz jakości kształcenia i wskazywanie kierunków poprawy w oparciu o opracowane wskaźniki ilościowe i jakościowe.

 1. Udział w opracowywaniu i wdrażaniu ram instytucjonalnych, w tym wewnętrznych aktów prawnych, związanych z funkcjonowaniem i rozwojem uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia.
 2. Opracowywanie rekomendacji i wsparcie we wdrażaniu na Uczelni konkretnych rozwiązań
  w zakresie nowoczesnych metod kształcenia w oparciu o najlepsze praktyki krajowe
  i międzynarodowe w szczególności w obszarze:
 • zapewnienia wszechstronnych możliwości zdobywania wiedzy w ramach samokształcenia za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych, zapewniających dostęp do baz medycznych, czasopism i skryptów oraz do materiałów e-learningowych,
 • prowadzenia interaktywnych zajęć teoretycznych w nowoczesnych salach wykładowo-ćwiczeniowych wyposażonych w sprzęt najnowszej generacji umożliwiający prowadzenie zajęć z wykorzystaniem multimedialnych pomocy dydaktycznych oraz teletransmisji zabiegów i procedur medycznych z bazy klinicznej, 
 • szkolenie umiejętności praktycznych, zwłaszcza w zakresie działania w stanach nagłych
  i zagrożenia życia na nowoczesnych symulatorach pacjenta, fantomach, modelach szkoleniowych.
 1. Standaryzacja systemu organizacji i tworzenia dokumentacji toku kształcenia, w szczególności procesu opracowania i modyfikacji programów studiów, matryc efektów uczenia, sylabusów, regulaminów przedmiotów.
 2. Monitorowanie zapotrzebowania liczbowego kadry dydaktycznej oraz wymaganych kompetencji, a także pozostałych zasobów służących realizacji procesu kształcenia, w tym infrastruktury lokalowej, informatycznej, sprzętowej i bibliotecznej w zakresie ich dostosowania do potrzeb procesu kształcenia z uwzględnieniem  liczby studentów, doktorantów i słuchaczy oraz specyfiki danego kierunku.
 3. Wsparcie i upowszechnianie form kształcenia on-line poprzez:
 • opracowywanie uczelnianych regulacji i standardów w zakresie e-kształcenia oraz promowanie i monitorowanie ich stosowania,
 • administrowanie uczelnianą Platformą e-learningową,
 • prowadzenie wewnętrznych szkoleń dla członków społeczności akademickiej w zakresie obsługi systemów zdalnego nauczania oraz technik zdalnego nauczania,
 • optymalizacja procesów zdalnego nauczania we współpracy z jednostkami naukowo-dydaktycznymi wraz z dopasowaniem do indywidualnych potrzeb jednostek,
 • monitoring i ewaluacja procesów zdalnego nauczania.
 1. Wdrażanie i rozwój systemu doskonalenia metod weryfikacji efektów uczenia poprzez:
 • administrowanie ogólnouczelnianym bankiem pytań testowych,
 • obsługa egzaminów testowych przeprowadzanych w formie elektronicznej i papierowej,
 • koordynacja procesu standaryzacji egzaminów praktycznych w tym wdrażania na Uczelni egzaminów OSCE,
 • gromadzenie i analiza danych związanych z weryfikacją efektów uczenia się studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na poszczególnych kierunkach studiów,
  w szczególności wskaźników zaliczeń i zdawalności egzaminów, wskaźników powtarzalności semestrów/lat studiów oraz wskaźników zdawalności egzaminów końcowych i dyplomowych.
 1. Gromadzenie, przetwarzanie (w tym analiza statystyczna) i udostępnianie uprawnionym podmiotom danych dotyczących oceny jakości kształcenia w Uczelni, w szczególności studenckich i doktoranckich ankiet oceny zajęć i osób prowadzących zajęcia, praktyk zawodowych oraz warunków studiowania.
 2. Przygotowywanie danych na potrzeby oceny instytucjonalnej i programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych krajowych i zagranicznych instytucji akredytacyjnych, a także analiza wyników przeprowadzonych ocen. Przygotowywanie raportów na potrzeby systemu POLON, MEiN, MZ i innych jednostek.
 3. Ewaluacja procesu kształcenia prowadzonego w Uczelni na wszystkich poziomach i kierunkach.
 4. Dostarczanie danych dla innych podmiotów organizacyjnych w UMW dla promowania kierunków, opracowywania strategii rekrutacyjnych oraz przygotowywania danych dla rankingów uczelni akademickich (polskich i światowych).
 5. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej dotyczącej jakości kształcenia poprzez m.in. prowadzenie strony internetowej, organizację szkoleń, seminariów i konferencji dotyczących jakości kształcenia.
 6. Wsparcie administracyjne uczelnianych struktur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.