Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 9, 50-345 Wrocław
tel. 71 784 15 12 (sekretariat, drugie piętro)
faks: 71 784 01 07
e-mail: malgorzata.pekalska-cisek@umw.edu.pl

KIEROWNIK

Prof. dr hab. Andrzej Hendrich
e-mail: andrzej.hendrich@umw.edu.pl
tel. 71 784 15 11

SEKRETARIAT

Małgorzata Pękalska-Cisek
e-mail: malgorzata.pekalska-cisek@umw.edu.pl
tel. 71 784 15 12

PROFESOR UCZELNI

dr hab. Marta Kicia
e-mail: marta.kicia@umw.edu.pl
tel. 71 784 15 22

ADIUNKT DYDAKTYCZNY

dr Dorota Tichaczek-Goska
e-mail: dorota.tichaczek-goska@umw.edu.pl
tel. 71 784 15 23

ADIUNKCI

dr hab. Maria Wesołowska
Koordynator Uczelniany ds. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
e-mail: maria.wesolowska@umw.edu.pl
tel. 71 784 15 16, 71 784 15 26

dr hab. Dorota Wojnicz
e-mail: dorota.wojnicz@umw.edu.pl
tel. 71 784 15 18

dr Magdalena Szydłowicz
e-mail: magdalena.szydlowicz@umw.edu.pl
tel. 71 784 15 17

dr Żaneta Zajączkowska
e-mail: zaneta.kopacz@umw.edu.pl
tel. 71 784 15 22

ASYSTENCI

mgr Przemysław Leszczyński
e-mail: przemyslaw.leszczynski@umw.edu.pl
tel. 71 784 15 21

DOKTORANCI

mgr Antonina Lewicka
e-mail: antonina.lewicka@student.umw.edu.pl
tel. 71 784 15 20

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI

Dariusz Hołowczak 
e-mail: dariusz.holowczak@umw.edu.pl
tel. 71 784 15 21

Jadwiga Wawrzyniak
e-mail: jadwiga.wawrzyniak@umw.edu.pl
tel. 71 784 15 29

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej

ADRES: ul. J. Mikulicza-Radeckiego 9, 50-345 Wrocław
e-mail: malgorzata.pekalska-cisek@umw.edu.pl
tel. 71 784 15 12 (sekretariat)
faks: 71 784 01 07

Kierownik Katedry i Zakładu

prof. dr hab. Andrzej Hendrich
e-mail: andrzej.hendrich@umw.edu.pl
tel. 71 784 15 11
 

BADANIA NAUKOWE

Badania naukowe prowadzone w ostatnich latach w Katedrze Biologii i Parazytologii Lekarskiej obejmują dwie zasadnicze grupy tematyczne.

 1. Badania mikrobiologiczne 
  – zastosowanie preparatów pochodzenia roślinnego zawierających antocyjaniny oraz innych heterocyklicznych związków chemicznych wobec uropatogennych pałeczek Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Enterobacter cloacae. Celem badań jest poszukiwanie środków mogących zmniejszać możliwość zakażenia dróg moczowych przez bakterie. Badania wpływu (albo aktywności biologicznej) tych preparatów na cechy wirulencji oraz zdolność do wytwarzania biofilmu przez szczepy E. coli są prowadzone zarówno na poziomie fenotypowym, jak i genotypowym z zastosowaniem metod biologii molekularnej.
  – zastosowanie terapii fotodynamicznej w celu inaktywacji bakterii chorobotwórczych dla człowieka.
 2. Badania parazytologiczne – występowanie pasożytów oportunistycznych oraz analiza immunologiczna u pacjentów z immunosupresją. Badania obejmują przede wszystkim osoby żyjące z HIV a także dzieci z chorobami nowotworowymi w populacji dolnośląskiej i koncentrują się głównie nad prewalencją oraz molekularną charakterystyką mikrosporydiów oraz Cryptosporidium spp. Prowadzone są również badania dotyczące częstości występowania pełzaków wolnożyjąch, w tym z rodzaju Acanthamoeba, u ludzi.
  – osobną grupę stanowią badania nad poszukiwaniem naturalnych rezerwuarów pasożytów oportunistycznych dla człowieka w środowisku zoonotycznym. Badania prowadzone są z wykorzystaniem klasycznych technik diagnostycznych oraz technik biologii molekularnej.

PRACOWNIE

Pracownia Parazytologii - kierownik: dr hab. Maria Wesołowska

Pracownia prowadzi badania w kierunku potwierdzenia lub braku obecności pasożytów, ze szczególnym uwzględnieniem pasożytów oportunistycznych u pacjentów z immunosupresją. W tym celu wykorzystuje standardowe oraz nowe metody diagnostyki immunoenzymatycznej oraz molekularnej. Ponadto prowadzone są badania nad pasożytami tropikalnymi, min. z rodzaju Plasmodium, wywołującego malarię, mikrofilariozy oraz leiszmaniozy.

Pracownia Biologii Molekularnej - kierownik: dr hab. Marta Kicia, prof. UM

W pracowni realizowane są badania molekularne w dwóch zakresach tematycznych. Z jednej strony tematyka badań obejmuje identyfikację i charakterystykę molekularną pasożytów u pacjentów immunokompetentnych oraz z immunosupresją. W ramach naszych zainteresowań znajdują się zarówno pasożyty oportunistyczne jak i tropikalne. Ponadto w pracowni prowadzone są badania obejmujące  charakterystykę molekularną szczepów Escherichia coli wyizolowanych z moczu pacjentów, u których stwierdzono różne postacie kliniczne zakażeń układu moczowego. W realizacji badań stosujemy metody oparte na reakcjach zarówno klasycznej PCR jak i ilościowej PCR w czasie rzeczywistym (qRT-PCR).

PUBLIKACJE

Wykaz publikacji za 2022 rok

 1. Korzekwa, K.; Kędziora, A.; Stańczykiewicz, B.; Bugla-Płoskońska, G.; Wojnicz, D. Benefits of usage of immobilized silver nanoparticles as Pseudomonas aeruginosa antibiofilm factors. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 284.
 2. Sycz, Z; Tichaczek-Goska, D.; Wojnicz, D. Anti-planktonic and anti-biofilm properties of pentacyclic triterpenes—asiatic acid andursolic acid as promising antibacterial future pharmaceuticals. Biomolecules 2022, 12, 98.
 3. Kicia M., Zajączkowska Ż., Kvac M., Cebulski K., Holubova N., Wencel P., Mayer L., Wesołowska M., Sak B. Encephalitozoon cuniculi and extraintestinal microsporidiosis in bird owners. Emerg.Infect.Dis. 2022, 28(3), 705-708.
 4. Szydłowicz M., Królak-Olejnik B., Vargas S.L., Zajączkowska Ż., Paluszyńska D., Szczygieł A., Matos O., Hendrich A.B., Kicia M. Pneumocystis jirovecii colonization in preterm newborns with respiratory distress syndrome. J.Infect.Dis. 2022, 225(10),1807-1810.
 5. Sak B., Holubova N., Kvetonova D., Hlaskova L., Tinavska J., Kicia M., Zajączkowska Ż., Kvac M. Comparison of the concentration of Encephalitozoon cuniculi genotypes I and III in inflammatory foci under experimental conditions. J.Inflamm.Res. 2022,15, 2721-2730
 6. Zajączkowska Ż., Bastyrova Brutowska A., Akutko K., Mcevoy J., Sak B., Hendrich A.B., Łukianowski B., Kvac M., Kicia M. Horse-specific cryptosporidium genotype in human with Crohn's disease and arthritis [research letter].  Emerg.Infect.Dis. 2022 Vol.28 no.6 s.1289-1291.
 7. Sycz, Z; Wojnicz, D.; Tichaczek-Goska, D. Does secondary plant metabolite ursolic acid exhibit antibacterial activity against uropathogenic Escherichia coli living in single- and multispecies biofilms? Pharmaceutics  2022 Vol.14 no.8 art.1691

Wykaz publikacji za 2021 rok

 1. Zajączkowska Ż., Akutko K., Kvac M., Sak B., Szydłowicz M., Hendrich A.B., Iwańczak B., Kicia MEnterocytozoon bieneusi infects children with inflammatory bowel disease undergoing immunosuppressive treatment. Front. Med. (Lausanne) 2021, 8, art.741751.
 2. Kaczmarek A., Sobociński W., Wesołowska M., Gołąb E., Kołodziej-Sobocińska M., Sałamatin R. Blastocystis occurrence and subtype diversity in wild European terrestrial mammals - the case of Białowieża Primeval Forest (NE Poland). Int.J.Parasitol.-Parasit. Wildl. 2021,16,120-125.
 3. Jama-Kmiecik A., Sarowska J., Wojnicz D., Choroszy-Król I., Frej-Mądrzak M. Natural products and their potential anti-HAV activity. Pathogens 2021 Vol.10 no.9 art.1095
 4. Wojnicz D., Tichaczek-Goska D., Gleńsk M., Hendrich  A.B, Is it worth combining Solidago virgaurea extract and antibiotics against uropathogenic Escherichia coli rods? An in vitro model study. Pharmaceutics 2021 Vol.13 no.4 art.573
 5. Kvac M., Myskova E., Holubova N., Kellnerova K., Kicia M., Rajsky D., Mcevoy J., Feng Y., Haznal V., Sak B. Occurrence and genetic diversity of Cryptosporidium spp. in wild foxes, wolves, jackals, and bears in central Europe. Folia Parasitol. 2021 Vol.68 art.002
 6. Ślusarczyk S., Cieślak A., Yanza YR., Szumacher-Strabel M., Varadyova Z., Stafiniak M., Wojnicz D., Matkowski A. Phytochemical profile and antioxidant activities of Coleus amboinicus Lour. Cultivated in Indonesia and Poland. Molecules 2021 Vol.26 no.10 art.2915
 7. Sarowska J., Wojnicz D., Jama-Kmiecik A., Frej-Mądrzak M., Choroszy-Król I. Antiviral potential of plants against noroviruses. Molecules 2021 Vol.26 no.15 art.4669
 8. Szydłowicz M., Matos O. Pneumocystis pneumonia in the COVID-19 pandemic era: similarities and challenges. Trends Parasitol. 2021 Vol.37 no.10 s.859-862
 9. VeckovaT., Sak B., Samkova E., Holubova N., Kicia M., Zajączkowska Ż., Hlaskova L.,Kvetonova D., Kvac M. Raw goat's milk, fresh and soft cheeses as a potential source of Encephalitozoon cuniculi. Foodborne Pathog.Dis. 2021 Vol.18 no.9 s.661-667.
 10. Sycz Z., Tichaczek-Goska D., Jezierska-Domaradzka A., Wojnicz D. Are uropathogenic bacteria living in multispecies biofilm susceptible to active plant ingredient—asiatic acid?" Biomolecules 2021, 11, 1754.
 11. Kawa-Rygielska, J.;Adamenko, K.; Pietrzak, W.; Paszkot,J.; Głowacki, A.; Gasiński, A.; Leszczyński, P. The potential of traditional Norwegian KVEIK Yeast for brewing novel beer on the example of Foreign Extra Stout. Biomolecules 2021,11, 1778.
 12. Tichaczek-Goska, D.; Gleńsk, M.; Wojnicz, D. The enhancement of the photodynamic therapy and ciprofloxacin activity against uropathogenic Escherichia coli strains by Polypodium vulgare rhizome aqueous extract. Pathogens 2021,10, 1544.

Wykaz publikacji za 2020 rok

 1. Hendrich  A.B,  Strugała P, Dudra A, Kucharska A.Z,  Sokół-Łętowska A, Wojnicz DCisowska A, Sroka Z, Gabrielska J: Microbiological, antioxidant and lipoxygenase-1 inhibitory activities of fruit extracts of chosen Rosaceae family species. Adv.Clin.Exp.Med. 2020 Vol.29 no.2; s.215-224.
 2. Wesołowska M, Zając-Pytrus H, Masny A, Pytrus W, Knysz B, Golab E, Sałamatin R: Onchocerca jakutensis ocular infection in Poland: a new vector-borne human health risk? Parasites Vectors 2020 Vol.13; art.61 [4 s.]
 3. Kopacz Ż, Kvac M, Piesiak P, Szydłowicz MHendrich A.B, Sak B, Mcevoy J, Kicia MCryptosporidium baileyi pulmonary infection in immunocompetent woman with benign neoplasm.  Emerg.Infect.Dis. 2020 Vol.26 no.8 s.1958-1961.
 4. Brdickova K,  Sak B,  Holubova N, Kvetonova D, Hlaskova L, Kicia MKopacz Ż, Kvac M: Encephalitozoon cuniculi genotype II concentrates in inflammation foci. J.Inflamm.Res. 2020 Vol.13 s.583-593.

Wykaz publikacji za 2019 rok

 1. Kicia M, Szydłowicz M, Cebulski K, Jakuszko K, Piesiak P,  Kowal A,  Sak B, Krajewska M,  Hendrich AB,  Kvac M, Kopacz Ż: Symptomatic respiratory Encephalitozoon cuniculi infection in renal transplant recipients. Int.J.Infect.Dis. 2019; 79: 21-25.
 2. Szydłowicz M, Jakuszko K, Szymczak A, Piesiak P, Kowal A, Kopacz Ż Wesołowska M, Lobo ML, Matos O, Hendrich A.B, Kicia M: Prevalence and genotyping of Pneumocystis jirovecii in renal transplant recipients - preliminary report. Parasitol.Res. 2019; 118(1):181-189.
 3. Sak B, Vecková T, Brdíčková K, Smetana P, Hlásková L, Kicia M, Holubová N, McEvoy J, Kváč M: Experimental Encephalitozoon cuniculi Infection Acquired from Fermented Meat Products. Foodborne Pathog.Dis. 2019;16(6):394-398.
 4. Tichaczek-Goska D, Wojnicz D, Symonowicz K, Ziółkowski P, Hendrich A.B: Photodynamic enhancement of the activity of antibiotics used in urinary tract infections. Lasers Med.Sci. 2019, 34(8):1547-1553.
 5. Kopacz Ż, Kvac M, Karpiński P, Hendrich A.B, Sąsiadek M,M, LeszczyńskP, Sak B, McEvoy J, Kicia M: The first evidence of Cryptosporidium meleagridis infection in a colon adenocarcinoma from an immunocompetent patient. Front.Cell.Infect.Microbiol. 2019 Vol.9; art.35 [5 s.]
 6. Condlova S, Horcickova M, Havrdova N, Sak B, Hlaskova L, Perec-Matysiak A, Kicia M, McEvoy J, Kvac M: Diversity of Cryptosporidium spp. in Apodemus spp. in Europe. Eur.J.Protistol. 2019;69:1-13.
 7. Gleńsk M, Tichaczek-Goska D, Środa-Pomianek K, Włodarczyk M,  Wesolowski CA, Wojnicz D: Differing antibacterial and antibiofilm properties of Polypodium vulgare L. rhizome aqueous extract and one of its purified active ingredients–osladin.J.Herb.Med. 2019 Vol.17-18; art.100261 [6 s.]

Wykaz publikacji za 2018 rok

 1. Maria Wesołowska, Weronika Rymer, Marta Kicia, M. Popiołek.: Concurrent infection of a young tourist by hookworm and Strongyloides stercoralis during low budget travel in Southeast Asia. Helminthologia 2018; 55(2):166-172.
 2. Sokulska M, Kicia M, Wesolowska M, Piesiak P, Kowal A, Lobo ML, Kopacz Z, Hendrich A.B, Matos O. Genotyping of Pneumocystis jirovecii in colonized patients with various pulmonary diseases. Med.Mycol. 2018; 56(7): 809-815
 3. Kicia M, Sędzimirska M, Sak B, Kváč M, Wesołowska MHendrich A.B, Kopacz Ż. Respiratory microsporidiosis caused by Enterocytozoon bieneusi in a HIV-negative hematopoietic stem cell transplant recipient. Int.J.Infect.Dis. 2018; 77: 26-28.
 4. Kicia M., Wesołowska M., Kopacz Z., Kváč M., Sak B., Sokulska M., Cebulski K., Hendrich A.B., Pozowski A. Disseminated infection of Encephalitozoon cuniculi associated with osteolysis of hip periprosthetic tissue. Clin. Infect. Dis. 2018; 67(8): 1228-1234.
 5. Justyna Gil, David Ramsey, Paweł Pawłowski, Elżbieta Szmida, Przemysław Leszczyński, Marek Bębenek, Maria M. Sąsiadek.: The influence of tumor microenvironment on ATG4D gene expression in colorectal cancer patients
  Med.Oncol. 2018; 35(12); art.159 [8 s.].

Wykaz publikacji za 2017 rok

 1. Alanio A, Gits-Muselli M, Guigue N, Desnos-Ollivier M, Calderon EJ, Di Cave D, Dupont D, Hamprecht A, Hauser PM, Helweg-Larsen J, Kicia M, Lagrou K, Lengerova M, Matos O, Melchers WJG, Morio F, Nevez G, Totet A, White LP, Bretagne S. Diversity of Pneumocystis jirovecii Across Europe: A Multicentre Observational Study. EBioMedicine 2017; 22:155-163.
 2. Dorota Wojnicz, Dorota Tichaczek-Goska, Kamila Korzekwa, Marta Kicia, Andrzej Hendrich.: Anti-enterococcal activities of pentacyclic triterpenes. Adv.Clin.Exp.Med. 2017; 26(3):483-490.
 3. Justyna Gil, David Ramsey, Elżbieta Szmida, Przemysław Leszczyński, Paweł Pawłowski, Marek Bębenek, Maria M. Sąsiadek.: The BAX gene as a candidate for negative autophagy-related genes regulator on mRNA levels in colorectal cancer. Med.Oncol. 2017; 34; art.16 [7 s.]
 4. Jolanta Piekarska, Marta Kicia, Maria Wesołowska, Żaneta Kopacz, Michał Gorczykowski, Barbara Szczepankiewicz, Martin Kvac, Bohumil Sak.: Zoonotic microsporidia in dogs and cats in Poland.
  Vet.Parasitol. 2017; 246:108-111
 5. Agnieszka Perec-Matysiak, Maria Wesołowska, Kinga Leśniańska, Katarzyna Buńkowska-Gawlik, Joanna Hildebrand, Marta Kicia.: Survey for zoonotic microsporidian pathogens in wild living urban rooks (Corvus frugilegus). J.Eukaryot.Microbiol. 2017; 64(5): 721-724
 6. Martin Kvac, Lada Hofmannova, Ynes Ortega, Nikola Holubova, Michaela Horcickova, Marta Kicia, Lenka Hlaskova, Dana Kvetonova, Bohumil Sak, John McEvoy.: Stray cats are more frequently infected with zoonotic protists than pet cats. Folia.Parasitol. 2017; 64; art.034 

Wykaz publikacji za 2016 rok

 1. Maria Wesołowska, Beata Szostakowska, Marta Kicia, Bohumil Sak, Martin Kvac, Brygida Knysz.: Cryptosporidium meleagridis infection: the first report in Poland of its occurrence in an HIV-positive woman. Ann.Parasitol. 2016; 62(3):239-241.
 2. Marta Kicia, Maria Wesołowska,Żaneta Kopacz, Katarzyna Jakuszko, Bohumil Sak, D. Kvetonova, Magdalena Krajewska, M. Kvac.: Prevalence and molecular characteristics of urinary and intestinal microsporidia infections in renal transplant recipients. Clin.Microbiol.Infect. 2016; 22(5):462.e5-462.e9.
 3. Dorota Wojnicz,Dorota TichaczekGoska,Kamila Korzekwa,Marta Kicia, Andrzej B. Hendrich.: Study of the impact of cranberry extract on the virulence factors and biofilm formation by Enterococcus faecalis strains isolated from urinary tract infections. Int.J.Food Sci. Nutr. 2016; 67(8):1005-1016.
 4. Alicja Dolzblasz, Elwira Smakowska, Edyta M. Gola, Katarzyna Sokołowska, Marta Kicia, Hanna Janska.: The mitochondrial protease AtFTSH4 safeguards Arabidopsis shoot apical meristem function. Sci.Rep. 2016; vol.6; art.28315 [14s.]

Wykaz publikacji za 2015 rok

 1. Wojnicz D, Tichaczek-Goska D, Kicia M. Pentacyclic triterpenes combined with ciprofloxacin help to eradicate the biofilm formed in vitro by Escherichia coli. Indian J.Med.Res. 2015; 141(3):343-353.
 2. Elżbieta Szmida, Paweł Karpiński, Przemysław Leszczyński, Tomasz Sędziak, Wojciech Kielan, Paweł Ostasiewicz, Maria M. Sąsiadek.: Aberrant methylation of ERBB pathway genes in sporadic colorectal cancer. J.Appl.Genet. 2015 Vol.56 no.2; s.185-192
 3. Sokulska M, Kicia M, Wesołowska M, Hendrich AB. Pneumocystis jirovecii – from a commensal to pathogen: clinical and diagnostic review, Parasit. Res. 2015; 114(10):3577-3585.
 4. Paulina Strugała, Anna Dudra, Alicja Z. Kucharska, Anna Sokół-Łętowska, Dorota Wojnicz,Agnieszka CisowskaStefan Walkowski, Zbigniew Sroka, Janina Gabrielska, Andrzej B. Hendrich.: Biological activity of the methanol and water extracts of the fruits of anthocyanin-rich plants grown in South-West Poland. Nat.Prod.Commun. 2015;10(3):467-474

Wykaz publikacji za 2014 rok

 1. Wesolowska M, Knysz B, Reich A, Blazejewska D, Czarnecki M, Gladysz A, Pozowski A, Misiuk-Hojlo M. Prevalence of Demodex spp. in eyelash follicles in different populations. Arch Med Sci. 2014; 12(10):319-24.
 2. Kváč M, Saková K, Kvĕtoňová D, Kicia M, Wesołowska M, McEvoy J, Sak B. Gastroenteritis caused by the Cryptosporidium hedgehog genotype in an immunocompetent man. J Clin Microbiol. 2014; 52(1):347-9.
 3. Kicia M, Wesolowska M, Jakuszko K, Kopacz Ż, Sak B, Květonova D, Krajewska M, Kváč M. Concurrent infection of the urinary tract with Encephalitozoon cuniculi and Enterocytozoon bieneusi in a renal transplant recipient. J Clin Microbiol. 2014 ;52(5):1780-2.
 4. Agnieszka Stembalska, Przemysław Leszczyński, Justyna Gil, David Ramsey, Grzegorz Pitala, Adam Maciejczyk, Marcin Frączek.: Global DNA methylation status in laryngeal cancer. Head Neck 2014; 36(3):419-424
 5. Agnieszka Cisowska, Gabriela Bugla-Płoskońska.: Analysis of the SDS-PAGE patterns of outer membrane proteins from Escherichia coli strains that have lost the ability to form K1 antigen and varied in the susceptibility to normal human serum. Folia Microbiol. 2014; 59(1):37-43

Wykaz publikacji za 2013 rok

 1. Dorota Wojnicz, Dorota Tichaczek-Goska.: Effect of sub-minimum inhibitory concentrations of ciprofloxacin, amikacin and colistin on biofilm formation and virulence factors of Escherichia coli planktonic and biofilm forms isolated from human urine Braz.J.Microbiol. 2013 Vol.44 no.1; s.259-265
 2. Dorota Wojnicz, Marta Kicia, Dorota Tichaczek-Goska.: Effect of asiatic and ursolic acids on morphology, hydrophobicity, and adhesion of UPECs to uroepithelial cells. Folia Microbiol. 2013 Vol.58 no.3; s.245-252
 3. Przemysław Leszczyński, Andrzej Bogusław Hendrich, Elżbieta Szmida, Maria Małgorzata Sąsiadek.: ADAM and ADAMTS family proteins and their role in the colorectal cancer etiopathogenesis. BMB Rep. 2013 Vol.46 no.3; s.139-150
 4. Dorota Wojnicz, Dorota Tichaczek-Goska, Marta Kicia.: Effect of asiatic and ursolic acids on growth and virulence factors of uropathogenic Escherichia coli strains. Turk.J.Biol. 2013 Vol.37 no.5; s.556-564

Biologia Molekularna

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. Andrzej Hendrich

Semestr: zimowy (I)
Wykłady: 25 godz.
Ćwiczenia niekliniczne (CN): 15 godz.
Seminaria: 25 godz.
Forma zakończenia przedmiotu: EGZAMIN PISEMNY (test)

SYLABUS: 2022/20232021/20222020/2021

UWAGA!!!
Podania o zwolnienie z przedmiotu (lub jego części) można składać w sekretariacie Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej, ul. Mikulicza-Radeckiego 9 (II piętro) lub drogą mailową na adres malgorzata.pekalska-cisek@umw.edu.pl lub dorota.tichaczek-goska@umw.edu.pl do 15.10.2022 !!!

Biologia Molekularna z Podstawami Genetyki

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. Andrzej Hendrich

Semestr: zimowy (I)
Wykłady: 10 godz.
Ćwiczenia niekliniczne (CN): 25 godz.
Forma zakończenia przedmiotu: EGZAMIN PISEMNY (test)

SYLABUS: 2022/20232021/20222020/2021

UWAGA!!!
Podania o zwolnienie z przedmiotu (lub jego części) można składać w sekretariacie Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej, ul. Mikulicza-Radeckiego 9 (II piętro) lub drogą mailową na adres malgorzata.pekalska-cisek@umw.edu.pl lub dorota.tichaczek-goska@umw.edu.pl do 15.10.2022 !!!

Choroby Zakaźne - Parazytologia

Ćwiczenia: (3godziny)
Miejsce zajęć: Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej; ul. Mikulicza-Radeckiego 9, parter lub II piętro
Nauczyciele prowadzący:
Dr hab. Maria Wesołowska
Dr hab. Marta Kicia, prof. UMW
Dr Magdalena Szydłowicz

GRAFIK ZAJĘĆ 2022/2023

PROGRAM - tematyka:
Pasożyty kosmopolityczne w strefie klimatu umiarkowanego, pasożyty oportunistyczne, wybrane parazytozy zawlekane, epidemiologia;

Obowiązuje znajomość: ryzyka zarażenia, dróg przekazywania zarażenia; form
dyspersyjnych; sposobu opuszczania organizmu człowieka przez pasożyty; miejsca lokalizacji pasożyta w organizmie człowieka, kiedy zarażenie pasożytem związane jest z zagrożeniem klinicznym; zarażenie świeże, a wznowa zarażenia utajonego; rozmieszczenie geograficzne oraz epidemiologia i profilaktyka.
Zaliczenie na ocenę: kolokwium – w Testportalu

REGULAMIN WEWNĘTRZNY KATEDRY BIOLOGII

ZASADY BHP - UNIKANIE ZAGROŻEŃ

KONSULTACJE - po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem drogą mailową

Diagnostyka Parazytologiczna

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. Andrzej Hendrich

Semestr: letni (IV)
Wykłady: 30 godz.
Ćwiczenia niekliniczne (CN): 30 godz.
Forma zakończenia przedmiotu: egzamin pisemny (test MCQ)

SYLABUS: 2022/2023; 2021/2022; 2020/2021

Egzamin I poprawkowy z Diagnostyki parazytologicznej odbędzie się 7.09.2022 o godz. 9:00 w Katedrze i Zakładzie Biologii i Parazytologii Lekarskiej w sali ćwicz. na II piętrze

PLAN ZAJĘĆ

PROGRAM ĆWICZEŃ I WYKŁADÓW; podręczniki

ZASADY BHP PODCZAS ZAJĘĆ - UNIKANIE ZAGROŻEŃ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY KATEDRY i ZAKŁADU BIOLOGII 

KONSULTACJE - po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem drogą mailową

Molekularne Podstawy Diagnostyki Parazytologicznej

Koordynator przedmiotu:  dr hab. Marta Kicia

Nauczyciele prowadzący zajęcia:
dr hab. Marta Kicia, prof. UMW
dr Magdalena Szydłowicz
mgr Przemysław Leszczyński

Studenci: I-V rok kierunek lekarski
Semestr: letni
Liczba godzin: 30
Rodzaj zajęć: ćwiczenia laboratoryjne (CL)

TEMATYKA ĆWICZEŃ:

Zasady rozpoznawania zarażeń pasożytami.
- W jakich przypadkach należy uwzględniać zarażenie pasożytami;
- Prawidłowy wywiad z pacjentem;
Podstawy molekularnych metod diagnostycznych.
- Poznanie podstawowych rodzajów molekularnych metod diagnostycznych;
- Zasady postępowania z materiałem biologicznym przeznaczonym do molekularnej diagnostyki parazytologicznej;
- Planowanie postępowania diagnostycznego w przypadku podejrzenia inwazji pasożytniczej;
Metodyka wykonania izolacji DNA; Projektowanie reakcji PCR;
 Zastosowanie molekularnych metod diagnostycznych w rozpoznawaniu zarażeń pasożytniczych.
- Przeprowadzenie izolacji DNA z różnych materiałów (kał, mocz, krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, plwocina, zeskrobiny, bioptaty);
- Wykonanie reakcji PCR;
Zastosowanie molekularnych metod diagnostycznych w rozpoznawaniu zarażeń pasożytniczych c.d.
- Wykonanie rozdziału elektroforetycznego uzyskanych produktów;
- Wizualizacja i interpretacja wyników;
- Interpretacja wyniku badania laboratoryjnego;
Profilaktyka zarażeń pasożytniczych
- Najważniejsze zasady profilaktyki zarażeń pasożytniczych;

SYLABUS: 2022/2023; 2021/2022

Molecular Biology

Course coordinator: Prof. dr hab. Andrzej Hendrich

Semester: winter (I)
Lectures: 25 hours
Practicals: 15 hours
Seminars: 25 hours

The form of completing the course: WRITTEN EXAM (MCQ test)

SCHEDULE - timetable

COURSE PROGRAMM - the content of seminars, practicals and lectures; books

SAFETY RULES during CLASSES

INTERNAL REGULATIONS of BIOLOGY DEPARTMENT

Application for the subject exemption - download

Parasitology - mandatory workbook - download

CONSULTATIONS - HERE or will be possible after e-mail contact with the appropriate teacher

ATTENTION!
Application for subject (or part of the subject) exemption
should be submitted to the secretariat of the Biology Department, Mikulicza-Radeckiego 9 (2nd floor), or by e-mail to malgorzata.pekalska-cisek@umw.edu.pl or dorota.tichaczek-goska@umw.edu.pl until 15.10.2022 !!!

Molecular Biology with Basics of Genetics

Course coordinator: Prof. dr hab. Andrzej Hendrich

Semester: winter (I)
Lectures: 10 hours
Practicals: 25 hours

The form of completing the course: WRITTEN EXAM (MCQ test)

SCHEDULE - timetable

COURSE PROGRAMM - the content of practicals and lectures; books

SAFETY RULES during CLASSES

INTERNAL REGULATIONS of BIOLOGY DEPARTMENT

Application for the subject exemption - download

Parasitology - mandatory workbook - download

CONSULTATIONS - HERE or will be possible after e-mail contact with the appropriate teacher

ATTENTION!
Application for subject (or part of the subject) exemption
should be submitted to the secretariat of the Biology Department, Mikulicza-Radeckiego 9 (2nd floor), or by e-mail to malgorzata.pekalska-cisek@umw.edu.pl or dorota.tichaczek-goska@umw.edu.pl until 15.10.2022 !!!

Infectious Diseases - Parasitology

Place: Department of Biology and Medical Parasitology, Mikulicza-Radeckiego 9, ground floor or second floor
Teachers:
Dr hab. Maria Wesołowska
Dr Magdalena Szydłowicz

SCHEDULE 2022/2023

CONTENT of classes: Cosmopolitan parasites in the temperate climate zone, opportunistic parasites, selected parasitic infectious imported from tropical countries, epidemiology.

Students are obliged to know: the risk of infection; routes of parasite transmission; infective stages; the way and mode of leaving from human organisms by parasites; location of the parasites in the human body, when the parasitic infection is associated with clinical risk; new infection and latent infection; geographic distribution; epidemiology and prophylaxis
Form of credit: colloquium – with the use of Testportal

INTERNAL REGULATIONS of Biology Department

SAFETY RULES during CLASSES

CONSULTATIONS - will be possible after e-mail contact with the appropriate teacher

Molecular Basics of Parasitological Diagnostics

Course coordinator:  Prof. Marta Kicia

Teachers:
dr hab. Marta Kicia, prof. UMW
dr Magdalena Szydłowicz
mgr Przemysław Leszczyński,
Summer semester
Hours number: 30
Kind of classes: laboratory practicals
Students: I-V year Faculty of Medicine

CONTENT of classes:

Principles for the diagnosis of parasitic infections.
- In which cases parasite infection should be considered;
- correct patient interview;
Basis of molecular diagnostics.
- Knowing basic types of molecular diagnostic methods;
- Principles of biological material management for molecular parasitological diagnosis;
Planning of diagnostic procedures in case of suspected parasitic infection;
Methodology of DNA isolation;
- PCR design;
Use of molecular diagnostic methods in the diagnosis of parasitic infections.
- DNA isolation from various materials (stool, urine, blood, CSF, sputum, biopsy);
- PCR; 
- Electrophoresis of obtained amplification products;
- Visualization and interpretation of results;
- Interpretation of laboratory tests results;
Prophylaxis of parasitic infections.
- The most important principles of parasitic infections prophylaxis;

SYLLABUS: 2022/20232021/2022