Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii

DANE TELEADRESOWE

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Budynek A2 (II piętro)
ul. Koszarowa 5 
51-149 Wrocław

Gabinet Kierownika Kliniki
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
tel.: 71 395-75-50
e-mail: krzysztof.simon@umw.edu.pl

Sekretariat - samodzielny referent
mgr Marta Zielińska
tel.: 71 395-75-05
e-mail: marta.zielinska@umw.edu.pl

Życiorys Kierownika Kliniki
Krzysztof Adam Simon - Urodzony w 1952 r. we Wrocławiu w rodzinie inteligenckiej. W roku 1977 ukończył studia medyczne w Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich (później przemianowanej na Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich). Uzyskał stopień naukowy doktora. W 1993 na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. „Badania nad wpływem kolchicyny na przebieg doświadczalnego uszkodzenia wątroby u szczurów rasy Buffalo” otrzymał w macierzystej uczelni stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna. W 2004 prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał mu tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Często wyjeżdżał na stypendia naukowe, w tym do Stanów Zjednoczonych, Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz praktyki dodatkowo do Węgier, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Specjalnościami Profesora są choroby zakaźne, choroby wewnętrzne (wątroba i drogi żółciowe), hepatologia zakaźna, zakażenia HIV oraz endoskopia pp i do.
Po uzyskaniu tytułu profesora kontynuował pracę na Akademii Medycznej (późniejszym Uniwersytecie Medycznym) im. Piastów Śląskich na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, później zaś na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym, a obecnie ponownie na Wydziale Lekarskim, gdzie jest Kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii.
Był Sekretarzem Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS oraz wszedł w skład Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka 
PAN (dwie kadencje). Był Prezesem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Obecnie jest Kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Ordynatorem I Oddziału Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Jerzego Gromkowskiego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu oraz Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych, członek grup eksperckich leczenia HCV, HBV, MAFLD, Ekspert AOITM. Zrezygnował z bycia członkiem Rady Medycznej przy Ministerstwie Zdrowia.
Za osiągnięcia naukowe (ponad 560 publikacji naukowych) i dydaktyczne był wielokrotnie nagradzany i odznaczany: Nagrodami Ministra Zdrowia, I Nagrodą Naukową im. J. Kostrzewskiego, wielokrotnie nagrodami indywidualnymi i zespołowymi Rektora AM we Wrocławiu I i II st.,
Nagrodą Specjalną Rektora AM, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 75 - lecia Misji Jana Karskiego, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Pierścień Stulecia Niepodległości RP, za 2020 rok: Nagroda Prezydenta Wrocławia w 2020 r., Laur Wrocławia - 2020, Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia, Największa Osobowość Regionu, Laureat Listy Stu 2020 – 2021 - pierwsze miejsce, najbardziej wpływowa Osoba w Polskiej Medycynie, Honorowy Medal Towarzystwa Internistów Polskich, Honorowy Medal Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Honorowy Medal X - lecia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu i szereg innych wyróżnień.


CONTACT DETAILS

I Department of Infectious Diseases and Hepatology
Medical University of Wroclaw
A2 Building (second floor)
Koszarowa Street 5 
51-149 Wroclaw

Clinic Manager's Office
Christopher Simon MD. PhD. Professor
Telephone number: +48 71 395 75 50
e-mail: krzysztof.simon@umw.edu.pl

Secretariat - Independent Clerk
Martha Zielinska M.A.
Telephone number: +48 71 395 75 05
e-mail: marta.zielinska@umw.edu.pl

Kierownik Kliniki

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: krzysztof.simon@umw.edu.pl
Tel: +48 71 395 75 50
Polska Platforma Medyczna

 

Sekretariat - Samodzielny Referent

mgr Marta Zielińska
e-mail: marta.zielinska@umw.edu.pl
Tel./fax: +48 71 395 75 05

Adiunkt Dydaktyczny

dr n. med. Justyna Janocha-Litwin (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail:justyna.janocha-litwin@umw.edu.pl
Tel: +48 71 395 75 36
Polska Platforma Medyczna

Nauczyciel Akademicki

dr n. med. Sylwia Serafińska (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: sylwia.serafinska@umw.edu.pl
Tel: +48 71 395 75 45
Polska Platforma Medyczna

Nauczyciel Akademicki

dr n. med. Anna Szymanek-Pasternak (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: anna.szymanek-pasternak@umw.edu.pl
Tel: +48 71 395 75 36
Polska Platforma Medyczna

Nauczyciel Akademicki

dr n. med. Wojciech Szymański 
Tel: +48 71 395 75 36
Polska Platforma Medyczna

Nauczyciel Akademicki

lek. Anna Nowicka (studia doktorskie)
e-mail: a.nowicka@umw.edu.pl
Tel: +48 71 395 75 36
Polska Platforma Medyczna


Clinic Manager
Christopher Simon MD. PhD. Professor
e-mail: krzysztof.simon@umw.edu.pl
Telephone: +48 71 395 75 50
Polska Platforma Medyczna

Secretariat - Independent Clerk
Martha Zielinska M.A.
e-mail: marta.zielinska@umw.edu.pl
Telephone/FAX: +48 71 395 75 05

Teaching Assistant 
Justyna Janocha-Litwin MD. PhD.
Telephone: +48 71 395 75 36
Polska Platforma Medyczna

Academic Teacher
Sylwia Serafinska MD. PhD.
e-mail: sylwia.serafinska@umw.edu.pl
Telephone: +48 71 395 75 45
Polska Platforma Medyczna

Academic Teacher
Anna Szymanek-Pasternak MD. PhD.
e-mail: anna.szymanek-pasternak@umw.edu.pl
Telephone: +48 71 395 75 36
Polska Platforma Medyczna

Academic Teacher
Wojciech Szymanski MD. PhD.
Telephone: +48 71 395 75 36
Polska Platforma Medyczna

Academic Teacher
Anna Nowicka (doctoral studies) 
e-mail: a.nowicka@umw.edu.pl
Telephone: +48 71 395 75 36
Polska Platforma Medyczna

ADIUNKT DYDAKTYCZNY /                                          TEACHING ASSISTANT 
dr n. med. Justyna Janocha - Litwin                                          Justyna Janocha - Litwin MD. PhD. 
e-mail: justyna.janocha-litwin@umw.edu.pl                            <justyna.janocha-litwin@umw.edu.pl>
tel.: 71 395 75 36                                                                  Telephone number: +48  71 395 75 36

PROWADZONE PRZEDMIOTY

1. Choroby zakaźne -> dla Stomatologów (Wydział Lekarsko - Stomatologiczny - rok 4, stopień I);
2. Żywienie w chorobach zakaźnych i chorobach wątroby -> dla Dietetyków (Wydział Nauk o Zdrowiu - rok 1, stopień II).
WYKŁADY: prowadzi prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon

KLINIKA PROWADZI ZAJĘCIA

1. Z zakresu Chorób Zakaźnych dla IV roku Stomatologii – studenci polscy;
2. Z zakresu Chorób Zakaźnych dla IV roku Stomatologii – studenci English Division;
3. Z zakresu Chorób Zakaźnych i chorób wątroby - studenci Dietetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu;
4. Coroczny regionalny kurs na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu z zakresu tematyki zakażeń HIV / AIDS;
5. Prowadzi liczne kursy dokształcające (3-4 rocznie) z zakresu chorób zakaźnych i hepatologii w ramach Dolnośląskiej Izby Lekarskiej;
6. Specjalizuje lekarzy i rezydentów z zakresu chorób zakaźnych.

TEMATYKA SEMINARIUM

1. Informacje o chorobach zakaźnych i zaraźliwych, zasady rozpoznawania, leczenia i profilaktyki;

2. Zakażenia gronkowcowe i paciorkowcowe;

3. Wysypkowe choroby zakaźne;

4. COVID-19;

5. Choroby zakaźne przewodu pokarmowego;

6. HIV/AIDS;

7. Zakażenia szpitalne - ze szczególnym uwzględnieniem gabinetu zabiegowego;

8. Choroby tropikalne;

9. Neuroinfekcje;

10. Tężec, wścieklizna - etiopatogeneza, profilaktyka przed i poekspozycyjna;

11. Zmiany na skórze i błonach śluzowych jamy ustnej w przebiegu chorób zakaźnych;

12. Choroby przenoszone droga płciową - STD;

13. Profilaktyka planowa i poekspozycyjna zakażeń HAV,HBV,HCV i HIV;

14. Wezłowice + zapalenie przysznic;

15. COVID-19 - ćwiczenia praktyczne.


SUBJECTS

1. Infectious diseases -> for dentists (Faculty of Medicine and Dentistry - 4th year, degree I);
2. Nutrition in infectious diseases and liver diseases -> for dietitians (Faculty of Health Sciences - 1st year, degree II).
LECTURES: Christopher Simon MD. PhD. Professor

 

THE CLINIC CONDUCTS CLASSES

1. In the field of Infectious Diseases for the 4th year of Dentistry - Polish students;
2. In the field of Infectious Diseases for the 4th year of Dentistry - students of the English Division;
3. In the field of Infectious Diseases and liver diseases - students of Dietetics of the Faculty of Health Sciences;
4. An annual regional course commissioned by the Marshal's Office of the Lower Silesian Voivodeship in Wrocław on the subject of HIV/AIDS infections;
5. Conducts numerous training courses (3-4 per year) in the field of infectious diseases and hepatology within the Lower Silesian Medical Chamber;
6. Specializes physicians and residents in infectious diseases.

 

SEMINAR TOPICS

1. Information about infectious and contagious diseases, principles of diagnosis, treatment and prevention;
2. Staphylococcal and streptococcal infections;
3. Rash infectious diseases;
4. COVID-19;
5. Infectious diseases of the digestive tract.
6. HIV/AIDS.
7. Hospital infections - with particular emphasis on the treatment room.
8. Tropical diseases.
9. Neuroinfections.
10. Tetanus, rabies - etiopathogenesis, pre- and post-exposure prevention.
11. Changes on the skin and mucous membranes of the oral cavity in the course of infectious diseases.
12. Sexually transmitted diseases - STDs.
13. Planned and post-exposure prophylaxis of HAV, HBV, HCV and HIV infections.
14. Inflammation of the parotids and nodes;
15. COVID-19 - practical exercises.

GODZINY KONSULTACJI

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
Środa: 7:30 - 8:00

dr n. med. Justyna Janocha - Litwin (Adiunkt dydaktyczny)
Środa: 12:00 - 13:00 (z wyjątkiem ostatniej środy każdego miesiąca)

dr n. med. Sylwia Serafińska
Czwartek: 12:00 - 13:00

dr n. med. Anna Szymanek - Pasternak
Czwartek: 12:00 - 13:00

dr n. med. Wojciech Szymański
Wtorek: 13:00 - 14:00

lek. Anna Nowicka (studia doktoranckie)
Czwartek: 13:00 - 14:00
 


CONSULTATION HOUR

Christopher Simon MD. PhD Professor
Wednesday: 7:30 - 8:00 am

Justyna Janocha - Litwin MD. PhD (Teaching Assistant)
Wednesday: 12:00 - 13:00 pm (except the last Wednesday of every month)

Sylwia Serafinska MD. PhD
Thursday: 12:00 - 13:00 pm

Anna Szymanek - Pasternak MD. PhD
Thursday: 12:00 - 13:00 pm

Wojciech Szymanski MD. PhD
Tuesday: 13:00 - 14:00 pm

Anna Nowicka (doctoral studies)
Thursday: 13:00 - 14:00 pm


SYLABUSY PRZEDMIOTÓW / SUBJECT SYLLABUS

KALENDARZ EGZAMINÓW / EXAM CALENDAR

PLAN ZAJĘĆ JEDNOSTKI / UNIT CLASS SCHEDULE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UMW / ORGANIZATIONAL REGULATIONS OF THE AGREEMENT

PROFIL KLINIKI CHORÓB ZAKAŹNYCH I HEPATOLOGII

Działalność badawcza Kliniki od lat koncentruje następującej tematyce:

 1. Ostre i przewlekłe choroby wątroby i dróg żółciowych, w tym związane z zakażeniem HBV i HCV oraz ich konsekwencje ogólnoustrojowe i powikłania w tym zaburzenia odżywiania, encefalopatia wątrobowa, współistniejące zakażenia, nadciśnienie wrotne;
 2. Choroby nowotworowe związane z czynnikami zakaźnymi ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów wątroby i nowotworów wikłających HIV / AIDS;
 3. Zakażenie SARS-CoV-2 / COVID-19 oraz zakażenia innymi wirusami pneumotropowymi;
 4. Zakażanie u osób z HIV / AIDS i z innymi zaburzeniami odporności;
 5. Ogólnie pojęta tematyka chorób zakaźnych wynikająca z bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

Aktualnie prowadzimy następujące szczegółowe tematy badawcze (niezależnie od szeregu międzynarodowych i krajowych badań klinicznych czy obserwacyjnych):

 1. Badania nad rolą adipokin wybranych w rozwoju niedożywienia u pacjentów z marskością wątroby, nowotworami wątroby i/oraz nabytymi zaburzeniami odporności w tym HIV / AIDS;
 2. Zastosowanie kalcyfediolu - witamina 25 (OH) D3 w profilaktyce progresji i ciężkiego przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 / COVID-19;
 3. Stan odżywienia pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby HCV, kwalifikowanych do leczenia przeciwwirusowego;
 4. Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym w pacjentów zakażonych HIV;
 5. Wpływ leczenia przeciwwirusowego na wybrane funkcje psychomotoryczne u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C;
 6. Biegunka o etiologii Clostridium Difficile – analiza retrospektywna przyczyn wystąpienia i nawrotów choroby w WSS im. Gromkowskiego we Wrocławiu;
 7. Wybrane wyjściowe wskaźniki laboratoryjne w prognozowanym przebiegu zakażenia SARS-CoV-2;
 8. Badania nad prewalencją i wpływem zakażenia Helicobacter Pylori na przebieg marskości wątroby. W materiale własnym.

PROFILE OF THE CLINIC OF INFECTIOUS DISEASES AND HEPATHOLOGY

For years, the Department of Infectious Diseases and Hepatology research activities have focused on the following topics:
1. Acute and chronic diseases of the liver and biliary tract, including those related to HBV and HCV infection, and their systemic consequences and complications, including eating disorders, hepatic encephalopathy, concomitant infections, portal hypertension;
2. Cancer diseases related to infectious agents, with particular emphasis on liver cancer and cancers complicating HIV/AIDS;
3. SARS-CoV-2/COVID-19 infection and infections with other pneumotropic viruses;
4. Infection in people with HIV/AIDS and other immune disorders;
5. General topics of infectious diseases resulting from the current epidemiological situation.

We are currently conducting the following detailed research topics (independently of a number of international and national clinical and observational studies):

1. Research on the role of selected adipokines in the development of malnutrition in patients with liver cirrhosis, liver cancer and/or acquired immune disorders, including HIV/AIDS;
2. The use of calcifediol - vitamin 25 (OH) D3 in the prevention of progression and severe course of SARS-CoV-2 / COVID-19 infection;
3. Nutritional status of patients with chronic HCV hepatitis qualified for antiviral treatment;
4. Changes in the central nervous system in HIV-infected patients;
5. Effect of antiviral treatment on selected psychomotor functions in patients with chronic hepatitis C;
6. Diarrhea caused by Clostridium Difficile - retrospective analysis of the causes and recurrences of the disease in the WSS im. Gromkowski in Wrocław;
7. Selected baseline laboratory indicators in the predicted course of SARS-CoV-2 infection;
8. Studies on the prevalence and impact of Helicobacter Pylori infection on the course of liver cirrhosis. In own material.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Klinika funkcjonuje na bazie I Oddziału Chorób Zakaźnych (Klinicznego) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 510149 Wrocław.

Kierownik Kliniki jest jednocześnie Ordynatorem tego Oddziału, na którym oprócz pracowników Kliniki pracuje jeszcze 10-ciu innych Asystentów i Rezydentów.

Klinika kierowana przez prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztofa Simona, Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie Chorób Zakaźnych, zajmuje się głównie problematyką wszelkich chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Chorób wątroby głównie o etiologii wirusowej, chorób dróg żółciowych oraz ich powikłań takich jak – marskość wątroby, nadciśnienie wrotne i pierwotny rak wątroby;
2. Zakażeń u osób z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności;
3. Chorób biegunkowych;
4. Neuroinfekcji;
5. Chorób tropikalnych.


SERVICE ACTIVITIES

The Clinic operates on the basis of the I st Department of Infectious Diseases of the Regional Specialistic Hospital in Wroclaw, on Koszarowa Street 5.

The Head of the Clinic is also the Head of this Department, where, apart from the Clinic's employees, there are also 13 other Assistants.

Clinic headed by Christopher SimonMD. PhD. Professor, State Consultant in the field of Infectious Diseases, deals mainly with the issues of all infectious diseases, with particular emphasis on:

1. Liver diseases mainly of viral etiology, biliary tract diseases and their complications such as liver cirrhosis, portal hypertension and primary liver cancer;
2. Infections in people with primary and secondary immunodeficiencies;
3. Diarrheal diseases;
4. Neuroinfection;
5. Tropical diseases.