Logopedia Kliniczna - Rekrutacja

Rekrutacja 2024/2025

LOGOPEDIA KLINICZNA edycja 16

Logopedia kliniczna to interdyscyplinarne studia, których celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie specjalistów do przeprowadzenia diagnozy i prowadzenia terapii z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy i języka o różnorodnej etiologii. Ponadto dzięki uzyskanej wiedzy m.in. z zakresu medycyny, logopedii, pedagogiki i psychologii, lingwistyki studia przygotowują również do dalszego kształcenia specjalistycznego - neurologopedii klinicznej.


 

Uczelnia zapewnia słuchaczom odbycie praktyk na terenie Wrocławia i poza nim,
na szczegółowo określonych warunkach, również w okresie wakacyjnym.

Uczestnicy Studiów Podyplomowych będą mogli wziąć udział w dodatkowym wykładzie połączonym z warsztatem prowadzonym przez gościa specjalnego.

 

W tej edycji będzie to
Pani Marianela Sol Pernuzzi z Argentyny
fizjoterapeuta, starszy Terapeuta Koncepcji Rehabilitacji RCM
uczennica Rodolfo Castillo Moralesa
jedyna osoba prowadząca w Polsce szkolenia Koncepcji RCM.


 

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Termin rejestracji w systemie internetowym IRK:  od 10 maja 2024 r. do wyczerpania limitu miejsc.

Miejsce składania dokumentów:

Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 4a, 50-345 Wrocław
Tel. 71/784-28-09

parter - pokój numer 1.23, 1.24

Godziny przyjęć w miesiącach lipiec-wrzesień od poniedziałku do piątku od 9:00 do 14:00

Czas trwania studiów podyplomowych: 01.10.2024 r. - 30.09.2026 r.

Zapisy na studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu:

https://irkpodyplomowe.umw.edu.pl/pl/

Szczegóły oferty znajdują się tutaj:

https://www.umw.edu.pl/pl/logopedia-kliniczna/opis-studiow-podyplomowych

Wymagania ogólne:

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być absolwent studiów wyższych posiadający co najmniej tytuł zawodowy licencjata. Preferowane kierunki: medycyna, kierunki nauczycielskie, filologia polska, pedagogika, fizjoterapia, psychologia i inne (kwalifikacja pełna co najmniej
na poziomie VI Polskich Ram Kwalifikacji, zwanych dalej PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.).


 

Liczba miejsc:

30 osób.

Opłata za studia podyplomowe:

Opłata za studia podyplomowe Neurologopedia Kliniczna dla edycji 16 od roku akademickiego 2024/2025 wynosi 11 600,00 zł (2 900,00 zł za każdy semestr).

Wzory druków i wniosków obowiązujących uczestników studiów podyplomowych (CKP) w tym zasady wystawiana faktur znajdują się na stronie:

Nr 2/XVI R/2024 - wzory druków i wniosków obowiązujących uczestników studiów podyplomowych (CKP) | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (umw.edu.pl)

Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Wymagania formalne dla kandydatów na studia podyplomowe:

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wskazanego poniżej kompletu dokumentów.

W ramach rekrutacji obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów w Centrum Kształcenia Podyplomowego:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów na poziomie wskazanym w Wymaganiach ogólnych poświadczoną notarialnie bądź przez pracownika Centrum Kształcenia Podyplomowego przyjmującego dokumenty.

Od cudzoziemców wymagamy:

 • podania o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;

 • dyplomu ukończenia studiów na poziomie wskazanym w Wymaganiach ogólnych
  w Polsce lub za granicą, uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe Logopedia Kliniczna, należy dokonać opłaty za I semestr nauki do 15 września 2024 roku.

Decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe i środki odwoławcze

 1. Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe doręcza się kandydatowi na piśmie, za potwierdzeniem odbioru.

 2. Od decyzji w sprawie przyjęcia na studia podyplomowe kandydatowi przysługuje odwołanie do Rektora UMW. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 3. Podstawą odwołania od decyzji w sprawie przyjęcia na studia podyplomowe może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe.

Postępowanie końcowe

 1. Po zakończeniu rekrutacji decyzję o nieprzyjęciu na studia podyplomowe wraz z kompletem złożonych dokumentów doręcza się kandydatowi na wskazany przez niego adres do korespondencji, osobiście lub poprzez wskazaną osobę upoważnioną.

 2. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Kierownik Studiów Podyplomowych przekazuje do Centrum Kształcenia Podyplomowego listę zakwalifikowanych uczestników zatwierdzoną przez Kierownika Studiów Podyplomowych.

 3. Informacje dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2024/2025 można uzyskać w Centrum Kształcenia Podyplomowego przy ul. J. Mikulicza-Radeckiego 4a; 50-345 Wrocław pod numerem  telefonu 71/784-28-09 oraz na stronie internetowej https://www.umw.edu.pl/pl/centrum-ksztalcenia-podyplomowego.

 4. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń na studia podyplomowe.