Nr 3/K/2009 - szkolenia z zakresu bezdziennikowego systemu kancelaryjnego


Polecenie służbowe nr 3/K/2009
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 11 grudnia 2009 r.

w sprawie przeprowadzania szkoleń z zakresu stosowania bezdziennikowego systemu kancelaryjnego

Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) polecam co następuje:

§ 1
1. Zobowiązuję Dział Spraw Pracowniczych do przygotowywania danych o pracownikach nowo zatrudnianych, wykonujących czynności związane z tworzeniem i obiegiem dokumentacji, i przekazywania ich do Archiwum Zakładowego w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one zatrudnione, w celu odbycia szkolenia w zakresie stosowania bezdziennikowego systemu kancelaryjnego (załącznik nr 1).
2. Szkolenia, o których mowa w pkt 1 prowadzi Archiwum Zakładowe.
3. Archiwum Zakładowe zaświadczenie o odbytym szkoleniu: wydaje pracownikowi, jeden egzemplarz przekazuje do kierownika właściwej jednostki organizacyjnej i jeden egzemplarz zaświadczenia pozostaje w dokumentacji Archiwum Zakładowego (załącznik nr 2).

§ 2
1. Sprawozdania ze szkoleń przeprowadzonych w danym roku kalendarzowym Archiwum Zakładowe składa do kanclerza w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku sprawozdawczym.

§ 3
Traci moc polecenie służbowe nr 2/K/2009 Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 2 września 2009 r.

§ 4
Polecenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Według rozdzielnika
MK
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 06.01.2010
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016