Centrum Badań Przedklinicznych

ul. Bujwida 44, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 01 32  faks: 71 784 01 33
e-mail: RN-BP@umw.edu.pl


Zwierzętarnia Doświadczalna

Międzywydziałowy Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt
 

p. o. Kierownik Centrum Badań Przedklinicznych
dr hab. n. med. Magdalena Wawrzyńska, prof. uczelni
ul. Bujwida 44, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 01 32  faks: 71 784 01 33
e-mail: magdalena.wawrzynska@umw.edu.pl


Do rejestru użytkowników, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2015 poz. 266) i prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki, zwierząt wykorzystywanych w procedurach, o których mowa w art. 3 Ustawy (Dz. U. 2021 poz. 1331 i 2338), Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Centrum Badań Przedklinicznych został wpisany pod numerem 0027.

Do rejestru hodowców zwierząt laboratoryjnych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2015 poz. 266) i prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Centrum Badań Przedklinicznych, Zwierzętarnia Doświadczalna został wpisany pod numerem 046.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 obowiązującej Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2021 poz. 1331 i 2338) Kierownik Centrum Badań Przedklinicznych powołał Międzywydziałowy Zespół do Spraw Dobrostanu Zwierząt utrzymywanych i wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

Sekretariat 
tel.: 71 784 01 32  faks: 71 784 01 33

Pracownia hodowli komórkowej
tel. 71 784 01 35

Pracownia histologiczna
tel.: 71 784 01 34,  
71 784 01 36

Zwierzętarnia Doświadczalna
ul. K. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław
tel. 71 784 12 28  faks: 71 784 16 89
e-mail: zwierzetarnia.doswiadczalna@umw.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr hab. Magdalena Wawrzyńska, prof. uczelni
tel.: 71 784 01 32
e-mail: magdalena.wawrzynska@umw.edu.pl
ORCID: 0000-0001-6855-5510

 

prof. dr hab. Zbigniew Rybak
tel.: 71 784 01 31
e-mail: zbigniew.rybak@umw.edu.pl
ORCID: 0000-0002-8988-1515

 

dr Jacek Arkowski
tel.: 71 784 01 32
e-mail: jacek.arkowski@umw.edu.pl
ORCID: 0000-0003-2761-7580

Pracownicy naukowo-techniczni

dr hab. Bogusława Żywicka
tel.: 71 784 01 36
e-mail: boguslawa.zywicka@umw.edu.pl
ORCID: 0000-0003-4307-9188

 

dr Maria Szymonowicz
tel.: 71 784 01 35
e-mail: maria.szymonowicz@umw.edu.pl
ORCID: 0000-0003-4251-6841

 

dr inż. Bartosz Mielan
tel.: 71 784 01 35
e-mail: b.mielan@umw.edu.pl
ORCID: 0000-0002-1226-3540

 

dr inż. Przemysław Sareło
tel.: 71 784 01 35
e-mail: p.sarelo@umw.edu.pl
ORCID: 0000-0002-9125-7594

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Ewa Baraniewicz
tel.: 71 784 01 35
e-mail: ewa.baraniewicz@umw.edu.pl

 

Danuta Bryła
tel.: 71 784 01 34
e-mail: danuta.bryla@umw.edu.pl

Pracownicy obsługi technicznej

Krzysztofa Fabiś
tel.: 71 784 01 37
e-mail: krzysztofa.fabis@umw.edu.pl

Szkoła Doktorska

lek. dent. Wojciech Zakrzewski
tel.: 71 784 01 35
e-mail: wojciech.zakrzewski@student.umw.edu.pl
ORCID: 0000-0002-6242-1180

Centrum Badań Przedklinicznych to ogólnouczelniana jednostka organizacyjna, której działalność związana jest rozwojem interdyscyplinarnych badań przedklinicznych i wprowadzania ich osiągnięć do medycyny praktycznej oraz kształcenia przyszłej kadry medycznej.

Profil naukowy Centrum opiera się na badaniu biozgodności i biofunkcjonalności nowych materiałów, wyrobów czy urządzeń jako przedkliniczna ocena ich właściwości biologicznych. Ocenie podlega również ich przydatność podczas stosowania w lecznictwie oraz celowość ich wdrażania do produkcji.

W Centrum opracowywane są nowe metody badawcze pozwalające na wnikliwą ocenę procesów biologicznych zachodzących w interakcji biomateriału z komórkami czy tkankami, co pozwala na wnikliwą ocenę materiałów, wyrobów medycznych oraz nowoczesnych urządzeń. Prowadzone są kompleksowe przedkliniczne badania biologiczne in vitro i in vivo wyrobów przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dobór metody badawczej do selekcji materiałów i wyrobów przeznaczonych dla medycyny następuje w oparciu o wytyczne zawarte w normie PN-EN ISO 10993 oraz o własne publikacje.

Badania in vitro dotyczą oceny działania cytotoksycznego na liniach komórkowych, reakcji z drobnoustrojami, genotoksyczności oraz oceny hemozgodności i a/trombogenności.

Badania in vivo prowadzone są na modelu zwierzęcym, zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2021 poz. 1331 i 2338) i obejmują ocenę miejscowej reakcji tkanek, toksyczność układową, działania alergenne i drażniące.

Zadania badawcze z zastosowaniem zwierząt przeprowadzane są w jednostce wewnętrznej Centrum – Zwierzętarni Doświadczalnej, zarówno na potrzeby działalności wewnątrzuczelnianej dla wszystkich jednostek organizacyjnych, jak również zleceniodawców zewnętrznych.

W planowaniu procesów badawczych oraz przedstawianiu wyników stosuje się techniki wizualizacji oraz tworzenia infografik.


Kluczowe zadania

1. Działania badawcze w obszarze medycyny translacyjnej, badania nad innowacyjnymi biomateriałami, substancjami farmakologicznymi oraz metodami diagnostycznymi z użyciem nanotechnologii (wypełnienie luki w procesie technologiczno-badawczym).

2. Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

3. Uczestnictwo w interdyscyplinarnych projektach krajowych i międzynarodowych, aplikowanie o fundusze krajowe i międzynarodowe (granty, dofinansowania) oraz współpraca z sektorem prywatnym w obszarach badawczych.

4. Badania eksperymentalne biomateriałów do zastosowań medycznych, w tym:
a) materiałów biodegradowalnych do zastosowań medycznych,
b) materiałów zawierających grafen i jego pochodne (w tym nanomateriały) do zastosowań medycznych,
c) implantów opartych o nowe technologie (w tym materiały o strukturze amorficznej),
d) materiały opatrunkowe z multifunkcyjnych nanokompozytów.

5. Badania nad innowacyjnymi technologiami w diagnostyce i leczeniu schorzeń cywilizacyjnych, w tym chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób nowotworowych i chorób układu nerwowego. 

6. Badania nad wykorzystaniem optoelektroniki w medycynie – analiza obrazu i komputerowa detekcja zmian w układach biologicznych oraz zastosowanie laserów w medycynie.

7. Prowadzenie hodowli małych zwierząt laboratoryjnych (w tym mysz domowa – Mus musculus, szczur wędrowny – Rattus norvegicus) do celów naukowych i edukacyjnych.

8. Szkolenie oraz podnoszenie kompetencji i uprawnień celem wykonywania badań na zwierzętach.

9. Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zgodnie ze zleceniami Dziekanów.

Projekty zrealizowane

Praca naukowo-badawcza pt.: Ocena cytotoksyczności sześciu wybranych polimerów, na podstawie hodowli komórkowych in vitro, przy zastosowaniu linii komórkowych (fibroblasty) i biozgodności z krwią (Nr UM 303/U 52/2012) w zadaniu badawczym pt.: Opracowanie nowej generacji biodegradowalnych stentów. Rozwój badań i doświadczenia związane z wytworzeniem stentów wchłanialnych do leczenia powikłań miażdżycy naczyń w ramach projektu WROVASC – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).


Projekt badawczy pt.: Biodegradowalne wyroby włókniste (Nr POIG.01.03.01-00-007/08), realizowany w ramach Piorytetu 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii przez konsorcjum Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi i Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi oraz partnerów stowarzyszonych – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsko-Białej, Zakład Naukowy Niekonwencjonalnych Technik i Wyrobów Włókienniczych oraz Zakład Naukowy Technologii Dziewiarskich i Odzieżownictwa Instytutu Włókiennictwa w Łodzi, Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX – CENARO w Łodzi, Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i Katedrę Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Zadaniem projektu było opracowanie technologii wytwarzania materiałów włókienniczych z polimerów ulegających procesom biodegradacji, synteza polimerów nowego typu oraz wykorzystanie polimerów dostępnych handlowo oraz wykorzystanie ich w medycynie, przemyśle wyrobów higienicznych, rolnictwie oraz filtracji.


Zadanie badawcze 4 Selekcja modelowych opatrunków zakresie właściwości hemostatycznych oraz zadanie badawcze 6 Ocena biozgodności wyselekcjonowanego opatrunku in vitro i in vivo zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 10933-1:2010 w projekcie badawczym pt.: Hemostatyczny, resorbowalny opatrunek z polimerów naturalnych (Nr PBS1/B7/5/ 2/2012) realizowanym przez konsorcjum Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wojskowy Instytut Medyczny i Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A.


Zadanie badawcze pt.: Badania skuteczności chirurgicznej (cięcie i hemostaza) laserów wysokiej mocy pracujących na długości fali 1470 nm i 1940 nm. Określenie optymalnych parametrów pracy dla poszczególnych procedur terapeutycznych wykonywanych tymi urządzeniami medycznymi (Nr UMED-BR-7/INNOTECH/NCB i R/2015) w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt.: Lasery chirurgiczne wysokiej mocy pracujące na długości fali 1470 nm i 1940 nm do zastosowań́ w małoinwazyjnej chirurgii endoskopowej i robotycznej (Nr INOTECH K3/IN3/55/225968/NCBiR). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).


Praca naukowo-badawcza pt.: Wykonanie biologicznej oceny trzech serii prototypowych biodegradowalnych biokompozytów w oparciu o normy: PN-EN ISO 10993-6: „Miejscowa reakcja po implantacji” oraz PN-EN ISO 10993-11: „Badania toksyczności układowej” (Nr KOME.B080.2016) realizowana w ramach projektu badawczego pt.: Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej – GlassPoPep (Nr TECHMATSTRATEG2/406384/7/NCBR/2019). Współpraca zawarta z Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Praca naukowo-badawcza pt: Badania cytotoksyczności i hemozgodności polimerów bioresorbowalnych modyfikowanych powierzchniowo wiązką lasera (KOME.B080.16.012) realizowana w ramach projektu badawczego pt.: Wpływ parametrów technologicznych procesu laserowego na bio-fizyko-chemiczne właściwości polimerów biodegradowalnych (Nr 2013/09/B/ST8/02423). Projekt realizowany był w Katedrze Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii Mechanizmów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.


Projekt pt.: Badania toksyczności ostrej i podostrej cementu szkło-jonomerowego przeznaczonego do zastosowania w otochirurgii (Nr KOME.B080.17.007). Umowa zawarta z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie.


Projekt pt.: Badania jałowości granulatu i membran z PLA do leczenia ubytków kostnych w chirurgii, ortopedii i stomatologii (Nr KOME.B080.19.015). Umowa zawarta ze Staropolskim Towarzystwem Inwestycyjnym z siedzibą w Warszawie.


Projekt pt.: Badania działania cytotoksycznego granulatu i membran z PLA do leczenia ubytków kostnych w chirurgii, ortopedii i stomatologii (Nr KOME.B080.19.001). Umowa zawarta ze Staropolskim Towarzystwem Inwestycyjnym z siedzibą w Warszawie.


 

Projekty aktualne

Projekt pt.: Opracowanie zindywidualizowanych implantów biodegradowalnych do zabiegów rekonstrukcji kości – CRANIOIMPLANTS (Nr POIR.01.01.01-00-0646/19) realizowany przez konsorcjum Syntplant sp. z o.o., Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Zadaniem projektu jest opracowanie technologii biodegradowalnego implantu wytwarzanego w oparciu o procedurę custome made dla indywidualnego przypadku dla zmniejszenia ilości powikłań pooperacyjnych oraz zapewnienia wymaganego przez pacjentów efektu estetycznego.

Centrum współpracuje z wieloma placówkami naukowymi zajmującymi się opracowywaniem nowych technologii wyrobów medycznych, materiałów implantacyjnych, nici chirurgicznych, materiałów kościozastępczych dokostnych z nanohydroksyapatytu, ceramiki korundowej, tlenku tytanu, cementów okostnych oraz materiałów opatrunkowych i przyśpieszających proces gojenia. Centrum uczestniczy w pracach nad doskonaleniem istniejących biomateriałów i tworzeniem ich nowych form i rodzajów, w tym również szeroko pojętych implantów do stosowania w medycynie.

Realizowane w Centrum prace naukowo-badawcze stanowią w jednostkach wytwórczych część prac wdrożeniowych i patentów w zakresie wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych i implantów. We współpracy z zakładami przemysłowymi i instytucjami badawczymi, uczestniczymy w ocenie wpływu wyrobów polimerowych, ceramiki i cementów dokostnych na procesy gojenia się tkanek miękkich, tkanki kostnej oraz zmiany parametrów krwi po implantacji.


Współpraca

Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej, Wydział Mechaniczny,  Politechnika Wrocławska

Katedra Inżynierii Biomedycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Zakład Fizjologii Zwierząt, Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczno-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Katedra Biomateriałów i Kompozytów, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczno-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Instytut Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Politechnika Łódzka

Centrum Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX

METRUM CRYOFLEX Sp. z o. o.

TRICOMED S.A.

Inventmed Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

2023

Palmitic acid modulates microglial cell response to metabolic endotoxemia in an in vitro study. Mateusz Chmielarz, Beata Sobieszczańska, Andrzej Teisseyre, Magdalena Wawrzyńska, Edyta Bożemska, Kamila Środa-Pomianek. Nutrients 2023. 5(15):3463. DOI: 10.3390/nu15153463.

The role of palmitic acid in the co-toxicity of bacterial metabolites to endothelial cells. Marcin Choroszy, Kamila Środa-Pomianek, Magdalena Wawrzyńska, Mateusz Chmielarz, Edyta Bożemska, Beata Sobieszczańska. Vasc Health Risk Manag 2023. 19:399–409. DOI: 10.2147/VHRM.S408897.

Analysis of COVID-19 incidence and protective potential of persisting IgG class antibodies against SARS-CoV-2 infection in hospital staff in Poland. Jadwiga Radziejewska, Jacek Arkowski, Robert Susło, Kamil Kędzierski, Magdalena Wawrzyńska. Vaccines 2023. 11(7):1198. DOI: 10.3390/vaccines11071198.

In vitro examinations of the anti-inflammatory interleukin functionalized polydopamine based biomaterial as a potential coating for cardiovascular stents. Przemysław Sareło, Beata Sobieszczańska, Edyta Wysokińska, Marlena Gąsior-Głogowska, Wojciech Kałas, Halina Podbielska, Magdalena Wawrzyńska, Marta Kopaczyńska. Biocybern Biomed Eng 2023. 43(1):369–385. DOI: 10.1016/j.bbe.2023.02.001.

The safety of fluoride compounds and their effect on the human body – a narrative review.
Adam Lubojański, Dagmara Piesiak-Pańczyszyn, Wojciech Zakrzewski, Wojciech Dobrzyński, Maria Szymonowicz, Zbigniew Rybak, Bartosz Mielan, Rafal J Wiglusz, Adam Watras, Maciej Dobrzyński. Materials 2023. 16(3):1242. DOI: 10.3390/ma16031242.

Mechanical properties and osteointegration of the mesh structure of a lumbar fusion cage made by 3D printing. Małgorzata Żak, Agnieszka Rusak, Piotr Kuropka, Maria Szymonowicz, Celina Pezowicz. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 2023. 141:105762. DOI:10.1016/j.jmbbm.2023.105762.

2022

Telemedicine in cardiology: modern technologies to improve cardiovascular patients' outcomes – a narrative review. Kamil Kędzierski, Jadwiga Radziejewska, Agnieszka Sławuta, Magdalena Wawrzyńska, Jacek Arkowski. Medicina 2022. 58(2):210. DOI: 10.3390/medicina58020210.

Medical adhesives and their role in laparoscopic surgery – a review of literature. Maciej Mazur, Wojciech Zakrzewski, Maria Szymonowicz, Zbigniew Rybak. Materials 2022. 15(15):5215. DOI: 10.3390/ma15155215.

Production, mechanical properties and biomedical characterization of ZrTi-based bulk metallic glasses in comparison with 316L stainless steel and Ti6Al4V alloy. Mariusz Hasiak, Beata Sobieszczańska, Amadeusz Łaszcz, Michał Biały, Jacek Chęcmanowski, Tomasz Zatoński, Edyta Bożemska, Magdalena Wawrzyńska. Materials 2022. 15(1):252. DOI: 10.3390/ma15010252.

Co-toxicity of endotoxin and indoxyl sulfate, gut-derived bacterial metabolites, to vascular endothelial cells in coronary arterial disease accompanied by gut dysbiosis. Marcin Choroszy, Beata Sobieszczańska, Kamil Litwinowicz, Łukasz Łaczmański, Mateusz Chmielarz, Urszula Walczuk, Tomasz Roleder, Jadwiga Radziejewska, Magdalena Wawrzyńska. Nutrients 2022. 14(3):424. DOI: 10.3390/nu14030424.

The use of modern technologies by dentists in Poland: questionnaire among Polish dentists. Mateusz Świtała, Wojciech Zakrzewski, Zbigniew Rybak, Maria Szymonowicz, Maciej Dobrzyński. Healthcare 2022. 10(2):225. DOI: 10.3390/healthcare10020225.

Microbiological evaluation of water used in dental units. Bartłomiej Błaszczyk, Magdalena Pajączkowska, Joanna Nowicka, Maria Szymonowicz, Wojciech Zakrzewski, Adam Lubojański, Marlena Hercuń-Jaskółka, Aleksandra Synowiec, Sebastian Fedorowicz, Wojciech Dobrzyński, Zbigniew Rybak, Maciej Dobrzyński. Water 2022. 14(6):915. DOI: 10.3390/w14060915.

Detection of lymphatic vessels in dental pulp. Kamila Wiśniewska, Zbigniew Rybak, Maria Szymonowicz, Piotr Kuropka, Katarzyna Kaleta-Kuratewicz, Maciej Dobrzyński. Biology 2022. 11(5):635. DOI: 10.3390/biology11050635.

Design of new concept of knitted hernia implant. Bogusława Żywicka, Marcin Henryk Struszczyk, Danuta Paluch, Krzysztof Kostanek, Izabella Krucińska, Krzysztof Kowalski, Kazimierz Kopias, Zbigniew Rybak, Maria Szymonowicz, Agnieszka Gutowska, Paweł Kubiak. Materials 2022. 15(7):2671. DOI: 10.3390/ma15072671.

2021

Impact of liposomal drug formulations on the RBCs shape, transmembrane potential, and mechanical properties. Sylwia Cyboran-Mikołajczyk, Przemysław Sareło, Robert Pasławski, Urszula Pasławska, Magdalena Przybyło, Kacper Nowak, Michał Płóciennik, Halina Podbielska, Marta Kopaczyńska, Magdalena Wawrzyńska. Int. J. Mol. Sci. 2021. 22(4):1710. DOI: 10.3390/ijms22041710.

Graphene coating obtained in a cold-wall CVD process on the Co-Cr alloy (L-605) for medical applications. Łukasz Wasyluk, Vitalii Boiko, Marta Markowska, Mariusz Hasiak, Maria Luisa Saladino, Dariusz Hreniak, Matteo Amati, Luca Gregoratti, Patrick Zeller, Dariusz Biały, Jacek Arkowski, Magdalena Wawrzyńska. Int. J. Mol. Sci. 2021. 22(6):2917. DOI: 10.3390/ijms22062917.

Gallato zirconium (IV) phtalocyanine complex conjugated with SiO2 nanocarrier as a photoactive drug for photodynamic therapy of atheromatic plaque. Yuriy Gerasymchuk, Wojciech Kałas, Jacek Arkowski, Łukasz Marciniak, Dariusz Hreniak, Edyta Wysokińska, Leon Strządała, Marta Obremska, Larysa Tomachynski, Viktor Chernii, Wiesław Stręk. Molecules 2021. 26(2):260. DOI: 10.3390/molecules26020260.

Comparison of osmotic resistance, shape and transmembrane potential of erythrocytes collected from healthy and fed with high fat-carbohydrates diet (HF-CD) pigs – protective effect of Cistus incanus L. extracts. Sylwia Cyboran-Mikołajczyk, Robert Pasławski, Urszula Pasławska, Kacper Nowak, Michał Płóciennik, Katarzyna Męczarska, Jan Oszmiański, Dorota Bonarska-Kujawa, Paweł Kowalczyk, Magdalena Wawrzyńska. Materials 2021. 14(4):1050. DOI: 10.3390/ma14041050.

Development of highly porous calcium phosphate bone cements applying nonionic surface active agents. Ewelina Cichoń, Bartosz Mielan, Elżbieta Pamuła, Anna Ślósarczyk, Aneta Zima. RSC Advances 2021. 11(39):23908–23921. DOI: 10.1039/d1ra04266a.

The influence of a knitted hydrophilic prosthesis of blood vessels on the activation of coagulation system – in vitro study. Maria Szymonowicz, Maciej Dobrzyński, Sara Targońska, Agnieszka Rusak, Zbigniew Rybak, Marcin H. Struszczyk, Jacek Majda, Damian Szymański, Rafał J. Wiglusz. Nanomaterials 2021. 11(6):1600. DOI: 10.3390/nano11061600.

Study of Flebogrif® – a new tool for mechanical sclerotherapy-effectiveness assessment based on animal model. Zbigniew Rybak, Maciej Janeczek, Maciej Dobrzyński, Marta Wujczyk, Albert Czerski, Piotr Kuropka, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Maria Szymonowicz, Aleksandra Sender-Janeczek, Katarzyna Wiglusz, Rafał J. Wiglusz. Nanomaterials 2021. 11(2):544. DOI: 10.3390/nano11020544.

Review on the lymphatic vessels in the dental pulp. Kamila Wiśniewska, Zbigniew Rybak, Maria Szymonowicz, Piotr Kuropka, Maciej Dobrzyński. Biology 2021. 10(12):1257. DOI: 10.3390/biology10121257.

Review on polymer, ceramic and composite materials for CAD/CAM indirect restorations in dentistry – application, mechanical characteristics and comparison. Aleksandra Skorulska, Paweł Piszko, Zbigniew Rybak, Maria Szymonowicz, Maciej Dobrzyński. Materials 2021. 14(7):1592. DOI: 10.3390/ma14071592.

Nanomaterials application in orthodontics. Wojciech Zakrzewski, Maciej Dobrzyński, Wojciech Dobrzyński, Anna Zawadzka-Knefel, Mateusz Janecki, Karolina Kurek, Adam Lubojański, Maria Szymonowicz, Zbigniew Rybak, Rafał J. Wiglusz. Nanomaterials 2021. 11(2):337. DOI: 10.3390/nano11020337.

Nanomaterials application in endodontics. Wojciech Zakrzewski, Maciej Dobrzyński, Anna Zawadzka-Knefel, Adam Lubojański, Wojciech Dobrzyński, Mateusz Janecki, Karolina Kurek, Maria Szymonowicz, Rafał Jakub Wiglusz, Zbigniew Rybak. Materials 2021. 14(18):5296. DOI: 10.3390/ma14185296.

Local effects of a 1940 nm thulium-doped fiber laser and a 1470 nm diode laser on the pulmonary parenchyma: an experimental study in a pig model. Maciej Janeczek, Zbigniew Rybak, Anna Lipińska, Jolanta Bujok, Albert Czerski, Maria Szymonowicz, Maciej Dobrzyński, Jacek Świderski, Bogusława Żywicka. Materials 2021. 14(18):5457. DOI: 10.3390/ma14185457.

Usefulness of thulium-doped fiber laser and diode laser in zero ischemia kidney surgery - comparative study in pig model. Bogusława Żywicka, Jolanta Bujok, Maciej Janeczek, Albert Czerski, Maria Szymonowicz, Maciej Dobrzyński, Jacek Świderski, Zbigniew Rybak. Materials 2021. 14(8):2000. DOI: 10.3390/ma14082000.

Bioresorbable polymeric materials - current state of knowledge. Kamila Wiśniewska, Zbigniew Rybak, Marcin Wątrobiński, Marcin H. Struszczyk, Jarosław Filipiak, Bogusława Żywicka, Maria Szymonowicz. Polimery 2021. 66(1):3–10. DOI: 10.14314/polimery.2021.1.1.

Application of selected nanomaterials and ozone in modern clinical dentistry. Adam Lubojański, Maciej Dobrzyński, Nicole Nowak, Justyna Rewak-Soroczyńska, Klaudia Sztyler, Wojciech Zakrzewski, Wojciech Dobrzyński, Maria Szymonowicz, Zbigniew Rybak, Katarzyna Wiglusz, Rafał J. Wiglusz. Nanomaterials 2021. 11(2):259. DOI: 10.3390/nano11020259.

Polymeric microspheres/cells/extracellular matrix constructs produced by auto-assembly for bone modular tissue engineering. Bartosz Mielan, Daniela M. Sousa, Małgorzata Krok-Borkowicz, Pierre Eloy, Christine Dupont, Meriem Lamghari, Elżbieta Pamuła. Int. J. Mol. Sci. 2021. 22(15):7897. DOI: 10.3390/ijms22157897.

2020

Comparison of the properties of lignins as potential carbon precursorsBartosz Mielan, Musioł Patrycja, Tomala Janusz, Błażewicz Stanisław, Aneta Frączek-Szczypta. Drewno 2020. 63(206):58–73. DOI: 10.12841/wood.1644-3985.341.03

Graphene oxide carboxymethylcellulose nanocomposite for dressing materials. Maria Luisa Saladino, Marta Markowska, Clara Carmone, Patrizia Cancemi, Rosa Alduina, Alessandro Presentato, Roberto Scaffaro, Dariusz Biały, Mariusz Hasiak, Dariusz Hreniak, Magdalena Wawrzyńska. Materials 2020. 13(8):1980. DOI: 10.3390/ma13081980.

Functionalization with a VEGFR2-binding antibody fragment leads to enhanced endothelialization of a cardiovascular stent in vitro and in vivoMagdalena Wawrzyńska, Honorata Kraskiewicz, Maria Paprocka, Agnieszka Krawczenko, Aleksandra Bielawska-Pohl, Dariusz Biały, Tomasz Roleder, Wojciech Wojakowski, Iain B. O’connor, Maciej Duda, Robert Michal, Łukasz Wasyluk, Gustav Plesch, Halina Podbielska, Marta Kopaczyńska, J.Gerard Wall. J. Biomed. Mater. Res. Part B 2020. 108(1):213–224. DOI: 10.1002/jbm.b.34380.

Applications for graphene and its derivatives in medical devices: current knowledge and future applicationsJacek Arkowski, Marta Obremska, Kamil Kędzierski, Agnieszka Sławuta, Magdalena Wawrzyńska. Adv. Clin. Exp. Med. 2020. 29(12):1497–1504. DOI: 10.17219/acem/130601.

Antibody CD133 biofunctionalization of ammonium acryloyldimethyltaurate and vinylpyrrolidone co-polymer-based coating of the vascular implantsPrzemysław Sareło, Maciej Duda, Marlena Gąsior-Głogowska, Edyta Wysokińska, Wojciech Kałas, Halina Podbielska, Magdalena Wawrzyńska, Marta Kopaczyńska. Materials 2020. 13(24):5634. DOI: 10.3390/ma13245634.

The influence of ozonated olive oil-loaded and copper-doped nanohydroxyapatites on planktonicforms of microorganismsWojciech Zakrzewski, Maciej Dobrzyński, Joanna Nowicka, Magdalena Pajączkowska, Maria Szymonowicz, Sara Targońska, Paulina Sobierajska, Katarzyna Wiglusz, Wojciech Dobrzyński, Adam Lubojański, Sebastian Fedorowicz, Zbigniew Rybak, Rafał J. Wiglusz. Nanomaterials 2020. 10(10):1997. DOI: 10.3390/nano10101997.

Selected nanomaterials' application enhanced with the use of stem cells in acceleration of alveolar bone regeneration during augmentation processWojciech Zakrzewski, Maciej Dobrzyński, Zbigniew Rybak, Maria Szymonowicz, Rafał J. Wiglusz. Nanomaterials 2020. 10(6):1216. DOI: 10.3390/nano10061216.

Removal of composite restoration from the root surface in the cervical region using Er: YAG laser and drill – in vitro studyWojciech Zakrzewski, Maciej Dobrzyński, Piotr Kuropka, Jacek Matys, Małgorzata Małecka, Jan Kiryk, Zbigniew Rybak, Marzena Dominiak, Kinga Grzech-Leśniak, Katarzyna Wiglusz, Rafał J. Wiglusz. Materials 2020. 13(13):3027. DOI: 10.3390/ma13133027.

In vitro SEM analysis of desensitizing agents and experimental hydroxyapatite-based composition effectiveness in occluding dentin tubules. Łukasz Pałka, Zbigniew Rybak, Piotr Kuropka, Maria Szymonowicz, Jan Kiryk, Krzysztof Marycz, Maciej Dobrzyński. Adv. Clin. Exp. Med. 2020. 29(11):1283–1297. DOI: 10.17219/acem/128197.

Comparison of a 1940 nm thulium-doped fiber laser and a 1470 nm diode laser for cutting efficacy and hemostasis in a pig model of spleen surgeryBogusława Żywicka, Zbigniew Rybak, Maciej Janeczek, Albert Czerski, Jolanta Bujok, Maria Szymonowicz, Maciej Dobrzyński, Mariusz Korczyński, Jacek Świderski. Materials 2020. 13(5):1167. DOI: 10.3390/ma13051167.

Assessment of cytotoxic and antimicrobial activity of selected gingival haemostatic agents – in vitro studyMaria Szymonowicz, Agnieszka Rusak, Magdalena Pajączkowska, Joanna Nowicka, Kamila Wiśniewska, Bogusława ŻywickaZbigniew Rybak, Maciej Dobrzyński. Acta Bioeng. Biomech. 2020. 22(3):185–198. DOI: 10.37190/ABB-01649-2020-03.

2019

Photoactive pore matrix for in situ delivery of a photosensitizer in vascular smooth muscle cells selective PDT. Magdalena Wawrzyńska, Maciej Duda, Iwona Hołowacz, Aleksandra Kaczorowska, Agnieszka Ulatowska-Jarża, Igor Buzalewicz, Wojciech Kałas, Edyta Wysokińska, Dariusz Biały, Halina Podbielska, Marta Kopaczyńska. Materials 2019. 12(24):4110. DOI: 10.3390/ma12244110.

Photoactive liposomal formulation of PVP-conjugated chlorin e6 for photodynamic reduction of atherosclerotic plaque. Wojciech Kałas, Edyta Wysokińska, Magdalena Przybyło, Marek Langner, Agnieszka Ulatowska-Jarża, Dariusz Biały, Magdalena Wawrzyńska, Ewa Zioło, Wojciech Gil, Anna M. Trzeciak, Halina Podbielska, Marta Kopaczyńska. Int. J. Mol. Sci. 2019. 20(16):3852. DOI: 10.3390/ijms20163852.

Functionalized CD133 antibody coated stent surface simultaneously promotes EPCs adhesion and inhibits smooth muscle cell proliferation – a novel approach to prevent in-stent restenosis. Magdalena Wawrzyńska, Maciej Duda, Edyta Wysokińska, Leon Strządała, Dariusz Biały, Agnieszka Ulatowska-Jarża, Wojciech Kałas, Sebastian Kraszewski, Robert Pasławski, Paweł Biernat, Urszula Pasławska, Aleksandra Zielonka, Halina Podbielska, Marta Kopaczyńska. Colloid Surf. B – Biointerfaces 2019, 174:587–597. DOI: 10.1016/j.colsurfb.2018.11.061.

The heat risk during hardening of dental glass-ionomer cements using a light-curing. Maciej Dobrzyński, Katarzyna Herman, Ewelina Bryła, Katarzyna Fita, Krzysztof Dudek, Małgorzata Kowalczyk-Zając, Maria Szymonowicz, Zbigniew Rybak, Mariusz Korczyński, Rafał J. Wiglusz. J. Therm. Anal. Calorim. 2019. 135(6):3123–3128. DOI: 10.1007/s10973-018-7504-4.

Study of surface structure changes for selected ceramics used in the CAD/CAM system on the degree of microbial colonization, in vitro tests. Maciej Dobrzyński, Magdalena Pajączkowska, Joanna Nowicka, Aleksander Jaworski, Piotr Kosior, Maria Szymonowicz, Piotr Kuropka, Zbigniew Rybak, Zdzisław A. Bogucki, Jarosław Filipiak, Sara Targońska, Aneta Ciupa-Litwa, Anna Han, Rafał J. Wiglusz. BioMed Res. Int. 2019. 2019:9130806. DOI: 10.1155/2019/9130806.

Stem cells: past, present, and future. Wojciech Zakrzewski, Maciej Dobrzyński, Maria Szymonowicz, Zbigniew Rybak. Stem Cell Res. Ther. 2019. 10:68. DOI: 10.1186/s13287-019-1165-5.

Influence of porous dressings based on butyric-acetic chitin co-polymer on biological processes in vitro and in vivo. Witold Sujka, Zbigniew Draczyński, Beata Kolesińska, Ilona Latańska, Zenon Jastrzębski, Zbigniew Rybak, Bogusława Żywicka. Materials 2019. 12(6):970. DOI: 10.3390/ma12060970.

Effects of Nd:YAG laser irradiation on the growth of Candida albicans and Streptococcus mutans: in vitro study. Kinga Grzech-Leśniak, Joanna Nowicka, Magdalena Pajączkowska, Jacek Matys, Maria Szymonowicz, Piotr Kuropka, Zbigniew Rybak, Maciej Dobrzyński, Marzena Dominiak. Lasers Med. Sci. 2019. 34(1):129–137. DOI: 10.1007/s10103-018-2622-6.

2018

Multimodality imaging of intermediate lesions: data from fractional flow reserve, optical coherence tomography, near-infrared spectroscopy-intravascular ultrasound. Dariusz Biały, Magdalena Wawrzyńska, Jacek Arkowski, Marcin Rogała, Klaudia Proniewska, Wojciech Wańha, Wojciech Wojakowski, Tomasz Roleder. Cardiol. J. 2018. 25(2):196–202. DOI: 10.5603/CJ.a2017.0082.

Low frequency electromagnetic field decreases ischemia-reperfusion injury of human cardiomyocytes and supports their metabolic function. Dariusz Biały, Magdalena Wawrzyńska, Iwona Bil-Lula, Anna Krzywonos-Zawadzka, Agnieszka Sapa-Wojciechowska, Jacek Arkowski, Mieczysław Woźniak, Grzegorz Sawicki. Exp. Biol. Med. 2018. 243(10):809–816. DOI: 10.1177/1535370218779773.

L-NAME improves doxycycline and ML-7 cardioprotection from oxidative stress. Iwona Bil-Lula, Anna Krzywonos-Zawadzka, Jolanta Sawicka, Dariusz Biały, Magdalena Wawrzyńska, Mieczysław Woźniak, Grzegorz Sawicki. Front. Biosci. Landmark 2018. 23(1):298–309. DOI: 10.2741/4592.

Biocompatible carbon-based coating as potential endovascular material for stent surface. Magdalena Wawrzyńska, Iwona Bil-Lula, Anna Krzywonos-Zawadzka, Jacek Arkowski, Mikołaj Łukaszewicz, Dariusz Hreniak, Wiesław Stręk, Grzegorz Sawicki, Mieczysław Woźniak, Marek Drab, Kaja Frączkowska, Maciej Duda, Marta Kopaczyńska, Halina Podbielska, Dariusz Biały. BioMed Res. Int. 2018. 2018:2758347. DOI: 10.1155/2018/2758347.

Venous insufficiency: differences in the content of trace elements. A preliminary report. Agnieszka Rusak, Ewa Karuga-Kuźniewska, Benita Wiatrak, Maria Szymonowicz, Mateusz Stolarski, Małgorzata Radwan-Oczko, Rafał J. Wiglusz, Paweł Pohl, Zbigniew Rybak. Adv. Clin. Exp. Med. 2018. 27(5):695–701. DOI: 10.17219/acem/68902.

Preliminary evaluation of thulium doped fiber laser in pig model of liver surgery. Maciej Janeczek, Jacek Świderski, Albert Czerski, Bogusława Żywicka, Jolanta Bujok, Maria Szymonowicz, Ewa Bilewicz, Maciej Dobrzyński, Mariusz Korczyński, Aleksander Chrószcz, Zbigniew Rybak. BioMed Res. Int. 2018. 2018:3275284. DOI: 10.1155/2018/3275284.

Evaluation of mechanical properties of poly(methyl methacrylate) reinforced with glass fibers. Bartosz Bienias, Wojciech Michalski, Bartosz Mielan, Krzysztof Pietryga, Elżbieta Pamuła, Marek Walasek. Prosthodontics 2018. 68(1):3–15. DOI: 10.5604/01.3001.0011.6803.

Influence of surface modifications of a nanostructured implant on osseointegration capacity – preliminary in vivo study. Maciej Janeczek, Patrycja Szymczyk, Maciej Dobrzyński, Olga Parulska, Maria Szymonowicz, Piotr Kuropka, Zbigniew Rybak, Bogusława Żywicka, Grzegorz Ziółkowski, Krzysztof Marycz, Aleksander Chrószcz, Aleksandra Skalec, Sara Targońska, Rafał J. Wiglusz. RSC Adv. 2018. 8(28):15533–15546. DOI: 10.1039/c8ra01625a.

Autorstwo rozdziałów w monografiach naukowych

Standardy i nowe osiągnięcia w obrazowaniu tętnic wieńcowych (Standards and new achievements in coronary artery imaging). Jacek Arkowski, Magdalena Wawrzyńska, Marta Obremska, Jacek Smereka. W: Bezpieczeństwo zdrowotne: postępy monitorowania, obrazowania stanu zdrowia i środowiska. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 2019, s. 65–78. 978-83-65817-82-2.

Physico-chemical stent surface modifications. Arnold Foerster, Maciej Duda, Honorata Kraśkiewicz, Magdalena Wawrzyńska, Halina Podbielska, Marta Kopaczyńska. W: Functionalized cardiovascular stents. Woodhead Publishing. Cambridge 2018, s. 137–148. 978-0-08-100498-2. DOI: 10.1016/B978-0-08-100496-8.00007-X.

Development of drug-eluting stents (DES). Magdalena Wawrzyńska, Jacek Arkowski, Adrian Włodarczak, Marta Kopaczyńska, Dariusz Biały. W: Functionalized cardiovascular stents. Woodhead Publishing. Cambridge 2018, s. 45–56. 978-0-08-100498-2. DOI: 10.1016/B978-0-08-100496-8.00003-2.

W Centrum Badań Przedklinicznych prowadzone są zajęcia dla studentów II roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.

Rehabilitacja – II rok – semestr zimowy – seminaria

Chirurgia doświadczalna i biomateriały – II rok – semestr letni – seminaria

Elektroniczna baza sylabusów


The Pre-clinical Research Center hosts classes for second-year students of the Faculty of Dentistry.

Rehabilitation – 2nd year – winter semester – seminar

Experimental surgery and biomaterials – 2nd year – summer semester – seminars

Electronic database of syllabuses

Centrum Badań Przedklinicznych oferuje przeprowadzenie oceny wyrobów medycznych w oparciu o serię norm ISO 10993 Biologiczna ocena wyrobów medycznych.


Oferowane badania przedkliniczne in vitro

Prowadzimy badania genotoksyczności i karcynogenności zgodnie z normą ISO 10993-3 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 3: Badania genotoksyczności, rakotwórczości i toksyczności reprodukcyjnej. Do oceny genotoksyczności stosujemy testy odwrotnych mutacji bakteryjnych (w tym test Amesa) oraz test mutacji genowych komórek ssaków (w tym test mutacji genu kinazy tymidynowej z wykorzystaniem komórek chłoniaka myszy L5178Y Tk+/–). Do oceny karcinogenności stosujemy test transformacji nowotworowych (w tym test transformacji nowotworowej na komórkach BALB/c 3T3) stanowiące – zgodnie z sugestią w normie – badania wstępne w ocenie wyrobu.

Prowadzimy badania hemozgodności w oparciu o wytyczne zawarte w ISO 10993-4 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 4: Wybór badań dla interakcji z krwią.

Prowadzimy badania działania cytotoksycznego na wybranych, modelowych liniach komórkowych (w tym fibroblasty BALB/c 3T3 A31, fibroblasty L929, preosteoblasty MC3T3, osteoblasty NHOst, ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej i inne, w zależności od tematyki badań) zgodnie z normą ISO 10993-5 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 5: Badania cytotoksyczności in vitro.

W oparciu o wytyczne zawarte w ISO 10993-23 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 23: Badania działania drażniącego oferujemy przeprowadzenie badań na zrekonstruowanym naskórku człowieka (RhE, z ang. reconstructed human epidermis).


Oferowane badania przedkliniczne in vivo

Badania prowadzone są na modelu zwierzęcym, w oparciu o następujące normy serii ISO 10993, w szczególności:
ISO 10993-6 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 6: Badania miejscowej reakcji po implantacji,
ISO 10993-10 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 10: Badania działania drażniącego i uczulającego na skórę,
ISO 10993-11:2009 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 11: Badania toksyczności układowej.

Po więcej informacji zapraszamy do Zwierzętarnia Doświadczalna.


W przypadku chęci współpracy lub po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:

dr hab. Magdalena Wawrzyńska, prof. uczelni
ul. Bujwida 44, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 01 32
e-mail: magdalena.wawrzynska@umw.edu.pl

dr Maria Szymonowicz
ul. Bujwida 44, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 01 35
e-mail: maria.szymonowicz@umw.edu.pl