Międzynarodowa Hybrydowa Konferencja Katedry Zdrowia Populacyjnego
„Zdrowie populacyjne w obliczu kryzysu”
13-14 października 2022 r., Wrocław

Logo Międzynarodowej Hybrydowej Konferencji Katedry Zdrowia Populacyjnego „Zdrowie populacyjne w obliczu kryzysu”

W dniach 13-14 października 2022 r. odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja „Zdrowie populacyjne w obliczu kryzysu” organizowana przez Katedrę Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego. Wydarzenie zostało zaplanowane w trybie hybrydowym i jest adresowane do przedstawicieli następujących specjalności: lekarzy, pielęgniarek, specjalistów zdrowia publicznego oraz kadry zarządzającej szpitalami i innymi placówkami ochrony zdrowia.

Celem Konferencji jest prezentacja i rozpowszechnienie osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań i prac rozwojowych, z obszaru zdrowia populacyjnego i działań podejmowanych w czasach kryzysu, jakim niewątpliwie jest pandemia COVID-19 oraz wojna w Ukrainie. Podczas wydarzenia zostaną wskazane również nowe kierunki badań naukowych w obliczu dynamicznych wyzwań w kraju i na świecie.

Sesje plenarne zainicjują podjęcie dyskusji na następujące tematy:

 • Spojrzenie na bezpieczeństwo zdrowia populacyjnego w czasach pandemii COVID-19;
 • Prawa człowieka w czasach kryzysów zbrojnych;
 • Nowe kierunki w spojrzeniu na zdrowie środowiskowe;
 • Choroby zakaźne jako zawsze aktualne wyzwanie dla zdrowia publicznego;
 • Badania populacyjne;
 • Bezpieczeństwo pacjenta w dobie kryzysu systemu ochrony zdrowia;
 • Rola organizacji pozarządowych w kryzysie.

 

Organizatorzy


Katedra Zdrowia Populacyjnego
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Logo Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

Logo Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

 


 

Patronaty


JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Piotr Ponikowski


Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej


 

Miejsce obrad


Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny, ul. Borowska 211
sala wykładowa im. L. Kuczyńskiego, 1 piętro


 

Komitet Organizacyjny

dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. UMW
prof. dr hab. Andrzej Fal
prof. dr hab. Krystyna Pawlas 
dr hab. Paweł Gać, prof. UMW
dr hab. Jarosław Drobnik, prof. UMW
dr Dagmara Gaweł-Dąbrowska
dr Jolanta Grzebieluch
dr Janina Kulińska
dr Katarzyna Połtyn-Zaradna
dr Iwona Markiewicz-Górka
dr Aleksandra Jaremków
dr Łukasz Rypicz
dr Izabela Witczak
mgr inż. Dorota Kiedik
mgr Magdalena Matuszewska
mgr inż. Sylwia Mizia


 

Ramowy program konferencji

13.10.2022 (czwartek)
09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników
09:30 – 09:50 Powitanie - wystąpienia Gości Honorowych
09:50 – 10:15 Wykład inauguracyjny - Zdrowie i zrównoważony rozwój w świetle kryzysu
10:15 – 11:30 Sesja I - Spojrzenie na bezpieczeństwo zdrowia populacyjnego w czasach pandemii COVID-19
11:30 – 12:00 Prezentacje video. Sesja plakatowa. Przerwa kawowa
12:00 – 13:15 Sesja II - Prawa człowieka w czasach kryzysów zbrojnych
13:15 – 13:45 Panel dyskusyjny - Globalne zagrożenie w ocenie ekspertów
13:45 – 14:45 Prezentacje video. Sesja plakatowa. Lunch
14:45 – 16:00 Sesja III - Nowe kierunki w spojrzeniu na zdrowie środowiskowe
16:00 – 17:15 Sesja IV - Choroby zakaźne jako zawsze aktualne wyzwanie dla zdrowia publicznego
17:15 – 17:30 Podsumowanie i zamknięcie pierwszego dnia konferencji
 
14.10.2022 (piątek)
09:15 – 10:30 Sesja V - Badania Populacyjne
10:30 – 11:30 Spotkanie z ekspertami - Panel dyskusyjny
11:30 – 12:00 Prezentacje video. Sesja plakatowa. Przerwa kawowa
12:00 – 13:15 Sesja VI - Bezpieczeństwo pacjenta w dobie kryzysu systemu ochrony zdrowia
13:15 – 14:30 Sesja VII - Rola organizacji pozarządowych w kryzysie
14:30 – 15:30 Prezentacje video. Sesja plakatowa. Lunch
15:30- 16:00 Ogłoszenie wyników sesji plakatowej - Konkurs na najlepszy plakat. Zamknięcie konferencji.


 

Rejestracja uczestnictwa

Rejestracja dostępna jest pod linkiem: https://forms.gle/NqC1tUr51bJgYv5W9


 

Zasady nadsyłania abstraktów

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów na I Międzynarodową Konferencję „Zdrowie populacyjne w obliczu kryzysu”. Wszystkie zakwalifikowane prace będą prezentowane podczas wydarzenia w dniach 13-14 października 2022 r. we Wrocławiu. Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować następujące obszary:

 • Choroby cywilizacyjne
 • Epidemiologia
 • Zdrowie środowiskowe
 • Jakość i bezpieczeństwo w ochronie zdrowia
 • Promocja zdrowia i profilaktyka
 • Zarządzanie i organizacja w ochronie zdrowia
 • Prawa człowieka w czasach kryzysów zbrojnych
 • Rola organizacji pozarządowych w kryzysie

Abstrakt powinien zawierać:

 • tytuł w języku polskim i angielskim,
 • imię i nazwisko autora(ów),
 • pełną afiliację autora(ów),
 • stopień/tytuł naukowy, pierwsza litera imienia i nazwisko kierownika,
 • imię i nazwisko oraz mail autora prezentującego.

Abstrakt powinien mieć następującą strukturę:

 • wstęp,
 • cel pracy,
 • materiał i metody,
 • wyniki,
 • dyskusja i wnioski.

Przy zastosowaniu skrótów konieczne jest podanie pełnego brzmienia przy pierwszym użyciu. Słowa kluczowe (3-6) należy podawać w języku angielskim i polskim, zgodnie z katalogami MeSH (Medical Subject Headings Index Medicus). Słowa kluczowe nie mogą być powtórzeniem tytułu pracy.

Objętość abstraktu: max. 400 słów.

Termin nadsyłania abstraktów upływa 28 września 2022 r.             

O przyjęciu abstraktu i formie prezentacji pracy autorzy zostaną powiadomieni do 5 października 2022 r.

Wszystkie przyjęte prace będą prezentowane w formie plakatów w wersji elektronicznej.

Abstrakty w języku angielskim po akceptacji zostaną opublikowane w czasopiśmie Journal of Health Inequalities.

Ponadto, po spełnieniu wszystkich wymogów zgodnie z procesem wydawniczym i uzyskaniu pozytywnych recenzji istnieje możliwość publikacji pełnej pracy w czasopiśmie Journal of Health Inequalities. Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna - punktacja MEiN - 100 pkt.


 

Zgłoszenie abstraktu

Abstrakty należy zgłaszać poprzez formularz dostępny pod linkiem: https://forms.gle/tq5fndncDiipJtmx9


 

Patronat medialny


Advances in Clinical and Experimental Medicine

https://advances.umw.edu.pl/

logo advances

 


 

Kontakt


Sekretariat konferencji
tel.: 71 328 21 45
e-mail: konferencjakzp@umw.edu.pl


 

International Hybrid Conference of the Department of Population Health
"Population health in the face of crisis"
13-14 October 2022, Wrocław

Logo of the International Hybrid Conference of the Department of Population Health "Population health in the face of crisis"

The 1st International Conference 'Population Health in the Face of Crisis', organised by the Department of Population Health of the Piastów Śląskich Medical University in Wrocław and the Polish Society of Public Health, will be held on 13-14 October 2022. The event has been planned in a hybrid mode and is addressed to representatives of the following specialities: doctors, nurses, public health specialists and managers of hospitals and other health care institutions.

The aim of the Conference is to present and disseminate scientific advances, including the latest research and development results, from the field of population health and action in times of crisis, such as the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine. The event will also identify new research directions in the face of dynamic national and global challenges.

Plenary sessions will initiate discussions on the following topics:

 • Looking at population health security in times of COVID-19 pandemic;
 • Human rights in times of armed crises;
 • New directions in looking at environmental health;
 • Infectious diseases as an ever-present public health challenge;
 • Population-based research;
 • Patient safety in times of health system crisis;
 • The role of NGOs in crisis.

 

Organisers

Department of Population Health
Piastów Śląskich Medical University in Wrocław

Logo Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Polish Society of Public Health

Logo of the Polish Society of Public Health

 


 

Place of the meeting

Medical University of Wrocław, Faculty of Pharmacy, 211 Borowska St.
L. Kuczyński lecture room, 1st floor


 

Organising Committee

dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. UMW
Prof. Andrzej Fal, 
Prof. Krystyna Pawlas,  
dr hab Paweł Gać, prof. UMW
dr hab Jarosław Drobnik, prof. UMW
Dagmara Gaweł-Dąbrowska, PhD
Jolanta Grzebieluch, PhD
Janina Kulińska, PhD
Katarzyna Połtyn-Zaradna, PhD
Iwona Markiewicz-Górka, PhD
Aleksandra Jaremków, PhD
Łukasz Rypicz, PhD
Izabela Witczak, PhD
Dorota Kiedik
Magdalena Matuszewska
Sylwia Mizia


 

Framework conference programme

13.10.2022 (Thursday)
09:00 - 09:30 Registration of participants
09:30 - 09:50 Welcome - addresses by Guests of Honour
09:50 - 10:15 Keynote lecture - Health and sustainable development in light of the crisis
10:15 - 11:30 Session I - Looking at population health security in times of the COVID-19 pandemic
11:30 - 12:00 Video presentations. Poster session. Coffee break
12:00 - 13:15 Session II - Human rights in times of armed crises
13:15 - 13:45 Panel discussion - Global threat as perceived by experts
13:45 - 14:45 Video presentations. Poster session. Lunch
14:45 - 16:00 Session III - New directions in looking at environmental health
16:00 - 17:15 Session IV - Infectious diseases as an ever-present public health challenge
17:15 - 17:30 Summary and closing of the first day of the conference
 
14.10.2022 (Friday)
09:15 - 10:30 Session V - Population-based research
10:30 - 11:30 Meeting with experts - Panel discussion
11:30 - 12:00 Video presentations. Poster session. Coffee break
12:00 - 13:15 Session VI - Patient safety in times of crisis in the health care system
13:15 - 14:30 Session VII - The role of NGOs in crisis
14:30 - 15:30 Video presentations. Poster session. Lunch
15:30- 16:00 Announcement of the results of the poster session - Best poster competition. Closing of the conference.


 

Registration of participation

Registration is available at: https://forms.gle/NqC1tUr51bJgYv5W9


 

Rules for the submission of abstracts

We invite you to submit abstracts for the 1st International Conference on 'Population Health in the Face of Crisis'. All qualified papers will be presented at the event on 13-14 October 2022 in Wrocław, Poland. Topics of submitted papers should cover the following areas:

 • Diseases of civilisation
 • Epidemiology
 • Environmental health
 • Quality and safety in health care
 • Health promotion and prevention
 • Management and organisation in health care
 • Human rights in times of armed crises
 • The role of non-governmental organisations in crisis

The abstract should include:

 • title in Polish and English,
 • name of author(s),
 • full affiliation of author(s),
 • degree/title, first letter of the first name and surname of the supervisor,
 • name and e-mail of the presenting author(s).

The abstract should be structured as follows:

 • introduction,
 • purpose of the paper,
 • material and methods,
 • results,
 • discussion and conclusions.

When using abbreviations, it is necessary to give the full wording the first time they are used. Keywords (3-6) should be given in English and Polish, according to the MeSH (Medical Subject Headings Index Medicus) catalogues. Keywords must not be a repetition of the title of the paper.

Volume of the abstract: max. 400 words.

The deadline for abstract submission is 28 September 2022.

Authors will be notified of the acceptance of the abstract and the form of presentation of the paper by 5 October 2022.

All accepted papers will be presented as electronic posters.

Abstracts in English will be published in the Journal of Health Inequalities after acceptance.

In addition, once all the requirements according to the publishing process have been met and positive reviews have been obtained, it is possible to publish the full paper in the Journal of Health Inequalities. Publication in the journal is free of charge - MEiN score - 100 pts.


 

Submission of abstract

Abstracts should be submitted using the form available at the following link: https://forms.gle/tq5fndncDiipJtmx9


 

Media patronage

Advances in Clinical and Experimental Medicine

https://advances.umw.edu.pl/

logo advances

 

INFORMACJA O KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE

Zdrowie publiczne to interdyscyplinarny kierunek oferujący absolwentom uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i budowania kapitału zdrowotnego społeczeństwa. W świetle zmian globalizacyjnych systematycznie umacnia się pozycja zdrowia publicznego jako dziedziny naukowej, a obszary którymi się zajmuje stwarza ogromny potencjał do rozwoju, a następnie zatrudnienia w zawodzie.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu prowadzi nabór na studia I i II stopnia

3-LETNIE STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE
Zdrowie publiczne to holistyczne podejście do zdrowia populacji, które łączy wiadomości z zakresu nauk medycznych, humanistycznych i ekonomicznych. Uczy o człowieku i jego zdrowiu, a jednocześnie o finansowaniu jednostek ochrony zdrowia, organizacji i zarządzaniu.

Absolwenci zdobywają kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy w ochronie zdrowia, administracji samorządowej, NFZ lub firmach ubezpieczeniowych. Na studiach otrzymasz rozległą wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji zdrowotnej, zarządzania placówkami medycznymi, sprawowania kontroli stanu sanitarno-epidemiologicznego, rozpoznawania potrzeb zdrowotnych i realizacji programów profilaktycznych.

Przedmioty maturalne: obowiązkowo język obcy nowożytny oraz jeden z następujących przedmiotów (do wyboru przez kandydata): matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia.

2-LETNIE STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE
Studia II stopnia przewidziane są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia. Studia magisterskie stwarzają możliwość uzyskania wyspecjalizowanej poszerzonej wiedzy i kompetencji społecznych przygotowując absolwenta do pełnienia przez niego kluczowej roli w systemie ochrony zdrowia.

Są doskonałym wyborem dla osób, które ukończyły takie kierunki jak: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, położnictwo, lekarski, lekarsko-dentystyczny, kosmetologia, dietetyka, zarządzanie, ekonomia, prawo, socjologia. Zapraszamy również osoby, które ukończyły kierunki pokrewne do wymienionych - każde zgłoszenie rozpatrzymy indywidualnie.

Podczas rekrutacji brana jest pod uwagę średnia ocen uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia (np. średnia 5,0 to 5 punktów rekrutacyjnych; średnia 4,45 to 4,45 punktów). Dodatkowo można otrzymać 1 punkt rekrutacyjny za recenzowaną publikację.

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA

Perspektywa zatrudnienia po ukończeniu najbardziej interdyscyplinarnego kierunku uczelni medycznej jest bardzo szeroka. Potwierdzają to absolwenci dzieląc się swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Przeczytaj wywiad z absolwentami zdrowia publicznego! – „Co mówią dane statystyczne i sami absolwenci?”

Ukończenie studiów na kierunku zdrowie publiczne stwarza możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej w zakresie zarządzania i promocji zdrowia w zakładach opieki zdrowotnej, w administracji rządowej, sektorze edukacji, nadzorze sanitarno-epidemiologicznym, instytucjach akademickich i badawczych, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych.

Absolwenci zdrowia publicznego znajdują również miejsca pracy w firmach specjalizujących się w przeprowadzaniu audytów zdrowotnych, prowadzeniu coachingu zdrowotnego, opracowywaniu programów profilaktycznych czy działań w zakresie marketingu medycznego.

SYLWETKI ABSOLWENTÓW KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE – GDZIE PRACUJĄ?

Karolina Chmielowiec

Katarzyna Hanke

Agata Grajek

Mariusz Czarnecki

POSŁUCHAJ WYKŁADU AKADEMICKIEGO „ZDROWIE PUBLICZNE - MODA CZY KONIECZNOŚĆ?

zdrowie publiczne-moda czy konieczność?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dla kandydatów na kierunek zdrowie publiczne uruchomiona została INFORMACJA ONLINE.

Połącz się za pomocą platformy MS Teams w godz. 18.00- 19.00 (pon. – pt.)
https://teams.live.com/meet/9497241987476

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI ORAZ KONTAKT ZNAJDZIESZ NA STRONIE REKRUTACJI UMW

https://rekrutacja.umw.edu.pl/oferta-kierunek-zdrowie-publiczne/

Dołącz do naszego zespołu, rozwijaj swoje pasje i buduj własną przyszłość w przyjaznej atmosferze jaką stwarza Wrocław – miasto spotkań!