Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej

Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej

Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka
Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Bujwida 44 50-345 Wrocław
tel: 697-772-029
kierownik Zakładu: prof. dr hab. Julia Bar

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Julia Bar
e-mail: julia.bar@umw.edu.pl
tel. 697-770-614

Sekretariat

mgr Anna Hanc-Wójcik

e-mail: anna.hanc-wojcik@umw.edu.pl 

tel.: 697 773 029

Profesor

prof. dr hab. Michał Jeleń
e-mail: michal.jelen@umw.edu.pl
tel.: 697 772 251

Adiunkci dydaktyczni

dr n. med. Iwona Deszcz
e-mail: iwona.deszcz@umw.edu.pl

tel.: 697 772 033

Pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni

dr n.med. Anna Lis-Nawara
e-mail: anna.lis-nawara@umw.edu.pl
tel.: 697 772 033

dr n.med. Piotr Grelewski
e-mail: piotr.grelewski@umw.edu.pl
tel.: 697 772 033

ROK AKADEMICKI 2023/2024

WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZY

Seminaria:

1. Ontogeneza układu immunologicznego. 

 

 

2. Budowa i właściwości przeciwciał. Nieswoista odpowiedź immunologiczna. Odporność związana z błonami śluzowymi w aspekcie odpowiedzi immunologicznej.

 

 

3. Swoista odpowiedź immunologiczna. Nadwrażliwość. Immunologia zakażeń. Szczepionki. Immunomodulacja.

 

 

4. Podstawy immunologii transplatacyjnej. Autoimmunizacja i choroby autoimmunologiczne.

 

 

5. Pierwotne i wtórne niedobory immunologiczne. Mechanizmy obronne w chorobie nowotworowej.

 

 

Tematy ćwiczeń :  

1. Rola antygenów w odpowiedzi immunologicznej.
 

2. Przygotowanie materiału biologicznego do badań immunologicznych.
 

3. Wykrywanie antygenów w tkankach i komórkach metodą immunofluorescencji.
 

4. Wykrywanie antygenów w tkankach i komórkach metodą immunohistochemiczną. 

 

5. Test zaliczeniowy.
 


WYDZIAŁ FARMAUCETYCZNY

Wykłady: 

godz. 17:00 on-line

 

1.   03.10. 2023 Ontogeneza układu immunologicznego.

2. 10.10.2023  Humoralna i komórkowa odpowiedź immunologiczna – czynniki regulujące intensywność odpowiedzi immunologicznej.

3.  17.10.2023  Nadwrażliwość immunologiczna.

4. 24.10.2023 Farmakologiczna regulacja  odpowiedzi immunologicznej. Podstawy immunologii transplantacyjnej.

5.  07. 11.2023 Immunologiczne aspekty rozwoju nowotworów – możliwości immunoterapii.

6.  14.11.2023  Farmakologiczna regulacja odpowiedzi immunologicznej.

7. 21.11.2023  Immunodiagnostyka – zastosowanie.

 


 

Konsultacje z przedmiotu Immunologia dla studentów
Wydziału Farmaceutycznego
oraz Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
.

 

prof. dr hab. Julia Bar

poniedziałki godz.12.00-13.00

tel. 697-770-614

 

prof. dr hab. Michał Jeleń

wtorki godz.10.00-11.00

tel. 697 772 251

 

dr  Iwona Deszcz

czwartki godz.11.00-13.00

tel. 697 772 033

 


 

ENGLISH  DIVISION

IMMUNOLOGY

Topics :

 

1. Introduction.

 

 

2. Development of lymphocytes B. Development and maturation of T lymphocytes.

 

 

3. Innate immune response. Adaptive immune response.

 

 

4. Defence against infectious agents. Immunomodulation. Vaccination.

 

 

5.  Hypersensitivities.

 

 

6.  Transplantation immunological aspects. Immunological tolerance autoimmunity
      and autoimmune diseases.

 

 

7.  Primary and secondary deficiencies. Immunity to cancer and immunomodulation.

 

 

Laboratory :

1. The role of antigens.

 

2. Biological materials.

 3. Immunofluorescence.

 

 

4. Immunohistochemistry.

 

 

5. Estimation under microscope.

 

 

6. Usefulness of antigens in immunological diagnosis.

 

 

TEST of  30 single-choice questions.

To pass the test the student must receive 21 points.

Informacje dla osób ubiegających się o nostryfikacje dyplomu na Wydziale Lekarsko- Stomatologiczny.
 • Egzamin z Immunologii odbędzie się w dniu 14.06.2023r.
  o godz.12.00.

 

 • Zagadnienia obowiązujące do egzaminu z Immunologii:
 1. Ontogeneza, podstawowe składowe układu odpornościowego.

 

 1. Rola pierwotnych i wtórnych narządów limfatycznych.

 

 1. Budowa grasicy; rola bariery krew - grasica.

 

 1. Komórki układu immunologicznego: dojrzewanie limfocytów T i B, komórek APC, NK.

 

 1. Selekcja limfocytów T i B.

 

 1. Markery powierzchniowe.

 

 1. Supopulacje limfocytów T i B, fenotyp, udział w odpowiedzi immunologicznej.

 

 1. Rodzaje antygenów, reakcje antygen – przeciwciało.

 

 1. Cechy chemiczne antygenu, immunogenność, antygenowość.

 

    10. Antygeny pełnowartościowe, hapteny.

 

    11. Budowa przeciwciał, klasy i podklasy, powinowactwo, wartościowość.

 

    12. Rodzaje przeciwciał (humoralne , poliklonalne, monklonalne).

 

    13. Udział przeciwciał w odpowiedzi immunologicznej.

 

    14. Nieswoista odpowiedz immunologiczna, układ dopełniacza. fagocytoza.

 

    15. Rola interferonów w odpowiedzi immunologicznej. Możliwości wykorzystania w terapii.

 

    16. Rola komórek NK, granulocytów, makrofagów w odporności.

 

    17. Odporności związana z błonami śluzowymi  i skórą.

 

    18. Rola cytokin w odpowiedzi immunologicznej rodzaje cytokin – mechanizm działania.

 

    19. Mechanizmy zaangażowane w odpowiedź immunologiczną: odpowiedź typu komórkowego – rola limfocytów Th1 i Tc.

 

    20. Odpowiedź typu humoralnego na antygeny: grasiczozależne, grasiczoniezależne, rola limfocytów Th2 w odpowiedzi immunologicznej. .

 

   21. Kooperacja komórek T i B, rola APC, mechanizm rozpoznania antygenów obcych, restrykcja MHC klasy I i II.

 

   22. Cytotoksyczność komórkowa zależna od przeciwciał (ADCC) –etapy reakcji. Komórki biorące udział w reakcji.

 

   23. Typy reakcji nadwrażliwości – patomechanizm, udział czynników komórkowych i humoralnych, mediatory procesu zapalnego w alergiach.

 

   24. Choroby alergiczne – możliwości terapeutyczne.

 

  25. Wrodzona i nabyta tolerancja immunologiczna, przełamanie tolerancji. Autoimmunizacja. Choroby o podłożu immunologicznym.

 

  26. Immunomodulacja – udział leków.

 

  27. Zastosowanie terapeutyczne immunomodulacji.

 

  28. Rodzaje modulatorów układu immunologicznego przykłady działania.

 

  29. Immunosupresja farmakologiczna – znaczenie kliniczne.

 

  30. Immunologiczne mechanizmy transplantacji narządowej, reakcje gospodarz – kontra przeszczep; przeszczep – kontra gospodarz.

 

  31. Rola cząsteczek MHC, makrofagów oraz subpopulacji limfocytów T i B, komórek APC w prezentacji antygenów u biorcy narządu.

 

  32. Rodzaje szczepionek, a typ odpowiedzi immunologicznej. Przeciwciała antyidiotypowe jako szczepionki.

 

  33. Współczesne koncepcje na temat powstawania nowotworów, udział genów supresorowych i onkogenów w powstawaniu nowotworu.

 

  34. Rola wirusów w powstawaniu nowotworów.

 

  35. Możliwości immunodiagnostyczne procesu nowotworowego.

 

  36.  Znaczenie antygenów  w leczeniu i prognozowaniu procesu nowotworowego oraz w chorobach o podłożu autoimmunologicznym.

 

  37. Odpowiedź immunologiczna na antygeny – nowotworowo-związane. Antygeny krążące, a odpowiedź immunologiczna.

 

  38. Supresja odpowiedzi immunologicznej, kontrasupresja, mechanizmy odporności przeciwnowotworowej.

 

  39. Immunologiczne mechanizmy ułatwiające rozrost nowotworu.

 

  40. Znaczenie markerów krążących, techniki oznaczania, możliwości praktycznego wykorzystania oznaczeń markerów.

 

  41. Swoiste i nieswoiste mechanizmy odporności przeciwzakaźnej.

 

  42. Rodzaj patogenu, a odpowiedź immunologiczna.

 

  43. Mechanizmy ułatwiające rozwój infekcji patogennych .

 

  44. Możliwości wykorzystania osiągnięć naukowych  z zakresu immunologii w praktyce klinicznej.

 

  45. Tolerancja immunologiczna, a przeszczep narządowy. Immunologiczne aspekty przeszczepu,

 

  46. Choroby o podłożu autoimmunologicznym podaj przykłady.

 

  47. Immunologiczne aspekty chorób narządowo-swoistych.

 

  48. Immunoterapia swoista i nieswoista.

 

  49. Zapalenia jako proces immunologiczna

 

  50. Immunologiczne aspekty procesu zapalenia.

 

  51.  Dysfunkcja odpowiedzi immunologicznej w pierwotnych i wtórnych niedoborach immunologicznych 

 

Podręczniki:

1. Gołąb, J., Jakóbisiak, M, Lasek, W, Stokłosa T. „Immunologia 2007r.

2. W. Lasek. ”Immunologia”. Podstawowe  zagadnienia i aktualności-2005r

3. D. Male,  J.Brostoff, D.B. Roth, I. Roitt „Immunology” 2007r