Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej

Katedra Podstaw Nauk Medycznych i Immunologii

Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul. Borowska 211
tel. 71 784 04 78, fax 71 784 04 79
e-mail: 
wf-13-2@umw.edu.pl

Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Julia Bar
kom. 697 772 029
e-mail: julia.bar@umw.edu.pl

Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Julia Bar
kom. 697 772 029
e-mail: julia.bar@umw.edu.pl

Sekretariat

wf-13@umw.edu.pl
mgr Dorota Bodetko 
tel. 71 784 04 78, kom. 697 773 029
e-mail:
dorota.bodetko@umw.edu.pl

Profesor

Prof. dr hab. Michał Jeleń

tel. 71 784 01 05; kom. 697 772 251
e-mail: 
michal.jelen@umw.edu.pl

Asystent

dr  Iwona Deszcz - adiunkt dydaktyczny Zakładu Immunopatologii i Biologii Molekularnej
tel. 71 784 02 64

e-mail: iwona.deszcz@umw.edu.pl

Pracownicy naukowo-techniczni

dr  Anna Lis - Nawara

kom. 697 772 033
e-mail: 
anna.lis-nawara@umw.edu.pl

dr  Piotr Grelewski

kom. 697 772 033
e-mail: 
piotr.grelewski@umw.edu.pl

ROK AKADEMICKI 2023/2024

WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZY

Seminaria:

1. Ontogeneza układu immunologicznego. 

 

 

2. Budowa i właściwości przeciwciał. Nieswoista odpowiedź immunologiczna. Odporność związana z błonami śluzowymi w aspekcie odpowiedzi immunologicznej.

 

 

3. Swoista odpowiedź immunologiczna. Nadwrażliwość. Immunologia zakażeń. Szczepionki. Immunomodulacja.

 

 

4. Podstawy immunologii transplatacyjnej. Autoimmunizacja i choroby autoimmunologiczne.

 

 

5. Pierwotne i wtórne niedobory immunologiczne. Mechanizmy obronne w chorobie nowotworowej.

 

 

Tematy ćwiczeń :  

1. Rola antygenów w odpowiedzi immunologicznej.
 

2. Przygotowanie materiału biologicznego do badań immunologicznych.
 

3. Wykrywanie antygenów w tkankach i komórkach metodą immunofluorescencji.
 

4. Wykrywanie antygenów w tkankach i komórkach metodą immunohistochemiczną. 

 

5. Test zaliczeniowy.
 


WYDZIAŁ FARMAUCETYCZNY

Wykłady: 

godz. 17:00 on-line

 

1.   03.10. 2023 Ontogeneza układu immunologicznego.

2. 10.10.2023  Humoralna i komórkowa odpowiedź immunologiczna – czynniki regulujące intensywność odpowiedzi immunologicznej.

3.  17.10.2023  Nadwrażliwość immunologiczna.

4. 24.10.2023 Farmakologiczna regulacja  odpowiedzi immunologicznej. Podstawy immunologii transplantacyjnej.

5.  07. 11.2023 Immunologiczne aspekty rozwoju nowotworów – możliwości immunoterapii.

6.  14.11.2023  Farmakologiczna regulacja odpowiedzi immunologicznej.

7. 21.11.2023  Immunodiagnostyka – zastosowanie.

 


 Medycyna Regeneracyjna –  20 godzin  ćwiczenia

 

 

 1.  09.04.2024r  Kierunki rozwoju medycyny regeneracyjnej   inżynierii tkankowej. Obecny stan wiedzy  – 3 godzina

 

 1. 16.04. 2024 r Materiał biologiczny;  pobranie  materiału  biologicznego,  przechowywanie, izolacja komórek  z tkanek, prowadzenie hodowli komórkowych w warunkach in vitro – 3 godziny.  Zasady pobierania materiału biologicznego, przechowywanie. Sposoby izolacji. Zaplecze laboratoryjne

 

 1. 23.04. 2024 r   Ocena fenotypu i cech morfologicznych  komórek macierzystych.3 godziny.  Barwienie hematoksylnią i eozyną. Ocena mikroskopowa. Barwienie immunohistochemiczne. Ocena mikroskopowa. 3 godziny.

 

 

 1. 30.04.2024 r Zakładanie hodowli komórek macierzystych.  – 3 godziny  Przygotowanie medium do hodowli. Określenie żywotności komórek. Sposoby monitorowania tempa wzrostu.

 

 1. 07.05.2024 r Biomateriały oraz komórki wykorzystywane w inżynierii tkankowej. Metody konstrukcyjne w warunkach in vitro. Ocena cech biologicznych i mechanicznych biokonstrukcji  

 

 1. 14.05.2024 r . Ukierunkowane różnicowanie komórek macierzystych w chondrocyty i osteoblasty -3 godziny. Przygotowanie komórek macierzystych do różnicowania, prowadzenie procesu chondrogenezy. Potwierdzenie fenotypu zróżnicowanych komórek. Barwienie Alcian blue, wykrywanie

 

 1. 21.05.2024 r  Określenie potencjału różnicowania komórek macierzystych na membranach 3D – 2 godziny.  Wykrywanie komórek macierzystych na membranie , ocena adhezji, ocena rozmieszczenia na membranie.

 

Prowadzący: prof. dr hab. Julia Bar

                        Dr Iwona Deszcz                 


Konsultacje z przedmiotu Immunologia dla studentów
Wydziału Farmaceutycznego
oraz Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
.

 

prof. dr hab. Julia Bar

poniedziałki godz.12.00-13.00

tel. 697-770-614

 

prof. dr hab. Michał Jeleń

wtorki godz.10.00-11.00

tel. 697 772 251

 

dr  Iwona Deszcz

czwartki godz.11.00-13.00

tel. 697 772 033

 


 

ENGLISH  DIVISION

IMMUNOLOGY

Topics :

 

1. Introduction.

 

 

2. Development of lymphocytes B. Development and maturation of T lymphocytes.

 

 

3. Innate immune response. Adaptive immune response.

 

 

4. Defence against infectious agents. Immunomodulation. Vaccination.

 

 

5.  Hypersensitivities.

 

 

6.  Transplantation immunological aspects. Immunological tolerance autoimmunity
      and autoimmune diseases.

 

 

7.  Primary and secondary deficiencies. Immunity to cancer and immunomodulation.

 

 

Laboratory :

1. The role of antigens.

 

2. Biological materials.

 3. Immunofluorescence.

 

 

4. Immunohistochemistry.

 

 

5. Estimation under microscope.

 

 

6. Usefulness of antigens in immunological diagnosis.

 

 

TEST of  30 single-choice questions.

To pass the test the student must receive 21 points.

Informacje dla osób ubiegających się o nostryfikacje dyplomu na Wydziale Lekarsko- Stomatologiczny.
 • Egzamin z Immunologii odbędzie się w dniu 14.06.2024r.
  o godz.12.00.

 

 • Zagadnienia obowiązujące do egzaminu z Immunologii:
 1. Ontogeneza, podstawowe składowe układu odpornościowego.

 

 1. Rola pierwotnych i wtórnych narządów limfatycznych.

 

 1. Budowa grasicy; rola bariery krew - grasica.

 

 1. Komórki układu immunologicznego: dojrzewanie limfocytów T i B, komórek APC, NK.

 

 1. Selekcja limfocytów T i B.

 

 1. Markery powierzchniowe.

 

 1. Supopulacje limfocytów T i B, fenotyp, udział w odpowiedzi immunologicznej.

 

 1. Rodzaje antygenów, reakcje antygen – przeciwciało.

 

 1. Cechy chemiczne antygenu, immunogenność, antygenowość.

 

    10. Antygeny pełnowartościowe, hapteny.

 

    11. Budowa przeciwciał, klasy i podklasy, powinowactwo, wartościowość.

 

    12. Rodzaje przeciwciał (humoralne , poliklonalne, monklonalne).

 

    13. Udział przeciwciał w odpowiedzi immunologicznej.

 

    14. Nieswoista odpowiedz immunologiczna, układ dopełniacza. fagocytoza.

 

    15. Rola interferonów w odpowiedzi immunologicznej. Możliwości wykorzystania w terapii.

 

    16. Rola komórek NK, granulocytów, makrofagów w odporności.

 

    17. Odporności związana z błonami śluzowymi  i skórą.

 

    18. Rola cytokin w odpowiedzi immunologicznej rodzaje cytokin – mechanizm działania.

 

    19. Mechanizmy zaangażowane w odpowiedź immunologiczną: odpowiedź typu komórkowego – rola limfocytów Th1 i Tc.

 

    20. Odpowiedź typu humoralnego na antygeny: grasiczozależne, grasiczoniezależne, rola limfocytów Th2 w odpowiedzi immunologicznej. .

 

   21. Kooperacja komórek T i B, rola APC, mechanizm rozpoznania antygenów obcych, restrykcja MHC klasy I i II.

 

   22. Cytotoksyczność komórkowa zależna od przeciwciał (ADCC) –etapy reakcji. Komórki biorące udział w reakcji.

 

   23. Typy reakcji nadwrażliwości – patomechanizm, udział czynników komórkowych i humoralnych, mediatory procesu zapalnego w alergiach.

 

   24. Choroby alergiczne – możliwości terapeutyczne.

 

  25. Wrodzona i nabyta tolerancja immunologiczna, przełamanie tolerancji. Autoimmunizacja. Choroby o podłożu immunologicznym.

 

  26. Immunomodulacja – udział leków.

 

  27. Zastosowanie terapeutyczne immunomodulacji.

 

  28. Rodzaje modulatorów układu immunologicznego przykłady działania.

 

  29. Immunosupresja farmakologiczna – znaczenie kliniczne.

 

  30. Immunologiczne mechanizmy transplantacji narządowej, reakcje gospodarz – kontra przeszczep; przeszczep – kontra gospodarz.

 

  31. Rola cząsteczek MHC, makrofagów oraz subpopulacji limfocytów T i B, komórek APC w prezentacji antygenów u biorcy narządu.

 

  32. Rodzaje szczepionek, a typ odpowiedzi immunologicznej. Przeciwciała antyidiotypowe jako szczepionki.

 

  33. Współczesne koncepcje na temat powstawania nowotworów, udział genów supresorowych i onkogenów w powstawaniu nowotworu.

 

  34. Rola wirusów w powstawaniu nowotworów.

 

  35. Możliwości immunodiagnostyczne procesu nowotworowego.

 

  36.  Znaczenie antygenów  w leczeniu i prognozowaniu procesu nowotworowego oraz w chorobach o podłożu autoimmunologicznym.

 

  37. Odpowiedź immunologiczna na antygeny – nowotworowo-związane. Antygeny krążące, a odpowiedź immunologiczna.

 

  38. Supresja odpowiedzi immunologicznej, kontrasupresja, mechanizmy odporności przeciwnowotworowej.

 

  39. Immunologiczne mechanizmy ułatwiające rozrost nowotworu.

 

  40. Znaczenie markerów krążących, techniki oznaczania, możliwości praktycznego wykorzystania oznaczeń markerów.

 

  41. Swoiste i nieswoiste mechanizmy odporności przeciwzakaźnej.

 

  42. Rodzaj patogenu, a odpowiedź immunologiczna.

 

  43. Mechanizmy ułatwiające rozwój infekcji patogennych .

 

  44. Możliwości wykorzystania osiągnięć naukowych  z zakresu immunologii w praktyce klinicznej.

 

  45. Tolerancja immunologiczna, a przeszczep narządowy. Immunologiczne aspekty przeszczepu,

 

  46. Choroby o podłożu autoimmunologicznym podaj przykłady.

 

  47. Immunologiczne aspekty chorób narządowo-swoistych.

 

  48. Immunoterapia swoista i nieswoista.

 

  49. Zapalenia jako proces immunologiczna

 

  50. Immunologiczne aspekty procesu zapalenia.

 

  51.  Dysfunkcja odpowiedzi immunologicznej w pierwotnych i wtórnych niedoborach immunologicznych 

 

Podręczniki:

1. Gołąb, J., Jakóbisiak, M, Lasek, W, Stokłosa T. „Immunologia 2007r.

2. W. Lasek. ”Immunologia”. Podstawowe  zagadnienia i aktualności-2005r

3. D. Male,  J.Brostoff, D.B. Roth, I. Roitt „Immunology” 2007r

Publikacje Zakładu Immunopatologii i Biologii Molekularnej:

 

Osteogenic Potential of Human Dental Pulp Stem Cells (hDPSCs) Growing on Poly L-Lactide-Co-Caprolactone and Hyaluronic Acid (HYAFF-11TM) Scaffolds.

BAR JK, Lis-Nawara A, Kowalczyk T, Grelewski PG, Stamnitz S, Gerber H, Klimczak A. Int J Mol Sci. 2023 Nov 25;24(23):16747. doi: 10.3390/ijms242316747.

 

The Role of Hedgehog Signaling Pathway in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma.

Cierpikowski P, Leszczyszyn A, Bar J. Cells. 2023 Aug 17;12(16):2083. doi: 10.3390/cells12162083.

 

Properties of scaffolds as carriers of mesenchymal stem cells for use in bone engineering.

GRELEWSKI PG, Kwaśnicka M, Bar JK. Polim Med. 2023 Jul-Dec;53(2):129-139. doi: 10.17219/pim/166471.

 

Prognostic Value of WNT1, NOTCH1, PDGFRβ, and CXCR4 in Oral Squamous Cell Carcinoma.

Cierpikowski P, Lis-Nawara ABar J. Anticancer Res. 2023 Feb;43(2):591-602. doi: 10.21873/anticanres.16195.

 

Comparison of biomarker expression in oral lichen planus and oral lichenoid lesions.

Radwan-Oczko M, Lis-Nawara A, Hałoń A, Bar J. Adv Clin Exp Med. 2022 Dec;31(12):1327-1334. doi: 10.17219/acem/152429.

 

 

Advances in Electrospun Hybrid Nanofibers for Biomedical Applications.

Nirwan VP, Kowalczyk T, Bar J, Buzgo M, Filová E, Fahmi A. Nanomaterials (Basel). 2022 May 27;12(11):1829. doi: 10.3390/nano12111829.

 

Characterization of Biological Properties of Dental Pulp Stem Cells Grown on an Electrospun Poly(l-lactide-co-caprolactone) Scaffold.

BAR JK, Kowalczyk T, Grelewski PG, Stamnitz S, Paprocka M, Lis J, Lis-Nawara A, An S, Klimczak A. Materials (Basel). 2022 Mar 3;15(5):1900. doi: 10.3390/ma15051900.

 

Organization of the 43rd European Congress of Cytology in the SARS-CoV-2 pandemic period: A report.

Klijanienko J, Cochand-Priollet B, Król-Cieciorowska W, Jeleń M, Vrdoljak-Mozetič D.Cancer Cytopathol. 2022 Jul;130(7):488-490. doi: 10.1002/cncy.22578. Epub 2022 Apr 13.

 

Comparison of p53, HSP90, E-cadherin and HPV in oral lichen planus and oral squamous cell carcinoma.

BAR JK, Cierpikowski P, Lis-Nawara A, Duc P, Hałoń A, Radwan-Oczko M. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2021 Dec;41(6):514-522. doi: 10.14639/0392-100X-N1450.

 

 

Dental Pulp Stem Cell-Derived Secretome and Its Regenerative Potential.

BAR JK, Lis-Nawara A, Grelewski PG. Int J Mol Sci. 2021 Nov 6;22(21):12018. doi: 10.3390/ijms222112018.

 

SHH Expression Is Significantly Associated With Cancer Stem Cell Markers in Oral Squamous Cell Carcinoma.

Cierpikowski P, Lis-Nawara ABar J. Anticancer Res. 2021 Nov;41(11):5405-5413. doi: 10.21873/anticanres.15352.

 

Sonic Hedgehog is a novel prognostic biomarker in patients with oral squamous cell carcinoma.

Cierpikowski P, Lis-Nawara ABar J. Neoplasma. 2021 Jul;68(4):867-874. doi: 10.4149/neo_2021_201204N1304. Epub 2021 May 17.

 

Utility of direct 3D co-culture model for chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells on hyaluronan scaffold (Hyaff-11).

DESZCZ I, Lis-Nawara A, Grelewski P, Dragan S, Bar J. Regen Biomater. 2020 Aug 23;7(6):543-552. doi: 10.1093/rb/rbaa026. eCollection 2020 Dec.

 

ARID1A/BAF250a is significantly overexpressed in primary invasive breast cancer.

Szpon Ł, Agrawal A, Jelen M, Lipinski A, Rudnicki J, Makuch S, Woźniak M, Szmit M, Agrawal S. Transl Cancer Res. 2020 Jun;9(6):3937-3945. doi: 10.21037/tcr-19-2422.