Przeniesienia studentów z innych Uczelni

Przeniesienia studentów z innych Uczelni

Zarządzenie Dziekana Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego w sprawie wewnętrznej procedury dotyczącej przeniesień

 

Dokumenty przyjmowane są TYLKO i WYŁĄCZNIE przez pocztę mailową: dominika.debowa@umw.edu.pl

Przesłane dokumenty będziemy potwierdzać za zgodność z oryginałem tylko w przypadku wydania pozytywnej decyzji.

Przeniesienia studentów z innych uczelni, w tym zagranicznej - wyciąg z Regulaminu studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Zgodnie z § 55 załącznika do Uchwały nr 2499 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2023 r. 

1. Student innej uczelni, w tym zagranicznej, może ubiegać się o przeniesienie, przy zachowaniu kierunku, formy, poziomu kształcenia, po zaliczeniu co najmniej I roku studiów, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. Przeniesienie może nastąpić tylko od początku nowego roku akademickiego, pod warunkiem spełnienia zasad rekrutacji obowiązujących w danym roku akademickim na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
2. Student innej uczelni, w tym zagranicznej, który zamierza przenieść się na Uczelnię zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie właściwego Wydziału, na który ma nastąpić przeniesienie: 

1) wniosek o przeniesienie,
2) kserokopię indeksu lub karty okresowych osiągnięć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczelnię macierzystą,
3) zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów z zaliczonych lat studiów,
4) zaświadczenie o przebiegu studiów z uwzględnieniem uzyskanych ocen i wykorzystanych punktów ECTS, z podpisem Dziekana lub osoby upoważnionej do podpisania,
5) kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości, oryginały do wglądu, 
6) pisemne oświadczenie o niekaralności dyscyplinarnej oraz że przeciwko studentowi nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,
7) w przypadku uczelni zagranicznych wymagane dokumenty należy dostarczyć w wersji przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 należy złożyć we właściwym dziekanacie w terminie od 01 sierpnia do 15 sierpnia roku akademickiego, poprzedzającego rok akademicki planowanego podjęcia studiów. Dziekan może uwzględnić wnioski złożone po terminie w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

4. Dziekan, działając z upoważniania Rektora, może uwzględnić wniosek, o którym mowa w ust. 2, pod warunkiem: 

1) wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących na uczelni, którą student opuszcza,

2) w przypadku przenoszenia w obrębie kierunków studiów lekarski i lekarsko-dentystyczny – wolnych miejsc w odniesieniu do limitu danego roku akademickiego, określonego przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 444 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

3) otrzymania nie mniej niż 60 punktów ECTS za zaliczenie każdego roku studiów.

5. Przy rozpatrywaniu wniosków Dziekan bierze pod uwagę między innymi:

1) średnią ocen ze studiów, o której mowa w ust. 2 pkt. 3
2) osiągnięcia naukowe studenta,
3) ilość występujących różnic programowych,

4) sytuację losową.

6. Dziekan, działając z upoważniania Rektora, decydując (w formie decyzji administracyjnej) o wpisie na listę studentów określa w szczególności różnice programowe do wyrównania w ciągu roku akademickiego.
7. Niezaliczenie różnic programowych w wskazanym terminie powoduje konieczność powtarzania semestru/roku.
8. Na wniosek studenta Dziekan właściwego Wydziału, może przenieść dotychczasowe osiągnięcia studenta. Do wniosku student powinien dołączyć przebieg studiów wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS oraz program studiów wraz z określonymi efektami uczenia się dla poszczególnych przedmiotów.
9. Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w innej uczelni niż Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w tym zagranicznej, z przypisanymi punktami ECTS zajęcia te zalicza się do osiągnięć wyrażonych w punktach ECTS przyznawanych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Dokumenty do pobrania:

wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie z innej uczelni na studia prowadzone przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu