Praktyki zawodowe dla kierunku lekarsko-dentystycznego

Praktyki zawodowe dla kierunku lekarsko-dentystycznego

Informacje ogólne

Opiekun Studenckich Praktyk Wakacyjnych
lek. dent. Katarzyna Dębska-Łasut
Katedra i Zakład Periodontologii
Ul .Krakowska 26 Wrocław, II piętro
kontakt mailowy katarzyna.debska-lasut@umw.edu.pl

Opiekun Studenckich Praktyk Wakacyjnych -English Division
lek. dent. Martina Gutbier-Nagel
Katedra i Zakład Stomatologii Dziecięcej i Stomatologii Przedklinicznej
Ul .Krakowska 26 Wrocław, III piętro
tel.: 71 784 03 61, faks: 71 784 03 62
kontakt mailowy martina.gutbier@umw.edu.pl

Dziekanat (pok. 9, parter)
tel.: 71 784 06 56
Godziny przyjęć studentów w sprawie praktyk
PN.-CZW. 11.00-14.00

Praktyki zawodowe studentów Uniwersytetu Medycznego organizowane są przez Uczelnię zgodnie z zarządzeniem nr 28/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 roku z póź. zm. w okresie wakacyjnym w jednostkach opieki zdrowotnej, z którymi Uczelnia podpisała umowy lub porozumienia.

Uczelnia nie podpisuje innych porozumień.

UWAGA STUDENCI !!!!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/XV R/2020 par. 11 ust.1  PRAKTYKI REALIZOWANE SĄ PRZEZ STUDENTÓW  KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO TYLKO W OKRESIE WAKACYJNYM.

WYMAGANE DOKUMENTY-PRAKTYKI INDYWIDUALNE
Przed rozpoczęciem praktyki indywidualnej student pobiera ze strony odpowiednie dokumenty (załączniki).

  • załącznik nr 4.3 -wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie. Wypełniony skan wniosku o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie wraz ze zgodą dyrektora jednostki należy przesyłać mailowo do 05.04.2024 na adres :praktykizawodowe.stom@umw.edu.pl
  • załącznik nr 1 - porozumienie z podmiotem na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie (2 egzemplarze)

 

Warunkiem realizacji praktyki jest podpisanie porozumienia pomiędzy Uczelnią a jednostką, w której ma być realizowana praktyka. W ramach porozumienia Uczelnia zapewnia studentom ubezpieczenie OC, natomiast NNW studenci muszą wykupić indywidualnie.

  • załącznik nr 5 - skierowanie na praktykę, wydaje Dziekanat
  • załączniki nr 8.1 - programy praktyk wakacyjnych w roku akademickim 2023/2024 (do pobrania, proszę o wydruk dwustronny)

UWAGA! Proszę o drukowanie programu praktyk dwustronnie. Wydruki jednostronne nie będą przyjmowane do zaliczenia.

Uprzejmie informujemy, że skierowania na praktyki oraz porozumienia podpisane przez Dziekana wydane zostaną w Dziekanacie pok. 9 tylko studentom posiadającym ważne badania lekarskie i aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną. W przypadku wątpliwości co do daty ważności wyżej wymienionych badań, możliwe jest sprawdzenie u osoby odpowiedzialnej za (Tok Studiów) w godzinach urzędowania Dziekanatu. O terminach odbioru dokumentów przez studentów zostaną powiadomieni starości lat mailowo.

 

PRAKTYKI GRUPOWE ORGANIZOWANE PRZEZ UCZELNIĘ (załączniki do pobrania)
-wypełnione WNIOSKI zał. A –praktyka po I roku, zał. B –praktyka po II—IV roku o praktykę organizowaną przez UNIWERSYTET proszę przesyłać w terminie do 05.04.2024 na adres: praktykizawodowe.stom@umw.edu.pl

UWAGA STUDENCI !
Dokumenty przesyłane mailowo (wnioski indywidualne i grupowe) mają być opisywane przez Państwa w następujący sposób TEMAT wiadomości i PLIK załączony do wiadomości
WNIOSEK.ROK.NAZWISKO.IMIĘ

WNIOSEKGRUPOWE.ROK.NAZWISKO.IMIĘ

Wiadomości i maile niepodpisane lub podpisane w inny sposób nie będą rozpatrywane

Wszystkie inne wiadomości lub pytania przesyłamy na maila praktykizawodowe.stom@umw.edu.pl opisane jak poniżej:
ZAPYTANIE.ROK.NAZWISKO.IMIĘ

PRZEPISANIEPRAKTYK.ROK.NAZWISKO.IMIĘ

ZALICZENIE PRAKTYK
Po zakończonej praktyce, podpisane i podbite przez osoby odpowiedzialne za nadzór nad praktyką z ramienia podmiotu PROGRAMY PRAKTYK proszę przesyłać na adres praktykizawodowe.stom@umw.edu.pl do 20.09.2024 (osoby, odbywające praktyki w drugiej połowie września do 04.10.2024).
Dokumenty i temat maila powinny być opisane:
ZALICZENIE.ROK.NAZWISKO.IMIĘ

Papierową wersję programu praktyk starości grup, jednorazowo czyli zbiorczo składają w Dziekanacie pok. 9 u p. Moniki Święchowicz do dnia 18.10.2024 w celu zaliczenia przez Opiekuna Praktyk Zawodowych.