Dział Współpracy Międzynarodowej - Erasmus - Erasmus+ - informacje ogólne

Program Erasmus+

Kod uczelni: PL WROCLAW05

Numer OID: E10205582

Numer PIC: 998757300

Numer karty Erasmusa (ECHE): 3653734

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uczestniczy w realizacji programu  (dawniej Socrates-Erasmus, LLP-Erasmus) od roku 1998/1999.
 
Od roku akademickiego 2021/2022 w uczelni realizowany jest program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 mobilność edukacyjna:

  • Mobilność studentów i pracowników uczelni (131): państwa członkowskie Unii Europejskiej i państwa trzecie stowarzyszone z Programem, państwa trzecie niestowarzyszone z Programem

  • Mobilność studentów i pracowników uczelni (171): państwa trzecie niestowarzyszone z Programem

Realizowane działania:

  • Wyjazdy długoterminowe i krótkoterminowe (obowiązkowy komponent wirtualny - w przypadku doktorantów opcjonalny) studentów na studia (SMS)
  • Wyjazdy długoterminowe i krótkoterminowe (obowiązkowy komponent wirtualny - w przypadku doktorantów opcjonalny) studentów/absolwentów na praktykę (SMT)
  • Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w uczelni  przyjmującej i przyjazdy pracowników z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć w uczelni wnioskującej (STA)
  • Wyjazdy pracowników w celu udziału w szkoleniach (STT)
  • Organizacja mieszanych programów intensywnych - Blended Intensive Programmes (BIP)
  • Przyjazdy studentów i pracowników z uczelni partnerskich

Zasady rekrutacji programu reguluje:

Zarządzenie nr 17/XV R/2019 z 27 lutego 2019 r. z późniejszymi zmianami.

Od roku akademickiego 2014/2015 do 2020/2021 program był realizowany na podstawie karty ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) przyznanej Uniwersytetowi Medycznemu we Wrocławiu na lata 2014-2020.  Każdy student wyjeżdżający na stypendium lub praktykę w ramach programu Erasmus otrzymuje Kartę Studenta Erasmusa PL, która określa jego prawa i obowiązki.
Decyzją Komisji Europejskiej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu otrzymał nową Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego – Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) na lata 2021-2027.

Więcej informacji o programie Erasmus+:

Studenci programu Erasmus+ znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej oraz studenci z niepełnosprawnością do roku akademickiego 2020/2021 otrzymywali dofinansowanie z programu POWER: zakładka - program POWER.

Zasady finansowania: w załącznikach

Koszty podróży (ryczałt) - wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe:

W celu przyjęcia właściwej stawki, zależnej od pokonanego dystansu, Beneficjent wskaże dystans podróży w jedną stronę, używając w tym celu kalkulatora on-line, dostępnego pod adresem internetowym Komisji Europejskiej (KE):
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculat…

Koszty podróży (ryczałt) - studenci:

Wyłącznie dla krótkoterminowych wyjazdów studentów i absolwentów spełniających definicję „osoby z mniejszymi szansami” oraz wyjazdów długoterminowych studentów i absolwentów do krajów partnerskich w ramach projektów KA131 za wyjątkiem krajów z regionów 13 i 14. Stawki obliczane na podstawie kalkulatora odległości.

region 13: Andora, Monako, San Marino, Watykan; region 14: Szwajcaria, Wielka Brytania, Wyspy Owcze                           

Green travel

➢ Studenci i niedawni absolwenci, którzy nie otrzymują wsparcia kosztów podróży, mają prawo do otrzymania dofinansowania z tytułu spełnienia wymogów związanych z „green travel” tj. korzystania ze zrównoważonych środków transportu. W takim wypadku otrzymają jednorazowe wsparcie w wysokości 50 EUR jako dodatek do wsparcia indywidualnego oraz dodatkowo wsparcie indywidualne do 4 dni na podróż w obie strony, jeżeli dotyczy.


➢ Pracownicy otrzymują zwiększony ryczałt na podróż zgodnie z zasadami w załączniku.