Zajęcia - Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Zajęcia

Drodzy Studenci Wydziału Lekarskiego,

Sylabusy przedmiotów realizowanych przez Katedrę dostępne są na stronie sylabusy.umw.edu.pl

Seminaria odbywają się w Sali Konferencyjnej Kliniki - pomieszczenie 6.91 (USK, budynek B, V-e piętro)

Konsultacje adiunkta dydaktycznego (Justyna Łuczak) – środa 9:00 (po wcześniejszym umówieniu przez email) w gabinecie 6.92a (USK, budynek B, V-e piętro) 

Plan zajęć znajduję się tutaj. 


Szczegółowe tematy obowiązujące do zaliczenia przedmiotu "chirurgia dziecięca", 5 rok studiów.

SEMESTR I:

Seminarium 1

A) Wprowadzenie do chirurgii dziecięcej​: 

 1. Charakterystyka specjalizacji
 2. Diagnostyka prenatalna
 3. Wywiad
 4. Diagnostyka po urodzeniu
 5. Przygotowanie do zabiegu

B) Wady wrodzone przewodu pokarmowego​

 1. Najczęstsze objawy prenatalne i postnatalne sugerujące wadę przewodu pokarmowego
 2. Zarośnięcia przewodu pokarmowego​
 3. Wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika​
 4. Przepukliny powłok jamy brzusznej​
 5. Wady przedniej ściany jamy brzusznej​
 6. Malrotacje i skręt jelita​
 7. Choroba Hirschsprunga​
 8. Choroby pępka – ziarniniak, infekcje, przetrwały przewód żółtkowo-jelitowy, przetrwały moczownik​

Seminarium 2

A) Ostre schorzenia jamy brzusznej​

 1. Jak rozpoznać ostry brzuch?
 2. Martwicze Zapalenie Jelit​
 3. Wgłobienie​
 4. Zapalenie wyrostka robaczkowego​
 5. Uchyłek Meckela​
 6. Uwięźnięta przepuklina pachwinowa
 7. Torbiele przydatków i ich skręt

B) Krwawienia z przewodu pokarmowego - przyczyny i obraz krwawień u dzieci, monitorowanie, postępowanie ​

Seminarium 3

A) Klatka piersiowa

 1. Klatka piersiowa lejkowata​
 2. Klatka piersiowa kurza​
 3. Wrodzona przepuklina przeponowa​
 4. Wady miąższu płucnego​
 5. Odma opłucnowa​
 6. Ropniak opłucnej​
 7. Ciała obce dróg oddechowych

B) Wady wrodzone centralnego układu nerwowego, twarzoczaszki, szyi​

 1. Wodogłowie​
 2. Rozszczep kręgosłupa​
 3. Torbiel środkowa i boczna szyi​

SEMESTR II:

Seminarium 4

Układ moczowy:

 1. Wodniak powrózka nasiennego i jądra
 2. Wnętrostwo
 3. Ostra moszna
 4. Stulejka
 5. Kamica układu moczowego
 6. Pozostałe schorzenia układu moczowego wymagające konsultacji chirurga dziecięcego: Żylaki powrózka nasiennego, Wodonercze, OPM, Pęcherz neurogenny, Zastawka cewki tylnej, Spodziectwo, Zespół wynicowania i wierzchniactwa 

Seminarium 5

A) Urazy:

 1. Najczęstsze urazy u dzieci
 2. Pierwsza pomoc w urazach wieku dziecięcego (w tym opracowanie rany pourazowej)
 3. Oparzenia u dzieci
 4. Wstrząs pourazowy - przyczyny, rozpoznanie i leczenie
 5. Zespół dziecka maltretowanego

B) Guzy lite:

 1. Epidemiologia guzów litych u dzieci
 2. Rola chirurga w leczeniu nowotworów u dzieci 
 3. Objawy alarmujące w najczęstszych guzach litych u dzieci, wstępne postępowanie diagnostyczne: Nefroblastoma, Neuroblastoma, Mięsaki tkanek miękkich, Guzy kości, Potworniaki, Guzy jąder, Zmiany jajnika, Guzy wątroby
 4. Zasady prawidłowo wykonanej biopsji

 

Z wyrazami szacunku,

dr n. med. Justyna Łuczak
adiunkt dydaktyczny

 

REGULAMIN DYDAKTYCZNY W KATEDRZE I KLINICE CHIRURGII i UROLOGII DZIECIĘCEJ 

1. Ćwiczenia rozpoczynają się o wyznaczonych godzinach wg aktualnego harmonogramu.  

2. Kryteria zaliczenia zajęć:  

2.1. Obecność na wszystkich zajęciach 

2.2. Zaliczenie kolokwium ustnego przeprowadzonego przez prowadzącego na ostatnich ćwiczeniach.

2.3. W przypadku nieobecności na zajęciach, należy je odrobić w ten sam dzień tygodnia z inna grupą.  

2.3. W przypadku niezaliczenia kolokwium, kolokwium „poprawkowe” odbywa się podczas konsultacji u Adiunkta dydaktycznego.  

2.4. W przypadku braku zaliczenia w terminie „poprawkowym” kolejne zaliczenie odbywa się przed komisją w składzie” Kierownik Katedry i Kliniki, Adiunkt Dydaktyczny, prowadzący ćwiczenia asystent.  

3. W przypadkach usprawiedliwionych istnieje możliwość odrobienia ćwiczenia podczas konsultacji u Adiunkta dydaktycznego 

4. W przypadkach uzasadnionych zajęcia mogę odbywać się w formie online (zagrożenie epidemiologiczne), materiały edukacyjne w tym przypadku będą udostępniane studentom poprzez repozytorium materiałów na stronie uczelni. W czasie zajęć stacjonarnych Klinika nie udostępnia prezentacji studentom. Wiedza konieczna do zaliczenia przedmiotu znajduje się w rekomendowanej literaturze określonej w sylabusie przedmiotu.

5. Zmiana grupy przez studenta może nastąpić tylko po okazaniu pisemnej zgody wydanej przez Dziekanat. 

6.  Student jest zobowiązany spełniać aktualnie obowiązujące zalecenia sanitarno-epidemiologiczne. 

7. Adiunkt dydaktyczny: dr n. med. Justyna Łuczak, e-mail: justyna.luczak@umw.edu.pl