Zajęcia - Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Zajęcia

Drodzy Studenci Wydziału Lekarskiego,

Sylabusy przedmiotów realizowanych przez Katedrę dostępne są na stronie sylabusy.umw.edu.pl

Konsultacje adiunkta dydaktycznego (Justyna Łuczak) – środa 9:00 (po wcześniejszym umówieniu przez email) w gabinecie 6.92a (budynek B, V-e piętro) 


Szczegółowe tematy obowiązujące do zaliczenia przedmiotu "chirurgia dziecięca", 5 rok studiów.

SEMESTR I:

Wywiad dot. choroby oraz wywiad rodzinny, diagnostyka prenatalna i postnatalna, przygotowanie dziecka do zabiegu

 • Wady wrodzone przewodu pokarmowego
 • Zarośnięcie przełyku
 • Wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika
 • Zarośnięcie dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego
 • Zarośnięcie odbytu i odbytnicy
 • Wady przedniej ściany jamy brzusznej
 • Przepukliny powłok jamy brzusznej
 • Malrotacje i skręt jelita
 • Choroba Hirschsprunga
 • Zarośnięcie dróg żółciowych, torbiele dróg żółciowych
 • Zdwojenia przewodu pokarmowego
 • Choroby pępka – ziarniniak, infekcje, przetrwały przewód żółtkowo-jelitowy, przetrwały moczownik

Ostre schorzenia jamy brzusznej

 • Martwicze Zapalenie Jelit
 • Wgłobienie
 • Zapalenie wyrostka robaczkowego
 • Uchyłek Meckela
 • Torbiele jajnika i jajowodu i ich skręt

Krwawienia z przewodu pokarmowego - przyczyny i obraz krwawień u dzieci, monitorowanie, postępowanie

 • Wady wrodzone układu oddechowego
 • Klatka piersiowa lejkowata
 • Klatka piersiowa kurza
 • Wrodzona przepuklina przeponowa
 • Wady miąższu płucnego

Nabyte schorzenia klatki piersiowej

 • Odma opłucnowa
 • Ropniak opłucnej
 • Ciała obce dróg oddechowych - postępowanie

 
Wady wrodzone centralnego układu nerwowego, twarzoczaszki, szyi

 • Wodogłowie
 • Rozszczep kręgosłupa
 • Torbiel środkowa i boczna szyi
 • Postacie rozszczepów wargi i podniebienia

SEMESTR II:

Układ moczowy:

 • Wodniak powrózka nasiennego i jądra
 • Wnętrostwo
 • Ostra moszna
 • Żylaki powrózka nasiennego
 • Patologia napletka
 • Wodonercze
 • OPM
 • Pęcherz neurogenny
 • Zastawka cewki tylnej
 • Kamica układu moczowego
 • Spodziectwo
 • Zespół wynicowania i wierzchniactwa 

Urazy:

 • Urazy głowy
 • Urazy klatki piersiowej
 • Urazy jamy brzusznej
 • Zespół dziecka maltretowanego

Oparzenia:

 • Typy oparzeń
 • Określanie powierzchni oparzenia
 • Pierwsza pomoc i wskazania do hospitalizacji
 • Leczenie oparzeń 
 • Wstrząs w chirurgii dziecięcej - rodzaje, odrębności w stosunku do pacjentów dorosłych

Guzy lite:

 • Epidemiologia guzów litych u dzieci
 • Rola chirurga w leczeniu nowotworów u dzieci 
 • Nefroblastoma
 • Neuroblastoma
 • Mięsaki tkanek miękkich 
 • Guzy kości 
 • Potworniaki
 • Guzy jąder
 • Zmiany jajnika
 • Guzy wątroby

Z wyrazami szacunku,

dr n. med. Justyna Łuczak
adiunkt dydaktyczny

 

Dear English Division and Erasmus Students,

Our syllabuses are available here: sylabusy.umw.edu.pl

Didactic supervisor (Justyna Łuczak) consultation on Wednesdays at 9:00 AM (after previous appointment by email).


Detailed topics for credit of "pediatric surgery" subject, 5th year:

SEMESTER I:

Medical history and family history, prenatal and postnatal diagnosis, preparation of the child for surgery

 • Congenital malformations of the gastrointestinal tract
 • Esophageal atresia
 • Congenital hypertrophic pyloric stenosis
 • Atresia of the duodenum, small and large intestines
 • Anal atresia
 • Abdominal wall defects
 • Hernias of the abdominal wall
 • Malrotations and vulvulus
 • Gastrointestinal duplications
 • Hirschsprung's disease
 • Atresia of the bile ducts, biliary cysts
 • Navel diseases - granuloma, infections, persistent yolk-intestinal tract, persistent urachus

Acute abdominal diseases

 • Necrotizing Enterocolitis (NEC)
 • Intussusception
 • Acute appendicitis
 • Meckel's diverticulum
 • Ovarian and fallopian tube cysts and their torsion
 • Bleeding from the gastrointestinal tract  - causes and course of bleeding in children, monitoring, management

Congenital respiratory and chest malformation

 • Pectus excavatum
 • Pectus carinatum
 • Congenital diaphragmatic hernia (CDH)
 • Congenital lung malformations

Acquired respiratory and chest conditions

 • Pneumothorax
 • Pleural empyema
 • Foreign bodies of respiratory tract – management and treatment

Congenital malformations of central nervous system, face and neck

 • Hydrocephalus
 • Spina bifida
 • Thyroglossal duct cyst and branchial cleft anomalies
 • Type of cleft and lip palete

SEMESTER II:

Urinary system:

 • Hydrocele
 • Cryptorchidism
 • Acute scrotum
 • Varicocele
 • Phimosis
 • VUR (vesicoureteral reflux)
 • Neurogenic bladder
 • PUV (posterior urethral valve)
 • Urolithiasis
 • Hypospadias
 • Epispadias, bladder and cloacal extrophy

Trauma:

 • Head trauma
 • Thoracic trauma
 • Abdominal trauma
 • Child Abuse Syndrome

Burns:

 • Classification
 • TBSA calculation (Total Body Surface Area)
 • First aid and indications for hospitalization
 • Burn wound treatment
 • Definition, classification, etiology, and pathophysiology of shock in pediatric surgery patients

Solid tumors:

 • Epidemiology of solid tumors in children
 • Role of the pediatric surgeon in the oncological treatment
 • Nephroblastoma
 • Neuroblastoma
 • Soft tissue sarcomas
 • Bone tumors
 • Teratomas
 • Testicular tumors
 • Ovarian lesions
 • Hepatic tumors


Kind regards,

Justyna Łuczak, MD, PhD
Didactic Supervisor (justyna.luczak@umw.edu.pl)