I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 14 11 (sekretariat)

PRACOWNICY JEDNOSTKI:

Kierownik Katedry i Kliniki:
dr hab. n. med. Marek Murawski (grupa badawczo-dydaktyczna)
marek.murawski@umw.edu.pl
tel: 71 733 14 12
Polska Platforma Medyczna

Sekretariat:
mgr inż. Ewa Karanter
ewa.karanter@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 11

Adiunkci:
dr n. med. Radosław Blok – adiunkt dydaktyczny (grupa badawczo - dydaktyczna)
radoslaw.blok@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 85
Polska Platforma Medyczna

dr n. med. Rafał Sozański - Zastępca Kierownika
rafal.sozanski@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 85
Polska Platforma Medyczna

Asystenci:
lek. Joanna Banyś - Kotomska (grupa badawczo-dydaktyczna)
joanna.banys@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 85
Polska Platforma Medyczna

lek. Igor Bartosik
tel. 71 733 14 85

lek. Mateusz Cebula
mateusz.cebula@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 85

lek. Adam Jagodziński
a.jagodzinki@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 85
Polska Platforma Medyczna

lek. Małgorzata Kowalska
malgorzata.kowalska@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 85

lek. Ewa Krasowska
ewa.krasowska@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 85

lek. Olesia Kucaj
olesia.kucaj@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 85

lek. Paulina Mącarz
paulina.macarz@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 85

lek. Aneta Myszczyszyn
aneta.myszczyszyn@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 85

dr n. med. Grzegorz Myszczyszyn
grzegorz.myszczyszyn@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 85

Polska Platforma Medyczna

lek. Renata Pilarczyk
renata.pilarczyk@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 85

lek. Filip Stasiak
tel. 71 733 14 85

dr n med. Michał Wdowczyk
michal.wdowczyk@umw.edu.pl

tel. 71 733 14 85
Polska Platforma Medyczna

lek. Hanna Wiciak
hanna.wiciak@umw.edu.pl

tel. 71 733 14 85

lek. Małgorzata Wytyczak-Partyka
malgorzata.wytyczak-partyka@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 85

 

 

I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa

.

GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE:

1.Ginekologia onkologiczna – leczenie operacyjne nowotworów żeńskich narządów płciowych
2.Uro-ginekologia – diagnostyka i terapia zaburzeń statyki dna miednicy oraz nietrzymania moczu
3.Medycyna rozrodu – diagnostyka niepłodności partnerskiej i leczenie endoskopowe czynnika żeńskiego w zakresie chirurgii małoinwazyjnej miednicy mniejszej 
4.Zachowanie płodności u kobiet leczonych z powodu nowotworów (Oncofertility)
5.Problematyka kliniczna endometriozy – badania nad mechanizmami powstawania oraz poszukiwanie nowych metod diagnostycznych

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA:

Podstawowa działalność kliniczna Jednostki jako oddziału ginekologii operacyjnej obejmuje leczenie chirurgiczne w obszarach ginekologii onkologicznej, uro--ginekologii i endoskopii ginekologicznej.

W ramach ginekologii onkologicznej w Klinice wykonuje się rozległe zabiegi operacyjne nowotworów złośliwych żeńskich narządów płciowych, z możliwością pracy w zespole interdyscyplinarnym oraz perspektywą zastosowania w niedalekiej przyszłości chirurgii robotycznej.

W uro-ginekologii Klinika stawia na rozwój operacji „slingowych” w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu oraz pochwowych i laparoskopowych operacji podwieszających w przypadku zaburzeń statyki żeńskich narządów płciowych – jednego z głównych schorzeń cywilizacyjnych naszych czasów.

W zakresie endoskopii ginekologicznej w klinice wykonywane są zaawansowane operacje laparoskopowe oraz zabiegi histeroskopowe, co pozwala na znaczne rozszerzenie oferty  możliwości leczenia operacyjnego w ginekologii o zabiegi z zakresu chirurgii małoinwazyjnej miednicy mniejszej, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w medycynie rozrodu.

W najbliższej przyszłości planowany jest rozwój poradnictwa i działalności zabiegowej w zakresie „oncofertility”, w związku ze stale zwiększającą się liczbą kobiet pragnących zachować płodność przed planowanym leczeniem onkologicznym, hematologicznym oraz terapią lekami gonadotoksycznymi.


 

Adiunkt dydaktyczny:
dr n. med. Radosław Blok (grupa badawczo-naukowa)
e-mail: radoslaw.blok@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 11
Godziny konsultacji: środa 13.00-15.00

REGULAMIN JEDNOSTKI:
1. Na pierwszych zajęciach studenci zostają zaznajomieni z:
  - regulaminem bezpieczeństwa
  - planem i tematyką ćwiczeń
  - warunkami zaliczenia ćwiczeń
  - topografią Katedry i  Kliniki.
2. W pierwszym dniu ćwiczeń zostaje wyznaczony wspólnie przez prowadzącego i studentów grupy starosta grupy reprezentujący studentów i odpowiedzialny przestrzeganie regulaminu ćwiczeń oraz kontaktującego się w razie potrzeby z adiunktem dydaktycznym.
3. Ćwiczenia odbywają się w godzinach określonych w harmonogramie ćwiczeń . Harmonogram tygodniowy wywieszonym jest naprzeciw sekretariatu Katedry oraz zamieszczony na stronie internetowej WU I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa.
4. Uczestnictwo studenta w zajęciach objętych planem studiów jest obowiązkowe oraz kontrolowane. Student może opuścić w ciągu roku akademickiego do 10% zajęć obowiązkowych z danego przedmiotu bez usprawiedliwienia i bez konieczności ich odrabiania. Każda kolejna nieobecność na zajęciach, wymaga usprawiedliwienia i odrobienia zajęć niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieobecności.
5. Tematyka ćwiczeń jest realizowana zgodnie z planem ćwiczeń wywieszonym naprzeciw sekretariatu Katedry i zamieszczonym na stronie internetowej I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa.
6. Studenci są zobowiązani do przynoszenia na ćwiczenia dzienniczka umiejętności praktycznych.
7. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności na zajęciach i pozytywnego ich zaliczenia poprzez przygotowanie prezentacji lub odpowiedź ustną u prowadzącego. 
8. Przedmiot Ginekologia i Położnictwo kończy się egzaminem na VI roku w sesji zimowej i składa z dwóch etapów. Pierwszy etap to egzamin testowy ( 90 pytań jednokrotnego wyboru) . Drugi etap to egzamin OSCE ( w Centrum Symulacji Medycznej )  .  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń. Ocena z  egzaminu to średnia z ocen uzyskanych na poszczególnych etapach egzaminu.
 

W I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa prowadzone są:

W semestrze zimowym:
Ginekologia i Położnictwo – CK VI rok
Ginekologia i Położnictwo English Division – CK VI rok
 
W semestrze letnim:
Ginekologia i Położnictwo(1) wykłady (IV rok), SE (IV rok), CSM (V rok), PNK (VI rok)
Ginekologia i Położnictwo(1) English Division wykłady (IV rok), SE (IV rok), CSM (V rok), PNK (VI rok)

SYLABUSY do prowadzonych przez Jednostkę przedmiotów znajdują się na stronie:
https://sylabusy.umw.edu.pl/

EGZAMIN  dla studentów VI roku odbędzie się :
1. Egzamin testowy w dniu 05.02.2024r. w Auli Jana Pawła II w godzinach 8.00-14.00
2. Egzamin OSCE w dniach 08.02.2024-16.02.2024 w Centrum Symulacji Medycznej               w godzinach 8.30-19.00
Link do Kalendarza Egzaminów : https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzanie-jakoscia-w-obszarze-ksztalcenia/kalendarz-egzaminow

PLAN ZAJĘĆ prowadzonych w I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa można znaleźć w gablocie na przeciw sekretariatu jednostki  IIIp. ul. Borowska 213 oraz na stronie Uczelni pod adresem: https://wu.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index.html

GODZINY KONSULTACJI :
Kierownik I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa
dr hab. n med.  Marek Murawski (grupa badawczo-naukowa)
Godziny konsultacji: wtorek 12.00-14.00

Adiunkci
dr n med. Radosław Blok – Adiunkt Dydaktyczny (grupa badawczo-dydaktyczna)
Godziny konsultacji: środa 13.00-15.00

Asystenci
lek. med. Joanna Banyś – Kotomska (grupa badawczo-dydaktyczna)
Godziny konsultacji: środa 9.00-11.00

lek med Mateusz Cebula
Godziny konsultacji: piątek 7.30-9.00

lek. med. Adam Jagodziński
Godziny konsultacji: środa 10.00-11.00

lek. med. Małgorzata Kowalska
Godziny konsultacji: poniedziałek  9.00-10.00

lek. med. Ewa Krasowska
Godziny konsultacji: wtorek 9.00-10.00

lek. med. Olesia Kucaj
Godziny konsultacji: czwartek 11.00-12.00

lek. med. Aneta Myszczyszyn
Godziny konsultacji: piątek 10.00-11.00

dr n med. Grzegorz Myszczyszyn (grupa badawczo-dydaktyczna)
Godziny konsultacji: czwartek 10.00-11.00

lek. med. Renata Pilarczyk
Godziny konsultacji: wtorek 10.00-11.00

dr n med. Rafał Sozański (grupa badawczo – dydaktyczna)
Godziny konsultacji: wtorek 12.00-13.00

dr n med. Michał Wdowczyk
Godziny konsultacji: piątek 13.00-14.00

lek. med. Hanna Wiciak
Godziny konsultacji: wtorek 14.00-15.00

lek. med. Małgorzata Wytyczak - Partyka
Godziny konsultacji: piątek 10.00-11.00

 

Teaching Assistant Professor:
Ph.D Radoslaw Blok (research and scientific group)
e-mail: radoslaw.blok@umw.edu.pl
phone. 71 733 14 11
Consultation hours: Wednesday 13.00-15.00


REGULAMS OF THE UNIVERSITY:
1. During the first class students are acquainted with:  - safety regulations - the plan and subject matter of the exercises - the conditions for passing the exercises - the topography of the Department and the Clinic.
2.
On the first day of the exercises, a group leader is appointed both by the tutor and the students of the group, which represents the students and is responsible for obeying the rules and contacting the teaching assistant professor if necessary.
3. The exercises are held at the times specified in the exercise schedule . The weekly schedule is posted in front of the secretariat of the Department and posted on the website of the WU I Department of Gynecology and Obstetrics.
4. Student attendance at classes included in the study plan is mandatory and controlled. A student may miss up to 10% of compulsory classes in a given subject during the academic year without excuse and without having to make up for it. Each subsequent absence from classes, requires an excuse and make up the classes immediately after the reason for the absence has ceased.
5. The subjects of the exercises are carried out in accordance with the schedule of exercises posted in front of the secretariat of the Department and posted on the website of the 1st Department of Gynecology and Obstetrics.
6. Students are required to bring to the exercises a logbook of practical skills.
7. Credit for the exercises is based on attendance at classes and positive completion of the exercises by preparing a presentation or an oral answer to the instructor.
8.The subject Gynecology and Obstetrics ends with an exam in the VI year in the winter session and consists of two stages. The first stage is a test exam ( 90 single-choice questions) . The second stage is an OSCE exam ( at the Medical Simulation Center ) .  The condition for admission to the exam is to pass all exercises .
The exam grade is the average of the grades obtained at each stage of the exam.

In the 1st Department of Gynecology and Obstetrics are conducted:In the winter semester:Gynecology and Obstetrics - CK VI yearGynecology and Obstetrics English Division - CK VI yearIn the summer semester:Gynecology and Obstetrics(2) lectures (4th year), SE (4th year), CSM (5th year), PNK (6th year)Gynecology and Obstetrics(2)

English Division lectures (4th year), SE (4th year), CSM (5th year), PNK (6th year)SYLLABUS for the subjects taught by the Unit can be found at:https://sylabusy.umw.edu.pl/

EXAM for 6th year students will be held :1. Test exam on 05.02.2024 in the John Paul II Auditorium from 8.00 a.m. to 2.00 p.m.2. OSCE exam on 08.02.2024-16.02.2024 in the Center for Medical Simulation from 8.30 a.m. to 7.00 p.m.Link to the Examination Calendar : https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzanie-jakoscia-w-obszarze-ksztalcenia/k…

PLAN FOR the EXAMINATIONS conducted in the 1st Department of Gynecology and Obstetrics can be found in the showcase opposite the Unit's Secretariat IIIp. 213 Borowska St. and on the University's website at: https://wu.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index…

HOURS CONSULTATIONS :
Head of the 1st Department of Gynecology and Obstetricsa

Ph.D., M.D Marek Murawski (research and scientific group)
Consultation hours: Tuesday 12.00-14.00

Adjunct

Ph.D Radosław Blok - Teaching Assistant Professor (research and didactic group)
Consultation hours: Wednesday 13.00-15.00


Assistants

MD Joanna Banyś - Kotomska (research and didactic group)
Consultation hours: Wednesday 9.00-11.00

MD Mateusz Cebula
Consultation hours: Friday 7.30-9.00

MD Adam Jagodziński
Consultation hours: Wednesday 10.00-11.00

MD Małgorzata Kowalska
Consultation hours: Monday 9.00-10.00

MD Ewa Krasowska
Consultation hours: Tuesday 9.00-10.00

MD Olesia Kucaj
Consultation hours: Thursday 11.00-12.00

MD Aneta Myszczyszyn
Consultation hours: Friday 10.00-11.00

Ph.D Grzegorz Myszczyszyn (research and teaching group)
Consultation hours: Thursday 10.00-11.00

MD Renata Pilarczyk
Consultation hours: Tuesday 10.00-11.00

Ph.D Rafał Sozański (research and didactic group)
Consultation hours: Tuesday 12.00-13.00

Ph.D Michał Wdowczyk
Consultation hours: Friday 13.00-14.00

MD Hanna Wiciak
Consultation hours: Tuesday 14.00-15.00

MD Małgorzata Wytyczak - Partyka
Consultation hours: Friday 10.00-11.00

 

Main research areas:

1. Gynaecological oncology – surgical treatment of female genital tumours
2. Urogynaecology – diagnosis and therapy of pelvic floor static disorders and urinary incontinence
3. Reproductive medicine – diagnosis of partner infertility and endoscopic treatment of female factor in minimally invasive pelvic surgery
4. Fertility preservation in women undergoing cancer treatment (Oncofertility)
5. Clinical issues in endometriosis – research into the mechanisms of formation and the search for new diagnostic methods

CLINICAL ACTIVITIES:

The Unit's core clinical activities as a surgical gynaecology division include surgical treatment in the areas of gynaecological oncology, urogynaecology and gynaecological endoscopy.

As part of gynaecological oncology, extensive surgical procedures for malignant female genital tumours are performed in the Clinic, with the possibility of working as part of a multidisciplinary team and the prospect of using robotic surgery in the near future.

In urogynaecology, the Clinic focuses on the development of “sling” surgery for the treatment of stress urinary incontinence and vaginal and laparoscopic suspension surgery for female genital static disorders – one of the major civilisation disorders of our time.

In the field of gynaecological endoscopy, advanced laparoscopic surgeries and hysteroscopic surgeries are performed at the clinic, which allows the range of surgical treatment options in gynaecology to be significantly expanded to include minimally invasive pelvic surgery, which is important especially in reproductive medicine.

The development of counselling and treatment activities in the field of “oncofertility” is planned for the near future, in view of the steadily increasing number of women wishing to preserve their fertility prior to planned oncology, haematology and gonadotoxic drug therapy.