II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa

W skład II Katedry I Kliniki Ginekologii i Położnictwa wchodzi:

 • II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
 • Zakład Perinatologii

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 14 97 (sekretariat dydaktyczny)
tel.: 71 733 14 00
e-mail: joanna.lewandowska@umw.edu.pl

 

Kierownik II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa
prof. dr hab. Mariusz Zimmer (grupa badawczo-naukowa)

e-mail: mariusz.zimmer@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 97, 71 733 14 00
Polska Platforma Medyczna

 

Kierownik Zakładu Perinatologii
dr hab.n.med. Tomasz Fuchs (grupa badawczo-naukowa)

e-mail: tomasz.fuchs@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 02
Polska Platforma Medyczna
 

Sekretariat dydaktyczny
mgr inż. Joanna Lewandowska
tel. 71 733 14 97
e-mail: joanna.lewandowska@umw.edu.pl
pon-pt 7.00-13.00
 

Adiunkt dydaktyczny
dr n. med. Marek Tomiałowicz (grupa badawczo-naukowa)

e-mail: marek.tomialowicz@umw.edu.pl
tel. 71 733 15 90
 

Adiunkci
dr hab.n.med. Jerzy Florjański (grupa badawczo-naukowa)

e-mail: jerzy.florjanski@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 50
Polska Platforma Medyczna

 

dr hab.n.med. Tomasz Fuchs (grupa badawczo-naukowa)
e-mail: tomasz.fuchs@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 02
Polska Platforma Medyczna

 

dr hab.n.med. Michał Pomorski  (grupa badawczo-naukowa)
e-mail: michal.pomorski@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 75
Polska Platforma Medyczna

 

dr n. med. Marek Tomiałowicz (grupa badawczo-naukowa)
e-mail: marek.tomialowicz@umw.edu.pl
tel. 71 733 15 90
Polska Platforma Medyczna

 

dr n. med. Anna Rosner-Tenerowicz (grupa badawczo-naukowa)
e-mail: anna.rosner-tenerowicz@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 50
Polska Platforma Medyczna

 

dr n. med. Jakub Śliwa (grupa badawczo-naukowa)
e-mail: jakub.sliwa@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 75
Polska Platforma Medyczna

 

Starsi Wykładowcy
dr n. med. Cyprian Goluda (grupa dydaktyczna)

e-mail: cyprian.goluda@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 97


dr n. med. Jecek Żmijewski (grupa dydaktyczna)
e-mail: jacek.zmijewski@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 97
 

Asystenci
lek. med. Artur Wiatrowski (grupa badawczo-naukowa)
e-mail: artur.wiatrowski@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 75
Polska Platforma Medyczna

 

dr n. med. Aleksandra Zimmer-Stelmach (grupa badawczo-naukowa)
e-mail: aleksandra.zimmer-stelmach@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 44
Polska Platforma Medyczna

 

lek. med. Mateusz Strózik (grupa badawczo-naukowa)
e-mail: mateusz.strozik@umw.edu.pl
tel. 71 733 14 50
Polska Platforma Medyczna

 

Adiunkt dydaktyczny:
dr n. med. Marek Tomiałowicz (grupa badawczo-naukowa)
e-mail: marek.tomialowicz@umw.edu.pl
tel. 71 733 15 90
Godziny konsultacji: poniedziałek 9.00-11.00

REGULAMIN JEDNOSTKI:
1. Na pierwszych zajęciach studenci zostają zaznajomieni z:
  - regulaminem bezpieczeństwa
  - planem i tematyką ćwiczeń
  - warunkami zaliczenia ćwiczeń
 
 - topografią Katedry i  Kliniki.
2. W pierwszym dniu ćwiczeń zostaje wyznaczony wspólnie przez prowadzącego i studentów grupy starosta grupy reprezentujący studentów i odpowiedzialny przestrzeganie regulaminu ćwiczeń oraz kontaktującego się w razie potrzeby z adiunktem dydaktycznym.
3. Ćwiczenia odbywają się w godzinach określonych w harmonogramie ćwiczeń . Harmonogram wywieszonym jest przed salą seminaryjną oraz zamieszczony na stronie internetowej II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa.
4. Uczestnictwo studenta w zajęciach objętych planem studiów jest obowiązkowe oraz kontrolowane. Student może opuścić w ciągu roku akademickiego do 10% zajęć obowiązkowych z danego przedmiotu bez usprawiedliwienia i bez konieczności ich odrabiania. Każda kolejna nieobecność na zajęciach, wymaga usprawiedliwienia i odrobienia zajęć niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieobecności.
5. Tematyka ćwiczeń jest realizowana zgodnie z planem ćwiczeń wywieszonym przed salą seminaryjną i zamieszczonym na stronie internetowej II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa.
6. Studenci są zobowiązani do przynoszenia na ćwiczenia dzienniczka umiejętności praktycznych.
7. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności na zajęciach i pozytywnego ich zaliczenia poprzez przygotowanie prezentacji lub odpowiedź ustną u prowadzącego. 
8. Przedmiot Ginekologia i Położnictwo kończy się egzaminem na VI roku w sesji zimowej i składa z dwóch etapów. Pierwszy etap to egzamin testowy ( 90 pytań jednokrotnego wyboru) . Drugi etap to egzamin OSCE ( w Centrum Symulacji Medycznej )  .  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń. Ocena z  egzaminu to średnia z ocen uzyskanych na poszczególnych etapach egzaminu.
 

W II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa prowadzone są:

W semestrze zimowym:
Ginekologia i Położnictwo(2)
Ginekologia i Położnictwo(2) English Division
Ginekologia i Położnictwo(3)
Ginekologia i Położnictwo(3) English Division
Fakultet - Fizjologia ciąży
Fakultet - Fizjologia ciąży English Division
Fakultet – Medycyna Perinatalna
Fakultet – Medycyna Rozrodu

W semestrze letnim:
Ginekologia i Położnictwo(2)
Ginekologia i Położnictwo(2) English Division
Wybrana Specjalizacja –Ginekologia I Położnictwo
Wybrana Specjalizacja –Ginekologia I Położnictwo English Division
Fakultet – Medycyna Perinatalna
Fakultet – Medycyna Rozrodu

SYLABUSY do prowadzonych przez Jednostkę przedmiotów znajdują się na stronie:
https://sylabusy.umw.edu.pl/


EGZAMIN  dla studentów VI roku odbędzie się :
1. Egzamin testowy w dniu 05.02.2024r. w Auli Jana Pawła II w godzinach 8.00-14.00
2. Egzamin OSCE w dniach 08.02.2024-16.02.2024 w Centrum Symulacji Medycznej               w godzinach 8.30-19.00
Link do Kalendarza Egzaminów : https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzanie-jakoscia-w-obszarze-ksztalcenia/kalendarz-egzaminow

PLAN ZAJĘĆ prowadzonych w II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa można znaleźć w gablocie przy sali seminaryjnej jednostki  IIIp. ul. Borowska 213 oraz na stronie Uczelni pod adresem: https://wu.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index.html


GODZINY KONSULTACJI :
Kierownik II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa
prof. dr hab. Mariusz Zimmer (grupa badawczo-naukowa)

Godziny konsultacji: czwartek 10.00-12.00

Adiunkci
dr hab.n.med. Jerzy Florjański

Godziny konsultacji: wtorek 12.00-13.00

dr hab.n.med. Tomasz Fuchs
Godziny konsultacji: wtorek 11.00-12.00

dr hab.n.med. Michał Pomorski 
Godziny konsultacji: czwartek 11.00-13.00

dr n. med. Marek Tomiałowicz
Godziny konsultacji: poniedziałek 9.00-11.00

dr n. med. Anna Rosner-Tenerowicz
Godziny konsultacji: poniedziałek 11.00-13.00

dr n. med. Jakub Śliwa
Godziny konsultacji: poniedziałek 11.00-13.00

Starsi Wykładowcy
dr n. med. Cyprian Goluda

Godziny konsultacji: wtorek 11.00-12.00

dr n. med. Jecek Żmijewski
Godziny konsultacji: poniedziałek 9.00-10.00

Asystenci
lek. med. Artur Wiatrowski

Godziny konsultacji: środa 9.00-11.00

dr n. med. Aleksandra Zimmer-Stelmach
Godziny konsultacji: piątek 7.30-9.00

lek. med. Mateusz Strózik
Godziny konsultacji: środa 10.00-11.00

 

Profil Jednostki:

 1. Patologia ciąży – hipotrofia płodu (IUGR), wielowodzie, małowodzie, ciąże wielopłodowe.
 2. Ciąża i poród po cięciu cesarskim – ocena blizny macicy po cięciu cesarskim
  w nieciężarnej macicy.
 3. Diagnostyka dopplerowska krążenia matczyno-płodowego, mapowanie łożyska.
 4. Patologia lokalizacji i implantacji łożyska.
 5. PROM, pPROM, ppPROM.
 6. Postępowanie z niepłodną parą – niepłodność i niemożność donoszenia ciąży.
 7. Endoskopia ginekologiczna – histeroskopia diagnostyczna i operacyjna.
 8. Laparoskopia ginekologiczna przezbrzuszna i przezpochwowa.
 9. Uroginekologia – zaburzenia statyki narządu rodnego, nietrzymanie moczu.
 10. Problemy hormonalne w różnych okresach życia kobiety.

  Zadanie badawcze :
  "Analiza przydatności kalkulatorów FMF i Barcelońskiego do oceny FGR w praktyce klinicznej."

Assistant Professor for Didactic:
MD, PhD. Marek Tomiałowicz 
e-mail: marek.tomialowicz@umw.edu.pl
phone: 71 733 15 90
Consultation hours: monday 9.00-11.00

 

UNIT REGULATIONS:
1. During the first classes, students are introduced to:
 - safety regulations
 - plan and topics of exercises
 - conditions for passing the exercises
 - topography of the Cathedral and Clinic.
2. On the first day of the exercises, a starosta of the group is appointed together by the instructor and the students of the group, representing the students and responsible for observing the regulations of the exercises and contacting the teaching assistant professor if necessary.
3. Exercises take place at times specified in the exercise schedule. The schedule is posted in front of the seminar room and posted on the website of the 2nd Department and Clinic of Gynecology and Obstetrics.
4. Student participation in classes included in the study plan is obligatory and controlled. A student may miss up to 10% of compulsory classes in a given subject during the academic year without justification and without having to make up for them. Each subsequent absence from classes must be justified and the classes must be made up immediately after the reason for the absence is determined.
5. The topics of the exercises are carried out in accordance with the exercise plan posted in front of the seminar room and posted on the website of the 2nd Department and Clinic of Gynecology and Obstetrics.
6. Students are obliged to bring a practical skills diary to classes.
7. Passing the exercises is based on attendance at the classes and positive completion of the classes by preparing a presentation or giving an oral answer to the teacher.
8. The subject of Gynecology and Obstetrics ends with an exam in the 6th year in the winter session and consists of two stages. The first stage is a test exam (90 multiple choice questions). The second stage is the OSCE exam (at the Medical Simulation Center). The condition for admission to the exam is to pass all exercises. The exam grade is the average of the grades obtained at individual stages of the exam.
 

The 2nd Department and Clinic of Gynecology and Obstetrics conducts:

• In the winter semester:
Gynecology and Obstetrics(2)
Gynecology and Obstetrics(2) English Division
Gynecology and Obstetrics(3)
Gynecology and Obstetrics(3) English Division
Faculty - Physiology of pregnancy
Faculty - Physiology of pregnancy English Division
Faculty – Perinatal Medicine
Faculty – Reproductive Medicine

• In the summer semester:
Gynecology and Obstetrics(2)
Gynecology and Obstetrics(2) English Division
Selected Specialization – Gynecology and Obstetrics
Selected Specialization – Gynecology and Obstetrics English Division
Faculty – Perinatal Medicine
Faculty – Reproductive Medicine

 

SYLLABUSES for the courses are on the website:
https://sylabusy.umw.edu.pl/

EXAM for 6th year students will take place:
1. Test exam on February 5, 2024. in the John Paul II Hall from 8.00 a.m. to 2.00 p.m
2. OSCE exam on February 8, 2024 - February 16, 2024 at the Medical Simulation Center       from 8.30 a.m. to 7 p.m.
Link to the Exam Calendar:
https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzanie-jakoscia-w-obszarze-ksztalcenia/kalendarz-egzaminow

THE SCHEDULE OF CLASSES conducted in the 2nd Department and Clinic of Gynecology and Obstetrics can be found in the display case next to the seminar room of the 3rd floor Borowska 213 and on the University's website at:
https://wu.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index.html


 

CONSULTATION HOURS:
Head of the 2nd Clinical Department of Gynaecology and Obstetrics
Prof. Mariusz Zimmer 
Consultation hours: thursday 10.00-12.00

Office for Didactics
Joanna Lewandowska
phone.: 71 733 14 97
e-mail: 
joanna.lewandowska@umw.edu.pl
Mon. –Fr. 7:00-13:00MD, PhD Jerzy Florjański
Consultation hours: tuesday 12.00-13.00

MD, PhD Tomasz Fuchs
Consultation hours: tuesday 11.00-12.00

MD, PhD Michał Pomorski 
Consultation hours: thursday 11.00-13.00

MD, PhD. Marek Tomiałowicz
Consultation hours: monday 9.00-11.00

MD, PhD Anna Rosner-Tenerowicz
Consultation hours: monday 11.00-13.00

MD, PhD Jakub Śliwa
Consultation hours: monday 11.00-13.00

MD  Artur Wiatrowski
Consultation hours: wednesday 9.00-11.00

MD, PhD Aleksandra Zimmer-Stelmach
Consultation hours: friday 7.30-9.00

MD Mateusz Strózik
Consultation hours: wednesday 10.00-11.00

MD, PhD Cyprian Goluda
Consultation hours: tuesday 11.00-12.00

MD, PhD Jecek Żmijewski
Consultation hours: monday 9.00-10.00

 

Main research areas:

 1. Pregnancy pathology – fetal hypotrophy (IUGR), polyphagia, thrombocytopenia, multifetal pregnancies.
 2. Pregnancy and delivery after caesarean section – assessment of the uterine scar after caesarean section
   in a non-pregnant uterus.
 3. Doppler diagnosis of the maternal-fetal circulation, placental mapping.
 4. Pathology of placental localisation and implantation.
 5. PROM, pPROM, ppPROM.
 6. Managing an infertile couple – infertility and inability to carry a pregnancy.
 7. Gynaecological endoscopy – diagnostic and surgical hysteroscopy.
 8. Transabdominal and transvaginal gynaecological laparoscopy.
 9. Urogynaecology – disorders of the reproductive organ statics, urinary incontinence.
 10. Hormonal problems in different periods of a woman's life.