Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
 

Sekretariat:
mgr inż. Magdalena Weiss
e-mail: magdalena.weiss@umw.edu.pl
tel. 726 100 389

p.o. Kierownika:
dr hab. n. med. Renata Taboła prof. UMW (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: renata.tabola@umw.edu.pl
tel. 71 33 49 498
Polska Platforma Medyczna

Adiunkt dydaktyczny:
dr n. med. Piotr Błasiak (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: piotr.blasiak@umw.edu.pl
tel. 71 33 49 419
Polska Platforma Medyczna

Asystenci:
dr n. med. Andrzej Majewski (grupa dydaktyczna)
e-mail: andrzej.majewski@umw.edu.pl
tel. 71 33 49 437
Polska Platforma Medyczna

lek. Maciej Majchrzak (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: maciej.majchrzak@umw.edu.pl
tel. 71 33 49 511
Polska Platforma Medyczna

lek. Kamil Wdowiński (grupa dydaktyczna)
e-mail: kamil.wdowinski@umw.edu.pl
tel. 71 33 49 498
Polska Platforma Medyczna

 

ADIUNKT DYDAKTYCZNY:
dr n. med. Piotr Błasiak
e-mail: piotr.blasiak@umw.edu.pl
tel. 71 33 49 419

REGULAMIN JEDNOSTKI:
1. Na pierwszych zajęciach studenci zostają zaznajomieni z:
  - regulaminem bezpieczeństwa
  - planem i tematyką ćwiczeń
  - warunkami zaliczenia ćwiczeń
  - topografią Katedry i Kliniki.
2. W pierwszym dniu ćwiczeń zostaje wyznaczony wspólnie przez prowadzącego i studentów grupy starosta grupy reprezentujący studentów i odpowiedzialny przestrzeganie regulaminu ćwiczeń oraz kontaktującego się w razie potrzeby z adiunktem dydaktycznym.
3. Ćwiczenia odbywają się w godzinach określonych w harmonogramie ćwiczeń. Harmonogram wywieszony jest przed sekretariatem Katedry i Kliniki (pokój 105 na pierwszym piętrze, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław) oraz zamieszczony na stronie internetowej.
4. Uczestnictwo studenta w zajęciach objętych planem studiów jest obowiązkowe oraz kontrolowane. Student może opuścić w ciągu roku akademickiego do 10% zajęć obowiązkowych z danego przedmiotu bez usprawiedliwienia i bez konieczności ich odrabiania. Każda kolejna nieobecność na zajęciach, wymaga usprawiedliwienia i odrobienia zajęć niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieobecności.
5. Tematyka ćwiczeń jest realizowana zgodnie z planem ćwiczeń wywieszonym przed sekretariatem i zamieszczonym na stronie internetowej Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej.
6. Studenci są zobowiązani do przynoszenia na ćwiczenia dzienniczka umiejętności praktycznych.
7. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności na zajęciach i aktywnego uczestnictwa.
8. Przedmiot Chirurgia kończy się egzaminem na VI roku w sesji letniej.  


SYLABUS do prowadzonego przez Jednostkę przedmiotu znajduje się na stronie: https://sylabusy.umw.edu.pl/


PLAN ZAJĘĆ prowadzonych w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej można znaleźć w gablocie przed sekretariatem jednostki (ul Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław, pok. 105 na pierwszym piętrze) oraz na stronie Uczelni pod adresem:
https://wu.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index…


GODZINY KONSULTACJI Z PRACOWNIKAMI JEDNOSTKI:
dr hab. n. med. Renata Taboła prof. UMW
e-mail: renata.tabola@umw.edu.pl
tel. 71 33 49 498
czwartki 15:00-16:00

dr n. med. Piotr Błasiak
e-mail: piotr.blasiak@umw.edu.pl
tel. 71 33 49 419
poniedziałki 15:00-16:00

dr n. med. Andrzej Majewski
e-mail: andrzej.majewski@umw.edu.pl
tel. 71 33 49 437
wtorki  15:00-16:00

lek. Maciej Majchrzak
e-mail: maciej.majchrzak@umw.edu.pl
tel. 71 33 49 511
środy 15:00-16:00

lek. Kamil Wdowiński
e-mail: kamil.wdowinski@umw.edu.pl
tel. 71 33 49 498
piątki 15:00-16:00

" "

 

PROFIL JEDNOSTKI:
    1. Chirurgicznie leczenie nowotworów klatki piersiowej.
    2. Znaczenie czynników predykcyjnych i prognostycznych u chorych leczonych operacyjnie z powodu przerzutów nowotworowych do płuc.
    3. Ocena skuteczności elektrochemioterapii zastosowanej na hodowlach pierwotnych wyprowadzonych od pacjentów z rakiem płuca lub opłucnej.
    4. Metody leczenia zwężeń tchawicy.
    5. Ocena wybranych zagadnień związanych z otyłością u chorych operowanych z powodu raka płuca.
    6. Ocena ryzyka wystąpienia hipowentylacji w czasie snu u otyłych chorych poddawanych zabiegom torakochirurgicznym.
    7. Leczenie zwężeń bliznowych przełyku.
    8. Chirurgiczne leczenie nowotworów przełyku.
    9. Chirurgiczne leczenie urazów przełyku.

ASSISTANT PROFESSOR FOR DIDACTIC:
MD, PhD. Piotr Błasiak
e-mail: piotr.blasiak@umw.edu.pl
phone: 71 3349419
Consultation hours: Monday 15.00-16.00

UNIT REGULATIONS:
1. During the first classes, students are introduced to:
 - safety regulations
 - plan and topics of exercises
 - conditions for passing the exercises
 - topography of the Cathedral and Clinic.
2. On the first day of the exercises, a starosta of the group is appointed together by the instructor and the students of the group, representing the students and responsible for observing the regulations of the exercises and contacting the teaching assistant professor if necessary.
3. Exercises take place at times specified in the exercise schedule. The schedule is posted in front of the Office for Didactics room (room no. 105, Grabiszyńska street 105, 53-439 Wrocław, and posted on the website of the Department and Clinic of Thoracic Surgery.
4. Student participation in classes included in the study plan is obligatory and controlled. A student may miss up to 10% of compulsory classes in a given subject during the academic year without justification and without having to make up for them. Each subsequent absence from classes must be justified and the classes must be made up immediately after the reason for the absence is determined.
5. The topics of the exercises are carried out in accordance with the exercise plan posted in front of the Office for Didactics room and posted on the website of the Department and Clinic of Thoracic Surgery.
6. Students are obliged to bring a practical skills diary to classes.
7. Passing the exercises is based on attendance at the classes and active participation.
8. The subject of Surgery ends with an exam in the 6th year in the summer session.

SYLLABUSES for the courses are on the website:
https://sylabusy.umw.edu.pl/

THE SCHEDULE OF CLASSES conducted in the Department and Clinic of Thoracic Surgery can be found in front of the Office for Didactics room (room no. 105, Grabiszyńska street 105, 53-439 Wrocław) and on the University's website at:
https://wu.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index…

CONSULTATION HOURS
Prof. Renata Taboła
e-mail: renata.tabola@umw.edu.pl
phone: 71 33 49 498
Thursday 15.00-16.00

MD, PhD Piotr Błasiak
e-mail: piotr.blasiak@umw.edu.pl
phone: 71 33 49 419
Monday 15.00-16.00

MD PhD Andrzej Majewski
e-mail: andrzej.majewski@umw.edu.pl
phone: 71 33 49 437
Thuesday 15.00-16.00

MD Maciej Majchrzak
e-mail: maciej.majchrzak@umw.edu.pl
phone: 71 33 49 511
Wednesday 15.00-16.00

MD Kamil Wdowiński
e-mail: kamil.wdowinski@umw.edu.pl
phone: 71 33 49 498
Friday 15.00-16.00

MAIN RESEARCH AREAS:
    1. Surgical treatment of thoracic cavity neoplasms
    2. Significance of prognostic and predictive factors in patients undergoing surgery for metastatic leasions to the lungs.
    3. Evaluation of the efficiency of electrochemotherapy applied on primary neoplasmatic cell lines cultivated from patients treated for the lung or pleura cancer.
    4. Methods of treatment of the tracheal stenosis.
    5. Evaluation of selected problems related to obesity in patients operated for the lung cancer.
    6. Evaluation of risk factors of hypoventilation occurence during sleep in obese patients undergoing thoracic surgery.
    7. Treatment of cicatrical stenoses of the esophagus.
    8. Surgical treatment of the esophageal cancers.
    9. Surgery for esophageal traumas.