Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

ul. Syrokomli 1, 51-141 Wrocław
tel.: +48 71 325 51 26, +48 71 325 51 57, +48 71 326 68 70
faks: +48 71 325 43 41
e-mail: zmr@umw.edu.pl
strona: zmr.umw.edu.pl


 

Kierownik Katedry i Zakładu Medycny Rodzinnej

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW
tel.: 71 326 68 70
e-mail: agnieszka.mastalerz-migas@umw.edu.pl

Sekretariat

mgr Dorota Leś
e-mail: dorota.les@umw.edu.pl
tel.: +48 71 325 51 57

Marta Kowalewska
e-mail: marta.kowalewska@umw.edu.pl
tel.: +48 71 326 68 78

Profesor

prof. dr hab. n. med. Donata Kurpas
e-mail: donata.kurpas@umw.edu.pl
tel.: +48 71 326 68 75

Adiunkci

dr hab. Maria Bujnowska-Fedak  (adiunkt dydaktyczny ED)
e-mail: maria.bujnowska-fedak@umw.edu.pl
tel.: +48 71 326 68 76

dr Anna Hans-Wytrychowska
e-mail: anna.hans-wytrychowska@umw.edu.pl
tel.: +48 71 326 68 80

dr Dagmara Pokorna-Kałwak   (adiunkt dydaktyczny PL)
e-mail: dagmara.pokorna-kalwak@umw.edu.pl
tel.: +48 71 326 68 71

Asystenci

dr Urszula Grata-Borkowska
e-mail: urszula.grata-borkowska@umw.edu.pl
tel.: +48 71 326 68 73

dr Bartosz Sapilak
e-mail: bartosz.sapilak@umw.edu.pl
tel.: +48 71 326 68 72

lek. Roma Roemer-Ślimak
e-mail: roma.roemer-slimak@umw.edu.pl
tel. +48 71 326 68 73

Studia doktoranckie

lek. Mateusz Babicki
lek. Wojciech Malchrzak
lek. Mateusz Sobieski
lek. Alina Szewczyk-Dąbrowska
lek. Łukasz Wysoczański
lek. Paulina Wysoczańska
 

Zakład Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu został powołany decyzją ówczesnego J. M. Rektora prof. dr. hab. Jerzego Czernika 28 stycznia 1994 roku. Kierownikiem Zakładu oraz koordynatorem Regionalnego Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych został prof. Andrzej Steciwko.

W czerwcu 1994 r. Zakład Medycyny Rodzinnej został przeniesiony do nowego lokalu na Plac Dominikański 6.
27 stycznia 1997 r. odbyło się otwarcie siedziby Zakładu Medycyny Rodzinnej przy ul. Syrokomli 1.

Przez wszystkie te lata, pomimo trudności lokalowych i organizacyjnych, zespół naukowo-dydaktyczny Zakładu prowadził kształcenie lekarzy rodzinnych, intensywnie pracował naukowo, czego dowodem są liczne publikacje z tego okresu, a także organizował i uczestniczył w licznych zjazdach i konferencjach z dziedziny medycyny rodzinnej i innych.

Katedra prowadzi również intensywne kształcenie ustawiczne dla lekarzy, aktywnie współpracuje z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej organizując szereg konferencji naukowo-szkoleniowych, sympozjów i warsztatów dla lekarzy praktyków. Prowadzimy również szeroko zakrojoną działalność wydawniczą, oferując wiele podręczników przydatnych dla lekarzy rodzinnych i nie tylko.

 

Podręcznikiem obowiązującym do egzaminu z przedmiotu medycyna rodzinna jest  MEDYCYNA RODZINNA. PODRĘCZNIK DLA LEKARZY I STUDENTÓW pod redakcją naukową Adama Windaka, Sławomira Chlabicza i Agnieszki Mastalerz-Migas.     Wydawnictwo Termedia; rok wydania 2015

SEKRETARIAT DYDAKTYCZNY

W sprawach dotyczących zajęć dydaktycznych prosimy o kontakt mailowy z mgr Dorotą Leś (dorota.les@umw.edu.pl ) lub telefoniczny 713255157.

Adiunkt dydaktyczny studenci polscy: dr Dagmara Pokorna -Kałwak  (dagmara.pokorna-kalwak@umw.edu.pl)

 

Regulamin przedmiotu medycyna rodzinna
Sylabusy

ROK  V

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.30

Miejsce odbywania zajęć:

P, S - Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, ul. Syrokomli 1;   

DD -Dom Dziecka ul. Parkowa 2

Szatnia dla studentów znajduje się na I piętrze koło windy-klucz jest w rejestracji na parterze.

Wykład dla V roku:

WERSJA A

godz. 17.00-18.30  (09.10.2023) poniedziałek

godz. 17.00-19.15 (16.10.2023)  poniedziałek

 WERSJA B

godz. 17.00-18.30   (11.10.2023r.)  środa

godz. 17:00-19:55 (18.10.2023r.)   środa

WYKŁADY W TRYBIE ON-LINE

Wykłady są obowiązkowe!!!!

 

VI ROK

Egzamin z medycyny rodzinnej odbędzie się 2 lutego 2024 roku.

Na zajęcia w praktyce lekarza rodzinnego student zobowiązany jest mieć: czysty fartuch, stetoskop oraz identyfikator z imieniem i nazwiskiem.

S1,S2, PLR (w wybrane dni -kolor czerwony na planie zajęć) oraz PLR ZAL - zajęcia odbywają się w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej.

 

WYBRANA SPECJALNOŚĆ MEDYCYNA RODZINNA

DEAR ENGLISH DIVISION 5th YEAR  STUDENTS!

WELCOME IN THE NEW ACADEMIC YEAR 2023/2024

                        Dr hab. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak,  tutor of  ED students  

In the winter  semester the training in family medicine is conducted in the hybrid system.

Lectures  take place online, on TEAMS platform.

All clinical classes take place ‘face to face’ with your teachers  in the family practices.

The ‘FACE TO FACE’  practical training in family medicine in winter semester takes place  in family doctors practices - in dates determined individually with GPs and practices are spread in the whole city. The trainings are not only in the morning,  in many cases in the afternoon as well.

The first scheduled organizational meeting (according to the group where you are ) takes place ALWAYS at 8.30 in the Department of Family Medicine at Syrokomli 1. The presence is obligatory!

During this meeting I will give you  all information regarding the organization of the classes and credit in family medicine in this semester.

Then you will be sent to the available family practices for the practical training.

In this semester you are obliged to spend 3 days (5 hours each day) in the family practice.

Below you can find the list of GPs with whom you will  have the training and contact e-mail to them.

Group 1A: dr  Bartosz Sapilak, bartosz.sapilak@umw.edu.pl  (11.12., 12.12. i 14.12.2023)

Group 1B:  dr Urszula Grata-Borkowska, urszula.grata-borkowska@umw.edu.pl (11.12., 12.12. i 14.12.2023)

 Group 1C: lek. Łukasz Wysoczański, lukasz.wysoczanski@student.umw.edu.pl  (11.12., 12.12. i 14.12.2023)

Group 1D: dr hab. Maria Bujnowska-Fedak, maria.bujnowska-fedak@umw.edu.pl  (11.12., 12.12. i 14.12.2023)

Group 2A: dr hab. Maria Bujnowska-Fedak, maria.bujnowska-fedak@umw.edu.pl (2.10, 3.10 i 5.10.2023)

Group 2B: dr Urszula Grata-Borkowska, urszula.grata-borkowska@umw.edu.pl (2.10, 3.10 i 5.10.2023)

Group 2C: lek. Ewa Krawiecka-Jaworska,  e.krawiecka-jaworska@wp.pl (2.10, 3.10 i 5.10.2023)

Group 2D:  dr  Bartosz Sapilak, bartosz.sapilak@ umw.edu.pl   (2.10, 3.10 i 5.10.2023)

Group 3A: dr Urszula Grata-Borkowska, urszula.grata-borkowska@umw.edu.pl   (16.10, 17.10 i 19.10.2023)

Group 3B:  dr  Bartosz Sapilak, bartosz.sapilak@ umw.edu.pl   (16.10, 17.10 i 19.10.2023)

Group 3C: lek. Mateusz Sobieski, mateusz.sobieski@student.umw.edu.pl    (16.10, 17.10 i 19.10.2023)

Group 3D: dr hab. Maria Bujnowska-Fedak, maria.bujnowska-fedak@ umw.edu.pl (16.10, 17.10 i 19.10.2023)

Group ERASMUS 1: dr hab. Maria Bujnowska-Fedak, maria.bujnowska-fedak@umw.edu.pl    (9.10, 10.10, 12.10)   

Group ERASMUS 2: dr  Bartosz Sapilak, bartosz.sapilak@ umw.edu.pl  (9.10, 10.10, 12.10)    

Group ERASMUS 3:  dr Urszula Grata-Borkowska, urszula.grata-borkowska@umw.edu.pl (9.10, 10.10, 12.10)   

CREDIT

The condition for obtaining the credit in family medicine in the winter semester is to elaborate, in the form of a short essay, guidelines for primary health care for at least one selected clinical problem and obtaining confirmation of classes by teachers conducting classes  in the  family practices what is registered  in the Individual Student Card of Family Medicine.

ED 5th YEAR INDIVIDUAL STUDENT CARD WINTER 2023

LECTURES

We warmly invite you to the lectures.

All lectures will be conducted     ONLINE via TEAMS  platform!

30.11.2023r.   17.00-19.15                

Dr hab. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, prof. WMU:   Principles  of family medicine. The role and the function of the primary care team. Financial aspects in family medicine

To join the lecture use the following link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTMxN2IxMTgtNzMwOS00YTZiLTg0MGItMzZiZmJmMTczZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%2236a08d64-792e-4c21-b661-f8b10336e06b%22%7d

20.12.2023r.   16.00-17.30  

Dr hab. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, prof. WMU:   Core competencies of the general practitioner/family doctor. Health promotion and health education

To join the lecture use the following link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDEzMGZkMzktMzRhYi00Zjg3LWE0ZDEtZTQxYjRhYjliY2Iz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%2236a08d64-792e-4c21-b661-f8b10336e06b%22%7d

If you have any questions related to family medicine training, please contact with

 

Dr hab. n. med. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak,

supervising the training; tel. +48713266876, e-mail: maria.bujnowska-fedak@umw.edu.pl (preferably).

FAMILY MEDICINE LITERATURE 2023

DEAR ENGLISH DIVISION 6th YEAR STUDENTS!

WELCOME IN THE NEW ACADEMIC YEAR 2023/2024

Dr hab. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak,  tutor of  ED students

In the winter semester all classes take place ‘face to face’  with your teachers at the Department of Family Medicine at Syrokomli 1 (seminars) or in selected family practices in Wroclaw.

Below you can find the timetable for the winter semester: 

Didactic program for academic year  2023/2024:  WINTER SEMESTER

ENGLISH DIVISON 6th YEAR 20232024 WINTER 1A1B1C1D

ENGLISH DIVISON 6th YEAR 20232024 WINTER 2A2B2C2D

ENGLISH DIVISON 6th YEAR 20232024 WINTER 3A3B3C3D

CREDIT

The condition to obtain credit  in family medicine is the comprehensive elaboration and presentation on a group forum at least 3-4 valuable clinical cases from general practice and confirmation of holding classes by the assistants conducting classes and family doctors in the family  practices what is registered  in the Individual Student Card of Family Medicine.

ED 6th YEAR INDIVIDUAL STUDENT CARD WINTER 2023

EXAM

The dates for the final exam  (OSCE and multiple choice test)  in family medicine will be announced shortly.

Recommended literature

FAMILY MEDICINE  literature 2023

If you have any questions related to family medicine training, please contact with

Dr hab. n. med. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak,

supervising the training; tel. +48713266876, e-mail: maria.bujnowska-fedak@umw.edu.pl (preferably).

 

FAMILY MEDICINE literature 2023

Szanowni Państwo,

 Informujemy , że obecnie Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) prowadzi zapisy na wszystkie kursy dla rezydentów.

Wszelkie pytania, prośby o skierowania itp. proszę kierować do Pani Marty Kowalewskiej -pok.207 ( IIp.) , tel.71-326-68-78, mail: m.kowalewska@fundacjarodzinni.pl


WPROWADZENIE DO SPECJALIZACJI W MEDYCYNIE RODZINNEJ

TERMIN KURSU: 16-25.01.2023

Informuję, że w dniach 16-25.01.2023 będzie przeprowadzony  kurs „ Wprowadzenie do specjalizacji w medycynie rodzinnej” w formie on-line dla lekarzy specjalizujących się w systemie modułowym. Zajęcia będą rozpoczynać się o godz. 8:30. Zaliczenie całego kursu odbędzie się na podstawie testu zaliczeniowego przeprowadzonego w ostatnim dniu szkolenia.


WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE

  • 06-10.02.2023
  • 06-10.03.2023
  • 27-31.03.2023
  • 17-21.04.2023
  • 15-19.05.2023
  • 12-15.06.2023

RATOWNICTWO MEDYCZNE

TERMIN KURSU: 09-13.10.2023

Informuję, że w dniach 09-13.10.2023 będzie przeprowadzony  kurs „ Ratownictwo medyczne” stacjonarnie dla lekarzy specjalizujących się w systemie modułowym. Zajęcia będą rozpoczynać się o godz. 8:30 w sali wykładowej Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej przy ul. Syrokomli 1 we Wrocławiu. Zaliczenie całego kursu odbędzie się na podstawie testu zaliczeniowego przeprowadzonego w ostatnim dniu szkolenia.


PRAWO MEDYCZNE

TERMIN KURSU: 23-25.10.2023

Informuję, że w dniach 23-25.10.2023  będzie przeprowadzony  kurs „ Prawo medyczne”w formie on-line dla lekarzy specjalizujących się w systemie modułowym. Zajęcia będą rozpoczynać się o godz. 8:30. Zaliczenie całego kursu odbędzie się na podstawie testu zaliczeniowego przeprowadzonego w ostatnim dniu szkolenia.


OPIEKA NAD SZCZEGÓLNYMI GRUPAMI PACJENTÓW

TERMIN KURSU: 13-24.11.2023

Informuję, że w dniach 13-24.11.2023  będzie przeprowadzony  kurs „ Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów” w formie on-line dla lekarzy specjalizujących się w systemie modułowym. Zajęcia będą rozpoczynać się o godz. 8:30. Zaliczenie całego kursu odbędzie się na podstawie testu zaliczeniowego przeprowadzonego w ostatnim dniu szkolenia.


ZDROWIE PUBLICZNE

TERMIN KURSU: 04-13.12.2023

 Informuję, że w dniach 04-13.12.2023  będzie przeprowadzony  kurs „ Zdrowie publiczne” w formie on-line dla lekarzy specjalizujących się w systemie modułowym. Zajęcia będą rozpoczynać się o godz. 8:30. Zaliczenie całego kursu odbędzie się na podstawie testu zaliczeniowego przeprowadzonego w ostatnim dniu szkolenia.

2 maja 2023 roku Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej będzie nieczynna.

dr hab.n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas,prof.UMW    poniedziałek : 12.00-13.00

dr hab. n .med. Maria Bujnowska-Fedak                           poniedziałek:  13.00-14.00

prof. dr. hab. n .med. Donata Kurpas                                 piątek: 11:45-12:45

dr .n. med. Ewa Drabik-Danis                                             poniedziałek: 10:15-11:15

dr .n. med. Urszula Grata-Borkowska                               wtorek: 11:00-12:00

dr .n. med. Anna Hans-Wytrychowska                              wtorek:  11:45-12:45

dr .n. med. Dagmara Pokorna- Kałwak                             poniedziałek: 13:00-14:00

dr n. med. Bartosz Sapilak                                                  czwartek    13:30-13:30

lek. Mateusz Babicki                                                            poniedziałek: 10:15-11:15

lek. Roma Roemer-Ślimak                                                  czwartek: 11:30-12:30

lek. Wojciech Malchrzak                                                   poniedziałek  9:15-10:15