Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

ul. Syrokomli 1, 51-141 Wrocław
tel.: +48 71 325 51 26, +48 71 325 51 57, +48 71 326 68 70
faks: +48 71 325 43 41
e-mail: zmr@umw.edu.pl
strona: zmr.umw.edu.pl


 

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 326 68 70
e-mail: agnieszka.mastalerz-migas@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Sekretariat

mgr Dorota Leś
e-mail: dorota.les@umw.edu.pl
tel.: +48 71 325 51 57

Marta Kowalewska
e-mail: marta.kowalewska@umw.edu.pl
tel.: +48 71 326 68 78

Profesorowie

dr hab. Maria Bujnowska-Fedak, prof. UMW (adiunkt dydaktyczny ED, grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: maria.bujnowska-fedak@umw.edu.pl
tel.: +48 71 326 68 76
Polska Platforma Medyczna

Adiunkci

dr hab. Jarosław Drobnik (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: jaroslaw.drobnik@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr Anna Hans-Wytrychowska (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: anna.hans-wytrychowska@umw.edu.pl
tel.: +48 71 326 68 80
Polska Platforma Medyczna

dr Dagmara Pokorna-Kałwak (adiunkt dydaktyczny PL, grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: dagmara.pokorna-kalwak@umw.edu.pl
tel.: +48 71 326 68 71
Polska Platforma Medyczna

Asystenci

dr Mateusz Babicki (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: mateusz.babicki@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

lek. Magdalena Błaszczyk (grupa dydaktyczna)
e-mail: magdalena.blaszczyk@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr Ewa Drabik-Danis (grupa dydaktyczna)
e-mail: ewa.drabik-danis@umw.edu.pl
tel. +48 71 326 68 79
Polska Platforma Medyczna

dr Urszula Grata-Borkowska (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: urszula.grata-borkowska@umw.edu.pl
tel.: +48 71 326 68 73
Polska Platforma Medyczna

lek. Alicja Jazienicka- Kiełb (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: alicja.jazienicka-kielb@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

lek. Wojciech Malchrzak (grupa dydaktyczna)
e-mail: wojciech.malchrzak@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

lek. Małgorzata Orleańska (grupa dydaktyczna)
e-mail: malgorzata.orleanska@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

lek. Roma Roemer-Ślimak (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: roma.roemer-slimak@umw.edu.pl
tel. +48 71 326 68 73
Polska Platforma Medyczna

dr Bartosz Sapilak (grupa dydaktyczna)
e-mail: bartosz.sapilak@umw.edu.pl
tel.: +48 71 326 68 72
Polska Platforma Medyczna

Doktoranci

lek. Wojciech Malchrzak

lek. Mateusz Sobieski

lek. Łukasz Wysoczański

lek. Paulina Wysoczańska

Zakład Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu został powołany decyzją ówczesnego J. M. Rektora prof. dr. hab. Jerzego Czernika 28 stycznia 1994 roku. Kierownikiem Zakładu oraz koordynatorem Regionalnego Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych został prof. Andrzej Steciwko.

W czerwcu 1994 r. Zakład Medycyny Rodzinnej został przeniesiony do nowego lokalu na Plac Dominikański 6.
27 stycznia 1997 r. odbyło się otwarcie siedziby Zakładu Medycyny Rodzinnej przy ul. Syrokomli 1.

Przez wszystkie te lata, pomimo trudności lokalowych i organizacyjnych, zespół naukowo-dydaktyczny Zakładu prowadził kształcenie lekarzy rodzinnych, intensywnie pracował naukowo, czego dowodem są liczne publikacje z tego okresu, a także organizował i uczestniczył w licznych zjazdach i konferencjach z dziedziny medycyny rodzinnej i innych.

Katedra prowadzi również intensywne kształcenie ustawiczne dla lekarzy, aktywnie współpracuje z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej organizując szereg konferencji naukowo-szkoleniowych, sympozjów i warsztatów dla lekarzy praktyków. Prowadzimy również szeroko zakrojoną działalność wydawniczą, oferując wiele podręczników przydatnych dla lekarzy rodzinnych i nie tylko.

W Katedrze stale prowadzone są badania w różnych obszarach medycyny rodzinnej takich jak epidemiologia chorób przewlekłych, zarządzanie opieką zrowotną, metody prewencji chorób, jak również badania nad interwencji medycznych w praktyce rodzinnej.

Oprócz tego Katedra angażuje się w działania mające na celu promocję zdrowego stylu życia i profilaktykę chorób. Pracownicy udzielają porad w zakresie polityki zdrowotnej, a także biorą udział w tworzeniu standardów i wytycznych, w szczególności tych mających zastosowanie w medycynie rodzinnej.

Lista publikacji na Polskiej Platformie Medycznej

Podręcznikiem obowiązującym do egzaminu z przedmiotu medycyna rodzinna jest "MEDYCYNA RODZINNA. PODRĘCZNIK DLA LEKARZY I STUDENTÓW" pod redakcją naukową Adama Windaka, Sławomira Chlabicza i Agnieszki Mastalerz-Migas. Wydawnictwo Termedia; rok wydania 2015.

SEKRETARIAT DYDAKTYCZNY

W sprawach dotyczących zajęć dydaktycznych prosimy o kontakt z mgr Dorotą Leś:
e-mail: dorota.les@umw.edu.pl
telefon: 71-325-51-57

Adiunkt dydaktyczny (studenci polscy): dr Dagmara Pokorna-Kałwak:
e-mail: dagmara.pokorna-kalwak@umw.edu.pl
tel. +48 71 326 68 71

Regulamin przedmiotu medycyna rodzinna

Przedmioty prowadzone w Katedrze:

  • medycyna rodzinna

Sylabusy: sylabusy.umw.edu.pl 

Plan zajęć

ROK V

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00

Miejsce odbywania zajęć:

PLR1, F1,F2,F3, S1, S2– Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, ul. Syrokomli 1;   

PLR2, PLR3– wg. podanego na pierwszych zajęciach wykazu

Szatnia dla studentów znajduje się na I piętrze koło windy, klucz jest w rejestracji na parterze.

Wykład dla V roku:

WERSJA A

godz. 16.30-18.45  (22.03.2024 r.) piątek

godz. 16.00-17.30 (29.05.2024 r.) środa

WERSJA B

godz. 15.00-17.15   (18.04.2024 r.) czwartek

godz. 15:00-16:30 (25.04.2024 r.) czwartek

WYKŁADY W TRYBIE ON-LINE

Wykłady są obowiązkowe!

 

VI ROK

Karty indywidualnych ćwiczeń z medycyny rodzinnej  należy dostarczyć do sekretariatu katedry do 30.01.2024 do godziny 12.00. Osoby, które nie dostarczą kart nie będą dopuszczone do egzaminu.

Egzamin z medycyny rodzinnej odbędzie się 2 lutego 2024 roku.

Na zajęcia w praktyce lekarza rodzinnego student zobowiązany jest mieć: czysty fartuch, stetoskop oraz identyfikator z imieniem i nazwiskiem.

S1,S2, PLR (w wybrane dni – kolor czerwony na planie zajęć) oraz PLR ZAL – zajęcia odbywają się w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej.

 

VI rok – Wybrana specjalność medycyna rodzinna

W sprawie zapisów na wybraną specjalność proszę kontaktować się z sekretariatem katedry tel. 71-325-51-57

Egzamin z Medycyny Rodzinnej odbędzie się 2 lutego (piątek) 2024 o godzinie 8.30.

Kalendarz Egzaminów

Egzamin składa się z 90 pytań testowych.

Student, aby móc przystąpić do egzaminu musi złożyć wcześniej tj do 30.01.2024 r. kartę indywidualnych ćwiczeń do sekretariatu katedry.

Na egzamin student zostanie wpuszczony do sali po okazaniu dokumentu tj. legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego. 

VI ROK- BRAK ZALICZENIA Z MEDYCYNY RODZINNEJ

DEAR ENGLISH DIVISION 5th YEAR  STUDENTS!

WELCOME IN THE SUMMER SEMESTER 2024

                        Dr hab. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak,  tutor of  ED students  

The training in family medicine in summer semester takes place mainly in the Department of Family Medicine at Syrokomli 1 (seminars, training in skills laboratories).  Moreover in the summer semester you are obliged to stay 10 hours with your GP in the family practice ( usually the same as for winter semester)  in dates determined individually with GPs.

 

GROUP 1A, 1B, 1C, 1D:  18.03-22.03.2024

GROUP 2A, 2B, 2C, 2D:  26.02-1.03.2024

GROUP 3A, 3B, 3C, 3D:  8.04-12.04.2024

ERASMUS:                      4.03.-8.03.2024

 CREDIT

The credit in this semester  is mainly based on your theoretical and practical abilities in the skills laboratories. You must also get confirmation of attendance of all required classes what is registered in the Individual Student Card of Family Medicine.

ED INDIVIDUAL STUDENT CARD  SUMMER 2024

LECTURES

We warmly invite you to the lectures which are continuing in the summer semester.

All lectures will be conducted     ONLINE via TEAMS platform!

 24.04.2024     17.00-19.15                   

dr hab. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak:   The most common symptoms and signs seen by primary care physicians. Epidemiology of problems presented by patients in primary care. Effective doctor-patient communication based on empathy and active listening.

To join the lecture use the following link:

Dr hab. Maria Bujnowska-Fedak:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWYxMzc5OTAtZjE2Mi00OThiLWFjYTktZDU0NGEzMTZlZTY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%2236a08d64-792e-4c21-b661-f8b10336e06b%22%7d

8.05.2024        16.00-17.30      

dr hab. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak:    Family medicine in the world. National and international GP/FM organizations and societies.  Health at glance.

To join the lecture use the following link:

Dr hab. Maria Bujnowska-Fedak:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjcyNDMwMzEtZDgwNy00MTE3LTk4NmItMWI4YmFkNzk2MmM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%2236a08d64-792e-4c21-b661-f8b10336e06b%22%7d  

RECOMMENDED LITERATURE

FAMILY MEDICINE LITERATURE 2024

If you have any questions related to family medicine training, please contact with

Dr hab. n. med. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak,

supervising the training; tel. +48713266876, e-mail: maria.bujnowska-fedak@umw.edu.pl  (preferably).

FAMILY MEDICINE LITERATURE 2023

DEAR ENGLISH DIVISION 6th YEAR STUDENTS!

WELCOME IN THE NEW ACADEMIC YEAR 2023/2024

Dr hab. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak,  tutor of  ED students

In the winter semester all classes take place ‘face to face’  with your teachers at the Department of Family Medicine at Syrokomli 1 (seminars) or in selected family practices in Wroclaw.

Below you can find the timetable for the winter semester: 

Didactic program for academic year  2023/2024:  WINTER SEMESTER

ENGLISH DIVISON 6th YEAR 20232024 WINTER 1A1B1C1D

ENGLISH DIVISON 6th YEAR 20232024 WINTER 2A2B2C2D

ENGLISH DIVISON 6th YEAR 20232024 WINTER 3A3B3C3D

CREDIT

The condition to obtain credit  in family medicine is the comprehensive elaboration and presentation on a group forum at least 3-4 valuable clinical cases from general practice and confirmation of holding classes by the assistants conducting classes and family doctors in the family  practices what is registered  in the Individual Student Card of Family Medicine.

ED 6th YEAR INDIVIDUAL STUDENT CARD WINTER 2023

 

Recommended literature

FAMILY MEDICINE  literature 2023

If you have any questions related to family medicine training, please contact with

Dr hab. n. med. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak,

supervising the training; tel. +48713266876, e-mail: maria.bujnowska-fedak@umw.edu.pl (preferably).

 

FAMILY MEDICINE literature 2023

EXAM for 6th year ED students

The final test in Family Medicine will be held at the Department of Family Medicine at  Syrokomli 1 on February 1, 2024. (Thursday) at 09:00 in the lecture hall (ground floor).

The test is a multiple-choice test with only one correct answer and consists of 90 questions. To pass the exam, you must get at least 60% correct answers.

Please come to the exam at least 15-20 minutes earlier and take your ID card with you. The use of any electronic devices is strictly prohibited during the exam.

The OSCE practical exam will be held on February 8-9, 2024 at the Simulation Center.

Regards,

Dr hab. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, associate professor

Course Regulations

ATTENTION!

Dear English Division  6th year students,

In the attachment you can find the results of the final test in family medicine.

Congratulations to everyone  who passed!!

Students who have to  take the second term should contact me URGENTLY by e-mail confirming the receipt of the information.

Regards,

Dr hab. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak,  prof. WMU                               

 supervising the training; e-mail: maria.bujnowska-fedak@umed.wroc.pl

ED FAMILY MEDICINE TEST GRADES 1.02.2024

Szanowni Państwo,

 Informujemy , że obecnie Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) prowadzi zapisy na wszystkie kursy dla rezydentów.

Wszelkie pytania, prośby o skierowania itp. proszę kierować do Pani Marty Kowalewskiej -pok.207 ( IIp.) , tel.71-326-68-78, mail: m.kowalewska@fundacjarodzinni.pl


WPROWADZENIE DO SPECJALIZACJI W MEDYCYNIE RODZINNEJ

TERMIN KURSU: 29.01-07.02.2024

Informuję, że w dniach 29.01-07.02.2024 będzie przeprowadzony  kurs „ Wprowadzenie do specjalizacji w medycynie rodzinnej” w formie on-line dla lekarzy specjalizujących się w systemie modułowym. Zajęcia będą rozpoczynać się o godz. 8:30. Zaliczenie całego kursu odbędzie się na podstawie testu zaliczeniowego przeprowadzonego w ostatnim dniu szkolenia.


WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE

  • 19-23.02.2024
  • 04-08.03.2024
  • 18-22.03.2024
  • 15-19.04.2024
  • 13-17.05.2024
  • 03-06.06.2024

RATOWNICTWO MEDYCZNE

TERMIN KURSU: 14-18.10.2024

Informuję, że w dniach 14-18.10.2024 będzie przeprowadzony  kurs „ Ratownictwo medyczne” stacjonarnie dla lekarzy specjalizujących się w systemie modułowym. Zajęcia będą rozpoczynać się o godz. 8:30 w sali wykładowej Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej przy ul. Syrokomli 1 we Wrocławiu. Zaliczenie całego kursu odbędzie się na podstawie testu zaliczeniowego przeprowadzonego w ostatnim dniu szkolenia.


PRAWO MEDYCZNE

TERMIN KURSU: 30.09-02.10.2024

Informuję, że w dniach 30.09-02.10.2024  będzie przeprowadzony  kurs „ Prawo medyczne”w formie on-line dla lekarzy specjalizujących się w systemie modułowym. Zajęcia będą rozpoczynać się o godz. 8:30. Zaliczenie całego kursu odbędzie się na podstawie testu zaliczeniowego przeprowadzonego w ostatnim dniu szkolenia.


OPIEKA NAD SZCZEGÓLNYMI GRUPAMI PACJENTÓW

TERMIN KURSU: 18-29.11.2024

Informuję, że w dniach 18-29.11.2024  będzie przeprowadzony  kurs „ Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów” w formie on-line dla lekarzy specjalizujących się w systemie modułowym. Zajęcia będą rozpoczynać się o godz. 8:30. Zaliczenie całego kursu odbędzie się na podstawie testu zaliczeniowego przeprowadzonego w ostatnim dniu szkolenia.


ZDROWIE PUBLICZNE

TERMIN KURSU: 09-18.12.2024

 Informuję, że w dniach 09-18.12.2024  będzie przeprowadzony  kurs „ Zdrowie publiczne” w formie on-line dla lekarzy specjalizujących się w systemie modułowym. Zajęcia będą rozpoczynać się o godz. 8:30. Zaliczenie całego kursu odbędzie się na podstawie testu zaliczeniowego przeprowadzonego w ostatnim dniu szkolenia.

.

Terminy konsultacji
dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas poniedziałek: 12:00-13:00
dr hab. n. med. Maria Bujnowska-Fedak poniedziałek: 13:00-14:00
dr n. med. Ewa Drabik-Danis poniedziałek: 10:15-11:15
dr n. med. Urszula Grata-Borkowska wtorek: 11:00-12:00
dr n. med. Anna Hans-Wytrychowska wtorek: 11:45-12:45
dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak poniedziałek: 13:00-14:00
dr n. med. Bartosz Sapilak czwartek: 13:30-14:30
dr n. med. Mateusz Babicki poniedziałek: 10:15-11:15
lek. Roma Roemer-Ślimak czwartek: 11:30-12:30
lek. Wojciech Malchrzak poniedziałek: 09:15-10:15