Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej

kierownik: prof. dr hab. n. med. Mirosław Banasik
T: +71 733 2500
F: +71 733 250
e-mail: miroslaw.banasik@umw.edu.pl
ul. Borowska 213, Ip. bud. FA
50-556 Wrocław


Sekretariat:

Katarzyna Borodzicz
tel: 71 733 2500
e-mail: nefrologia@umw.edu.pl


 

W strukturze jednostki znajduje się:

Laboratorium Specjalistyczne Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej 

T: +71 733 2520; F: +71 733 2509
e-mail: laboratorium.nefrologia@umw.edu.pl

[10.06.2022] Prof. dr hab. Magdalena Krajewska Prezesem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego!

Oficjalne logo Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

 

 

 

Informujemy, że prof. dr hab. Magdalena Krajewska, Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, została wybrana 10 czerwca 2022 roku na stanowisko Prezesa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. W Zarządzie Towarzystwa znalazły się również dr hab. Dorota Kamińska (sekretarz) oraz dr n. med. Hanna Augustyniak-Bartosik (skarbnik).
Walne Zgromadzenie Członków PTN obradowało podczas XIV Zjazdu PTN, który odbył się we Wrocławiu w dniach 9-11 czerwca 2022 roku. Organizatorem Zjazdu była Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

KIEROWNIK:

prof. dr hab. n. med. Mirosław Banasik
tel. 71 733 25 00
e-mail: miroslaw.banasik@umw.edu.pl
PPM

Sekretariat:

 • Katarzyna Borodzicz - 71 733 2504

Sekretariat medyczny:

 • Katarzyna Borodzicz - 71 733 2504
 • Anna Tkaczyk - 71 733 2505
 • mgr Maria Drozdowska-Felkiel - 71 733 1715
 • Anna Wrodzińska - 71 733 2505

NAUCZYCIELE AKADEMICCY:

PRACOWNICY UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

Lekarze

 • dr n. med. Grażyna Szymańska - 71 733 2542
 • dr n. med. Joanna Pondel - 71 733 2515
 • dr n. med. Maria Magott-Procelewska - 71 733 1706
 • dr n. med. Ewelina Olczyk - 71 733 2541
 • lek. Zofia Bednarz - 71 733 2541
 • lek. Katarzyna Beker - 71 733 2515
 • lek. Anna Bihuniak - 71 733 2556
 • lek. Mariia Chumadevska - 71 733 2515
 • lek. Jagoda Dąbrowska - 71 733 2515
 • lek. Kamila Gawlik - 71 733 2515
 • lek. Marta Gruszecka-Kienik - 71 733 2547
 • lek. Maciej Kanafa - 71 733 2515
 • lek. Karolina Korus - 71 733 2515
 • lek. Natalia Kosowska - 71 733 2515
 • lek. Kornelia Krakowska - 71 733 2515
 • lek. Marta Leszczyńska - 71 733 2541
 • lek. Nicola Lisiak - 71 733 2515
 • lek. Anna Magiera-Żak - 71 733 2515
 • lek. Izabela Pawlikowska-Szmitka - 71 733 2541
 • lek. Natalia Pelc - 71 733 2515
 • lek. Justyna Popowska - 71 733 2556
 • lek. Agata Rakotoarison - 71 733 2556
 • lek. Magdalena Samulak - 71 733 2556
 • lek. Karolina Skalec - 71 733 2552
 • lek. Ewa Słowik-Czyż - 71 733 1705
 • lek. Jakub Stojanowski - 71 733 2515
 • lek. Patryk Wawrzonkowski - 71 733 2515
 • lek. Krzysztof Wiśnicki - 71 733 2536
 • dr n. med. Aleksandra Musiała
 • lek. Agnieszka Sas-Strózik

Koordynator ds. transplantacji nerek od żywych dawców

LABORATORIUM SPECJALISTYCZNE

Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej realizuje badania naukowe między innymi w następujących obszarach:

 • Pierwotne i wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek
 • Przeszczepy narządowe
 • Leczenie nerkozastępcze
 • Przewlekłe choroby nerek

Szczegółowy opis obszarów badawczych oraz realizowanych projektów naukowych znajduje się w kolejnych sekcjach.

Dorobek naukowy Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej w latach 2000-2022 obejmuje 380 publikacji prac oryginalnych w czasopismach z listy Filadelfijskiej (sumaryczny IF - 1058).

Wykaz publikacji dostępny jest tutaj.

 

Obszary badawcze

Pierwotne i wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek

 • Genetyczne i immunologiczne wskaźniki rokownicze w pierwotnych i wtórnych kłębuszkowych zapaleniach nerek
 • Użyteczność markerów uszkodzenia podocyta w ocenie aktywności kłębuszkowych zapaleń nerek oraz nowe wskaźniki autoimmunizacji w glomerulopatiach
 • Badania nad nowymi nieinwazyjnymi metodami oceny przebiegu procesu zapalnego
 • Endokrynne i zapalne uwarunkowania rozwoju nefropatii cukrzycowej
 • Biomarkery ogniskowego i segmentalnego kłębuszkowego zapalenia nerek (FSGS) w optymalnej strategii diagnostyczno-terapeutycznej
 • Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji do prognozowania wyników leczenia i progresji niewydolności nerek w kłębuszkowych zapalenia nerek
 • Czynniki prognostyczne w leczeniu nefropatii błoniastej
 • Leczenie plazmaferezami u chorych z ciężkim przebiegiem układowego  zapalenia naczyń
 • Znaczenie powtórnej biopsji nerki w toczniowym zapaleniu nerek
 • Czynniki rokownicze przebiegu ciąży u pacjentek w glomerulopatiami
 • Anty-ETAR i suPAR jako markery aktywności choroby w zapaleniu naczyń nerkowych związanym z ANCA

Przeszczepy narządowe

 • Wpływ odpowiedzi immunologicznej na bezpośrednią i odległą funkcję przeszczepionej nerki - analiza aktywacji immunologicznej dawcy i biorcy (alloreaktywność komórkowa i humoralna)
 • Aktywacja immunologiczna towarzysząca uszkodzeniu niedokrwienno-reperfuzyjnemu
 • Ekspresja receptora angiotensyny II typu 1 w biopsjach przeszczepu nerki i przeciwciał anty-AT1R w surowicy a ryzyko utraty przeszczepu
 • Ekspresja receptora Toll-like 4 (TLR4) na komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej u biorców przeszczepu nerki
 • Ekspresja receptora endoteliny A wyrażane w kłębuszkach nerkowych pacjentów po przeszczepieniu nerki w odrzucaniu mediowanym przez przeciwciała
 • Przeciwciała nie-HLA u biorców przeszczepu ręki w powiązaniu z epizodami ostrego odrzucenia i aktywacją śródbłonka
 • Rola układu dopełniacza w procesie odrzucania przeszczepu
 • Ocena immunologiczna biorców przeszczepów wielotkankowych
 • Patologie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego wśród pacjentów oczekujących na przeszczep oraz  biorców przeszczepu nerki
 • Wpływ stresu i zaburzeń poznawczych na obciążenie allostatyczne u pacjentów po przeszczepie nerki, którzy przebyli COVID-19
 • Przestrzeganie terapii immunosupresyjnych po przeszczepieniu nerki
 • Ocena globalnego stanu odpowiedzi immunologicznej i obecności przeciwciał przeciw SARS-CoV-2 u pacjentów z chorobami nerek, wątroby i serca: biorców przeszczepów, dializowanych, z marskością wątroby i z niewydolnością serca
 • Zmiany echokardiograficzne u biorców przeszczepu nerki po przebytym COVID-19
 • Analiza mechanizmów skuteczności leczenia immunosupresyjnego u biorców przeszczepu nerki z wykorzystaniem parametrów farmakogenomicznych  i farmakokinetycznych metabolizmu leków, a także oceny działań niepożądanych i jakości życia
 • Zespół metaboliczny i zaburzenia glikemii przed przeszczepieniem i po transplantacji a wykładniki stanu zapalnego po transplantacji nerki
 • Wykładniki zapalne z krwi obwodowej w przewidywaniu ostrego odrzucania
 • Przewlekłe aktywne odrzucanie nerki przeszczepionej – wykładniki humoralnej odpowiedzi immunologicznej

Leczenie nerkozastępcze

 • Czynniki wpływające na chorobowość i śmiertelność chorych hemodializowanych
 • Wytwarzanie dostępu naczyniowego u chorych wysokiego ryzyka - chorych na cukrzycę, osób w wieku podeszłym - oryginalna metoda wykonywania przetoki tętniczo-żylnej z własnych naczyń z wykorzystaniem żyły przeszywającej połączonej koniec-do-końca z tętnicą promieniową, sposób stosowany u chorych ze zniszczonymi żyłami powierzchownymi przedramienia.
 • Opracowanie metody przemieszczenia przetoki tętniczo-żylnej u osób otyłych.
 • Porównanie zakładania cewników tunelowanych z wykorzystaniem różnym form monitorowania
 • Aktywność fizyczna i rehabilitacja w przewlekłej chorobie nerek.
 • Rehabilitacja chorych dializowanych.
 • Remodeling naczyniowy w przetoce tętniczo – żylnej.
 • Ocena zastoju płucnego za pomocą USG u pacjentów hemodializowanych
 • Ocena związku funkcji dostępu naczyniowego z jakością życia i sprawnością pacjentów dializowanych
 • Porównanie tempa progresji niewydolności nerki przeszczepionej w zależności od funkcji przetoki tętniczo-żylnej
 • Porównanie losów pacjentów w starszym wieku rozpoczynających dializy z użyciem przetoki tętniczo-żylnej lub na cewniku naczyniowym
 • Zakrzepica przetoki i długie dojrzewanie przetoki - ocena czynników ryzyka
 • Niepełnosprawność pacjentów dializowanych a stan naczyń krwionośnych
 • Wpływ komputerowego treningu kognitywnego i ćwiczeń aerobowych na funkcje poznawcze u pacjentów przewlekle dializowanych

Przewlekłe choroby nerek

 • Biomarkery nawrotu i progresji w rakach pęcherza moczowego nienaciekających mięśniówki – związek z reakcją zapalną i aktywacją układu plazminogenu
 • Nowe biomarkery związane z reakcją zapalną w odmiedniczkowym zapaleniu nerek i urosepsie w odniesieniu do uszkodzenia śródbłonka, rozwoju przewlekłej choroby nerek i ryzyka sercowo-naczyniowego
 • Zakażenia Clostridium difficile u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek - czynniki ryzyka
 • Stosowanie suplementów diety u biorców przeszczepu nerki oraz pacjentów z przewlekłą choroba nerek
 • Analiza statusu immunologicznego w stosunku do wirusa ospy wietrznej i półpaśca (Varicella Zoster Virus, VZV) oraz wirusa odry u pacjentów po przeszczepie nerki i pacjentów dializowanych oczekujących na przeszczep.
 • Powiązanie zespołu, kruchości ze wskaźnikami złego rokowania u pacjentów z chorobami nerek
 • Wpływ zmian elektrokardiograficznych na losy pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
 • Losy chorych z przewlekłymi chorobami nerek zakażonych wysokoopornymi bakteriami Klebsiella pneumoniae New Delhi
 • Autologiczne przeszczepienie komórek krwiotwórczych szpiku u pacjentów poddawanych hemodializoterapii
 • Sztywność tętnic oceniana metodą oscylometryczną u pacjentów u pacjentów z chorobami nerek
 • Sztuczna inteligencja jako narzędzie do oceny ryzyka w przewlekłej chorobie nerek
 • Ocena zmian zastoinowych, wybranych parametrów  sercowo-naczyniowych globalne odkształcenie podłużne serca, sztywnością naczyń) i dysfunkcji układu autonomicznego u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek  (CKD G3a-G5) z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory

PROJEKTY REALIZOWANE od 2018 r.

Ocena globalnego stanu odpowiedzi immunologicznej i obecności przeciwciał przeciw SARS-CoV-2 u pacjentów z chorobami nerek, wątroby i serca: biorców przeszczepów, dializowanych, z marskością wątroby i z niewydolnością serca
projekt finansowany przez NCBiR (
nr umowy SZPITALEJEDNOIMIENNE/30/2020)

Uzyskane dotychczas wyniki pozwoliły na ocenę skuteczności przeprowadzanego szczepienia u pacjentów immunoniekompetentnych i stanowiły wkład w opracowanie optymalnego schematu szczepienia w tej grupie chorych, w szczególności wskazywały na potrzebę stosowania dodatkowej - czwartej - dawki. 
Wyniki badań dotyczące globalnej aktywności immunologicznej u biorców przeszczepów narządowych były na bieżąco wykorzystywane do indywidualizacji terapii immunosupresyjnej w kontekście zakażenia SARS-CoV-2. Bazując na wynikach realizacji projektu opracowano algorytm postępowania w zakresie modyfikacji schematów leczenia immunosupresyjnego u biorców przeszczepów nerek w sytuacji narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 oraz prewencji ciężkiego przebiegu COVID-19 w tej grupie pacjentów.
Oczekujemy, że analizy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, będące nadal w opracowaniu, przyczynią się do postępu w opracowaniu klinicznie użytecznego zestawu biomarkerów, mającego zastosowanie w decyzjach terapeutycznych podczas zakażenia również nowymi wariantami SARS-CoV-2 oraz monitorowania skuteczności szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 u biorców przeszczepów narządowych.

Biomarkery nawrotu i progresji w rakach pęcherza moczowego nienaciekających mięśniówki – związek z reakcją zapalną i aktywacją układu plazminogenu
projekt finansowany przez MNiSW (Grant Diamentowy,
nr umowy DI 2018007348)

Improving the diagnostic rate of Fabry Disease in ESRD patients
projekt finansowany przez Sanofi Aventis (nr projektu UH000009-2/22)

Patient-Reported Outcome, Biodata and Process Data to Evaluate Dialysis Tolerability" - ProDIAL
projekt finansowany przez European Commission/NCBIR (nr projektu ERA-PerMed/04/2020)

Stężenia wskaźników włóknienia narządowego i zapalenia u pacjentów po przeszczepie nerki z uwzględnieniem funkcji przetoki tętniczo-żylnej
projekt finansowany przez NCN (Miniatura 3 2019/03/X/NZ5/01770)

Lung Water by Ultrasound Guided Treatment in Hemodialysis Patients (The Lust Study)
projekt finansowany przez European Renal Associacion (
nr projektu NCT02310061)

Prospective validation of AVAS classification system in clinical practice (VAVASC study) 

Prospective walidation of a urinary test for early prognosis of critical complications in patients with SARS-Cov-2 infection ( CRIT COV)
projekt finansowany przez Medizinische Hochschule Hannover (nr projektu DRKS00022495)

Personalized treatment in IgA Nephropathy  - PersTIgAn
projekt finansowany prze Komisję Europejską (nr projektu ERAPERMED 2018-217)

Wpływ stresu i zaburzeń poznawczych na obciążenie allostatyczne u pacjentów po przeszczepie nerki, którzy przebyli COVID-19
projekt konkursowy w ramach Subwencji UMW 

Analiza statusu immunologicznego w stosunku do wirusa ospy wietrznej i półpaśca (Varicella Zoster Virus, VZV) oraz wirusa odry u pacjentów po przeszczepie nerki i pacjentów dializowanych oczekujących na przeszczep
projekt dla młodych naukowców w ramach Subwencji UMW 

Analiza mechanizmów skuteczności leczenia immunosupresyjnego u biorców przeszczepu nerki z wykorzystaniem parametrów farmakogenomicznych  i farmakokinetycznych metabolizmu leków, a także oceny działań niepożądanych i jakości życia
projekt dla młodych naukowców w ramach Subwencji UMW 

Biomarkery ogniskowego i segmentalnego kłębuszkowego zapalenia nerek (FSGS) w optymalnej strategii diagnostyczno-terapeutycznej
projekt dla młodych naukowców w ramach Subwencji UMW 

Regulatorowe i efektorowe mechanizmy immunologiczne w układowym zapaleniach naczyń z zajęciem nerek - rola autoprzeciwciał i limfocytów w uszkodzeniu śródbłonka naczyń 
projekt dla młodych naukowców w ramach Subwencji UMW 

Ekspresja białek Twist i SPARC w bioptatach nerkowych - rola i znaczenie dla przebiegu klinicznego i ryzyka progresji w nefropatii toczniowej
projekt dla młodych naukowców w ramach Subwencji UMW 

projekt dla młodych naukowców w ramach Subwencji UMW (nr projektu STM.C160.20.115) opiekun dr.hab. Mirosław Banasik (A. Sas)  

projekt dla młodych naukowców w ramach Subwencji UMW (nr projektu STM.C160.20.070) opiekun prof. Mariusz Kusztal (A. Szymczak) 

projekt dla młodych naukowców w ramach Subwencji UMW (nr projektu STM.C160.20.068) opiekun prof. Mariusz Kusztal (P. Olczyk) 

Aktywacja układu dopełniacza indukowana dializoterapią u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek
projekt dla młodych naukowców w ramach Subwencji UMW 

 

W Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej UMW realizowany jest projekt ProDial (Patient-Reported Outcome, Biodata and Process Data to Evaluate Dialysis Tolerability, prodial.eu).

Projekt ProDial jest wspólnym i interdyscyplinarnym przedsięwzięciem, integrującym partnerów z dziedziny medycyny, data science i rozwoju oprogramowania. Projekt ProDial integruje gromadzenie, harmonizację i analizę strumieni danych z wielu źródeł podczas hemodializy. Głównym celem jest zrozumienia wpływu przebiegu zabiegu dializy na indywidualny wynik i tolerancję przez pacjenta, co umożliwi indywidualizację, a w efekcie lepsze dopasowywanie parametrów zabiegu dla konkretnego pacjenta.

Liderem projektu jest Uniwersytet w Lipsku (Niemcy), natomiast partnerami są:

 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (Polska),
 • Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenbergii (Niemcy),
 • Medifina GmbH (Austria).

Projekt finansowany jest przez NCBR (umowa nr ERA-PerMed/04/2020) w ramach programu ERA-NET PerMed, współfinansowanego przez Komisję Europejską (Ref. No. ERAPERMED2019-155).

Uniwersytet we Wrocławiu jest partnerem projektu i realizuje następujące zadania w projekcie: planowanie, wsparcie koncepcyjne podczas opracowywania aplikacji i programu, wykonanie pomiarów u pacjentów oraz ocena medyczna wyników projektu.

Ostateczne efekty projektu poznamy po kompleksowym opracowaniu danych przez lidera projektu, jednak już dziś dysponujemy pierwszymi wynikami. We Wrocławiu, po zbudowaniu infrastruktury komunikacyjnej (sieć LAN) oraz pozyskaniu protokołów z kodami komunikacyjnymi od producenta aparatów dializacyjnych, udało się stworzyć unikatową aplikację komputerową, pozwalającą na rejestrowanie i gromadzenie setek danych podczas pojedynczej sesji dializacyjnej u pacjenta.

Opracowana we Wrocławiu aplikacja jest oryginalnym programem znacznie usprawniającym gromadzenie danych. Stworzono również narzędzie do wizualizacji danych, co pomaga klinicyście podejmować decyzje poprawiające tolerancję i bezpieczeństwo zabiegu dializy.  

Każdego dnia 10 sztucznych nerek w naszym ośrodku generuje tysiące danych u 30 pacjentów dializowanych, co pozwala na stworzenie bazy danych nie tylko opisujących pracę samych aparatów, ale także efektywność zabiegu dializy, zjawiska fizyczne i tolerancję organizmu. Z nowych parametrów, które wcześniej nie były analizowane (głównie z braku możliwości pozyskania i  gromadzenia danych), warto wymienić przepływ krwi, konduktywność płynu, ciśnienia w liniach krwi, ciśnienie przezbłonowe i temperaturę. W bazie uwzględniono również dane biomedyczne związane z tolerancją zabiegu przez pacjenta, szczególnie istotne w projekcie: ciśnienie skurczowe i rozkurczowe krwi, puls, tempo i objętość ultrafiltracji. Ponadto, przy wykorzystaniu czujników H10 Polar noszonych przez pacjentów, rejestrowany jest zapis zmienności pracy serca (HRV) podczas zabiegu hemodializy i po nim. Kolejnym uwzględnianym elementem jest subiektywna ocena jakości życia pacjenta w oparciu o kwestionariusz KDQOL oraz objawy niepożądane towarzyszące zabiegowi raportowane na aplikacjach mobilnych. 

 

 

Zespół badawczy z Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej w latach 2020-2022 realizował projekt pt. „Ocena globalnego stanu odpowiedzi immunologicznej i obecności przeciwciał przeciw SARS-CoV-2 u pacjentów z chorobami nerek, wątroby i serca: biorców przeszczepów, dializowanych, z marskością wątroby i z niewydolnością serca”. Projekt ten, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy nr SZPITALE-JEDNOIMIENNE/30/2020 z dnia 23 listopada 2020 r., realizowany był w ramach konsorcjum z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, we współpracy z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, a także zespołem ekspertów analiz statystycznych i sztucznej inteligencji z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu w Lipsku (Niemcy).

W wyniku realizacji projektu zdobyto dane oraz doświadczenie pozwalające na upowszechnianie i promocję wyników projektu w formie publikacji naukowych w trybie otwartego dostępu, a także wykładów oraz prezentacji na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

W ramach projektu powstało repozytorium danych, w którym zgromadzono dane odnoszące się do stanu immunologicznego badanych pacjentów oraz ich charakterystyki klinicznej. Repozytorium zawiera szczegółowe dane dotyczące etiologii i przebiegu choroby nerek, serca i/lub wątroby, wykładników wydolności narządów wewnętrznych, parametrów antropomorficznych oraz stosowanej terapii, w tym leczenia immunosupresyjnego, wywiad epidemiologiczny, ukierunkowany na kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2 oraz inne infekcje. Ponadto repozytorium zawiera dane dotyczące szczegółowej charakterystyki laboratoryjnej osób włączonych do badania z uwzględnieniem danych genetycznych, immunologicznych oraz serologicznych. W szczególności dane obejmują częstość występowania skąpoobjawowych zakażeń SARS-CoV-2 (na podstawie oceny obecności i klas przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w okresie poprzedzającym powszechną dostępność szczepień) oraz ocenę globalnej odpowiedzi immunologicznej w powiązaniu z zakażeniem SARS-CoV-2.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono analizę posiadanego zbioru danych przy zastosowaniu uczenia maszynowego w kontekście oceny ryzyka wystąpienia COVID-19 u biorców przeszczepów narządów (nerki, wątroby lub serca) oraz oczekujących na liście do przeszczepu. Analiza nieliniowa uczenia maszyn, spośród mnogich czynników, wykazała duże znaczenie wirulencji wirusa (warianty SARS-CoV-2 dominujące w poszczególnych fazach pandemii), fakt przyjęcia szczepionki mRNA, występowanie chorób towarzyszących (choroba nerek, cukrzyca, nadciśnienie, otyłość), wieku pacjenta jak i wieku przeszczepionego narządu (możliwa dłuższa ekspozycja na leki immunosupresyjne, rozwój chorób współtowarzyszących), a także predyspozycji genetycznych związanych z drogami wnikania wirusa do organizmu.

Równocześnie uzyskano model określający zdolność do wytworzenia specyficznych przeciwciał przeciw SARS-CoV-2, w którym największe znaczenie wykazano dla czasu, jaki upłynął od zaszczepienia lub kontaktu naturalnego z wirusem (przechorowanie), czasu jaki upłynął od przeszczepienia narządu, a w przypadku biorców przeszczepu nerki również liczby lat dializoterapii oraz łącznego czasu trwania przewlekłej choroby nerek.

​​​​​​​Na podstawie analizy danych z projektu opracowano również algorytm pozwalający na określenie ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 u biorców przeszczepu nerki wraz ze wskazaniem zalecanej interwencji w zakresie redukcji siły leczenia immunosupresyjnego w zależności od stwierdzonego ryzyka.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

ADIUNKCI DYDAKTYCZNI

KADRA DYDAKTYCZNA

Zachęcamy Studentów do kontaktu z pracownikami Katedry drogą mailową (adresy e-mail podano w zakładce Pracownicy). 

Godziny konsultacji:

 • prof. dr hab. Magdalena Krajewska –  poniedziałki 12.00-13.00
 • dr hab. n. med. Oktawia Mazanowska, prof. UMW – wtorki 7.00-8.00
 • prof. dr hab. n. med. Mirosław Banasik – czwartki 12.00-13.00
 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Kusztal – środy 9.00-10.00
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Letachowicz – wtorki 13.00-14.00                
 • dr hab. n. med. Tomasz Gołębiowski – wtorki 7.00-8.00
 • dr hab. n. med. Dorota Kamińska, prof. UMW – wtorki 7.00-8.00
 • dr hab. n. med. Andrzej Konieczny – wtorki 13.00-14.00
 • dr hab. n. med. Sławomir Zmonarski – czwartki 13.00-14.00
 • dr n. med. Hanna Augustyniak-Bartosik – worki i czwartki 12.00-14.00
 • dr n.med. Magdalena Kuriata-Kordek – wtorki 13.00-14.00  
 • dr n. med. Dagna Rukasz – piątki 13.00-14.00
 • dr n. med. Maciej Szymczak – wtorki 11.00-12.00
 • dr n.med. Paweł Poznański – czwartki 13.00-14.00
 • lek. Patryk Jerzak – środy 13.00-14.00
 • lek. Dorota Zielińska – środy, piątki 12.00-14.00
 • lek. Katarzyna Beker – środy 13.00-14.00
 • lek. Anna Bihuniak – środy 13.00-14.00
 • lek. Jagoda Dąbrowska – piątki 13.00-14.00
 • lek. Karolina Korus – czwartki 13.00-14.00
 • lek. Kornelia Krakowska – czwartki 13.00-14.00                                                      
 • lek. Piotr Olczyk – wtorki 13.00-14.00
 • lek. Natalia Pelc – środy 13.00-14.00
 • lek. Patryk Wawrzonkowski – środy 13.00-14.00                         
 • lek. Krzysztof Wiśnicki – czwartki 7.00-8.00

CHOROBY WEWNĘTRZNE – STOMATOLOGIA III

WYKŁADY - SEMESTR ZIMOWY (15 godzin)

 1. Wprowadzenie: dlaczego i w jakim zakresie stomatologowi potrzebna jest wiedza z dziedziny chorób wewnętrznych.
 2. Zasady zbierania wywiadu lekarskiego.
 3. Podstawy badania przedmiotowego.
 4. Objawy i diagnostyka chorób układu oddechowego.
 5. Objawy i diagnostyka chorób przewodu pokarmowego.
 6. Objawy i diagnostyka chorób serca.
 7. Stany zagrożenia życia w chorobach  serca, wstrząs kardiogenny.

WYKŁADY - SEMESTR LETNI (15 godzin)

 1. Zespoły objawowe i diagnostyka chorób nerek.
 2. Wybrane zagadnienia chorób zakaźnych, w tym zakażenie wirusem zapalenia wątroby B i C. 
 3. Objawy i diagnostyka chorób układu ruchu.
 4. Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy.
 5. Objawy i diagnostyka skaz krwotocznych.
 6. Diagnostyka i objawy chorób alergicznych, wstrząs anafilaktyczny.
 7. Objawy i diagnostyka chorób układu krwiotwórczego.

SEMINARIA - SEMESTR ZIMOWY (5 godzin)

 1. Wywiad i badanie fizykalne 
 2. Choroby sercowo-naczyniowe
 3. Choroby układu oddechowego 
 4. Choroby przewodu pokarmowego 
 5. Choroby układu moczowego 

SEMINARIA - SEMESTR LETNI (5 godzin)

 1. Choroby układu krwiotwórczego 
 2. Choroby układu wydzielania wewnętrznego 
 3. Cukrzyca i powikłania cukrzycy 
 4. Choroby alergiczne 
 5. Choroby reumatoidalne

 ĆWICZENIA - SEMESTR ZIMOWY (30 godzin)

 1. Organizacja pracy Oddziału Chorób Wewnętrznych. Pierwszy kontakt z chorym. Uproszczona ocena stanu ogólnego (świadomość, cierpienie, inne objawy utrudniające nawiązanie kontaktu, objawy życiowe). Wywiad lekarski: skargi główne (ból, utrata świadomości, omdlenia, zawroty głowy, duszność, obrzęki, osłabienie, bicie serca).
 2. Ćwiczenie umiejętności zbierania wywiadu. Dotychczasowy przebieg choroby, dolegliwości ze strony innych narządów i układów. Wywiad socjalny, używki, wywiad rodzinny i epidemiologiczny.
 3. Ocena stanu ogólnego chorego (objawy życiowe, ocena stanu psychicznego). Budowa ciała, stan odżywiania. Badanie skóry. Badanie głowy i szyi. Ocena obwodowych węzłów chłonnych
 4. Badanie klatki piersiowej i układu oddechowego oglądaniem i obmacywaniem. Typy budowy i topografia klatki piersiowej. Opukiwanie – rodzaje odgłosu opukowego, opukiwanie porównawcze i topograficzne. Osłuchiwanie – szmery oddechowe i szmery dodatkowe.
 5. Osłuchiwanie – szmery oddechowe i szmery dodatkowe. Całość badania przedmiotowego i podmiotowego układu oddechowego i wnioski z badania.
 6. Badanie układu krążenia: serce. Oglądanie i obmacywanie okolicy serca. Uderzenie koniuszkowe. Wyznaczenie rzutu serca na ścianę klatki piersiowej. Ocena czynności serca.
 7. Badanie układu krążenia: serce. Prawidłowe tony serca i ich rozpoznawanie. Szmery wewnątrz- i zewnątrzsercowe oraz ich rozpoznawanie. Całość badania serca i wyciąganie wniosków z badania.
 8. Badanie tętnic obwodowych – tętno i jego cechy. Próby czynnościowe ukrwienia kończyn. Badanie układu żylnego i limfatycznego. Obrzęki .
 9. Badanie jamy brzusznej – topografia narządów jamy brzusznej, oglądanie i obmacywanie powierzchowne. Opukiwanie i osłuchiwanie jamy brzusznej.
 10. Badanie jamy brzusznej – ocena narządów jamy brzusznej i wątroby, śledziony, trzustki oraz jelit (położenie, kształt, wielkość, bolesność, brzeg, spoistość). Objawy otrzewnowe. Wyciąganie wniosków z badania jamy brzusznej.
 11. Badanie układu moczowo-płciowego. Badanie układu ruchu.
 12. Orientacyjne badanie neurologiczne.
 13. Powtórzenie badania przedmiotowego i podmiotowego. 
 14. Powtórzenie badania przedmiotowego i podmiotowego. 
 15. Zaliczenie ćwiczeń.

ĆWICZENIA - SEMESTR LETNI (30 godzin)

 1. Symptomatologia chorób układu oddechowego, cz. 1. Choroby zapalne górnych i dolnych dróg oddechowych. Astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc. Czynnościowe badania płuc.
 2. Symptomatologia chorób układu oddechowego, cz. 2. Zapalnie opłucnej, odma opłucnowa, płyn w jamie opłucnowe. Zapalenia płuc. Gruźlica płuc. Nowotwory układu oddechowego. Badania obrazowe układu oddechowego. 
 3. Symptomatologia chorób układu krążenia, cz. 1. Zapalenie wsierdzia, mięśnia sercowego i osierdzia. Nadciśnienie tętnicze pierwotne i wtórne. Wady serca wrodzone i nabyte. Podstawy EKG (zaburzenia rytmu serca, przerost mięśni komór i przedsionków). Badania obrazowe układu krążenia. 
 4. Symptomatologia chorób układu krążenia, cz. 2. Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego. Podstawy EKG: choroba niedokrwienna. Zawał mięśnia sercowego.
 5. Symptomatologia chorób układu krążenia, cz. 3. Ostra i przewlekła niewydolność krążenia. Zaburzenia rytmu serca. Choroby naczyń – żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. 
 6. Symptomatologia chorób układu pokarmowego, cz. 1. Choroby przełyku, żołądka i jelit. (zapalenie przełyku, rak przełyku, przepuklina rozworu przełykowego przepony. choroba wrzodowa, zapalenie żołądka, zapalenie wrzodziejące jelita grubego, choroba Crohna, rak żołądka i jelita grubego
 7. Symptomatologia układu pokarmowego, cz. 2. Choroby wątroby. Marskość wątroby. Niewydolność wątroby. Kamica dróg żółciowych. Zapalenie dróg żółciowych. Nowotwory wątroby i dróg żółciowych. Choroby zapalne trzustki, nowotwory trzustki. Wybrane metody diagnostyczne.
 8. Symptomatologia chorób układu moczowego. Zakażenia układu moczowego. Zapalenia kłębuszkowe nerek. Ostra i przewlekła niewydolność nerek.  Leczenie nerkozastępcze. Rak nerki i pęcherza moczowego.
 9. Symptomatologia chorób układu dokrewnego, cz. 1. Choroby przemiany materii i zaburzenia żywienia. Cukrzyca - podział, kryteria rozpoznania, objawy kliniczne, powikłania. Doustny test tolerancji glukozy, inne testy diagnostyczne. Śpiączki ketonowa i hiperosmolarna. Hipoglikemia.
 10. Symptomatologia chorób układu dokrewnego, cz. 2. Choroby  przysadki mózgowej, tarczycy i nadnerczy. Testy diagnostyczne.
 11. Symptomatologia chorób układu dokrewnego, cz. 3. Osteoporoza. Epidemiologia i czynniki ryzyka osteoporozy. Ocena masy kostnej metodą DEXA. Leczenie osteoporozy. Choroby przytarczyc: rola parathormonu, kalcytoniny i witaminy D w utrzymaniu homeostazy fosforowo- wapniowej.
 12. Symptomatologia chorób układu ruchu i tkanki łącznej. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Reumatoidalne zapalenie stawów. Choroby tkanki łącznej (toczeń trzewny). 
 13. Symptomatologia chorób układu krwiotwórczego. Niedokrwistości. Nowotwory : białaczki, chłoniaki, szpiczak mnogi. Skazy krwotoczne
 14. Choroby alergiczne. Wstrząs anafilaktyczny. 
 15. Zaliczenie ćwiczeń.

CHOROBY WEWNĘTRZNE – STOMATOLOGIA IV

WYKŁADY - SEMESTR ZIMOWY (10 godzin) 

 1. Pacjent z zaburzeniami hemostazy u stomatologa.  
 2. Chory z zakaźnym i nieinfekcyjnym uszkodzeniem wątroby u stomatologa
 3. Chory na cukrzycę u stomatologa.
 4. Chory z ubytkiem filtracji kłębuszkowej u stomatologa. 
 5. Chory z układową chorobą tkanki łącznej i reumatoidalnym zapaleniem stawów u stomatologa

SEMINARIA - SEMESTR ZIMOWY (5 godzin)

 1. Pacjent z zaburzeniami hemostazy u stomatologa.  Przypadki kliniczne
 2. Chory z zakaźnym i nieinfekcyjnym uszkodzeniem wątroby u stomatologa. Przypadki kliniczne
 3. Chory na cukrzycę u stomatologa. Przypadki kliniczne
 4. Chory z ubytkiem filtracji kłębuszkowej u stomatologa. Przypadki kliniczne 
 5. Chory z układową chorobą tkanki łącznej i reumatoidalnym zapaleniem stawów u stomatologa. Przypadki kliniczne

ĆWICZENIA - SEMESTR ZIMOWY (20 godzin)

 1. Etiopatogeneza i symptomatologia schorzeń kardiologicznych w aspekcie pracy stomatologa. Przygotowanie pacjenta przewlekłymi schorzeniami kardiologicznymi do zabiegów stomatologicznych (choroba niedokrwienna serca, niewydolność krążenia, wady serca). 
 2. Etiopatogeneza i symptomatologia schorzeń układu oddechowego w aspekcie pracy stomatologa.  Przygotowanie pacjenta przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego do zabiegów stomatologicznych (astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, niewydolność oddechowa). 
 3. Etiopatogeneza i symptomatologia schorzeń endokrynologicznych w aspekcie pracy stomatologa (choroby tarczycy, przysadki, nadnerczy, osteoporoza, choroby kości i  zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej). 
 4. Etiopatogeneza i symptomatologia schorzeń hematologicznych w aspekcie pracy stomatologa.  Przygotowanie pacjenta przewlekłymi schorzeniami układu krwiotwórczego oraz podczas leczenia przeciwzakrzepowego do zabiegów stomatologicznych.
 5. Etiopatogeneza i symptomatologia schorzeń układu pokarmowego w aspekcie pracy stomatologa. Przygotowanie pacjenta przewlekłymi schorzeniami układu pokarmowego i marskością wątroby do zabiegów stomatologicznych..
 6. Etiopatogeneza i symptomatologia schorzeń układu moczowego w aspekcie pracy stomatologa.  Przygotowanie pacjenta przewlekłą  chorobą nerek oraz leczonych nerkozastępczo do zabiegów stomatologicznych
 7. Etiopatogeneza i symptomatologia schorzeń układu nerwowego w aspekcie pracy stomatologa. (parkinsonizm, padaczka).
 8. Zmiany w zakresie jamy ustnej w chorobach wewnętrznych
 9. Niektóre choroby zakaźne. Podstawy antybiotykoterapii w różnych stanach klinicznych.
 10. Stany naglące w kardiologii w praktyce lekarza stomatologa. Podstawy resuscytacji. 
 11. Stany naglące w pneumonologii w praktyce lekarza stomatologa. Podstawy resuscytacji. 
 12. Zasady przeprowadzenia sanacji jamy ustnej przed rozpoczęciem leczenia immunosupresyjnego. Przygotowanie pacjenta leczonego immunosupresyjnie do zabiegów stomatologicznych. Zasady prowadzenie profilaktyki antybiotykowej. 
 13. Schorzenia odogniskowe.
 14. Podsumowanie całości materiału.
 15. Zaliczenie ćwiczeń.

TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - LEKARSKI V

WYKŁADY - SEMESTR ZIMOWY (5 godzin)

 1. [Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej] Immunologiczne podstawy przeszczepiania narządów (2 godz.)
 2. [Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku] Rodzaje i ogólne zasady transplantacji komórek krwiotwórczych (HSCT). Wskazania oraz sposoby przygotowania („kondycjonowania”) chorych do transplantacji komórek krwiotwórczych. Ogólne zasady prowadzenia chorych po transplantacji komórek krwiotwórczych (3 godz.). 

ĆWICZENIA - SEMESTR ZIMOWY (10 godzin)
[Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej]

 1. Wskazania do przeszczepiania narządów. Zasady kwalifikacji biorcy przeszczepu, dobór immunologiczny biorcy i dawcy, typowanie tkankowe, próby krzyżowe. Problem dawców rodzinnych (3 godz.).
 2. Opieka nad chorym we wczesnym i późnym okresie po przeszczepie nerki; najczęstsze powikłania. Opóźnione podejmowanie czynności przez przeszczepiony narząd, przyczyny pogorszenia czynności. Odrzucanie przeszczepu. Zasady doboru programu immunosupresyjnego. Monitorowanie odpowiedzi immunologicznej. Kontrola stężeń leków (3 godz.).

[Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku]

 1. Zasady kwalifikacji chorego do transplantacji komórek krwiotwórczych. Zasady poszukiwania i doboru dawcy allogenicznych komórek krwiotwórczych. Źródła komórek krwiotwórczych i metody ich pobierania. Inżynieria preparatu komórek krwiotwórczych (2godz.)
 2. Powikłania infekcyjne i nieinfekcyjne po transplantacji komórek krwiotwórczych. Ostra i przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi. Diagnostyka, objawy i leczenie. Zasady i metody monitorowania choroby resztkowej po HSCT. Ocena chimeryzmu dawcy po transplantacji. Metody leczenia profilaktycznego i wyprzedzającego nawrotu choroby nowotworowej (2godz.).

ĆWICZENIA - SEMESTR LETNI (10 godzin)
[Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej] 

 1. Pobieranie i przechowywanie narządów. Kryteria śmierci mózgu. Wybór dawcy zmarłego i opieka nad dawcą. Zasady allokacji narządów. Chirurgiczne aspekty przeszczepiania i opieki potransplantacyjnej nad biorcami nerki (2 godz).
 2. Chirurgiczne aspekty przeszczepiania i opieki potransplantacyjnej nad biorcami narządów jamy brzusznej: wątroby, trzustki, jelit. Chirurgiczne aspekty przeszczepiania i opieki potransplantacyjnej nad biorcami narządów klatki piersiowej: serca i płuc. Ostre i przewlekłe odrzucanie przeszczepów. Histopatologia zmian w przeszczepie nerkowym. Monitorowanie biorcy przeszczepu (2 godz.).
 3. Powikłania infekcyjne we wczesnym i późnym i okresie po przeszczepieniu narządu. Chorobowość sercowo-naczyniowa u biorców przeszczepu.  Powikłania hematologiczne, metaboliczne, endokrynne i nowotwory po przeszczepieniu narządów. Chory z niewydolnym przeszczepem. Retransplantacje. Wyniki przeszczepiania. Jakość życia biorców. Ciąża u pacjentek po przeszczepie narządowym. Unaczynione przeszczepy wielotkankowe. (2 godz.).

CLINICAL TRANSPLANTOLOGY - ED MEDICINE V

LECTURES - WINTER SEMESTER (5 hours)

 1. [Department of Nephrology and Transplantation Medicine] Legal basis and organization of transplantation in Poland. The national list of refusals. Central List of Recipients. Immunological basis for organ transplantation. Immunosuppressive drugs , principles of immunosuppressive therapy. Infectious complications in transplant recipients. Mechanisms of organ rejection and chronic causes organ damage. (2 hours)
 2. [Department of Haematology, Blood Neoplasms, and Bone Marrow Transplantation] Types and general principles of hematopoietic cell transplantation. Indications and methods of preparation ("conditioning") of patients for transplantation of hematopoietic cells. General principles of managing patients after hematopoietic cell transplantation. (3 hours)

CLASSES - WINTER SEMESTER (10 hours)

[Department of Nephrology and Transplantation Medicine]

 1. Indications for organ transplantation. Renal transplantation. Liver transplantation. Pancreas transplantation and pancreatic islet. Heart Transplant. Postoperative care after organ transplantation. Eligibility transplant recipient, the immunological selection of recipient and donor tissue typing, crossmatch. The problem of donor family .
 2. Care for the patient in the early period after kidney transplantation; the most common complications. Delayed taking action by the transplanted organ, the causes of deterioration. Rejection of the transplant. Rules for selection of the immunosuppressive program. Monitoring of immune response. Control of drug concentrations.

[Department of Haematology,  Blood Neoplasms, and Bone Marrow Transplantation]

 1. The principles of qualifying the patient for hematopoietic cell transplantation. Rules for the search and selection of  allogeneic hematopoietic cell donor. Sources of hematopoietic cells and methods of their collection. Engineering of hematopoietic cells preparation.
 2. Infectious and non-infectious complications after hematopoietic cell transplantation. Acute and chronic graft versus host disease. Diagnostics, symptoms and treatment. Principles and methods for monitoring residual disease after HSCT. Evaluation of donor chimerism after transplantation after allogeneic HSCT. Methods for the treatment of preventive and pre-emptive cancer recurrence.

CLASSES - SUMMER SEMESTER (10 hours)

[Department of Nephrology and Transplantation Medicine]

 1. Organ procurement and storage. Criteria for brain death. Choosing a deceased donor and taking care of the donor. Rules for organ allocation.
 2. Surgical aspects of transplantation and post-transplantation care over kidney recipient. Surgical aspects of transplantation and post-transplant care over recipients of abdominal organs: liver, pancreas, intestines. Surgical aspects of transplantation and post-transplant care over chest and heart organ recipients. Acute and chronic rejection of transplants. Histopathology changes in the kidney transplant. Monitoring transplant recipient.
 3. Infectious complications in the early and late and post-transplant period. Cardiovascular morbidity in transplant recipients. Hematologic, metabolic, endocrine complications and cancers after organ transplantation.  A patient with inefficient transplant. Retransplantation. The results of transplantation. The quality of life of transplant recipients. Pregnancy patients after transplantation.

INTERNAL MEDICINE - ED DENTISTRY III

LECTURES - WINTER SEMESTER (15 hours)

 1. Introduction: why and to what extent a dentist needs knowledge in the field of internal medicine.
 2. Rules for collecting medical history.
 3. Basics of physical examination.
 4. Symptoms and diagnostics of respiratory diseases.
 5. Symptoms and diagnostics of gastrointestinal diseases.
 6. Symptoms and diagnostics of heart disease.
 7. Life-threatening conditions in heart disease, cardiogenic shock

LECTURES - SUMMER SEMESTER (15 hours)

 1. Symptomatic syndromes and diagnosis of kidney diseases.
 2. Selected issues of infectious diseases, including hepatitis B and C infection.
 3. Symptoms and diagnostics of rheumatological disorders.
 4. Diseases of endocrine glands, with particular emphasis on diabetes.
 5. Symptoms and diagnostics of coagulation disorders.
 6. Diagnosis and symptoms of allergic diseases, anaphylactic shock.
 7. Symptoms and diagnostics of hematopoietic diseases.

SEMINARS - WINTER SEMESTER (5 hours)

 1. Rules for collecting medical history. Basics of physical examination.
 2. Symptoms and diagnostics of heart disease.
 3. Symptoms and diagnostics of respiratory diseases.
 4. Symptoms and diagnostics of gastrointestinal diseases.
 5. Symptomatic syndromes and diagnosis of kidney diseases.

SEMINARS - SUMMER SEMESTER (5 hours)

 1. Symptoms and diagnostics of hematopoietic diseases.
 2. Diseases of endocrine glands.
 3. Diabetes and complications of diabetes
 4. Diagnosis and symptoms of allergic diseases, anaphylactic shock.
 5. Symptoms and diagnostics of rheumatological disorders.

CLASSES - WINTER SEMESTER (30 hours)

 1. Organization of the Internal Ward. Interviewing and comprehensive health history taking. Principal symptoms of diseases: pain, fainting, dizziness, dyspnoea, edema, heart palpitation. 
 2. Medical history taking. Social interview, family history, epidemic diseases, stimulants, medications. Simplifying evaluation of the  patient general status (consciousness, complaints, vital signs).
 3. Assessment of the  patient’s general health status (vital signs, cognitive and psychical status, nutritional status). Skin assessment. Examination of head,  neck and lymph nodes.
 4. Examination of the chest. Types of chest. Topography of chest organs. Chest percussion and auscultation.
 5. Examination of the respiratory system. General palpation of the chest wall. Percussion of lungs. Breath sounds.
 6. Chest examination continuation: the heart. Inspection and palpation of the heart region. Cardiac apex impulse.
 7. The cardiac examination. Heart sounds and murmurs, heart rate.
 8. Examination the vascular system. Blood pressure measurement.  Arterial pulse characteristics. Physical examination of limb vessels. Symptoms of deep vein thrombosis and critical limb ischemia. Oedemas.
 9. Abdomen examination – quadrants and regions of the abdomen, common findings on inspection, auscultation and palpation of the abdomen, causes of abdominal pain and distension.
 10. Abdomen examination – locations of abdominal organs, examination of liver, spleen, pancreas. Gut sounds.  Signs of peritoneal irritation.
 11. Examination of genito-urinary system.
 12. The physical examination of the spine and lower extremities, special maneuvers for examination of the spine, knee and ankle. 
 13. Neurologic examination – cranial nerves. Examination of touch, sharp, position and vibration sensation. Deep tendon reflexes examination. Tests of coordination. Abnormal gaits.
 14. Summary and repetition part 1.
 15. Summary and repetition part 2.

CLASSES - SUMMER SEMESTER (30 hours)

 1. Respiratory disorders, part 1. Upper respiratory tract infections. Asthma vs COPD. Pulmonary function tests.
 2. Respiratory disorders, part 2. Lower respiratory tract infections. Pneumonia. Pneumothorax . Hydrothorax. Lung abscess. Tuberculosis. Lung cancer. Radiological and diagnostic procedures.
 3. Circulatory disorders, part. 1. Valvular heart disease. Congenital and acquired heart defects. Endocarditis, myocarditis and pericaditis. Systemic hypertension, primary and secondary arterial hypertension.
 4. Circulatory disorders, part. 2. ECG. Atherosclerosis. Ischemic heart disease. Myocardial infarction.
 5. Circulatory disorders, part. 3. Acute and chronic circulatory insufficiency. Cardiac arrhythmia. Thrombophlebitis and thromboemolism.
 6. Gastrointestinal tract disorders, part 1.  Patient with abdominal pain, dysphagia, vomiting, constipation, diarrhea. Acute abdomen. Gastrointestinal bleeding. GERD. Inflammatory bowel diseases. Irritated bowel syndrome.
 7. Gastrointestinal tract disorders, part 2.  Acute and chronic hepatitis. Liver cirrhosis. A patient with jaundice. Pancreatitis. Gallstone disease. GI tract cancers.
 8. Urinary tract disorders. Symptoms, urine analysis, ultrasound examination. \approach to patent with hematuria and proteinuria. Glomerular diseases. Renal stones. Acute kidney failure. Chronic kidney disease. Renal replacement therapy.
 9. Endocrine disorders, part 1. Diabetes mellitus, Hypoglycemia, comas. OGTT and other functional tests. Complications of diabetes mellitus.
 10. Endocrine disorders, part 2.  Disorders of pituitary, thyroid and suprarenal glands.
 11. Endocrine disorders, part 3. Osteoporosis – diagnosis, prevention and treatment. . Parathyroid glands disorders: the role of  parathormone, calcitonin and vitamin D in the homeostasis of calcium. 
 12. Arthrosis and arthritis. Systemic collagenous diseases: lupus, sclerodermia, rheumatoid arthritis.
 13. Hematology: anemia, bleeding diathesis, leukemias, lymphadenopathy.
 14. Allergy, drug intolerance, shock.
 15. Summary and repetition.

INTERNAL MEDICINE - ED DENTISTRY IV

LECTURES - WINTER SEMESTER (10 hours)

 1. Patient with hematological disorders at the dentist’s
 2. Patient with infectious disorders at the dentist’s
 3. Patient with diabetes  at the dentist’s
 4. Patient with chronic kidney disease at the dentist’s 
 5. Patient with collagenous disease at the dentist’s

SEMINARS - WINTER SEMESTER (5 hours)

 1. Hematological disorders - case presentation
 2. Infectious disorders - case presentation
 3. Diseases of the endocrine origin with diabetes  - case presentation
 4. Kidney diseases - case presentation
 5. Rheumatological diseases - case presentation

CLASSES - WINTER SEMESTER (20 hours)

 1. Cardiology for dentistry: coronary artery disease, heart failure, valvular heart disease – preparation of the patient with chronic circulatory disorders for dental procedures.
 2. Respiratory tract disorders – asthma, COPD, respiratory insufficiency– preparation of the patient with chronic respiratory disorders for dental procedures.
 3. Endocrine disorders – diabetes mellitus, disorders of pituitary, thyroid, parathyroid and suprarenal glands - preparation of the patient with endocrine disorders for dental procedures.
 4. Hematological disorders - anemia, bleeding diathesis, leukemias - preparation of the patient with hematological disorders for dental procedures. Transfusion of blood products.
 5. Gastrointestinal tract disorders – GERD, gastritis, stomach ulcers, viral hepatitis, liver cirrhosis, cholecystolithiasis (gallbladder stones), inflammatory bowel diseases – preparation of the patient with chronic gastrointestinal tract disorders for dental procedures.
 6. Urinary tract disorders - chronic kidney disease - preparation of the patient with chronic kidney disease and renal replacement therapy for dental procedures.
 7. Neurologic disorders – Parkinson’s disease, epilepsy - preparation of the patient with chronic neurologic disorders for dental procedures.
 8. Disorders of oral cavity in internal diseases.
 9. Infectious diseases. Fever of unknown origin. Antimicrobial prophylaxis and treatment in dental procedures.
 10. Acute cardiac care in the dental office – principles of cardiopulmonary resuscitation.
 11. Acute respiratory failure. Clinical signs, diagnosis and treatment, principles of cardiopulmonary resuscitation.
 12. Principles of immunosuppressive treatment. Oral cavity sanitation before introduction of IS therapy. Antimicrobial prophylaxis.
 13. Infected focus derived diseases diagnostic tests, symptoms and treatment.
 14. Summary and repetition.

NEFROLOGIA - LEKARSKI VI

ĆWICZENIA - SEMESTR ZIMOWY (6 ćwiczeń)

 • 1/2. Praktyczne podejście do pacjenta z podejrzeniem choroby nerek. Główne skargi i objawy chorób nerek. Ocena funkcji nerek w podstawowych badaniach laboratoryjnych i obrazowych. Przydatność oznaczania i wyliczania filtracji kłębuszkowej GFR. Epidemiologia chorób nerek. Choroby nerek jako problem społeczny. Przyczyny wzrostu zachorowań na choroby nerek. Definicja przewlekłej choroby nerek i jej stadia. Zespoły objawów klinicznych: zespół nerczycowy i nefrytyczny, subnerczycowy białkomocz, nadciśnienie tętnicze, ostre uszkodzenie nerek.
 • 3/4. Ostre i przewlekłe kłębuszkowe zapalenia nerek (KZN) – przyczyny, udział układu immunologicznego w patogenezie KZN. Zespół nerczycowy, zespół nefrytyczny, wskazania do biopsji nerki. Postaci histopatologiczne KZN. Zasady terapii kłębuszkowych zapaleń nerek.
 • 5/6. Przewlekła choroba nerek – ocena zaawansowania, objawy, leczenie. Możliwości spowolnienia progresji niewydolności nerek (IEK, ARB, kontrola zaburzeń lipidowych i ograniczenie spożycia soli, leczenie niedokrwistości). Znaczenie zaburzeń sercowo-naczyniowych w niewydolności nerek. Zespół sercowo-nerkowy.

ĆWICZENIA - SEMESTR LETNI  (5 ćwiczeń)

 • 1. Nagłe pogorszenie funkcji nerek. Ostre uszkodzenie nerek -  przednerkowa, nerkowa i pozanerkowa niewydolność nerek. Diagnostyka różnicowa niewydolności nerek: przewlekłe i ostre zaburzenia, zatrucia, urazy, uropatia zaporowa. Ostra niewydolność nerek rozwinięta w trakcie leczenia szpitalnego: leki nefrotoksyczne, nefropatia kontrastowa, zakażenia, niedobór płynów i elektrolitów. Jatrogenne uszkodzenia nerek. Zajęcie nerek we wstrząsie, posocznicy i chorobach serca.
 • 2. Śródmiąższowe zapalenie nerek. Zakażenia układu moczowego, diagnostyka, podział, zasady terapii. Kamica nerek, predyspozycje metaboliczne i czynniki sprzyjające powstawaniu złogów. Torbielowatość nerek. Nefropatia polekowa. Nefropatia po środkach kontrastowych.  Nowotwory nerek.
 • 3. Etiologia i patomechanizm nadciśnienia tętniczego w chorobach nerek.  Nefropatia niedokrwienna i nadciśnieniowa. Nadciśnienie nerkopochodne i naczyniowo-nerkowe. Zajęcie nerek w przebiegu chorób immunologicznych, cukrzycy i nowotworów. Choroby nerek w ciąży. Ciąża u chorej z przewlekłą chorobą nerek.
 • 4/5. Przewlekła niewydolność nerek, powikłania, leczenie. Odwracalne czynniki w niewydolności nerek. Znaczenie zaburzeń sercowo-naczyniowych w zaawansowanych stadiach niewydolności nerek. Terapia nerkozastępcza: dializoterapia (dializa otrzewnowa, hemodializa) transplantacja nerek. Dostęp naczyniowy. Przeszczep wyprzedzający i od dawcy żywego. Wskazania do terapii nerkozastępczej. Zasady postępowania, powikłania, rokowanie. Zespół kruchości.

NEPHROLOGY - ED MEDICINE VI

CLINICAL CLASSES - WINTER SEMESTER (6 classes)

 • 1/2. A practical approach to a patient with suspected kidney disease. Main complaints and symptoms of kidney problems. Assessment of renal function in basic laboratory and imaging tests. Usefulness of determination and calculation of GFR glomerular filtration. Epidemiology of kidney diseases. Kidney disease as a social problem. Causes of increased incidence of kidney disease. Definition of chronic kidney disease and its stages. Clinical symptom syndromes: nephrotic and nephritic syndrome, subnephrotic proteinuria, hypertension, acute kidney damage.
 • 3/4. Acute and chronic glomerulonephritis (GN) - causes, involvement of the immune system in the pathogenesis of GN. Nephrotic syndrome, nephritic syndrome, indications for kidney biopsy. Histopathological forms of GN. Principles of glomerulonephritis therapy.
 • 5/6. Chronic kidney disease - staging, symptoms, treatment. Possibilities to slow down the progression of renal failure (ACEI, ARB, control of lipid disorders and limit salt intake, treatment of anemia). The role of cardiovascular disorders in renal failure. Cardiorenal syndrome.

CLINICAL CLASSES - SUMMER SEMESTER (5 classes)

 • 1. Sudden deterioration of kidney function. Acute kidney injury - prerenal, renal, and postrenal cause. Differential diagnosis of renal failure: chronic and acute disorders, intoxication, injuries, obstructive uropathy. Acute renal failure developed during hospital treatment: nephrotoxic drugs, contrast nephropathy, infections, fluid and electrolyte disorders. Iatrogenic kidney damage. Kidney involvement in shock, sepsis and heart disease.
 • 2. Interstitial nephritis. Urinary tract infections, diagnostics, principles of therapy. Kidney stones, metabolic predisposition and factors favoring the formation of deposits. Cystic kidney disease. Nephrotoxic drugs. Contrast nephropathy. Kidney tumors.
 • 3. Etiology and pathophysiology of hypertension in renal diseases. Ischemic and hypertensive nephropathy. Renal and vascular renal hypertension. Kidney involvement in the course of immunological diseases, diabetes and cancer. Kidney disease in pregnancy. Pregnancy in a patient with chronic kidney disease.
 • 4/5. Chronic renal failure, complications, treatment. Reversible factors in renal failure. The importance of cardiovascular disorders in advanced stages of renal failure. Renal replacement therapy (RRT): dialysis (peritoneal dialysis, hemodialysis), kidney transplantation. Vascular access. Pre-emptive and live donor transplantation. Indications for renal replacement therapy, aims and rules of RRT, complications, prognosis. Frailty syndrome.

PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE - LEKARSKI VI ĆWICZENIA

ĆWICZENIA:
1-3. Wywiad lekarski i pełne badanie fizykalne pacjenta nefrologicznego
4-5. Wywiad lekarski i pełne badanie fizykalne pacjenta leczonego nerkozastępczo ze szczególnym zwróceniem uwagi na ocenę
wolemii
6-12. Planowanie postępowania diagnostycznego i interpretacja badań w chorobach nerek
13-20. Podstawowe procedury i zabiegu medyczne, w tym pobieranie krwi, pobieranie posiewów krwi, moczu, pobieranie wymazów
z nosa, gardła, skóry, oznaczenie glikemii, wykonanie ekg, tlenoterapia, zakładanie zgłębników 
21-23. Ocena wskazań do przeprowadzenia konsultacji specjalistycznych, uczestnictwo w konsultacjach 
24-27. Asysta w zaawansowanych procedurach medycznych, tj. parecenteza, torakocenteza, punkcja szpiku, implantacja cewników
do żył centralnych, akcja resuscytacyjna 
28-30. Kwalifikacja do leczenia nerkozastępczego, wskazania do dializy w trybie ostrym, tworzenie przepisu dializy, umiejętność
opanowania najczęstszych powikłań występujących w trakcie dializy 

ŻYWIENIE W CHOROBACH NEREK - DIETETYKA II st.mag

SEMESTR LETNI (10 godzin)

 1. Przewlekła choroba nerek – rozpoznanie, objawy, postępowanie diagnostyczne i lecznicze, z uwzględnieniem leczenia żywieniowego. Zapotrzebowanie energetyczne, zalecenia żywieniowe dotyczące podaży białka, tłuszczów, sodu, potasu, fosforu u pacjentów z poszczególnymi stadiami przewlekłej choroby nerek.
 2. Ostre uszkodzenie nerek – rozpoznanie, objawy, postępowanie diagnostyczne i lecznicze, z uwzględnieniem leczenia żywieniowego.
 3. Zespół nerczycowy– rozpoznanie, objawy, postępowanie diagnostyczne i lecznicze, z uwzględnieniem leczenia żywieniowego.
 4. Kamica nerkowa– rozpoznanie, objawy, postępowanie diagnostyczne i lecznicze, z uwzględnieniem leczenia żywieniowego.
 5. Leczenie nerkozastępcze – hemodializa, dializa otrzewnowa, przeszczepienie nerek. Zapotrzebowanie energetyczne, zalecenia żywieniowe dotyczące podaży białka, tłuszczów, sodu, potasu, fosforu u pacjentów leczonych nerkozastępczo.

Logo Studenckiego Koła Nefrologii

Przewodniczący Koła

Anna Królicka, anna.krolicka@student.umw.edu.pl

Opiekunowie Koła

dr hab. Dorota Kamińska, dorota.kaminska@umw.edu.pl, 71 7332543

dr hab. Krzysztof Letachowicz, krzysztof.letachowicz@umw.edu.pl, 71 7332546

Spotkania Studenckiego Koła Naukowego Nefrologii odbywają się w czwartki Sali seminaryjnej Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej (Borowska 213, bud. FA, Ip.). Zapraszamy również do naszej społeczności i grupy na Facebooku:

 

Działalność Studenckiego Koła Naukowego Nefrologii

Rok akademicki 2020/2021

Prezentacje Członków Koła na konferencjach naukowych

Olczyk Piotr, Mariusz Kusztal, Tomasz Gołębiowski, Letachowicz Krzysztof, Katarzyna Madziarska, Anna Szymczak, Krajewska Magdalena: Factors affecting cerebral oxygenation in hemodialysis patients: arterial stiffness, mental activities, smoking (ERA-EDTA, 5-8.06.2021, Berlin)

Rasała Julia, Ciszewska Anna, Małgorzata Król, Mariusz Kusztal, Kościelska-Kasprzak Katarzyna, Andrzej Tukiendorf, Maciej Kanafa, Augustyniak-Bartosik Hanna, Oktawia Mazanowska, Krajewska Magdalena: Impact of the immunosuppressive treatment, X-ray exposition and renal pathology on ovarian reserve in young women (ERA-EDTA, 5-8.06.2021, Berlin)

Publikacje w czasopismach naukowych

Gabriela Gut, Agata Góral, Zofia Dal Canton, Paweł Poznański, Magdalena Krajewska, Mariusz Kusztal: Kidney Transplantation in COVID Pandemic – a Review of Guidelines. J. Clin. Med. 2021, 10(13), 2877

Andrzej Konieczny, Jakub Stojanowski, Magdalena Krajewska, Mariusz Kusztal: Machine Learning in Prediction of IgA Nephropathy Outcome: A Comparative Approach. J Pers Med. 2021;11(4):312. Published 2021 Apr 17

Stojanowski Jakub, Gołębiowski Tomasz: Focus on COVID-19: Antiviral polymers in drugs and vaccines. Polim Med. 2020;50(2):75-78

Zmonarski Sławomir, Stojanowski Jakub, Zmonarska Joanna: Polymers with antiviral properties: A brief review. Polim Med. 2020;50(2):79-82

Rok akademicki 2019/2020

Prezentacje Członków Koła na konferencjach naukowych

Tomasz Królicki, Klaudia Bardowska: The quality of life and cardiovascular symptoms among kidney transplant recipients – a cross-sectional study (XXV Trilateral Czech- German-Polish Nephrological Meeting & Young Investigator Forum, 27-28.09.2019r., Drezno)

Tomasz Królicki, Klaudia Bardowska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Dorota Kamińska: Systemic inflammatory markers predict detrimental outcome of urosepsis in kidney transplant recipients (14 Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, 17-19.10.2019r., Zakopane)

Julia Rasała, Mikołaj Szczot, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Agata Szczurowska, Paweł Poznański, Oktawia Mazanowska, Bartosz Małkiewicz, Paweł Dębiński, Magdalena Krajewska, Dorota Kamińska: Computed Tomography parameters and eGFR formulas for peri-donation living kidney donors assessment  (14 Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, 17-19.10.2019r. , Zakopane)

Julia Rasała, Anna Ciszewska, Małgorzata Król, Mariusz Kusztal, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Maciej Kanafa, Hanna Augustyniak-Bartosik, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska: Influence of underlying renal disease and immunosupressive regimen on premature ovarian failure in renal patients (57th ERA-EDTA CONGRESS, 6-9.06.2020r. , Mediolan - online)

Publikacje w czasopismach naukowych

Klaudia Bardowska, Krzysztof Letachowicz, Dorota Kamińska, Mariusz Kusztal, Tomasz Gołębiowski, Tomasz Królicki, Karolina Zajdel, Oktawia Mazanowska, Dariusz Janczak, Magdalena Krajewska: The attitude of kidney transplant recipients towards elective arteriovenous fistula ligation (PLoS ONE 15(7), 2020; IF 2.870)

Tomasz Królicki, Klaudia Bardowska,Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Dorota Kamińska: Systemic Inflammatory Markers Predict Detrimental Outcome of Urosepsis in Kidney Transplant Recipients (Transplantation Proceedings, 52(8):2382-2387, 2020; IF 0.784)

Julia Rasała, Mikołaj Szczot, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Agata Szczurowska, Paweł Poznański, Oktawia Mazanowska, Bartosz Małkiewicz, Paweł Dębiński, Magdalena Krajewska, Dorota Kamińska: Computed Tomography Parameters and Estimated Glomerular Filtration Rate Formulas for Peridonation Living Kidney Donor Assessment (Transplantation Proceedings, 52(8):2278-2283, 2020; IF 0.784)

Królicka Anna, Kruczkowska Adrianna, Krajewska Magdalena, Kusztal Mariusz: Hyponatremia in Infectious Diseases - A Literature Review (International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(15), 2020; IF 2.849)

 

Laboratorium Specjalistyczne Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wykonuje badania naukowe i diagnostyczne z zakresu oznaczania obecności i stężeń specyficznych białek w płynach ustrojowych, immunofenotypowania komórek krwi obwodowej, immunologii, w szczególności monitorowania alloreaktywności humoralnej i komórkowej, oznaczania poziomów ekspresji genów w komórkach układu immunologicznego oraz wycinkach tkanek.

PERSONEL LABORATORIUM

Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. Magdalena Krajewska

Kierownik ds. jakości: dr Katarzyna Kościelska-Kasprzak
katarzyna.koscielska-kasprzak@umw.edu.pl

dr Marcelina Żabińska
marcelina.zabinska@umw.edu.pl

dr Dorota Bartoszek
dorota.bartoszek@umw.edu.pl

tech. Małgorzata Kraus