Nr 42/XIII R/2001 - szczegółowy regulamin wyborów na lata 2002-2005

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 42/XIII R/2001
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie szczegółowego regulaminu wyborów na lata 2002-2005

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz § 48 statutu Akademii Medycznej i uchwały Senatu z dnia 26 listopada 2001 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadzam w życie „SZCZEGÓŁOWY REGULAMN WYBORÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH ORGANÓW AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU NA LATA 2002-2005” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Regulamin
Kalendarz wyborczy
Zgłoszenie / zgoda na kandydowanie
Karta do głosowania (UKE)
Protokół głosowania (UKE)
Zbiorczy protokół głosowania
Karta do głosowania (rada wydziału)
Karta do głosowania (wybór dziekana)
Karta do głosowania (wybór prodziekana)
Karta do głosowania (wybór rektora)
Karta do głosowania (wybór prorektora)
Karta do głosowania (wybór przedstawiciela do senatu)
Protokół komisji skrutacyjnej
Protokół z zebrania wyborczego (senat, rada wydziału)
Protokół z zebrania wyborczego (wybory dziekana, prodziekana)
Protokół z zebrania wyborczego (wybory rektora, prorektora)


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.
Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 23.08.2009
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016