Wydział Farmaceutyczny - Kierunek Analityka Medyczna - Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Informacja dotycząca zaliczenia wakacyjnych praktyk zawodowych
dla studentów II, III i IV roku Analityki medycznej
.

Oryginał formularza realizacji praktyki oraz kartę praktyk po właściwym wypełnieniu oraz uzyskaniu zaliczenia od opiekuna praktyk, prosimy umieścić w skrzynce umieszczonej przy dziekanacie z napisem: „Dokumenty dotyczące praktyk wakacyjnych”.
Prosimy, aby dokumenty wrzucać w opisanych kopertach (imię, nazwisko, kierunek i rok studiów).

Zarządzenie nr 28/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych po obronie pracy magisterskiej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego i praktyk realizowanych przez uczestników Szkoły Doktorskiej).

https://app.umw.edu.pl/plakietki-studenci/

Procedura wyłaniania miejsc odbywania praktyk wakacyjnych na kierunku analityka medyczna.
Zał. nr 1-Kryteria_doboru i oceny Podmiotu przyjmującego na praktykę
Zał. nr 2-Ocena kwalifikacji Opiekuna praktyki z ramienia Podmiotu przyjmującego studentów

Procedura wyłaniania opiekuna studenckich praktyk na wydziale farmaceutycznym.
Regulamin odbywania praktyk
Ankieta oceny studenta realizującego praktykę zawodową.
Ankieta oceny praktyki zawodowej.

Podstawą do zaliczenia praktyki wakacyjnej jest poświadczenie odbycia praktyki obejmujące: termin i miejsce realizacji praktyki, pieczęć jednostki, w której odbywała się praktyka, pieczęć i podpis osoby zaliczającej praktykę.

Opiekunem praktyki zawodowej jest:
dr Wiesława Nahaczewska
tel. 71 784-06-23, e-mail: wieslawa.nahaczewska@umed.wroc.pl