Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 66, 50-369 Wrocław
tel.: 71 784 25 21
fax: 71 327 09 54
e-mail: wl-20@umw.edu.pl

Kierownik Katedry

dr n. med. Robert Pawłowicz
e-mail: robert.pawlowicz@umw.edu.pl

Sekretariat

mgr Anna Palenica
tel.: 71 784 25 21
e-mail: anna.palenica@umw.edu.pl

Krystyna Maj
tel.: 71 784 25 21
e-mail: kmaj@usk.wroc.pl

Adiunkt dydaktyczny

dr n. med. Anna Tumińska
e-mail: anna.tuminska@umw.edu.pl

Adiunkci

dr n. med. Anna Dor-Wojnarowska
e-mail: anna.dor-wojnarowska@umw.edu.pl

dr n. med. Andrzej Obojski
e-mail: andrzej.obojski@umw.edu.pl

dr n. med. Robert Pawłowicz
e-mail: robert.pawlowicz@umw.edu.pl

dr n. med. Krzysztof Wytrychowski
e-mail: krzysztof.wytrychowski@umw.edu.pl

Asystenci

lek. Julia Dobek (urlop)
e-mail: julia.dobek@umw.edu.pl

dr Krzysztof Gomułka
e-mail: krzysztof.gomulka@umw.edu.pl

lek. Agnieszka Kopeć
e-mail: agnieszk.kopec@umw.edu.pl

lek. Magdalena Kosińska
e-mail: magdalena.kosinska@umw.edu.pl

lek. Roksana Kozieł (urlop)
e-mail: roksana.koziel@umw.edu.pl

lek. Anna Radlińska 
e-mail: anna.radlinska@umw.edu.pl

lek. Joanna Radzik-Zając
e-mail: joanna.radzik-zajac@umw.edu.pl

lek. Marta Rosiek-Biegus
e-mail: marta.rosiek-biegus@umw.edu.pl

lek. Roman Szalast
e-mail: roman.szalast@umw.edu.pl

dr Marta Wrześniak (urlop)
e-mail: marta.wrzesniak@umw.edu.pl

dr Anna Zaleska
e-mail: anna.zaleska@umw.edu.pl

Pracownie i poradnie działające przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii


Pracownia Biochemiczno-Immunologiczna
kierownik: dr Marta Wrześniak (urlop)
samodzielny technik: mgr Mariya Stravska

tel.: 71 784 25 41

 

Pracownia Badań Czynnościowych Płuc
kierownik: dr Anna Dor-Wojnarowska

tel.: 71 784 25 39

 

Poradnia Alergologiczna
kierownik: dr Krystyna Gietkiewicz

tel.: 71 784 25 44

Główne kierunki badawcze

Kierunki zainteresowań naukowych pracowników Kliniki obejmują wiele zagadnień związanych z patofizjologią, diagnostyką i leczeniem chorób alergicznych. W ostatnich latach zajmowano się między innymi oceną czynników odpowiedzialnych za postępujące i nieodwracalne upośledzenie czynności płuc obserwowane w astmie oskrzelowej i chorobie obturacyjnej płuc. Badano zaawansowanie włóknienia podnabłonkowego i ekspresję TGF-beta w drogach oddechowych w zależności od czasu trwania astmy i jej leczenia. Prowadzono badania dotyczące regulacji ekspresji receptorów histaminowych na komórkach mięśni gładkich, zastosowania heparyny w nebulizacji jako środka mogącego przeciwdziałać procesom proliferacyjnym w oskrzelach.

Ze względu na szczególną rolę eozynofila w procesie podtrzymywania procesu zapalenia alergicznego podjęto się określenia przeciweozynofilowego działania IL-12, a obecnie są prowadzone badania także innych czynników wpływających na aktywność eozynofila w słabo dotychczas poznanej pokrzywce autoimmunologicznej i kaszlu idiopatycznym.

W obszarze działań badawczych znajdują się także problemy regulacji odpowiedzi immunologicznej, mechanizmów działania immunoterapii swoistej i powstawania tolerancji alergenowej. Określane jest miejsce zastosowania najnowocześniejszych szczepionek na bazie alergenów rekombinowanych zarówno w diagnostyce, jak i terapii chorób alergicznych.
Bardzo ważnym realizowanym zagadnieniem jest monitorowanie i sposoby oceny skuteczności swoistej immunoterapii jadem owadów żądlących na podstawie nowoczesnych metod laboratoryjnych.

Inne szeroko zakrojone badania dotyczą diagnostyki in vivo i in vitro alergii na leki i oceny określenia czułości i swoistości tych metod. Badania są prowadzone w kooperacji z ośrodkami zagranicznymi w ramach międzynarodowych projektów European Network for Drug Allergy i European BAT Core Group.

W kręgu zainteresowań badaczy pozostaje także choroba obturacyjna płuc i zespół jej współistnienia z astmą oskrzelową. Zagadnieniem, nie mającym jak dotychczas wielu opracowań, a będącym przedmiotem badań klinicznych, jest astma u kobiet ciężarnych, a także astma wieku podeszłego.

Biorąc pod uwagę interdyscyplinarny charakter problemów, z którymi styka się współczesna alergologia, na szczególną uwagę zwracają realizowane badania dotyczące zagadnień tolerancji kardioselektywnych leków blokujących receptory beta-adrenergiczne na tle polimorfizmów receptora beta2-adrenergicznego.

Plan wykładów semestr letni 2022
Niewydolność krążenia cz. 2 (1 godz.)
Krwawienie z przewodu pokarmowego, ostry brzuch, zapalenie otrzewnej (2 godz.)
Wrzód gastryczny, rak żołądka, choroby jelit (2 godz.)
Choroby trzustki, wątroby, nadciśnienie wrotne, wodobrzusze (2 godz.)
Kamica nerkowa, przewlekłe i ostre zapalenie nerek, niewydolność nerek (2 godz.)
Dyslipidemie, miażdżyca i nadciśnienie tętnicze (2 godz.)
Cukrzyca, równowaga kwasowo-zasadowa (2 godz.)
Choroby tarczycy i naczyń obwodowych (2 godz.)