Katedra i Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Budynek B/FB,  I piętro
tel. 71 733 22 50
e-mail: diabetologia@umw.edu.pl

Kierownik Katedry i Kliniki UMW
Lekarz Kierujący Oddziałem USK
dr hab. n. med. Katarzyna Madziarska, prof. UMW  (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: katarzyna.madziarska@umw.edu.pl
gabinet 2.70, tel. 71 733 22 04
Polska Platforma Medyczna

Sekretariat

mgr Magda Łoś-Włudara
e-mail:
magda.los-wludara@umw.edu.pl

gabinet 2.70, tel. 71 733 22 50

Sekretariat medyczny

Elżbieta Rybicka
e-mail: elzbieta.rybicka@usk.wroc.pl
gabinet 2.70, tel. 71 733 22 50

Profesor

prof. dr hab. Rajmund Adamiec  (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail:
rajmund.adamiec@umw.edu.pl

gabinet 2.103, tel. 71 733 22 80
Polska Platforma Medyczna
 

Profesor Uczelni

dr hab. n. med. Małgorzata Trocha, prof. UMW  (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: malgorzata.trocha@umw.edu.pl
dyżurka nr 2.92, tel. 71 733 22 60

Polska Platforma Medyczna
 

Adiunkci

dr n. med. Dorota Bednarska-Chabowska  (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail:
dorota.bednarska-chabowska@umw.edu.pl

dyżurka nr 2.92, tel. 71 733 22 60
Polska Platforma Medyczna

dr n. med. Maciej Rabczyński  (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: maciej.rabczynski@umw.edu.pl

dyżurka nr 2.94, tel. 71 733 22 10
Polska Platforma Medyczna
 

Lekarze kliniczni USK

dr n. med. Joanna Kluz
e-mail:
joanna.kluz@usk.wroc.pl

dyżurka nr 2.92, tel. 71 733 22 60

lek. Edwin Kuźnik
e-mail: edwin.kuznik@usk.wroc.pl
dyżurka nr 2.94, tel. 71 733 22 10
Polska Platforma Medyczna
 

Rezydenci USK:

lek. Paweł Lubieniecki
e-mail: pawel.lubieniecki@usk.wroc.pl
dyżurka nr 2.95, tel. 71 733 22 34

lek. Mateusz Dobrzycki
e-mail: mateusz.lubieniecki@usk.wroc.pl
dyżurka nr 2.95, tel. 71 733 22 34

lek. Edyta Jokiel
e-mail: edyta.jokiel@usk.wroc.pl
dyżurka nr 2.93, tel. 71 733 22 40

 

Stażyści zewnętrzni USK w trakcie rezydentury:

lek. Bartosz Kurzelewski
e-mail: bartosz.kurzelewski@usk.wroc.pl
dyżurka nr 2.92, tel. 71 733 22 60

 

Dietetyk kliniczny

Zuzanna Stachowiak
e-mail:
zuzanna.stachowiak@usk.wroc.pl

 

Pielęgniarka edukacyjna

Renata Urban
e-mail:
renata.urban@usk.wroc.pl

Adiunkt dydaktyczny
dr n.med. Maciej Rabczyński
e-mail:
 maciej.rabczynski@umw.edu.pl
tel. 71 733 22 10

Wykaz prowadzonych przedmiotów
VI rok, Wydział Lekarski, Choroby Wewnętrzne – diabetologia: ćwiczenia kliniczne, seminaria (zajęcia prowadzone w języku polskim oraz dla studentów na wydziale English Division)
IV rok, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Choroby Wewnętrzne – diabetologia: ćwiczenia kliniczne, wykłady

III rok, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Choroby Wewnętrzne – diabetologia: ćwiczenia kliniczne, wykłady
I rok, Wydział Farmaceutyczny, Żywienie w chorobach endokrynologicznych - dietetyka: zajęcia praktyczne przy pacjencie

Sylabusy - do pobrania tutaj

Terminy egzaminów
Kalendarz egzaminów dostępny jest tutaj

Plan zajęć do pobrania poniżej

Konsultacje dla studentów
Konsultacje odbywają się po wcześniejszym umówieniu mailowym bądź telefonicznym.

dr hab. n. med. Katarzyna Madziarska, prof. uczelni

poniedziałek

i środa

9.00-10.00
prof. dr hab. Rajmund Adamiec poniedziałek
i środa
10.00-11.00
dr hab. n. med. Małgorzata Trocha, prof. uczelni wtorek
i środa
13.00-14.00
dr n. med. Maciej Rabczyński

wtorek

i czwartek

10.00-11.00
dr n. med. Dorota Bednarska-Chabowska

wtorek

i czwartek

11.00-12.00

Edukacja podyplomowa
Jednostka prowadzi obowiązkowe kursy do specjalizacji w zakresie diabetologii. Szkolenia organizowane są na zlecenie CMKP.
Terminy kursów w 2023 r.:
18-19 marca 2024 r.
14-15 października 2024 r.

Koła naukowe
SKN przy Katedrze i Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
(nr SKN 221)
Opiekun naukowy – dr hab. n. med. Katarzyna Madziarska, prof. uczelni, dr Agnieszka Bronowicka-Szydełko
e-mail: katarzyna.madziarska@umw.edu.pl

tel. 71 733 22 50

e-mail: agnieszka.bronowicka-szydelko@umw.edu.pl
Przewodniczący: Maciej Ziomek
tel. 605 154 890

SKN przy Katedrze i Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych (nr SKN 204)
Opiekun naukowy – dr hab. n. med. Katarzyna Madziarska, prof. uczelni
e-mail: katarzyna.madziarska@umw.edu.pl

tel. 71 733 22 50

Przewodnicząca: Gabriela Augustynowicz
tel.
731 121 387

SKN powikłań chorób metabolicznych przy Katedrze i Klinice Okulistyki (Nr SKN 223) i współdziała z Katedrą Biochemii i Immunochemii oraz  z SKN nr 221
Opiekun naukowy: dr n.med. Joanna Adamiec-Mroczek, dr Łukasz Lewandowski

e-mail: joanna.adamiec-mroczek@umw.edu.pl
e-mail: lukasz.lewandowski@umw.edu.pl
Przewodniczący: Wojciech Stach
tel. 506 422121

Regulamin do pobrania poniżej

Teaching assistant professor
dr n.med. Maciej Rabczyński
e-mail:
 maciej.rabczynski@umw.edu.pl
tel. 71 733 22 10

List of subjects
Year VI
, Faculty of Medicine, Internal Diseases - diabetology: clinical exercises, seminars

Syllabuses - download here

Exam dates
The exam calendar is available here

The timetable is available below

Consultations for students
Consultations are by appointment and are held over the phone or by email.

dr hab. n. med. Katarzyna Madziarska, prof. uczelni

Monday
and Wednesday

9.00-10.00
prof. dr hab. Rajmund Adamiec Monday
and Wednesday
10.00-11.00
dr hab. n. med. Małgorzata Trocha, prof. uczelni Tuesday
and Wednesday
13.00-14.00
dr n. med. Maciej Rabczyński

Tuesday
and Thursday

10.00-11.00
dr n. med. Dorota Bednarska-Chabowska

Tuesday
and Thursday

11.00-12.00

Student research groups

SKN at the Department of Diabetology and Internal Medicine (SKN No. 221)
Scientific Supervisor - dr hab. Katarzyna Madziarska, professor of the University, dr. Agnieszka Bronowicka-Szydełko
e-mail: katarzyna.madziarska@umw.edu.pl
tel. 71 733 22 50
e-mail: agnieszka.bronowicka-szydelko@umw.edu.pl
Chairman: Maciej Ziomek
tel. 605 154 890

SKN at the Department of Diabetology and Internal Medicine (SKN no. 204)
Scientific supervisor - dr hab. Katarzyna Madziarska, professor of the University
e-mail: katarzyna.madziarska@umw.edu.pl
tel. 71 733 22 50
Chairwoman: Gabriela Augustynowicz
tel. 731 121 387

SKN of complications of metabolic diseases at the Department of Ophthalmology (SKN No. 223) and cooperates with the Department of Biochemistry and Immunochemistry and SKN No. 221
Scientific supervisor: dr. n.med. Joanna Adamiec-Mroczek, dr. Łukasz Lewandowski
e-mail: joanna.adamiec-mroczek@umw.edu.pl
e-mail: lukasz.lewandowski@umw.edu.pl
Chairman: Wojciech Stach
tel. 506 422121

Regulations are  available below

Działalność Kliniczna
Jest to 15-łóżkowy oddział prowadzący diagnostykę i leczenie pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 i 2, w tym również stosujących OPI (osobiste pompy insulinowe) i nowoczesne metody monitorowania glikemii (CGM, CGM flash, systemy zamkniętej pętli), obejmujący również opieką internistyczną pacjentów ostrodyżurowych.

Zakres działalności oddziału:

 • diagnostyka, monitorowanie i leczenie pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2
 • kontynuacja leczenia i monitorowanie terapii w ramach przyklinicznej Poradni Diabetologicznej
 • diagnostyka i leczenie powikłań cukrzycy (m.in. powikłania sercowo – naczyniowe, nerkowe, stopa cukrzycowa)
 • prowadzenie terapii cukrzycy u chorych oczekujących na (i po przebytym) przeszczepienie, na wysokospecjalistyczne procedury zabiegowe realizowane w USK oraz u pacjentów przebywających w OIT i wymagających żywienia pozajelitowego.
 • prowadzenie pacjentek ciężarnych z cukrzycą typu 1 (we współpracy z Kliniką ginekologii i Położnictwa, w ramach programu WOŚP)
 • kwalifikacja do terapii za pomocą osobistych pomp insulinowych, edukacja pacjentów oraz monitorowanie takiego leczenia (w ramach kontraktu z NFZ) we ścisłej współpracy z edukatorami diabetologicznymi i trenerami pompowymi
 • kompleksowe leczenie pacjentów chorych na cukrzycą w ramach Międzyklinicznego Centrum Zaawansowanych Technologii Diabetologicznych (we współpracy z Kliniką Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych USK)
 • kontynuacja leczenia młodych dorosłych pacjentów z cukrzycą w przyklinicznej poradni diabetologicznej będących przed ukończeniem pełnoletności pod opieką Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych USK)
 • kompleksowa diagnostyka i optymalizacja leczenia zaburzeń metabolicznych
 • kompleksowa diagnostyka i optymalizacja terapii w cukrzycy w ramach hospitalizacji 1-dniowej

W ramach pracy oddziału funkcjonują:

1.Pracownia Ultrasonograficzna (Ultrasound Laboratory)

 • echokardiografia, doppler usg układu tętniczego i żylnego (tętnice dogłowowe, kończyn górnych i dolnych), usg jamy brzusznej, tarczycy i tkanek miękkich

2. Pracownia Diagnostyki Polineuropatii Cukrzycowej (Diabetic Polyneuropathy Diagnostics Laboratory)

 • EKG spoczynkowe; badania holterowskie: 24-godz.. monitorowanie EKG (diagnostyka zaburzeń rytmu i przewodzenia), 24-godz. pomiar ciśnienia tętniczego APBM

3. Pracownia Zaawansowanych Technologii Diabetologicznych i Edukacji Diabetologicznej
(Advanced Diabetes Technology and Diabetes Education Laboratory)

 • holistyczna opieka pacjentów stosujących OPI (osobiste pompy insulinowe) i nowoczesne metody monitorowania glikemii (CGM, CGM flash, systemy zamkniętej pętli)

4. Laboratorium Naukowe (Research Laboratory)

Działalność naukowa
We współpracy z Katedrą i Zakładem Biochemii i Immunochemii UMW) prowadzony jest projekt NCN SONATA 17 pt.: "Wpływ COVID-19 na poziom końcowych produktów zaawansowanej glikacji (AGEs) i innych wykładników stresu oksydacyjnego u pacjentów z cukrzycą i ze schyłkową niewydolnością nerek na tle cukrzycy "; Nr. 2021/43/D/NZ5/02471.

Tematyka badawcza została podzielona na kilka obszarów, których celem jest badanie znaczenia diagnostycznego:

 • końcowych produktów zaawansowanej glikacji (advanced glycation end-products, AGEs) np. karboksymetylolizyny, karboksyetylolizyny, pentozydyny, AGE10, AGE całkowitego i kilkunastu innych związków AGEs. Stężenie tych związków badane jest w materiale biologicznym za pomocą spektrometrii mas, testów immonoenzymatycznych, pomiaru fluorescencji.
 • receptorów końcowych produktów zaawansowanej glikacji np. RAGE, SR-AI, SR-BI. Receptory te są oznaczane metodą ELISA, za pomocą gotowych zestawów jak i samodzielnie projektowanych.
 • cytokin, interleukin i innych elementów tzw. „burzy cytokinowej”, np. IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, PDGF-AB/BB, TGF-α, TNF-α, VEGF-A; określanych za pomocą metody Multiplex
 • czynników transkrypcyjnych, kinaz i innych białek zaangażowanych w komórkowe szlaki przekazywania sygnału np. Erk/MAPK1/2, JNK/SAPK1, NF-κB, określanych za pomocą metody Multiplex
 • niskocząsteczkowych alfaoksoaldehydów i związków powstających z utleniania lipidów, w stanach stresu oksydacyjnego i w stanie zapalnym. Uprzednie badania zespołu pokazały, że związki te mają dużo większe zdolności do glikacji białek niż cukry redukcyjne.
 • enzymów i białek mogących mieć znaczeni w zaburzeniach neurologicznych wywołanych SARS-CoV-2, zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą typu 2 np. elastaza neutrofilowa, enolaza neuronalna, S100B. Białka te są oznaczane metodą ELISA, za pomocą gotowych zestawów jak i samodzielnie projektowanych.

W ramach współpracy z Biobankiem UMW (Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego; umowa Nr KO/814/V/2019) zabezpieczany jest materiał biologiczny  pobierany od pacjentów z cukrzycą typu 1 i typu 2 leczonych w Klinice. Projekt biobankowania umożliwia prowadzenie zaawansowanych badań naukowych, które mają na celu wyjaśnienie mechanizmów molekularnych i immunologicznych, a także identyfikację potencjalnych biomarkerów związanych z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej.

W ramach projektu COLOS (COronavirus in LOwer Silesia) na bazie danych klinicznych pacjentów hospitalizowanych w USK i Szpitalu Tymczasowym w okresie pandemii COVID-19 generowane są raporty i analizy, które następnie są podstawą dla publikacji.
 

Publikacje pracowników Jednostki w roku 2023 oraz wybrane z lat 2021-2022:

 1. Higher level of novel advanced glycation end-product (AGE10) is observed in some complications of type 2 diabetes
  Autorzy: Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Aleksandra Kuzan, Katarzyna Madziarska, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Małgorzata Gacka, Jadwiga Pietkiewicz, Urszula Jakobsche-Policht, Rajmund Adamiec, Andrzej Gamian
  Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2023, vol. 32, nr 3 spec., s. 53, [5th International Wroclaw Scientific Meetings. Wrocław, Poland, October 19-21, 2023. Abstract book]
 2. The possible outcome of variable saturation on the morphological, inflammatory and biochemical changes of blood parameters of patients with COVID-19 who did not undergo pre-hospitalization oxygen therapy, in context of the incidence of type 2 diabetes/insulin resistance
  Autorzy: Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Łukasz Lewandowski, Maciej Rabczyński, Małgorzata Trocha, Paweł Lubieniecki, Maciej Ziomek, Wojciech Stach, Katarzyna Madziarska
  Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2023, vol. 32, nr 3 spec., s. 54, [5th International Wroclaw Scientific Meetings. Wrocław, Poland, October 19-21, 2023. Abstract book]

 3. Association of serum vitamin D concentration with the final course of hospitalization in patients with COVID-19
  Autorzy: Klaudia Konikowska, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Agnieszka Matera-Witkiewicz, Krzysztof Kujawa, Barbara Adamik, Adrian Doroszko, Krzysztof Kaliszewski, Michał Pomorski, Marcin Protasiewicz, Janusz Sokołowski, Katarzyna Madziarska, Ewa Anita Jankowska
  Frontiers in Immunology, 2023, vol. 14, s. art.1231813 [11 s.]. DOI:10.3389/fimmu.2023.1231813

 4. Effect of COVID-19 on musculoskeletal performance in gait and the timed-up and go test
  Autorzy: Mateusz Kowal, Ewa Morgiel, Sławomir Winiarski, Ewa Gieysztor, Marta Madej, Agata Sebastian, Marcin Madziarski, Nicole Wedel, Krzysztof Proc, Katarzyna Madziarska, Piotr Wiland, Małgorzata Paprocka-Borowicz
  Journal of Clinical Medicine, 2023, vol. 12, nr 13, s. art.4184 [14 s.]. DOI:10.3390/jcm12134184

 5. Dysnatremia in COVID-19 patients - an analysis of the COLOS study
  Autorzy: Anna Królicka, Krzysztof Letachowicz, Barbara Adamik, Adrian Doroszko, Krzysztof Kaliszewski, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Krzysztof Kujawa, Agnieszka Matera-Witkiewicz, Marcin Madziarski, Michał Pomorski, Marcin Protasiewicz, Janusz Sokołowski, Małgorzata Trocha, Ewa Anita Jankowska, Katarzyna Madziarska
  Journal of Clinical Medicine, 2023, vol. 12, nr 8, s. art.2802 [19 s.]. DOI:10.3390/jcm12082802

 6. Comparison of commercial and non-commercial immunoenzymatic assays and trouble-shooting in optimization, using ELISA on SR-AI as an example
  Autorzy: Aleksandra Kuzan, Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Adrian Domagalski, Katarzyna Madziarska, Joanna Adamiec-Mroczek
  Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2023, vol. 32, nr 3 spec., s. 86, [5th International Wroclaw Scientific Meetings. Wrocław, Poland, October 19-21, 2023. Abstract book]

 7. Usefulness of the Veterans Health Administration COVID-19 (VACO) index for predicting short-term mortality among patients of the COLOS study
  Autorzy: Agnieszka Matera-Witkiewicz, Magdalena Krupińska, Adrian Doroszko, Małgorzata Trocha, Katarzyna Giniewicz, Krzysztof Kujawa, Maciej Rabczyński, Marta Obremska, Edwin Kuźnik, Paweł Lubieniecki, Barbara Adamik, Krzysztof Kaliszewski, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Michał Pomorski, Marcin Protasiewicz, Marcin Madziarski, Janusz Sokołowski, Ewa A. Jankowska, Katarzyna Madziarska
  Journal of Clinical Medicine, 2023, vol. 12, nr 19, s. art.6262 [26 s.]. DOI:10.3390/jcm12196262

 8. Nephrotic syndrome - different risk of venous thromboembolism with different approaches to justify prophylactic anticoagulation
  Autorzy: Edyta Sutkowska, Michał Fułek, Katarzyna Fułek, Paulina Fortuna, Katarzyna Madziarska
  Angiology, 2023, vol. 74, nr 6, s. 519-525. DOI:10.1177/00033197221126248

 9. Physical activity modifies the severity of COVID-19 in hospitalized patients - observational study
  Autorzy: Edyta Sutkowska, Agata Stanek, Katarzyna Madziarska, Grzegorz K. Jakubiak, Janusz Sokołowski, Marcin Madziarski, Karolina Sutkowska-Stępień, Karolina Biernat, Justyna Mazurek, Adrianna Borowkow-Bulek, Jakub Czyżewski, Gabriela Wilk, Arkadiusz Jagasyk, Dominik Marciniak
  Journal of Clinical Medicine, 2023, vol. 12, nr 12, s. art.4046 [10 s.]. DOI:10.3390/jcm12124046

 10. Assessment of clinical indicators registered on admission to the hospital related to mortality risk in cancer patients with COVID-19
  Autorzy: Alina Szewczyk-Dąbrowska, Mirosław Banasik, Krystyna Dąbrowska, Krzysztof Kujawa, Wojciech Bombała, Agata Sebastian, Agnieszka Matera-Witkiewicz, Magdalena Krupińska, Urszula Grata-Borkowska, Janusz Sokołowski, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Barbara Adamik, Adrian Doroszko, Krzysztof Kaliszewski, Michał Pomorski, Marcin Protasiewicz, Ewa A. Jankowska, Katarzyna Madziarska
  Journal of Clinical Medicine, 2023, vol. 12, nr 3, s. art.878 [12 s.]. DOI:10.3390/jcm12030878

 11. Methods for determining the concentrations of neutrophil elastase and S100B protein: potential predictors of neurological disorders in the course of COVID-19
  Autorzy: Małgorzata Trocha, Katarzyna Madziarska, Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Sandra Chwałek, Joanna Adamiec, Aleksandra Kuzan, Beata Nowak
  Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2023, vol. 32, nr 3 spec., s. 114, [5th International Wroclaw Scientific Meetings. Wrocław, Poland, October 19-21, 2023. Abstract book]

 12. Cornelian cherry (Cornus mas L.) iridoid and anthocyanin-rich extract reduces various oxidation, inflammation, and adhesion markers in a cholesterol-rich diet rabbit model
  Autorzy: Maciej Danielewski, Agnieszka Gomułkiewicz, Alicja Z. Kucharska, Agnieszka Matuszewska, Beata Nowak, Narcyz Piórecki, Małgorzata Trocha, Marta Szandruk-Bender, Paulina Jawień, Adam Szeląg, Piotr Dzięgiel, Tomasz Sozański
  International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, nr 4, s. art.3890 [17 s.]. DOI:10.3390/ijms24043890

 13. The influences of selected clotting and fibrinolysis factors on survival of patients with kidney tumors - a prospective study
  Autorzy: Krzysztof Tupikowski, Urszula Jakobsche-Policht, Jadwiga Bittner, Kuba Ptaszkowski, Agnieszka Hałoń, Romuald Zdrojowy, Rajmund Adamiec, Izabela Gosk-Bierska

  Archives of Medical Science, 2023, vol. 19, nr 4, s. 1003-1010. DOI:10.5114/aoms/128845

 14. Psychomotor disorders of the ageing and problems of institutional care in Poland
  Autorzy: Urszula Ulmer, Rajmund Adamiec
  Family Medicine & Primary Care Review, 2023, vol. 25, nr 2, s. 227-231. DOI:10.5114/fmpcr.2023.127858

 15. An unusual case of a true aneurysm of the dorsalis pedis artery in a young man - an eight years observation
  Autorzy: Iwona Matus, Maciej Rabczyński, Kamil Zebik, Andrzej Szuba
  Acta Angiologica, 2023, vol. 29, nr 3, s. 94-97. DOI:10.5603/aa.95130

 16. Diabetic muscle infarction - a rare diabetic complication: literature review and case report
  Autorzy: Maciej Rabczyński, Monika Fenc, Edwin Kuźnik, Paweł Lubieniecki, Agnieszka Hałoń
  International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023, vol. 20, nr 4, s. art.3390 [9 s.]. DOI:10.3390/ijerph20043390

 17. Usefulness of the C2HEST score in predicting the clinical outcomes of COVID-19 in diabetic and non-diabetic cohorts
  Gajecki Damian, Doroszko Adrian, Trocha Małgorzata [i in.],
  Journal of Clinical Medicine, 2022, vol. 11, nr 3, art.873 [29 s.]. DOI:10.3390/jcm11030873

 18. Mortality predictive value of the C2HEST score in elderly subjects with COVID-19 - a subanalysis of the COLOS study
  Rola Piotr, Doroszko Adrian, Trocha Małgorzata [i in.],
  Journal of Clinical Medicine, 2022, vol. 11, nr 4, art.992 [25 s.]. DOI:10.3390/jcm11040992

 19. Evaluation of the effectiveness of partial splenic endovascular embolization in patients with refractory thrombocytopaenia
  Rabczyński Maciej, Fenc Monika, Dybko Jarosław [i in.],
  Polish Journal of Radiology, 2022, vol. 87, nr 1, s.e369-e374. DOI:10.5114/pjr.2022.118159

 20. Small-fibre neuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus and its relationship with diabetic itch: preliminary results
  Stefaniak Aleksandra A., Agelopoulos Konstantin, Bednarska-Chabowska Dorota [i in.],
  Acta Dermato-Venereologica, 2022, vol. 102, art.adv00719 [3 s.]. DOI:10.2340/actadv.v102.933

 21. Modulation of prostanoids profile and counter-regulation of SDF-1α/CXCR4 and VIP/VPAC2 expression by sitagliptin in non-diabetic rat model of hepatic ischemia-reperfusion injury
  Krzystek-Korpacka Małgorzata, Fleszar Mariusz G., Fortuna Paulina [i in.],
  International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, nr 23, art.13155 [19 s.]. DOI:10.3390/ijms222313155