Katedra i Zakład Mikrobiologii

ul. T. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 00 65, 71 784 12 75, 71 784 12 76
faks: 71 784 01 17
email: katarzyna.dygas-surma@umw.edu.pl

 

Kierownik Katedry i Zakładu

Prof. dr hab. Grażyna Gościniak
tel: 71 784 12 75
e-mail: grazyna.gosciniak@umw.edu.pl

 

Sekretariat

Mgr Katarzyna Dygas-Surma
tel. 71 784 12 76
e-mail: katarzyna.dygas-surma@umw.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Prof. dr hab. Beata Sobieszczańska
tel: 71 784 13 08
e-mail: beata.sobieszczanska@umw.edu.pl

Dr hab. Ewa Dworniczek
tel: 71 784 12 96
e-mail: ewa.dworniczek@umw.edu.pl

 

Adiunkci dydaktyczni:
Dr Katarzyna Jermakow (Opiekun III roku)
tel: 71 784 12 82 ; 71 784 00 67
e-mail: katarzyna.jermakow@umw.edu.pl

Dr Urszula Walczuk (Opiekun III roku ED)
tel: 71 784 12 98
e-mail: urszula.walczuk@umed.wroc.pl

Adiunkci:

Dr Roman Franiczek
tel: 71 784 13 02
e-mail: roman.franiczek@umw.edu.pl

Dr Anna Duda-Madej
tel: 71 784 13 09
e-mail: anna.duda-madej@umw.edu.pl

Dr Paweł Krzyżek
tel: 71 784 12 88
e-mail: pawel.krzyzek@umw.edu.pl

Dr Emil Paluch
tel: 71 784 13 03
e-mail: emil.paluch@umw.edu.pl

Asystenci:

Dr Adriana Janczura
tel: 71 784 13 01
e-mail: adriana.janczura@umw.edu.pl

Dr Joanna Nowicka
tel: 71 784 12 97
e-mail: joanna.nowicka@umw.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Mgr Olga Bortkiewicz
tel: 71 784 12 81
e-mail: olga.bortkiewicz@umw.edu.pl

Mgr Edyta Bożemska
tel: 71 784 12 78
e-mail: edyta.bozemska@umw.edu.pl

Mgr Katarzyna Jaworska
tel: 71 784 13 19
e-mail: katarzyna.jaworska@umw.edu.pl

Mgr Barbara Krzyżanowska
tel: 71 784 12 83
e-mail: barbara.krzyzanowska@umw.edu.pl

Mgr Magdalena Pajączkowska
tel: 71 784 13 16
e-mail: magdalena.pajaczkowska@umw.edu.pl

Agnieszka Sarna
tel: 71 784 13 19
e-mail: agnieszka.sarna@umw.edu.pl

Mgr Alicja Seniuk
tel: 71 784 12 95; 71 784 13 00
e-mail: alicja.seniuk@umw.edu.pl

Pracownicy Obsługi

Laborant
Aneta Porosińska
71 784 12 85

Zmywalnia
Beata Chojnacka
Małgorzata Tomala
71 784 13 24

Doktoranci

Mgr Mateusz Chmielarz
tel: 71 784 12 78
e-mail: mateusz.chmielarz@student.umw.edu.pl

Mgr Paulina Czechowicz
tel: 71 784 13 01
e-mail: paulina.czechowicz@student.umw.edu.pl

Lek. Marcin Choroszy
e-mail: marcin.choroszy@student.umw.edu.pl

Historia

Katedra Mikrobiologii została powołana w 1946 roku. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem do roku 1954 był światowej sławy uczony, prof. dr hab. Ludwik Hirszfeld. Kolejni kierownicy Katedry to prof. dr hab. Stefan Ślopek, prof. dr hab. Kryspina Grzybek-Hryncewicz, prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska i prof. dr hab. Grażyna Gościniak (obecnie). W Katedrze prowadzona jest szeroka działalność edukacyjna, gdzie obok podstawowych zajęć ze studentami, odbywają się kursy i szkolenia dla lekarzy .

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie Mikrobiologii mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą szeregu wyzwań związanych z zakażeniami, istotnych zarówno dla krajowej jak i światowej opieki zdrowotnej. Ewoluowały one na przestrzeni lat, od prac nad grupami krwi (L. Hirszfeld), biologii pałeczek Shigella (S. Ślopek), Klebsiella (A. Przondo-Mordarska), Treponema (J. Ruczkowska) i Helicobacter (G. Gościniak), po genetyczne podstawy chorobotwórczości i oporności na antybiotyki wielu innych, znaczących  patogenów człowieka.

Nauka

Obecny profil badawczy Zakładu Mikrobiologii obejmuje:

-  wirulencję i oporność Helicobacter pylori, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska tworzenia biofilmu i zmienności morfologicznej

-  nowoczesne metody inaktywacji i eradykacji chorobotwórczych bakterii i grzybów (m.in. inaktywacja fotodynamiczna, peptydy przeciwdrobnoustrojowe, związki pochodzenia naturalnego)

-  metody zapobiegania adhezji i tworzenia biofilmu tworzonego przez drobnoustroje

-  epidemiologię, profilaktykę i kontrolę zakażeń

- badania biokompatybilności biomateriałów i powłok funkcjonalnych domieszkowanych grafenem

- badania tzw. „osi mózg – jelito” oraz „osi serce – jelito”, których celem jest ustalenie związku mikroflory jelit z chorobami sercowo-naczyniowymi i neurodegeneracyjnymi

- badania wpływu mikroflory jelitowej na wyciszenie stanu zapalnego pod wpływem związków pochodzenia naturalnego

 Badania naukowe prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, takich jak:

-  zintegrowany system BioFlux 1000z (Fluxion Biosciences) do hodowli i analizy biofilmu (poprzez wprowadzenie przepływu skutecznie naśladuje warunki in vivo; stanowi platformę do badań przesiewowych)

-  CDC Biofilm Reactor (BioSurface Technologies Corporation) do hodowli biofilmu (umożliwia testowanie biomateriałów, ocenę wrażliwości biofilmu na środki przeciwdrobnoustrojowe)

 W Zakładzie Mikrobiologii są realizowane projekty badawcze we współpracy z partnerami akademickimi i klinicznymi, na poziomie krajowym i międzynarodowym. Współpracujemy m.in. z: Siecią Badawczą Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, University of Limerick, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Comenius University in Bratislava, Politechniką Wrocławską, Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Na terenie zakładu działa pracownia mikrobiologiczna (obecnie Pracownia Mikrobiologiczna Fundacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu) świadcząca usługi z zakresu diagnostyki chorób zakaźnych.

Zajęcia odbywają się na II i III roku studiów na Wydziale Lekarskim i III roku studiów na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym.

Celem zajęć z mikrobiologii jest zapoznanie studentów z aktualna wiedzą, problemami i nowymi koncepcjami z zakresu chorób zakaźnych, zarówno w ujęciu lokalnym jak i globalnym.

Lekarski, II rok (4 semestr) i III rok (5 semestr):

Celem zajęć z mikrobiologii jest przybliżenie studentom świata mikroorganizmów oraz zapoznanie studentów z najczęstszymi patogenami człowieka, ich wirulencją, opornością i drogami rozprzestrzeniania się.

Program II roku studiów obejmuje charakterystykę różnych grup czynników zakaźnych, bakterii i grzybów, a także ogólną wiedzę z zakresu środków przeciwdrobnoustrojowych i metod zapobiegania zakażeniom. Na III roku studiów realizowane są zagadnienia z zakresu mikrobiologii klinicznej, których celem jest zapoznanie studenta z laboratoryjną diagnostyką zakażeń oraz klinicznymi aspektami profilaktyki zakażeń i chemioterapii.

Stomatologia , III rok:

Program realizowany  w ciągu jednego semestru został podzielony na dwie części, Mikrobiologię  i Mikrobiologię Jamy Ustnej. W jego ramach przedstawiane są zagadnienia dotyczące charakterystyki najważniejszych drobnoustrojów chorobotwórczych oraz diagnostyki, profilaktyki i chemioterapii zakażeń. W drugiej części programu prezentowana jest aktualna wiedza i koncepcje dotyczące zakażeń jamy ustnej.

 

Regulamin bezpieczeństwa stanowiska studenta    
Zasady BHP na Sali Ćwiczeń
Cele nauczania przedmiotu Mikrobiologia
Zalecana literatura
Efekty kształcenia
 

III year of the Faculty od Medicine and Dentistry

Zadania badawcze Katedry i Zakładu Mikrobiologii

  „Charakterystyka biofilmów tworzonych przez drobnoustroje w warunkach stacjonarnych i przepływowych” . Zadanie badawcze w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego  Kierownik zadania: prof. dr hab. Grażyna Gościniak

Granty dla Młodych Naukowców 2020

,,Nano-hydroksyapatyty domieszkowane metalami szlachetnymi jako nowoczesne materiały przeciwbiofilmowe o zastosowaniach biomedycznych".
Projekt badawczo naukowy Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu  - Emil Paluch

INNE

1) ,, Nowozsyntezowane alkiloamidobetainy o zmodyfikowanej strukturze łącznika amidowego jako nowoczesne i bezpieczne komponenty związków przeciwbiofilmowych". Roczny projekt badawczo – naukowy wyłoniony w ramach konkursu subwencyjnego 2022 Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu .Kierownik zadania dr Emil Paluch

2)  ,,Działanie przeciwadhezyjne i przeciwbiofilmowe β- escyny wobec lekoopornych szczepów Candida albicans”.  MINIATURA 5 finansowana przez Narodowe Centrum Nauki w 2022 roku . Kierownik zadania: dr Emil Paluch

3) Badania osi jelito-serce: rola bakteryjnych metabolitów w miażdżycy naczyń krwionośnych (doktorant lek. Marcin Choroszy).  Grant RN-N/1771-420/2020 nt. "The heart-gut axis: role of bacterial metabolites in the atherogenesis".

4) Badania nad zastosowaniem tlenku grafenu w materiałach opatrunkowych. Udział w grancie RN-N/1794-420/2020 nt. "Graphene oxide containing nanocomposites for biocompatibile, antibacterial wound dressing materials".

5) Badania nad zastosowaniem pektyn jabłkowych w leczeniu wspomagającym raka okrężnicy. Udział w grancie RN-N/1742-420/2020 nt. "Application of enzymatically isolated apple unique pectin fragments to reduce intestinal toxicity of irinotecan and to enhance its anticancer activity towards colon cancer cells".

 

Publikacje 2022

 1. Critical comparison of aerogel TiO2 and P25 nanopowders: Cytotoxic properties, photocatalytic activity and photoinduced antimicrobial/antibiofilm performance. [AUT.] GURU KARTHIKEYAN THIRUNAVUKKARASU, JANA BACOVA, OLIVIER MONFORT, EWA DWORNICZEK, EMIL PALUCH, MUHAMMAD BILAL HANIF, SAJID RAUF, MONIKA MOTLOCHOVA, JAN CAPEK, KAROL HENSEL, GUSTAV PLESCH, GRZEGORZ CHODACZEK, [AUT. KORESP.] TOMAS ROUSAR, MARTIN MOTOLA. Appl.Surf.Sci. 2022 Vol.579 art.152145 [11 s.], ryc., bibliogr. 76 poz., summ. DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.152145
 2. In silico screening and in vitro assessment of natural products with anti-virulence activity against Helicobacter pylori. [AUT. KORESP.] MACIEJ SPIEGEL, PAWEŁ KRZYŻEK, [AUT.] EWA DWORNICZEK, RYSZARD ADAMSKI, ZBIGNIEW SROKA. Molecules 2022 Vol.27 no.1 art.20 [20 s.], ryc., tab., bibliogr. 108 poz., summ. DOI: 10.3390/molecules27010020
 3. Production, mechanical properties and biomedical characterization of ZrTi-based bulk metallic glasses in comparison with 316L stainless steel and Ti6Al4V alloy. [AUT.] MARIUSZ HASIAK, BEATA SOBIESZCZAŃSKA, AMADEUSZ ŁASZCZ, MICHAŁ BIAŁY, JACEK CHĘCMANOWSKI, TOMASZ ZATOŃSKI, EDYTA BOŻEMSKA, MAGDALENA WAWRZYŃSKA. Materials 2022 Vol.15 no.1 art.252 [19 s.], ryc., tab., bibliogr. 100 poz., summ. DOI: 10.3390/ma15010252
 4. Co-toxicity of endotoxin and indoxyl sulfate, gut-derived bacterial metabolites, to vascular endothelial cells in coronary arterial disease accompanied by gut dysbiosis. [AUT.] MARCIN CHOROSZY, BEATA SOBIESZCZAŃSKA, KAMIL LITWINOWICZ, ŁUKASZ ŁACZMAŃSKI, MATEUSZ CHMIELARZ, URSZULA WALCZUK, TOMASZ ROLEDER, JADWIGA RADZIEJEWSKA, MAGDALENA WAWRZYŃSKA. Nutrients 2022 Vol.14 no.3 art.424 [17 s.], ryc., tab., bibliogr. 59 poz., summ. DOI: 10.3390/nu14030424
 5. Nanoapatites doped and co-doped with noble metal ions as modern antibiofilm materials for biomedical applications against drug-resistant clinical strains of enterococcus faecalis VRE and Staphylococcus aureus MRSA. [AUT. KORESP.] EMIL PALUCH, PAULINA SOBIERAJSKA, [AUT.] PIOTR OKIŃCZYC, JAROSŁAW WIDELSKI, ANNA DUDA-MADEJ, BARBARA KRZYŻANOWSKA, PAWEŁ KRZYŻEK, RAFAŁ OGÓREK, JAKUB SZPERLIK, JACEK CHMIELOWIEC, GRAŻYNA GOŚCINIAK, [AUT. KORESP.] RAFAŁ J. WIGLUSZ. Int.J.Mol.Sci. 2022 Vol.23 no.3 art.1533 [27 s.], ryc., tab., bibliogr. 81 poz., summ. DOI: 10.3390/ijms23031533
 6. The antimicrobial properties of poplar and aspen-poplar propolises and their active components against selected microorganisms, including Helicobacter pylori. [AUT. KORESP.] JAROSŁAW WIDELSKI, PIOTR OKIŃCZYC, [AUT.] EMIL PALUCH, TOMASZ MROCZEK, JAKUB SZPERLIK, MAGDALENA ŻUK, ZBIGNIEW SROKA, ZURIYADDA SAKIPOVA, IOANNA CHINOU, KRYSTYNA SKALICKA-WOŹNIAK, ANNA MALM, IZABELA KORONA-GŁOWNIAK. Pathogens 2022 Vol.11 no.2 art.191 [27 s.], ryc., tab., bibliogr. 51 poz., summ. DOI: 10.3390/pathogens11020191
 7. Post-mortem microbiology: retrospective analysis of infections caused by Enterococcus strains. [AUT.] KATARZYNA JERMAKOW, [AUT. KORESP.] MARTA RORAT. Pathogens 2022 Vol.11 no.2 art.204 [12 s.], ryc., tab., bibliogr. 17 poz., summ. DOI: 10.3390/pathogens11020204
 8. Microbiological evaluation of water used in dental units. [AUT.] BARTŁOMIEJ BŁASZCZYK, MAGDALENA PAJĄCZKOWSKA, JOANNA NOWICKA, MARIA SZYMONOWICZ, [AUT. KORESP.] WOJCIECH ZAKRZEWSKI, [AUT.] ADAM LUBOJAŃSKI, MARLENA HERCUŃ-JASKÓŁKA, ALEKSANDRA SYNOWIEC, SEBASTIAN FEDOROWICZ, WOJCIECH DOBRZYŃSKI, ZBIGNIEW RYBAK, [AUT. KORESP.] MACIEJ DOBRZYŃSKI. Water 2022 Vol.14 no.6 art.915 [17 s.], ryc., tab., bibliogr. 97 poz., summ. DOI: 10.3390/w14060915
 9. Biofilm formation of Helicobacter pylori in both static and microfluidic conditions is associated with resistance to clarithromycin. [AUT.] PAWEŁ KRZYŻEK, PAWEŁ MIGDAŁ, ROSSELLA GRANDE, GRAŻYNA GOŚCINIAK. Front.Cell.Infect.Microbiol. 2022 Vol.12 art.868905 [16 s.], ryc., bibliogr. summ. DOI: 10.3389/fcimb.2022.868905
 10. Bayesian network meta-analysis of face masks' impact on human physiology. [AUT.] KAMIL LITWINOWICZ, MARCIN CHOROSZY, MACIEJ ORNAT, ANNA WRÓBEL, EWA WASZCZUK. Sci.Rep. 2022 Vol.12 art.5823 [11 s.], ryc., tab., bibliogr. 63 poz., summ. DOI: 10.1038/s41598-022-09747-z
 11. Salvia cadmica extracts rich in polyphenols neutralize a deleterious effects of oxidative stress driven by Helicobacter pylori lipopolysaccharide in cell cultures of gastric epithelial cells or fibroblasts. [AUT.] WERONIKA GONCIARZ, EWELINA PIĄTCZAK, PATRYCJA PŁOSZAJ, GRAŻYNA GOŚCINIAK, [AUT. KORESP.] MAGDALENA CHMIELA. Ind.Crop.Prod. 2022 Vol.178 art.114633, bibliogr. 67 poz., summ. DOI: 10.1016/j.indcrop.2022.114633
 12. Co-application of statin and flavonoids as an effective strategy to reduce the activity of voltage-gated potassium channels Kv1.3 and induce apoptosis in human leukemic T cell line Jurkat. [AUT.] ANDRZEJ TEISSEYRE, MATEUSZ CHMIELARZ, ANNA URYGA, [AUT. KORESP.] KAMILA ŚRODA-POMIANEK, ANNA PALKO-ŁABUZ. Molecules 2022 Vol.27 no.10 art.3227 [18 s.], ryc., tab., bibliogr. 38 poz., summ. DOI: 10.3390/molecules27103227
 13. Virulence factors of Candida spp. and host immune response important in the pathogenesis of vulvovaginal candidiasis. [AUT. KORESP.] PAULINA CZECHOWICZ, [AUT.] JOANNA NOWICKA, GRAŻYNA GOŚCINIAK. Int.J.Mol.Sci. 2022 Vol.23 no.11 art.5895 [21 s.], ryc., tab., bibliogr. 86 poz., summ. DOI: 10.3390/ijms23115895
 14. The use of endo-cellulase and endo-xylanase for the extraction of apple pectins as factors modifying their anticancer properties and affecting their synergy with the active form of irinotecan. [AUT.] JERZY MAKSYMOWICZ, ANNA PALKO-ŁABUZ, BEATA SOBIESZCZAŃSKA, MATEUSZ CHMIELARZ, MIROSŁAWA FERENS-SIECZKOWSKA, MAGDALENA SKONIECZNA, AGNIESZKA WIKIERA, [AUT. KORESP.] OLGA WESOŁOWSKA, KAMILA ŚRODA-POMIANEK. Pharmaceuticals 2022 Vol.15 no.6 art.732 [23 s.], ryc., tab., bibliogr. 70 poz., summ. DOI: 10.3390/ph15060732

 

 

UWAGA!

Kolokwium poprawkowe (IV termin) dla studentów Wydziału Lekarskiego odbędzie się 08.IX.2022 o godzinie 10.00. Proszę się zgłosić pod Sekretariat Katedry(Pokój 101).