Katedra i Klinika Neurologii

Kierownik: dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. nadzw.


50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

tel. 71 734 31 00, faks: 71 734 31 09                                                                                                                                  


W strukturze jednostki znajduje się:

Samodzielna Pracownia Neuroelektrofizjologii Klinicznej
Kierownik Pracowni: dr hab. Magdalena Koszewicz, prof. nadzw. tel. 717343150 

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                

 

Kierownik: dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. nadzw. (grupa badawczo-dydaktyczna)                    tel.: 71 734 31 00, e-mail:slawomir.budrewicz@umw.edu.pl   https://ppm.edu.pl/info/author/UMW2bc527d0f406473c8bb1ed4208493cb0/

Sekretariat
Beata Koziej tel.: 71 734 31 00, faks: 71 734 31 09

Adiunkci

Asystenci

Studia doktoranckie

Lekarze kliniczni (USK)

Rezydenci

Pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni
mgr Marta Gratkowska, mgr Małgorzata Cyrul, mgr Elżbieta Kusińska, 
mgr Paweł Peć, mgr Anna Podloch, mgr Aneta Wojtunik
Technik EEG: Maciej Różycki 

Pracownie działające przy Katedrze Neurologii
Pracownia Potencjałów Wywołanych
tel.: 71 734 31 20
Pracownia Neuropsychologii
tel.: 71 734 31 45
Pracownia Akustyki Mowy
tel.: 71 734 31 45
Pracownia Neurookulografii
tel.: 71 734 31 70
Pracownia Ultrasonografii Przezczaszkowej
Tel.: 71 734 31 70

Katedra i Klinika Neurologii realizuje badania naukowe w następujących obszarach:

  • Ośrodkowe i obwodowe powikłania neurologiczne infekcji SARS-CoV2, wpływ pandemii na przebieg schorzeń układu nerwowego w ocenie elektrofizjologicznej, neuropsychologicznej i obrazowej.

  • Genetycznie uwarunkowane schorzenia z zajęciem układu nerwowego (m.in. SMA, choroba Fabry’ego, choroba Pompego) - charakterystyka kliniczna, elektrofizjologiczna i neuroobrazowa przebiegu schorzenia i skuteczności współczesnych terapii.
  • Kliniczna i neurofizjologiczna ocena ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego w chorobach układu oddechowego, chorobach nerek, neurodegeneracyjnych, autoimmunizacyjnych i zaburzeniach otolaryngologicznych.

  • Badania biomarkerów aktywności i progresji procesów rozrostowych (glejaki), zapalno-demielinizacyjnych (stwardnienie rozsiane, CIDP) i neurozwyrodnieniowych (m.in. choroba Parkinsona i parkinsonizmy atypowe)

  • Ocena wazoreaktywności naczyń mózgowych, monitorowanie zmian hemodynamicznych w udarze mózgu. Monitorowanie efektów terapeutycznych trombektomii mechanicznej u chorych z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu.

  • Migrena i inne bóle głowy i twarzy – charakterystyka kliniczna, neurofizjologiczna, neuroobrazowa w odniesieniu do różnych form terapii.

ADIUNKT DYDAKTYCZNY                                                                                                                              dr hab. Magdalena Koszewicz, prof. nadzw.                                                      magdalena.koszewicz@umw.edu.pl, tel.: 71 734 31 40

PLAN ZAJĘĆ Z NEUROLOGII, WYDZIAŁ LEKARSKI V ROK, SEMESTR LETNI 2023/2024

SCHEDULE OF NEUROLOGY CLASSES FOR ED MEDICINE STUDENTS, SUMMER SEMESTER 2023/2024

WYKŁADY Z NEUROLOGII  2023/2024, V ROK WYDZIAŁ LEKARSKI 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA3ZThmN2UtZDcz…

ED LECTURES 2023/2024, 5TH YEAR NEUROLOGY          

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk2NzA3MjItNDJm…                                                                                              

Godziny konsultacyjne dla studentów w Klinice Neurologii

Codziennie w godzinach 11.00-12.00 lub drogą e-mailową (adresy e-mailowe poszczególnych asystentów: imię.nazwisko@umw.edu.pl)

Consultation hours for students in the Department of Neurology

Daily from 11:00-12:00 or by email (email addresses of individual assistants: imię.nazwisko@umw.edu.pl)