Zespół ds. Dydaktyki Biostatystyki

Struktura jednostki:

ul. K. Marcinkowskiego 1
50-368 Wrocław

pok. 304/306
tel. 71 784 12 70

e-mail: cas@umw.edu.pl

 

 

 

Kierownik Sekcji Dydaktyki

dr hab. Krystyna Laszki-Szcząchor

 

Adiunkt dydaktyczny

dr hab. Krystyna Laszki-Szcząchor
(grupa dydaktyczna)

e-mail: krystyna.laszki-szczachor@umw.edu.pl
tel. 71 784 12 70

Adiunkt

dr Agnieszka Rusiecka
(grupa dydaktyczna)

e-mail: agnieszka.rusiecka@umw.edu.pl
tel. 71 784 12 66


 

Adiunkt

dr Tomasz Hikawczuk
(grupa dydaktyczna)

e-mail: tomasz.hikawczuk@umw.edu.pl
tel. 71 784 12 66

Adiunkt

dr Andrii Zinchuk
(grupa dydaktyczna)

e-mail: andrii.zinchuk@umw.edu.pl
tel. 71 784 12 66

dr hab. Krzysztof Kujawa
(grupa NNA)
e-mail: krzysztof.kujawa@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 57, kom. 697 772 142

Adiunkt dydaktyczny

dr hab. Krystyna Laszki-Szcząchor

e-mail: krystyna.laszki-szczachor@umw.edu.pl
tel. 71 784 12 70

 

W jednostce realizowane są zajęcia na Wydziale Lekarskim, Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym oraz w Szkole Doktorskiej.

 

Wydział Lekarski:

Przedmioty obowiązkowe:

Podstawy technologii informacyjnych i biostatystyki (studenci I roku, semestr zimowy oraz letni)
Information technologies and biostatistics (studenci I roku English Division, semestr zimowy oraz letni)

 

Przedmioty fakultatywne:

Fakultet-Bazy danych pacjentów - tworzenie i opracowywanie wyników (oddział szpitalny, przychodnia, gabinet)

Fakultet-Data Science w medycynie: zaawansowana analiza danych

 

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Przedmioty obowiązkowe:

Technologie informacyjne (studenci I roku, semestr zimowy)
Medical IT (studenci I roku English Division, semestr zimowy)

Statystyka medyczna (studenci II roku, semestr letni)
Medical statistics (studenci II roku English Division, semestr letni)

 

Szkoła Doktorska

Przedmioty obowiązkowe:

Wprowadzenie do biostatystyki

Modele analizy statystycznej w naukach medycznych

 

Sylabusy
Do pobrania tutaj

 

Plan zajęć jednostki
Do pobrania tutaj

 

Godziny konsultacji nauczycieli:

dr hab. Krystyna Laszki-Szcząchor
Środy 10.00-11.00

Dr hab. Krzysztof Kujawa
Wtorki 11.00-12.00 (on-line)

Dr Agnieszka Rusiecka
Środy 9.00-10.00

Dr Tomasz Hikawczuk
Środy 10.00-11.00

Dr Andrii Zinchuk
Środy 11.00-12.00

 

Regulamin zajęć


1. Zajęcia odbywają się w grupach ustalonych przez dziekanat
2. Student jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich zajęciach (ćwiczeniach i wykładach).
3. Obecność w zajęciach jest kontrolowana.
4. W razie nieobecności student jest zobowiązany do niezwłocznego nawiązania kontaktu z osobą prowadzącą w celu ustalenia daty i zakresu odrabianych zajęć.
5. Wszystkie nieobecności muszą być usprawiedliwione na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innych dopuszczonych na Uczelni zwolnień.
6. W czasie zajęć nie wolno używać smartphonów i innych urządzeń mobilnych.
7. Sporządzanie notatek w czasie zajęć jest opcjonalne, ale zalecane przez prowadzących zajęcia celem dobrego przygotowania do zaliczenia.
8. Na koniec semestru odbywa się kolokwium zaliczeniowe obejmujące zakres materiału obejmującego materiał z ćwiczeń i wykładów.
9. W przypadku niezaliczenia kolokwium, student ma prawo do poprawy w terminie wskazanym przez osobę prowadzącą.

10. Materiały z wykładów udostępniane są na stronie Repozytorium Uniwersytetu Medycznego (https://materialy.umw.edu.pl)

Profl jednostki

Zespół ds. Dydaktyki Biostatystyki w ramach CAS powstał w dniu 1.08.2021 (Zarz. 168/XVI R/2021). Zakres zadań Zespołu obejmuje planowanie i realizację zajęć dydaktycznych w zakresie biostatystyki na Wydziale Lekarskim i Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym oraz w Szkole Doktorskiej.

Zespół ds. Dydaktyki Biostatystyki - Aktualności

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA  STUDENTÓW NA ROK  AKAD. 2023/2024

Wydział Lekarski

Odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. Krystyna Laszki-Szcząchor

krystyna.laszki-szczachor@umw.edu.pl

Wszelkie podania o przepisanie przedmiotu prosimy kierować tylko i wyłącznie do osoby odpowiedzialnej za przedmiot

Szkoła Doktorska

Osoba odpowiedzialna za zajęcia:
Dr hab. Krzysztof Kujawa


Zajęcia dla I roku (Wprowadzenie do biostatystyki) zaczynają się wykładem dla całego roku w poniedziałek 10.10 o godz.14:00 w sali przy ul. Bartla.

Zajęcia dla II roku (Biomechanika) zaczynają się:
w czwartek 13.10 dla grupy 1 o 14:00
                                                  2 o 15:30
                                                  3 o 17:00


w piątek 14.10  dla grupy      4 o 14:00
                                                  5 o 15:30

w pracowni komputerowej w DS Jubilatka, ul. Wojciecha z Brudzewa 10 (parter).

Kalendarz egzaminów znajduje się tutaj

 

Przedmiot: Podstawy technologii informacyjnej i biostatystyki

Krótki opis przedmiotu: najważniejsze informacje

Zajęcia z Podstaw technologii informacyjnej i biostatystyki podzielone są na dwie części tematyczne. W pierwszej części zapoznamy się z funkcjami pakietu Microsoft Office, w tym:

 • z metodami edycji i redagowania tekstów naukowych (artykułów, raportów badawczych, prac dyplomowych) w programie MS Word.
 • Podstawami analizy danych medycznych oraz ich wizualizacją. Ważnym aspektem będzie zebranie wszystkich danych i przedstawienie w postaci tabel, wykresów lub schematów z zastosowaniem przydatnych formuł i sortowania w pakiecie Microsoft Office i programie statystycznym Statistica.
 • Prezentacją danych w formie prezentacji multimedialnej tworzonej w programie MS Power Point.

Druga część zajęć obejmie swoim zakresem elementy biostatystyki. Poznamy narzędzia pozwalające na znalezieniem prawidłowości w danych zebranych w gabinecie/przychodni/szpitalu lub w trakcie eksperymentu. Począwszy od najprostszego wyznaczenia statystyk opisowych, w tym wartości średniej i innych miar tendencji centralnej i rozrzutu. Poprzez przygotowanie prostych i bardziej złożonych układów doświadczalnych lub zastosowanie testów parametrycznych i nieparametrycznych do porównania, np. efektywności leków czy też skuteczności prowadzonej terapii. Kończąc na metodzie regresji prostej pozwalającej nam przewidywać wartość jednej zmiennej na podstawie znajomości wartości drugiej zmiennej.

Godziny konsultacyjne – na prośbę studentów, konsultacje online (przed konsultacjami podany będzie link do aplikacji Teams)

Opiekun roku I: dr Paweł Dąbrowski (Zakład Anatomii Prawidłowej)

 

PROGRAM WYKŁADÓW

 

Technologie informacyjne w medycynie

 1. Wprowadzenie, historia, systemy komputerowe w opiece zdrowotnej i badaniach medycznych – 2,5 godz.
 2. Roboty w medycynie - 2,5 godz.
 3. Sztuczna inteligencja – 2,5 godz.
 4. Telemedycyna i e-zdrowie – 2,5 godz.

 

Biostatystyka

 1. Podstawowe pojęcia biostatystyczne, typy zmiennych losowych, zdarzenia losowe – 2,5 godz.
 2. Układy doświadczalne stosowane w badaniach medycznych: badania prospektywne i retrospektywne – 2,5 godz.
 3. Badania randomizowane i kliniczno-kontrolne oraz opisy przypadków i badania eksperymentalne – 2,5 godz.
 4. Rozkład normalny i przedział ufności dla średniej – 2,5 godz.

 

Ćwiczenia kierunkowe –niekliniczne:

 

Technologie informacyjne w medycynie

 1. Regulamin korzystania z laboratorium komputerowego, zapoznanie się z systemem operacyjnym, wyszukiwanie informacji w witrynach Uczelni, korzystanie z poczty elektronicznej, pliki graficzne – 2 godz.
 2. Redagowanie tekstów medycznych w programie MS Word – formatowanie tekstu, praca z tabelami, odsyłacze – 2 godz.
 3.  Arkusze Excela – tabele i wykresy, import danych, funkcje standardowe, tworzenie funkcji własnych – 2 godz.
 4. Projekt łączący przygotowanie tabel i wykresów oraz krótkiego tekstu opisującego dany problem bazując na danych ilościowych i jakościowych - 2 godz.
 5. Bazy danych – MS Excel/MS Word  - archiwizacja, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, komunikacja między programami MS Office – 2 godz.
 6. Obsługa poradni i gabinetu lekarskiego, elektroniczna historia choroby – tworzenie tabel i raportów (tabele przestawne) – 2 godz.
 7. Tworzenie prezentacji w MS Power Point – szablonów tekstów i tabel, prezentacji rycin, obsługa pełnej prezentacji, dźwięk i animacja – 2 godz.

8. Praktyczny test nr 1 przy komputerze rozszerzający umiejętności rozwiązywania nietypowych problemów z zakresu przygotowania danych i ich prezentacji – 1 godz.

 

Biostatystyka

 1. Analiza wyników testu. Badanie rozkładów próbkowych przy pomocy histogramów. Miary położenia i miary rozrzutu jako podstawowe statystyki opisowe – 2 godz.
 2. Graficzna prezentacja związków pomiędzy dwoma zmiennymi. Elementy epidemiologii: ryzyko względne, iloraz szans, czułość i swoistość testów diagnostycznych. – 2 godz.
 3. Tabele wielodzielcze i test chi-kwadrat. – 2 godz.
 4. Porównanie średnich dla prób zależnych i niezależnych – Test t-studenta. – 2 godz.
 5. Jednoczynnikowa analiza wariancji. – 2 godz.
 6. Zastosowanie regresji liniowej i współczynnika korelacji w badaniach medycznych. – 2 godz.
 7. Test nr 2 przy komputerze rozszerzający umiejętności doboru znanych testów do sytuacji analizy rzeczywistych danych klinicznych (cechy mierzalne, dychotomiczne, powiązane, niepowiązane, opisujące różne właściwości obiektów). – 2 godz.

8. Analiza wyników praktycznego testu i poprawy kolokwiów – 1 godz.

Link do sylabusa danego przedmiotu: https://cloud.umw.edu.pl/index.php/s/WX9mXXGW2ebtdpT

 

Miejsce ćwiczeń: Sala 121

Terminy ćwiczeń (piątek)

I - 6.10.2023 r.

II – 13.10.2023 r.

III – 20.10.2023 r.

IV – 27.10.2023 r.

V – 3.11.2023 r.

VI – 10.11.2023 r.

VII – 17.11.2023 r.

VIII – 24.11. 2023 r.

IX – 1.12.2023 r.

X – 8.12.2023 r.

XI – 15.12.2023 r.

XII – 22.12. 2023 r.

XIII – 12.01. 2024 r.

XIV - 19.01.2024 r.

XV – 26.01.2024 r.

 

Fakultety do wyboru:

A. Bazy danych pacjentów – tworzenie i opracowywanie wyników (oddział szpitalny, przychodnia i gabinet)

Plan fakultetu

 • Tworzenie pustej bazy danych i tabel słownikowych (tezaurus) - (2 godz.),
 • Projektowanie tabel dla lekarzy, pacjentów, recept i wizyt - (2 godz.),
 • Opracowanie związków i relacji między obiektami - (2 godz.),
 • Projektowanie opisów diagnostycznych i raportów (oddział, przychodnia, gabinet) - (2 godz.),
 • Tworzenie autorskich opracowań i interpretacja wyników z utworzonych baz - (2 godz.).

B. Data science w medycynie: zaawansowana analiza danych

 

Plan fakultetu

 1. Data Science- wprowadzenie do zaawansowanej analizy danych - (2 godz.),
 2. Zbieranie i gromadzenie danych. Typy danych w kontekście możliwej digitalizacji. Przepływy danych: rejestracja – transformacja – przechowanie - wykorzystanie. Omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych - (2 godz.),
 3. Klasyczna analiza danych a sztuczna inteligencja- zestawienie podstawowych pojęć związanych z podejściem do danych - (2 godz.),
 4. Przetwarzanie języka naturalnego i text mining (2 godz.),
 5. Data Science a wizualizacja danych, przedstawienie zaawansowanych możliwości graficznego przedstawiania danych (dashboard-y, PowerBI, Pakiet ggplot2 w pakiecie R) (2 godz.).

Subjects:

Faculty of Medicine:

Information technologies and biostatistics

 

Faculty of Medicine and Dentisty:

Medical IT
Medical statistics

 

Syllabus/ Sylabus 2023/2024: here

Timetable/Plan zajęć: here

 

Consultation hours:

Dr Agnieszka Rusiecka
Wednesdays 9.00-10.00

Dr Tomasz Hikawczuk
Wednesdays 10.00-11.00

Dr Andrii Zinchuk
Wednesdays 11.00-12.00

 

Class regulations

1. Classes are held in groups determined by the dean's office
2.
The student is obliged to participate in all classes (exercises and lectures).
3. Attendance in classes is monitored.
4. In case of an absence, the student is obliged to immediately contact the teacher in order to determine the date and scope of classes to be made up.
5. All absences must be justified on the basis of sick leave or other leave permitted by the University.
6. Smartphones and other mobile devices are not allowed during classes.
7.
Taking notes during classes is optional, but recommended by the instructors to ensure good preparation for the exam.
8. At the end of the semester, there is a final test covering the scope of material from classes and lectures.
9. If the student fails the test, he has the right to retake it within the time specified by the instructor.
10. Lecture materials are available on the website of the Medical University Repository (https://materialy.umw.edu.pl)