Dla nowo przyjętych studentów - Kto jest kim na uczelni

KTO JEST KIM NA UCZELNI

Zdjęcia wszystkich władz rektorskich - warto zapamiętać ich twarze na wypadek spotkania ich na Uczelni


Rektor
Szef wszystkich szefów – rządzi uczelnią i stoi na jej czele. Ma decydujący głos w kwestiach zajęć akademickich i klinicznych, badań naukowych czy kwestii finansowych związanych z działaniem Uniwersytetu. Może ogłaszać dni wolne dla całego uniwersytetu (tzw. dni/godziny rektorskie). Oficjalnie tytułuje się go: Jego Magnificencja (JM). Aktualnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Piotr Ponikowski.
Rektor

 

 

 

 

 

 

Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki
Jedna z zastępców i zastępczyń rektora. Zajmuje się nadzorem nad dydaktyką, czyli sposobem organizacji i prowadzenia zajęć na całej uczelni. Podlegają jej nauczyciele akademiccy. Współpracuje z Samorządem Studentów i Samorządem Doktorantów. Oficjalnie (mimo przedrostka „pro-„) zwraca się do niej: Pani Rektor. Aktualnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Agnieszka Piwowar.
RD

 

 

 

 

 

 

Dziekan
Szef Twojego wydziału. Wydział grupuje kilka kierunków związanych ze sobą tematycznie. Dziekan sprawuje nadzór nad programem i organizacją nauczania oraz finansami na wydziale, decyduje o terminach oddawania prac, może ogłaszać dni wolne dla swojego wydziału (tzw. dni/godziny dziekańskie). Wyraża zgodę na organizację wydarzeń studenckich i naukowych na terenie wydziału. Oficjalnie zwraca się do niego/niej: Panie Dziekanie/Pani Dziekan. Funkcje te aktualnie pełnią:

Wydział Lekarski prof. dr hab. Andrzej Hendrich
Dziekan WL

 

 

 

 

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu dr Anna Kołcz
Dziekan WNoZ

 

 

 

 

 

 

Wydział Farmaceutyczny dr hab. Marcin Mączyński, prof. uczelni
Dziekana WF

 

 

 

 

 

 

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny prof. dr hab. Marcin Mikulewicz
Dziekan WLS

 

 

 

 

 

 

Opiekun roku
Nauczyciel akademicki wyznaczony do zajmowania się Twoim rokiem. Do niego należy układanie harmonogramu zajęć i ćwiczeń klinicznych, podział na grupy seminaryjne i ćwiczeniowe. Również do niego możesz głosić się z prośbą o zmiany w planie czy wsparcie w problemach z kontaktem z innymi nauczycielami akademickimi. Spotkasz się z nim już na Dniu Wstępnym, przed rozpoczęciem roku akademickiego. Oficjalnie zwraca się do niego/ niej: najlepiej po tytule naukowym np. Panie Magistrze, ale większość nie powinna się obrazić na Proszę Pana/Proszę Pani.

Pracownicy dziekanatu
Wśród studentów panuje przekonanie, że to właśnie oni mają największą władzę na uniwersytecie. Te osoby (lub osoba) są wyznaczone specjalnie dla Twojego stopnia i formy studiów i zajmują się Twoją dokumentacją. U nich podpiszesz umowy, załatwisz legitymację studencką, do nich dostarczysz większość wniosków i napisaną pracę dyplomową, odbierzesz zaświadczenie o studiowaniu itp. To oni pilnują terminów i poprawności dostarczanych dokumentów. Oficjalnie zwracaj się do nich: Proszę Pani/Proszę Pana, lub jeśli chcesz być bardzo oficjalny, używając tytułu, np. Pani Magister/Panie Magistrze (sprawdź tytuł na drzwiach dziekanatu).

Starosta roku
Twój kolega bądź koleżanka z roku. W dużym uproszczeniu- odpowiednik przewodniczącego klasy. Odpowiada za reprezentowanie roku przed nauczycielami akademickimi, władzami wydziału i uczelni. Z urzędu wchodzi w skład wydziałowego Samorządu Studentów. Zwracaj się do niego na Ty, po koleżeńsku. Wybiera się go już na Dniu Wstępnym. Może się zmieniać w dowolnym momencie. Ty też możesz nim zostać.

Starosta grupy
Twój kolega/koleżanka z grupy seminaryjnej/ćwiczeniowej. Reprezentuje grupę przed prowadzącymi. Może być stały lub zmieniać się co jakiś czas. Nie ma oficjalnych wyborów, nie każda grupa go wskazuje, ale wyznaczenie jednej osoby ułatwia komunikację i sprawne zbieranie informacji.

Przewodniczący Samorządu Studentów
Student (bądź studentka) wybrany w oficjalnych wyborach. Reprezentuje wszystkich studentów przed władzami uczelni, współpracuje z prodziekanem ds. dydaktyki. Zasiada z urzędu w senacie uczelni. Zgłaszaj się do niego z problemami dotyczącymi przestrzegania praw studenta, pomysłami na akcje studenckie. Też możesz mieć wpływ na jego wybór i startować w wyborach do Samorządu, aby wesprzeć go w pracy.
Obecnie Przewodniczącą Samorządu Studentów UMW jest Bernadetta Nowak.

Rzecznik Praw Studenta
Nauczyciel akademicki, który monitoruje stan przestrzegania praw studenckich. W swojej działalności kieruje się zasadą poufności, bezstronności i neutralności. Wykonując swoje zadania Rzecznik przedstawia odpowiednim władzom Uczelni problemy środowiska studenckiego i proponuje sposób ich rozwiązania. Funkcję pełni aktualnie dr hab. n. farm. Iwona Bil-Lula.

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
Nauczyciel akademicki powołany przez Rektora do dbania i przestrzegania praw studentów niepełnosprawnych. Funkcję tę pełni aktualnie dr Krzysztof Aleksandrowicz.