Dla nowo przyjętych studentów - Zajęcia, egzaminy, oceny

ZAJĘCIA, EGZAMINY, OCENY

Wykład
Forma zajęć, podczas której wykładowca przekazuję wiedzę ustnie i zazwyczaj pokazuje prezentację. Zadaniem studenta jest słuchać, robić notatki, zadawać pytania i odpowiadać na te zadawane przez prowadzącego. Wykłady są przeznaczone dla całego roku, a udział w nich bywa obowiązkowy i weryfikowany listą obecności.

Seminarium
Forma zajęć wymagająca większego zaangażowania ze strony studenta. Ma formę prezentacji i dyskusji. Często do seminarium należy się przygotować już wcześniej, np. przeczytać jakiś tekst, na podstawie którego prowadzona będzie dyskusja. Grupy seminaryjne liczą od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.

Ćwiczenia/ ćwiczenia laboratoryjne/ ćwiczenia symulacyjne
Forma zajęć wymagająca dużego zaangażowania studenta, ma formę praktyczną. Odbywa się w pracowniach na terenie Uczelni. Ćwiczy się na dostępnych preparatach, na fantomach
lub na sobie nawzajem. Bardzo ważne jest regularne powtarzanie zdobytej wiedzy pomiędzy kolejnymi ćwiczeniami. Przeznaczone zazwyczaj dla małej kilkuosobowej grupy
ćwiczeniowej.

Ćwiczenia kliniczne
Forma zajęć praktycznych na terenie przychodni i szpitali. Podczas tych zajęć masz kontakt z prawdziwymi pacjentami. W zależności od roku, na którym jesteś i możliwości prowadzącego mogą składać się z wprowadzeń teoretycznych, obserwacji personelu medycznego w działaniu, samodzielnego zbierania wywiadu i wykonywaniu pewnych procedur pod okiem opiekuna. Ćwiczeniowe grupy kliniczne liczą zazwyczaj 6 studentów.

Praktyki zawodowe
Najczęściej wakacyjne, ale czasem też międzysemestralne. Polegają na wykonywaniu wskazanych w programie praktyk czynności zawodowych pod okiem opiekuna praktyk. Opiekunem jest ktoś z personelu medycznego pracującego w jednostce, która przyjmuje Cię na praktyki. Możesz odbywać je w jednostkach zapewnionych przez uczelnię lub załatwić je dla siebie w innym dowolnie wybranym miejscu. W zależności od jednostki możesz być jedynym praktykantem lub jednym z większej grupy.

Egzamin
Forma sprawdzenia wiedzy studenta z najważniejszych przedmiotów podczas sesji egzaminacyjnej. Może mieć formę teoretyczną lub praktyczną. Nie z każdego przedmiotu, który będziesz miał w trakcie roku, będziesz miał egzamin w sesji. Egzamin obejmuje wiedzę z wykładów, seminariów i ćwiczeń dotyczących danego przedmiotu. Masz prawo do 3 terminów egzaminu: właściwego i 2 poprawkowych. Jeśli wykładowca wyrazi zgodę, może również ustalić egzamin w przed terminie tzw. „zerówkę”. Na koniec studiów większość z kierunków na UMW ma również egzaminy zawodowe, dopuszczające do wykonywania zawodu lub dające podstawę do wyboru specjalizacji.

Kolokwium
Zwane również „kolosem” lub „kołem”. Pisemna forma sprawdzenia wiedzy. Coś jak sprawdzian w liceum, tylko z dużo większego zakresu materiału. Zazwyczaj kolokwium jest jednym z elementów zaliczenia przedmiotu.

Wejściówka
Krótkie sprawdzenie informacji na początku ćwiczeń lub seminarium. Może mieć formę pisemną lub ustną. Czasem decyduje o tym, czy można zostać na dalszej części zajęć. Jest wprowadzana przez nauczycieli akademickich, żeby motywować do regularnej nauki. Często wynika z tego, że żeby zrozumieć temat danych ćwiczeń, trzeba mieć już pewną podstawę teoretyczną.

„Szpilki”
Forma sprawdzenia wiedzy typowa dla ćwiczeń praktycznych w prosektorium. W preparat anatomiczny wbite jest dużo szpilek, oznaczających ważne struktury. Zadaniem studenta jest powiedzieć, jaką strukturę anatomiczną wskazuje dana szpilka. Forma pisemna lub ustna.

Oceny
Oceny będziesz zdobywał w skali od 2 do 5, gdzie 2 oznacza brak zaliczenia. Nie ma odgórnych zasad mówiących, jaki procent poprawnych odpowiedzi zapewnia konkretną ocenę. Wszystko zależy od prowadzącego, który o ich skali poinformuje przed konkretnym kolokwium czy egzaminem. Najczęściej na 3, czyli minimum zaliczeniowe, należy mieć 50% + 1 pkt.