Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej

Lokalizacja:   

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

50-556 Wrocław ul. Borowska 213, Budynek A, V piętro  

 

Kierownik Katedry i Kliniki 

Lekarz Kierujący Oddziałem 

prof. dr hab. Grzegorz Mazur

tel.: 71 736 4000

e-mail: grzegorz.mazur@umw.edu.pl

 

Pracownicy UMW odpowiedzialni za dydaktykę

dr n. med. Anna Jodkowska

tel.: 71 736 4051

e-mail: anna.jodkowska@umw.edu.pl

 

prof. dr hab. Rafał Poręba

tel.: 71 736 4000

e-mail: rafal.poreba@umw.edu.pl

 

Sekretariat:

Mgr Anna Buda

tel.: 71 736 40 00, faks: 71 736 40 09

e-mail: anna.buda@umw.edu.pl

Samodzielni Pracownicy Naukowi:

prof. dr hab. Grzegorz Mazur

tel. 71 736 4000

e-mail:grzegorz.mazur@umw.edu.pl

 

prof. dr hab. Arkadiusz Derkacz
tel.: 71 736 4095

e-mail: arkadiusz.derkacz@umw.edu.pl

 

dr hab.  Helena Martynowicz prof. UMW
tel.: 71 736 4051

e-mail: helena.martynowicz@umw.edu.pl

 

prof. dr hab. Rafał Poręba

tel.: 71 736 4000
e-mail: rafal.poreba@umw.edu.pl

 

prof. dr hab. Anna Skoczyńska
tel.: 71 736 4000
e-mail: anna.skoczynska@umw.edu.pl

 

Adiunkci:

dr n. med. Anna Jodkowska 

tel.: 71 736 4051

e-mail: anna.jodkowska@umw.edu.pl

 

dr n. med. Monika Michałek-Zrąbkowska

tel. 71 736 4030

e-mail: monika.michalek-zrabkowska@umw.edu.pl

 

dr n. med. Jacek Polański 

tel. 71 736 4000

e-mail: jacek.polanski@umw.edu.pl

 

dr n. med. Anna Szymańska-Chabowska

tel.: 71 736 4051

e-mail: anna.szymanska-chabowska@umw.edu.pl

 

Asystenci:

dr n. med. Jakub Gawryś- urlop 

tel. 71 736 4095

e-mail: jakub.gawrys@umw.edu.pl

 

lek. Justyna Kanclerska

tel. 71 736 4030

e-mail: justyna.kanclerska@umw.edu.pl 

 

lek. Gabriella Lachowicz

tel. 71 736 4050

e-mail: gabriela.lachowicz@umw.edu.pl 

 

lek. Piotr Macek

tel. 71 736 4030

e-mail: piotr.macek@umw.edu.pl

 

lek. Natalie Pośpiech 

e-mail: natalie.pospiech@umw.edu.pl

tel. 71 736 4030

 

Pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni:

mgr inż. Beata Smyk

tel.: 71 736 4000

e-mail: beata.smyk@umw.edu.pl

 

dr Anna Wojakowska

tel.: 71 736 4000

e-mail: anna.wojakowska@umw.edu.pl

 

Doktoranci:

lek. Michał Fułek 

tel. 71 736 4030

e-mail: michal.fulek@umw.edu.pl

 

Oddziały:

Oddział Kliniczny Nadciśnienia Tętniczego
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych

Profil działalności medycznej jednostki:

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej jest oddziałem pełniącym 24-godzinny ostry dyżur internistyczny oraz profilowo zajmującym się diagnostyką i leczeniem nadciśnienia pierwotnego i wtórnego, oceną powikłań narządowych oraz leczeniem chorób współistniejących.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie zespołu oraz dostęp do najnowocześniejszych metod badawczych Klinika oferuje w ramach Oddziału Nadciśnienia Tętniczego diagnostykę i leczenie w szczególności:

 • nadciśnienia tętniczego trudnego w kontroli
 • opornego nadciśnienia tętniczego
 • nadciśnienia tętniczego z towarzyszącym zespołem bezdechu sennego
 • nadciśnienia tętniczego ze współistniejącą zaawansowana miażdżycą
 • nadciśnienia tętniczego o etiologii hormonalnej
 • chorych z objawami chorób nerek oraz nadciśnienia tętniczego
 • leczenie zachowawcze udarów niedokrwiennych mózgu, zaburzeń rytmu, zatorowości płucnej i przełomów nadciśnieniowych.
 • rzadkich monogenowych form nadciśnienia tętniczego.

Klinika stanowi jeden z wiodących ośrodków oferujących kompleksową diagnostykę i opiekę nad chorymi z ww. formami nadciśnienia tętniczego. 

Profil działalności prowadzonej w klinice w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych obejmuje m.in.:

 • kompleksową diagnostykę, optymalizację terapii i ocenę powikłań sercowo-naczyniowych w przebiegu cukrzycy
 • kompleksową diagnostykę, optymalizację terapii i ocenę powikłań sercowo-naczyniowych w przebiegu przewlekłej choroby nerek,
 • diagnostykę i leczenie zmian w układzie sercowo naczyniowym w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej
 • zmian w układzie sercowo-naczyniowym będących następstwem jatrogennych działa , zwłaszcza onkologicznego leczenia chemioterapeutycznego,
 • kompleksowej diagnostyki i badań przesiewowych z zakresu hemato-onkologii i onkologii klinicznej
 • konsultacji internistycznych i kardiologicznych przed zabiegami nie-kardiochirurgicznymi
 • zasad kontroli i leczenia chorych w okresie pooperacyjnym,
 • internistycznej opieki paliatywnej

Posiadane pracownie i możliwości diagnostyczne oraz lecznicze obejmują:
55-łóżkowy oddział prowadzący diagnostykę i leczenie większości chorób wewnętrznych w oparciu o możliwości diagnostyczne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (pełnoprofilowa nowoczesna diagnostyka laboratoryjna i obrazowa) oraz pracownie własne działające w Katerze i Klinice w ramach Uniwersytetu Medycznego:

 • Pracownia Ultrasonografii – wykonująca badania: echokardiografia, doppler usg układu tętniczego i żylnego (tętnice dogłowowe, nerkowe, kończyn dolnych),usg jamy brzusznej, tarczycy, tkanek miękkich;
 • Pracownia Badań Wysiłkowych -  diagnostyka nieinwazyjna choroby wieńcowej;
 • Pracownia Holterowska: badania Ekg spoczynkowe oraz badania Holterowskie – diagnostyka zaburzeń rytmu i przewodzenia, APBM - 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego,
 • Pracownia Badań Układu Krążenia: badanie sztywności naczyń, pełnoprofilowe badanie funkcji śródbłonka, tonometria aplanacyjna (w ramach działalności naukowej UMW),
 • Laboratorium Snu z kompleksową diagnostyką polisomnograficzną (w ramach działalności naukowej UMW) – ośrodek wiodący w regionie
 • Pracownia Biopsji Aspiracyjnej Cienkoigłowej - kompleksowa diagnostyka chorób tarczycy,
 • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego – możliwość wykonania spirometrii, pletyzmografii oraz oceny DLCO,
 • Pracownia Medycyny Spersonalizowanej – możliwość wykonania fotoferezy pozaustrojowej w schorzeniach autoimmunologicznych
 • Łóżka monitorowane - z możliwością intensywnego nadzoru kardiologicznego - prowadzenie chorych w stanie zagrożenia życia. Leczenie nieinwazyjne udarów niedokrwiennych mózgu (telemetria, wspomaganie wentylacji – CPAP/BIPAP).

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej jest wiodącym w regionie ośrodkiem kształcącym lekarzy, ratowników i pielęgniarki oraz specjalistów w różnych dziedzinach.
Klinika posiada miejsca specjalizacyjne (akredytację) z Chorób Wewnętrznych oraz Hipertensjologii.

W Klinice zatrudnieni są:

 • Konsultant Wojewódzki ds. Hipertensjologii – dr n. med. Anna Szymańska-Chabowska
 • Konsultant Wojewódzki ds. Chorób Wewnętrznych – prof. dr hab. med. Grzegorz Mazur
 • Przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich – dr n. med. Beata Wrona-Bąk

Pracownie

Pracownia Ultrasonografii i Badań Naczyniowych
Kierownik - prof. dr hab. Rafał Poręba

Laboratorium Snu
Kierownik - dr hab. n. med. Helena Martynowicz, prof. UMW

Pracownia Holterowska
Kierownik - prof. dr hab. Rafał Poręba

Pracownia Spektrofotometrii Absorpcji Atomowej
Kierownik - prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Pracownia Biochemiczna i Metabolizmu Lipidów
Kierownik - prof. dr hab. Anna Skoczyńska

Pracownia Badań Mikrokrążenia
Kierownik - prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Pracownia Medycyny Spersonalizowanej
Kierownik prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Główne kierunki badań pracowników jednostki: 

 • Ocena zaburzeń rytmu serca, zmienności rytmu serca i turbulencji rytmu serca w patologii różnych stanów chorobowych
 • Badania funkcji śródbłonka naczyniowego (wazodylatacyjna, zapalna, angiogenna) w wybranych jednostkach chorobowych
 • Wykorzystanie proteomiki do definiowania biomarkerów chorób układu sercowo-naczyniowego i punktów uchwytu dla nowych leków
 • Badania z zakresu proteomiki w zakresie oceny reaktywności płytek krwi na leki
 • Badania biotranformacji tlenku azotu w płytkach krwi w różnych schorzeniach układu sercowo-naczyniowego
 • Badania molekularne mechanizmów uszkodzenia niedokrwiennego oraz niedokrwienno-reperfuzyjnego mięśnia serca
 • Badania dotyczące patofizjologii wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego i nadciśnienia opornego na leczenie
 • Ocena ekspresji wybranych mikroRNA związanych z rozwojem cukrzycy i nadciśnienia tętniczego u osób narażonych zawodowo na arsen i metale ciężkie
 • Wpływ zaburzeń snu na patogenezę nadciśnienia tętniczego
 • Zaburzenia rytmu w przebiegu obturacyjnego bezdechu śródsennego
 • Badania związków patogenetycznych bruksizmu i obtutracyjnego bezdechu śródsennego oraz innych zaburzeń snu
 • Genetyczne uwarunkowania bruksizmu i bezdechu śródsennego
 • Rola czynników psychoemocjonalnych w patogenezie bruksizmu podczas snu
 • Ocena odpowiedzi na leczenie immunomodulujące (fotorofereza pozaustrojowa) pacjentów ze schorzeniami autoimmunologicznymi, opornych na leczenie pierwszego rzutu

SEMESTR ZIMOWY I LETNI 2023/2024

Wydział LEKARSKI

                   IV ROK WL (PL):

 

Wydział LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY

                 III ROK WLS (PL):

 

                IV ROK WLS (PL):


WINTER SEMESTER 2023/2024

 

MEDICINE

             4th YEAR (ENG):

 

DENTISTRY

             4th YEAR (ENG):

          --------------------------------------------------------------------------------------------------
Pracownicy UMW odpowiedzialni za dydaktykę:

Studenci polskojęzyczni: prof. dr hab. Rafał Poręba – godziny kontaktowe: poniedziałek 10.00-12.00 

English Division students: Anna Jodkowska, MD PhD – contact: Tuesdays and Thursdays 10.00-12.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że sprawy administracyjne związane z podpisywaniem indeksów i kart zaliczeniowych załatwiamy wyłącznie zbiorczo dla całych grup, a osobą upoważnioną do odbioru jest wyłącznie starosta danej grupy.
Dokumenty prosimy zostawiać do podpisu w sekretariacie kliniki wyłącznie w poniedziałki w godzinach 9:00-11:00, do odbioru będą w czwartki w godz. 9:00-11:00.
W innych terminach przynoszone dokumenty nie będą przyjmowane ani wydawane.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Students following the administrative procedures regarding credits for the courses and wishing to submit documents may do so in the genaral office at our Department only on Monday between 9:00 and 11:00 . You will be allowed to receive back the documents only on Thursdays between 9:00 and 11:00.
Only an authorized representative of the group will be allowed to leave and pick up the documents.
We will not accept documents from individual students or on different days and hours than stated above.

 

Seme