Akty prawne - Studia doktoranckie

Akty prawne

Akty prawne

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz.2183 ze zm.) 
 2. Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.03.65.595 z późniejszymi zmianami - t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789)
 3. Rozporządzenia MNiSW z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich( Dz.U. z 2017 r. poz. 1696)
 4. Rozporządzenia MNiSW z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 256)
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób.(Dz. U. z 2006.190.1405)
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r.179.1065) 
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. Nr 225, 1352) 
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. Nr 253, poz. 1520) 
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz.U. 2006 nr 236 poz. 1707) 
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz.U. Nr 214, poz. 1271) 
 11. Rozporządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (Dz.U.Nr 251, poz. 1508) 
 12. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom którym wszczęto przewód doktorski (Dz.U. Nr 160, poz. 956) 
 13. Statut Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 14. Regulamin studiów doktoranckich
Regulamin studiów doktoranckich od 2020/2021